עבודות [1-9] מתוך 321 :: [עמוד 1 מתוך 36]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70375 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין התנודתיות הנגלית לבין התנודתיות ההיסטורית על מדד ת"א 25, 2016.
בחינת הקשר בין התנודתיות הנגלית - Implied Volatility - לבין התנודתיות ההיסטורית, על מדד ת"א 25, בשנים 2015-2014.
2,112 מילים (כ-6.5 עמודים), 6 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
משקיעים רבים מנסים להתחקות אחר התנודתיות העתידית של השוק, וזאת בשאיפה להכות את השוק, קרי, להשיג רווח גבוה יותר בהשוואה למדד הייחוס.
אומדני הציפיות של ציבור המשקיעים משתקפים בתנודתיות הגלומה בשערי האופציות על מדד המניות.
תנודתיות זו מכונה לעיתים בספרות "מדד הפחד"(1) - Volatility Index (VIX) - אומדן לסיכון, או אי-וודאות, שמבטא את ה"פחד" של המשקיעים מפני המגמה הצפויה בעתיד של שערי המניות.
סטיות התקן הגלומות במחיריהן של אופציות נוטות לעלות ככל ששוק מניות נעשה תנודתי יותר, בשל העובדה שמשקיעים נוטים לחשוש מכתיבת אופציות, ואילו קוני האופציות מוכנים לשלם יותר, כדי להגן על עצמם מפני תנודתיות.
בעבודה זו אנו מחשבים את סטיית התקן הגלומה, ובוחנים את הקשר בין מדד זה לבין התנהגות שערי המניות ומידת התנודתיות שלהן בפועל.
המוטיבציה העיקרית של עבודה זו נובעת, כאמור, מהחשיבות שיש לחיזוי תנודתיות בשווקים הפיננסים, עבור ציבור המשקיעים.
גידול באי הוודאות, קרי בסטיית התקן הגלומה, יביא לגידול במידת התנודתיות שערי מניות, ויגדיל בהכרח את מחיר האופציות, שידרוש ציבור המשקיעים, על מניות אלו.
Eraker(2007) טען שהפער בין סטיות התקן ההיסטוריות לבין ה-VIX הוא פרמיית התנודתיות, שמבטאת חוסר ודאות לגבי התנודתיות, וניתנת לניצול על מנת להשיג תשואות עודפות.
שתי הדרכים העיקריות למדידת תנודתיות הן:
1. סטיות תקן המבוססות על נתונים היסטוריים של שערי המניות;
כאשר סטיית התקן ההיסטורית היא הסטייה שהייתה עד היום בנכס הבסיס.
2. סטיות תקן גלומות על בסיס מחירי האופציות במסחר בבורסה;
כאשר סטיית התקן הגלומה היא הסטייה המתקבלת כאשר מציבים בנוסחת Black & Scholes (2) את כל הפרמטרים, ובמקום להזין סטיית תקן, מזינים את מחיר השוק, ובאמצעותו מחלצים את סטיית התקן. בעוד סטיית התקן הגלומה היא הערכה של השחקנים לגבי הסטייה העתידית, הסטייה ההיסטורית היא הסטייה שהייתה בפועל בעבר.
עבודה זו מתבססת בין היתר, על מחקרם של  MACBETH&MERVILLE(1979), שביקשו להשוות בין מחירי שוק של אופציות רכש, לבין מחירים שחוזה מודל Black & Scholes.
על רקע כל אלה, בעבודה זו אנחנו בוחנים הקשר בין יכולת החיזוי של סטיית התקן הנגלית, על מדד ת"א 25, לתנודתיות בפועל ולשערי המניות העתידיים.

