היישום אינו מחובר לאינטרנט

מחקר כמותי

המחקר הכמותי משמש בדרך כלל לחוקרים במדעי הטבע ובמדעי החברה והניהול, המבקשים לחקור רעיונות, על-פי עמדות נשאלים, באופן כמותי.

המחקר הכמותי מתבצע על בסיס מחקרים קודמים, אשר מהווים את התשתית להשערות המחקר.

באופן שיטתי יש לזהות את מטרת המחקר, להציב את שאלות המחקר, לסקור את הספרות המדעית והמחקרית הנוגעת לנושא, לבסס על ספרות זו השערות, המהוות מעין חיזוי עתידי, ולאחר מכן, לבנות את כלי המחקר - בדרך כלל, שאלון סגור.

חלקי המחקר הכמותי

  • המבוא - עוסק בהצגת הבעיה הנחקרת, מוגדרים בו מטרות המחקר ושאלותיו ומוצגת תוכנית המחקר.
  • הפרק הראשון - סקירה של ספרות מחקרית ו/או תיאורטית.
  • הפרק המחקרי - מציג באופן שיטתי וברור את שלבי המחקר השונים. בפרק זה תוצג מהות המחקר, מטרתו או מטרותיו ושאלות המחקר, אותן יש לנסח באופן שמשתנה תלוי מושפע ממשתנה בלתי תלוי, כך שיזוהו משתני המחקר שיבואו לאחר מכן. בהתאם למשתני המחקר, נרכיב את השערותיו, על-פי החיזוי, הנובע מסקירת הספרות ויוצג כלי המחקר.
  • ממצאי המחקר - הצגת ממצאי המחקר, המנותחים בדרך כלל באמצעות תוכנת מחשב.
  • דיון - בו ייבדקו ממצאי המחקר וייערכו הצלבות על השאלות השונות שנבחרו, בהתאם לסקירת הספרות, שנערכה לאחר המבוא. דיון זה אמור להוות את עיקר החיבור ואת ניתוחו האנליטי.
  • פרק הסיכום - כאן תוצגנה מסקנות הדיון, מגבלות המחקר והמלצות למחקרי המשך.
  • ביבליוגרפיה.
  • נספחים (במידה ויש כאלו).

דוגמאות למחקרים כמותיים:

מחקר כמותי 62292: עבודת מחקר

מחקר כמותי 62409: הקשר בין כמות החופשה לבין שחיקת העובדים

מחקר כמותי 62465: הקשר בין צורת הבאנר באתר האינטרנט למספר הכניסות לאתר של חברת גולטרייד בע"מ

כל הרוכש עבודה באתר יקבל, ללא תשלום נוסף, את המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי (נשלח כקובץ PDF).