תוכן עניינים:
1. מבוא ומוטיבציה
2. סקירת ספרות
3. המודל ובסיס הנתונים
4. תוצאות
5. דיון וסיכום
6. ביבליוגרפיה
7. נספח (קובץ אקסל נפרד)

מתוך העבודה:
המאמר העיקרי עליו ביססנו את עבודתנו הינו המאמר המתבסס על מחקרם של MERVILLE ו- MACBETH (1979). במאמר זה, בחנו החוקרים את סטיית התקן הנגלית לאורך תקופה של שנתיים, במטרה לבדוק את הקשר שלה לסטיית התקן הנצפית בשוק.
תוצאות המחקר הצביעו על הממצאים כדלהלן:
א. הקשר בין השונות הנגלית, מחיר המימוש וזמן הפקיעה:
נמצא כי סטיית התקן משתנה מיום ליום, והשונות הנגלית יורדת ככל שמחיר המימוש עולה, עבור כלל נתוני האופציות שבחנו החוקרים.
כן נמצא כי כי השונות הנגלית משתנה במידה והאופציה מחוץ, ליד או בתוך הכסף.
לפי מודל Black & Scholes, מחיר המניה ניתן לתיאור על ידי תהליך בעל תוחלת וסטיית תקן קבועים, כאשר אופציות בתוך הכסף, או לחילופין מחוץ לכסף, יניבו אותה סטיית תקן.
 
עבודה מס' 70360 SHOPPING CART DISABLED
השפעת IFRS על מסים שוטפים, 2015.
האם המעבר לתקינה הבינ"ל הסטנדרטית השפיע על המסים השוטפים?
5,277 מילים (כ-16 עמודים), 17 מקורות, 499.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אבחן את השפעת המעבר ל-IFRS על סעיפי מסים שוטפים. תקן 19 מגדיר את הטיפול במיסים שוטפים ומפרט מספר מקרים מרכזיים:
1. מסים שוטפים בגין התקופה הנוכחית ובגין תקופות קודמות שטרם שולמו, יוכרו כהתחייבות. אם הסכום ששולם בגין התקופה הנוכחית ובגין תקופות קודמות עולה על הסכום המגיע בגין תקופות אלו, הסכום העודף יוכר כנכס.
2. ההטבה המתייחסת להפסד לצורך מס, אשר ניתן להעברה אחורה, על מנת להשיב את המסים השוטפים של תקופה קודמת, תוכר כנכס.
3. בתחומי שיפוט מסוימים הפסד לצורך מס מנוצל להשבת מס שוטף בגין תקופה קודמת. במקרים אלה הישות מכירה בהטבה כנכס בתקופה בה נוצר ההפסד לצורך מס.
שאלת המחקר בעבודה הינה: האם המעבר לתקינה הבינ"ל הסטנדרטית השפיע על המסים השוטפים?
בחלקה הראשון אסקור את הספרות האקדמית והמחקרית הנוגעת להשפעות התקינה על ישראל ועל מדינות אחרות בעולם אשר אימצו אותה. לאחר מכן אבחן אמפירית האם וכיצד השתנה הטיפול במיסים השוטפים בדוחות החל משנת 2008 בקרב חברות ציבוריות בישראל.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
השפעות המעבר ל-IFRS בעולם
השלכות אימוץ ה-IFRS בישראל
מחקרים מן העולם בנושא השפעת IFRS על סעיפי מס בדו"חות הכספיים
שאלת המחקר והשערת המחקר
שיטת המחקר
המדגם
מבחן t
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
Carmona & Trombetta (2008) מסבירים כי יש שני סוגים מרכזיים של תקינה חשבונאית, הנבדלים זה מזה בגישתם:
1. תקינה חשבונאית מבוססת חוקים (rule-based): סוג זה של תקינה הינו מובנה וגבולות הגזרה שבו מוגדרים וברורים. התקינה בגישה זו כוללת תנאים, קריטריונים ושיטות מדידה ברורים וקונקרטיים, לרבות דוגמאות מפורטות והוראות מדוייקות וברורות באשר לאופן היישום שלה. במקרים חריגים, דיווח לפי גישה זו מתבסס על פס"ד והתנסויות קודמות.
2. תקינה שהינה מבוססת עקרונות (principle-based): בסוג זה של תקינה, הסטנדרטים הינם כלליים יותר ומאפשרים גמישות ושיקול דעת של הגורמים המדווחים ושל הרגולטורים באשר למידע המתפרסם לציבור.
 
עבודה מס' 70359 SHOPPING CART DISABLED
הערכת שווי ישרוטל, 2015.
סקירה וניתוח כלכלי של החברה והערכת שווי מלאה בשיטת DCF ובשיטת המכפילים ליום 31.12.2014
4,519 מילים (כ-14 עמודים), 2 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
1. הכרת העסק וניתוח הסביבה העסקית
1.1 הקדמה כללית
1.2 הסביבה המאקרו כלכלית
1.3 ניתוח הענף
1.4 סקירת חברת ישרוטל
1.5 ניתוח SWOT
2. ניתוח כלכלי של החברה
2.1 יחסים פיננסיים
2.2 דוחות פרופורמה
3. הערכת השווי
3.1 מתודולוגיה
3.2 הערכת שווי בשיטת היוון תזרימי מזומנים
3.2.1 בניית תחזית תזרימי המזומנים
3.2.2 מחיר ההון
3.2.3 התזרים החזוי
3.3 הערכת שווי בשיטת המכפילים

מתוך העבודה:
ענף המלונאות מתאפיין בנזילות נמוכה וביחס לשאר ענפי המשק זהו אחד הענפים עם רמות הנזילות הנמוכות ביותר.
לא קיימים הפרשים גדולים בין שני יחסי הנזילות, עובדה זו מעידה כי הענף מאופיין ברמת מלאי נמוכה.
משמעותו של היחס המהיר הוא שבמקרה הצורך של פירעון חובות מיידי, החברות יצליחו לפרוע רק כ- 30%-40% מהחוב שעתיד להיפרע בשנה הקרובה, דבר שמשקף רמת סיכון גבוהה (דבר הנכון לענף כולו).
 
עבודה מס' 70358 SHOPPING CART DISABLED
בחינת אפקט תחילת החודש על מדד ת"א 100 בשנים 2000-2013, 2014.
בדיקת האפקט במקרה של ישראל, על בסיס מחקרו של Ariel מ- 1987.
4,687 מילים (כ-14.5 עמודים), 9 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
משקיעים וחוקרים רבים מנסים לאתר אנומליות בשוק ההון המובססות על היעדר יעילות שוק חלשה וזאת בשאיפה להכות את השוק (כלומר להשיג רווח גבוה יותר בהשוואה למדד הייחוס). הספרות המחקרית בנושא איתרה מספר אפקטים מסוג זה, בין היתר: אפקט תחילת חודש, אפקט ינואר, אפקט החגים וכו'. מחקר זה בוחן את אפקט תחילת החודש במקרה של ישראל וזאת על בסיס מחקרו של Ariel משנת 1987. השערת המחקר היא כי עיקר התשואה המושגת בכל חודש נתון מתקבלת כתוצאה מימי המסחר הראשונים בעוד בחלקו השני של כל חודש התשואה המושגת הינה אפסית. השערת המחקר נבחנה על נתוני מדד ת"א 100 בשנים 2000-2013. במסגרת עבודה זו נערכו שני ספיציפקציות להרצת רגרסיה: (1) ספציפיקציה ראשונה מבוססת על המודל שגיבש Ariel המחלק את חודש קלנדרי לשלושה חלקים: תשעת ימי המסחר הראשונים, תשעת ימי המסחר האחרונים ויתר הימים באמצע החודש. הרצת הרגרסיה בספציפיקציה זו לא נמצאה מובהקת. (2) בספציפיקציה השנייה החלטנו לבחון כל חודש קלנדרי תחת שתי קבוצות בלבד: תשעת ימי המסחר הראשונים אל מול יתר ימי המסחר. בהרצה זו קיבלנו תוצאה מובהקת התואמת את השערת המחקר: התשואה היומית הממוצעת בתשעת ימי המסחר הראשונים עומדת על 0.086% בעוד ביתר ימי המסחר התשואה היומית הממוצעת אינה שונה במובהק מאפס. מסקנת מחקר זה, בדומה למחקרים קודמים שסקרנו במסגרת עבודה זו, היא כי בשל קיומם של עמלות מסחר בעת קנייה ומכירת מניות היכולת להכות את השוק בהתבסס על הממצאים שהתקבלו הינה נמוכה ביותר עד אפסית.

תוכן עניינים:
1. תקציר
2. מבוא
3. סקירת ספרות
4. המודל
5. בסיס הנתונים
6. תוצאות
7. דיון וסיכום
8. ביבליוגרפיה
9. נספח

מתוך העבודה:
המאמר העיקרי עליו ביססנו את עבודתנו הינו המאמר המתבסס על מחקרו של Robert A. Ariel - "A Monthly Effect in Stock Returns" משנת 1987. במאמר זה בחן Ariel את ממוצע התשואות באינדקסים מסויימים של מניות לאורך תקופה של 19 שנים במטרה להוכיח שקיימת אנומליה מסויימת בשוק ההון שקיומה עלול לפגום בהיותו של שוק ההון יעיל בצורה חלשה. תוצאות המחקר הוכיחו כי ממוצע התשואות של המניות שנבדקו הינו חיובי עבור חציו הקלנדרי הראשון של החודש (חצי זה כולל גם את היום האחרון של החודש הקודם) ואינו שונה באופן מובהק מאפס בחצי השני של החודש הקלנדרי. דעתו של החוקר היא כי האנומליה הזו הינה עצמאית ואינה קשורה לאנומליות אחרות הקיימות בשוק ההון כגון 'אפקט ינואר', אליו נתייחס בהמשך.
 
עבודה מס' 70350 SHOPPING CART DISABLED
אופציות לעובדים, 2014.
האם קיים קשר בין תגמולי עובדים ומנהלים באמצעות אופציות לבין רווחיות החברה כפי שמדווחים בדוחות הכספיים?
5,816 מילים (כ-18 עמודים), 32 מקורות, 139.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
התגמולים הניתנים למנהלים ולעובדים בחברות ציבוריות כוללים מספר מרכיבים לרבות: שכר, בונוס תלוי ביצועים, אופציות הניתנות בהתאם לביצועים או אופציות על מניות ותוכניות פנסיה. בארה"ב מעניקים למנהלים בחברות יותר מאשר בארצות אחרות במערכת הבנקאות למשל מעניקים למנהלים בכירים אופציות ומניות. אופציות נתפסת אומנם כתגמול המתמרץ מנהלים, אך אופן יישומה דוחק לקרן זווית את מדידת הביצועים. ברוב המקרים הוזנח הקישור בין ביצועי המנהלים לבין חלקם בעוגת התגמולים וגודלה היחסי של חבילת האופציות.
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם קיים קשר בין תגמולי עובדים ומנהלים באמצעות אופציות לבין רווחיות החברה. מדגם המחקר כלל 61 חברות מענף הנדל"ן, הטכנולוגיה, ההשקעות ואחזקות, חברות בתחום המסחר והשירותים, התעשייה, ביטוח ובנקים. בכדי לבחון את שאלת המחקר, נעשה שימוש במספר מדדים כלכליים בין השנים 2013 -2009: תשואה על ההון, תשואה על הנכסים ושיעור הרווח הנקי. במסגרת המחקר הנוכחי נעשה שימוש במודלים של רגרסיה לינארית עם משתני דמה על מנת לענות לשאלת המחקר ולמצוא, האם תגמול עובדים / נושאי משרות באמצעות כתבי אופציות מסביר את ביצועי החברה וכן מה מידת ההסבר כאשר קיימת.
ממצאי הבדיקה העלו מספר מסקנות: לתגמול עובדים/מנהלים באמצעות אופציות לא קיימת תרומה מובהקת לניבוי מדדי הרווחיות של החברה, פעילות בענפי הטכנולוגיה והנדל"ן מסבירה את התשואה על ההון והתשואה על הנכסים ולא בהכרח אופן התגמול (אופציות), לענף הפיננסים קיימת תרומה לניבוי התשואה על הנכסים. ממצאי הבדיקה מפריכים את ההשערה לפיה לתגמול באופציות קיימת השפעה /תרומה לניבוי הרווחיות של החברה.
השערות המחקר
השערת המחקר המרכזית טוענת כי יימצא קשר בין תגמולי עובדים ומנהלים באמצעות אופציות לבין רווחיות החברה. כמו כן השערת המחקר נבדקה תוך התייחסות לסעיפים הבאים:
1. תגמול באופציות מנבא את התשואה על ההון
2. תגמול באופציות מנבא את התשואה על הנכסים
3. תגמול מנבא מימד שיעור הרווח הנקי

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
מתודולוגיה
תוצאות
דיון, מסקנות וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
בשנת 1972 פורסם התקן האמריקאי אשר הסדיר לראשונה את הטיפול החשבונאי בהנפקת אופציות לעובדים. התקן קבע כי את ההטבה יש למדוד לפי השווי הפנימי הנאיבי של האופציה, קרי, עודף העלות של מחיר השוק על מחיר האופציה ותוספת המימוש של האופציה בתאריך המדידה. במדידה זו אין כל התחשבות בערך הכלכלי של אלמנט הזמן המהווה פרמטר מרכזי בהערכת שווי אופציה על פי תקן FAS 123 (כפי שיורחב בהמשך) שכן המימוש מתבצע רק בעתיד. התקן האמריקאיAPB 25- מתייחס באופן כוללני לתוכניות הנפקת ניירות ערך של החברה למנהלים ועובדים, או לקביעת פיצוי כספי בהתחשב במחיר השוק של המניות או בשינוי במחירן(8).
 
עבודה מס' 70339 SHOPPING CART DISABLED
שינויים ברווח השנתי והשפעתם על מחיר המנייה, 2014.
סקירת ספרות ומחקר על נתוני מדד ת"א 25.
3,502 מילים (כ-11 עמודים), 12 מקורות, 119.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שוק ההון הוא בעל מורכבות רבה, תנודתי במיוחד וכן משתנה מתקופה לתקופה בהתאם למצב ולאווירה הכלכלית. יתרה מכך, במהלך העשורים האחרונים, יחד עם התפתחותה של הטכנולוגיה ותוכנות המסחר, חלו תמורות ושינויים מהותיים בדרך בה מתנהל שוק ההון וכן במבנה שוק ההון. דוגמא לכך היא שאם בעבר בטרם עידן הטכנולוגיה כמו בבורסות בענפים אחרים (שווקי המתכות, יהלומים וכדומה) היה שוק ההון, מקום מסחר המושתת על סוחרים שבבסיס יחסים בין אישיים ניהלו משא ומתן, ומסחר בבניין של הבורסה. כיום, לאחר השינויים הרבים שעבר שוק ההון, הוא שוק אלקטרוני, לא אישי, וברוב המקרים, מתנהל מרחוק על ידי מחשבים ותוכנות. כך שאם בעבר הייתה משמעות למידע בשוק ההון, היום המידע והאינפורמציה נגישים לכל דורש, ונמצאים בכל מקום.

במסגרת העבודה ייסקרו מאמרים מהספרות הכלכלית והפיננסית וכן ייערך מחקר שינסה לענות על שאלת המחקר: האם שיעור שינוי ברווח השנתי של חברה משפיעה על מחיר המניה?

תוכן עניינים:
מבוא
סקירה תיאורטית
שאלת המחקר והשארת המחקר
נתונים
מתודולוגיה ומשתנים
בדיקה אמפירית וממצאים
דיון, מסקנות וסיכום
המלצות למחקרי המשך
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח 1 - פלט הרגרסיה
נספח 2 - מדד ת"א 25 (הנתונים מתוך אתר הבורסה)

מתוך העבודה:
בספרות המחקר הפיננסית והכלכלית הדיון בדבר ערכם והשפעתם של משתנים כאלו ואחרים על מחירים בשוק ההון וכל על תשואות מניות מונח על שולחן הדיונים עשורים רבים. לא אחת מנסים החוקרים בתחום לנסות ולבודד את גורמי ההשפעות והאירועים, על אף המורכבות הגדולה אשר מאפיינת את שוק ההון.
המחקרים והמאמרים מציגים גורמים שונים ואירועים כאלו ואחרים אשר משפיעים על פעילות שוק ההון ועל שערי המניות. דוגמא לכך היא במחקרם של Church & Donker (2009). במחקר, החוקרים מציגים את הטענה כי אזהרות רווח מצביעות על התפתחויות בלתי צפויות אשר עשויות לרמז על אפשרות לרווחיות נמוכה וכי על תאגידים לחשוף לאלתר כל שינוי אפשרי שעלול להיות בעל השפעה על שער המניה שלהם.
 
עבודה מס' 70261 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח פיננסי והערכת שווי "ישרוטל בע"מ", 2015.
בדיקת מיקומה של ישרוטל בענף המלונאות בארץ, בעיקר בהשוואה אל מול חברת דן המתחרה.
7,867 מילים (כ-24 עמודים), 8 מקורות, 604.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אנו נבדוק את מיקומה של ישרוטל בענף המלונאות בארץ, בעיקר בהשוואה אל מול חברת דן המתחרה.
לשם הבנת הענף בו נמצאת ישרוטל, נסקור את מאפייניו הרבים, את הסיכונים העסקיים הכרוכים בו, את ההזדמנויות הגלומות בו והאיומים העומדים אל מול חברת ישרוטל.
את מיקומה של ישרוטל נחקור דרך ניתוחי הדו"חות הכספיים, ניתוחי היחסים הפיננסיים הרווחים בענף, והערכת שווי החברה.

סיכום הערכת שווי -
בחישוב שווי החברה, בשיטת DCF, ניתן לראות כי ישרוטל עוד תגדיל את ערכה ותחזק את מעמדה - ניתוח זה מחזק את תוצאות ניתוח תזרימי המזומנים ע"פ שיטת אליצור, המעיד כי החברה עודנה בשלב הצמיחה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2.סקירת הענף, סקירת החברה, וניתוח הסביבה הכלכלית
3. ניתוח SWOT
4. ניתוח המאזן והאיתנות הפיננסית
5. ניתוח דו"חות רווח והפסד
6. ניתוח דו"ח תזרים מזומנים
7. סיכום הניתוח הפיננסי
8. הערכת שווי
9. סיכום ומסקנות
10. ביבליוגרפיה
11. נספחים

מתוך העבודה:
האטרקטיביות של ישראל כיעד תיירותי נובעת מהריכוז של מספר גדול של אתרי דת, טבע ותרבות בשטח מצומצם, מתשתית תיירותית ענפה ומאקלים נוח. לעומת זאת, המצב הביטחוני בארץ יחד עם מיקומה הגיאוגרפי של ישראל לצד שכנותיה הערביות, כל אלה יכולים להוות איום לצמיחת התיירות בארץ בטווח הרחוק והיוו גורמים לתקופות שפל בענף בעשור האחרון.
התיירות בישראל, ושירותי ההארחה והלינה כחלק מענף זה, מהווים תרומה משמעותית לכלכלת מדינת ישראל. בשנת 2012 הסתכם הערך המוסף של ענף התיירות בכ-18.6 מיליארד ש"ח (2% מהתמ"ג של ישראל לאותה שנה) נתון המהווה גידול של כ-8% לעומת שנת 2011.
 
עבודה מס' 70250 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הכרזת דיבידנד על מחיר המניה, 2014.
בדיקה אמפירית.
8,024 מילים (כ-24.5 עמודים), 16 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה הנוכחית עוסקת בנושא חלוקת דיבידנד והשפעתה על מחיר המניה. הייחוד שלה הוא בסופת משתנים שלא נחקרו עד היום.

מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם הכרזה על דיבידנד משפיעה על שווי שוק של המניה?
הבדיקה האמפירית בחנה את התנהגות המניה בתקופה של טרם פרסום הודעה על חלוקת דיבידנד של החברה ועד 20 ימי מסחר שלאחר פרסום הודעה על חלוקת דיבידנד. נערכה השוואה בתשואות המניות בהשוואה למדדי הייחוס- ת"א 100 והיתר. התקופה שנבחנה חלה על השנים 2009-2012 אשר בה התפרסמו הודעות על חלוקת דיבידנד ובמקביל נערכה השוואה לאותן החברות בתקופת משבר (בשנת 2008).
במסגרת המחקר נבדקו שלוש השערות:
השערה ראשונה: יימצא כי קיימת תשואה עודפת (AR) חיובית של תשואת המניה על פני התשואה החזויה בתקופה של אחרי פרסום הודעה על חלוקת דיבידנד - ההשערה אוששה חלקית.
השערה שנייה: יימצא כי קיימת תשואה עודפת מצטברת (CAR) חיובית של תשואת המניה על פני התשואה החזויה בתקופה של אחרי פרסום הודעה על חלוקת דיבידנד -ההשערה אוששה.
השערה שלישית: יימצא כי גודל החברה וממוצע מחזור המסחר הפיננסי מנבאים את התשואה העודפת המצטברת ביום ה-20 שאחרי פרסום ההודעה על חלוקת הדיבידנד (בשנים ללא משבר) - ההשערה הופרכה.

במסגרת המחקר הנוכחי נבדקה התנהגות המניה בתקופה של טרם פרסום הודעה על חלוקת דיבידנד של החברה ועד 20 ימי מסחר שלאחר פרסום הודעה על חלוקת דיבידנד. נערכה השוואה בתשואות המניות בהשוואה למדד הייחוס- ת"א 100 והיתר.
התקופה שנבחנה חלה על השנים 2009-2012 אשר בה התפרסמו הודעות על חלוקת דיבידנד ובמקביל נערכה השוואה לאותן החברות בתקופת משבר (בשנת 2008).

תוכן העבודה:
תקציר
מבוא
הצגת הנושא
הטענה המחקרית
מדיניות חלוקת דיבידנד בחברות ציבוריות
מודל הצמיחה הקבועה, גורדון
יעילות שוק ההון
סוגי יעילות בשוק ההון
הקשר בין מחיר המניה לחלוקת הדיבידנד
שיטת המחקר
ממצאים
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה
נספח

מתוך העבודה:
התגמולים הניתנים למנהלים בכירים בחברות ציבוריות נקבעים על-ידי דירקטוריון החברה והם כוללים מספר מרכיבים לרבות: שכר, בונוס תלוי ביצועים, אופציות הניתנות בהתאם לביצועים או אופציות על מניות ותוכניות פנסיה. כאמור, ההחלטה בדבר אופן השילוב בין מרכיבים אלו תלויה במספר משתנים, בהם המגזר בו עוסקת החברה, האסטרטגיה והתרבות של החברה, ציפיות בעלי המניות, חוקי החברה, חוקי מס הכנסה וסטנדרטים חשבונאיים(4).
 
עבודה מס' 70248 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח דוחות פיננסיים - מלונות דן מול ישרוטל, 2015.
סקירת החברה, ניתוח הדוחות והשוואה לישרוטל.
11,106 מילים (כ-34 עמודים), 7 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו, נסקור את חברת מלונות דן בע"מ הציבורית ואת ענף המלונאות בו היא פועלת. הסקירה תכלול בין היתר את מאפייני הענף, ניתוח השוק והמתחרים העיקריים, מיקומה של חברת דן והסיכונים העסקיים להם היא חשופה.
כמו כן, נסקור את הדוחות הכספיים של החברה תוך ניתוח היחסים הפיננסיים העיקריים, ניתוח דוחות המאזן, הרווח והפסד ודו"ח תזרימי המזומנים. הסקירה תכלול גם ניתוח השוואתי לחברת ישרוטל בע"מ המהווה המתחרה העיקרית של מלונות דן.
לבסוף נבצע הערכת שווי של החברה לפי שיטת היוון התזרימים תוך השוואת הממצאים לשווי הנכסי שלה וכן, לשווי שוק בה היא נסחרת בבורסה לני"ע בת"א.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת הענף המלונאות
3. סקירת החברה
4. ניתוח SWOT
5. סקירת המתחרה העיקרית - ישרוטל
6. ניתוח המאזן והאיתנות הפיננסית
7. ניתוח דוחות רווח והפסד
8. דוח תזרים מזומנים
9. יחסים פיננסיים
10. סיכום הניתוח הפיננסי
11. הערכת שווי
12. סיכום
13. ביבליוגרפיה ונספחים

מתוך העבודה:
סה"כ הלינות ב-2013 בסתכם ב-2,322 לינות המהווה כ- 10% מסך הלינות הארצי, כאשר מתוכן 77% הן לינות של ישראלים ו-23% של תיירים. תיאור ענף המלונאות בישראל מנתוני התאחדות המלונות בישראל עולה כי מספר לינות תיירים בישראל בשנת 2013 הסתכם לכ- 9.8 מיליון בדומה לשנה קודמת. במספר לינות ישראלים חל גידול של כ 3% -לעומת שנה קודמת והם הסתכמו לכ- 12.7 מיליון. ברשת ישרוטל חל גידול של כ-9% במספר לינות ישראלים וכ- 11% במספר לינות תיירים בעיקר בגלל תוספת בתי המלון החדשים.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
ביקורת
כללי
מיסים
ניתוח דוחות כספיים
פיננסית
תמחיר
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 321 :: [עמוד 1 מתוך 36]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>