היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין האוטונומיה והבסיס הבטוח עם האם בילדות ובין האוטונומיה ביחסים עם בת הזוג.

עבודה מס' 063696

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

11,427 מילים ,64 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

מטרת המחקר היא לבדוק את הקשר בין האוטונומיה והבסיס הבטוח ביחסים עם האם בילדות, ובין האוטונומיה המצויה והרצויה בזוגיות.

המחקר נערך בקרב גברים נשואים בלבד, שענו על שאלון אוטונומיה (ספרציה מהאם) בילדות של 1984) HOFFMAN), שאלון בסיס בטוח ביחסים עם האם (משיכה רתיעה להיות יחד עם האם) של סגל (1997), שאלון לבדיקת האוטונומיה הרצויה והמצויה ביחסים בין אישיים של אדם (1996) ושאלון פרטים אישיים.

מן הממצאים עולה שנבדקים אשר חוו בסיס בטוח גבוה או נמוך וגם אוטונומיה גבוהה ביחסים עם האם בילדות נמצאו בעלי אוטונומיה גבוהה יותר בזוגיות משאר הנבדקים. כמו כן, ככל שגדל ההפרש בין האוטונומיה או הבסיס הבטוח בילדות לבין האוטונומיה בזוגיות, כך גדל חוסר שביעות הרצון מהאוטונומיה בזוגיות.

תוכן העניינים:
פרק א: מבוא
מושגים עיקריים
סקירת ספרות
מחקרים רלוונטיים
הנחות המחקר
השערות המחקר
פרק ב: שיטה
פרק ג: תוצאות
פרק ד: דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח - השאלונים

מקורות:

אדם, ר. (1996). אהבה ואוטונומיה ביחסים בין אישיים זוגיים, והשפעתן על שביעות רצון מהיחסים, חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
בן צבי-סלומון, א. (1994). תפיסת מערכת משפחת המוצא ויחסה לדימוי העצמי וקשרי אהבה עם בן הזוג, עבודה לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה בפסיכולוגיה", רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
בר אור, א. (1996). הפנומנולוגיה של קשרי אהבה, עבודה לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה בפסיכולוגיה", רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
ברמן, ע. כספי-יבין, י. (1990). תיאוריות על האישיות: מתוך מבוא לפסיכולוגיה יחידה 10, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
בש, ת. (1989). אוטונומיה בגן הילדים, כפונקציה של פתיחות הגננת: עמדות ודיווח התנהגות, עבודה לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה בפסיכולוגיה", חיפה: אוניברסיטת חיפה.
הימן, ע. (1997). הקשר בין דיפרנציאציה של העצמי ודיפרנציאציה מאחרים לציפיות של בני זוג בחיי נישואין, עבודה לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה בפסיכולוגיה", רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
כץ, י. (1996). הקשר בין ספרציה פסיכולוגית לבין ביצוע התנהגויות לשימור העצמי אצל אוכלוסייה בגיל ההתבגרות המאוחרת, עבודה לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה בפסיכולוגיה", רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
נפייר, א. ווטיקר, ג'. (1985). משפחה במבחן, תל אביב: ספריית הפועלים.
סגל, י. (1997). מודל מוטיבציוני רב ממדי של משיכה ורתיעה מלהיות ביחד ולהיות לבד, חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
עזריה, ש. (1981). השפעת היחס ההדדי בין ההורים על הדימוי העצמי והקשרים הבין אישיים של ילדיהם, עבודה לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה בפסיכולוגיה", רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
ערב, א. (1989). הקשר בין סגנונות התקשרות לבין המבנה והדינאמיקה של קשרי אהבה, עבודה לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה בפסיכולוגיה", רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
שעל, ש. (1992). הקשר בין דפוס ההתקשרות של הפרט לבין המערכת המשפחתית החדשה שהוא בונה, עבודה לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה בפסיכולוגיה", רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
ACKERMAN, N. W. (1958). THE PSYCHODYNAMICS OF FAMILY LIFE, NEW YORK: BASIC BOOKS.
ALTMAN, L. (1977). SOME VICISSITUDES OF LOVE. JOURNAL OF THE AMERICAN PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION, 25, 35-52.
BARON, A. R., BYRNE, D. (1997). SOCIAL PSYCHOLOGY. BOSTON: ALLYN AND BACON.
BAXTER, L. A. (1988). A DIALECTICAL PERSPECTIVE ON COMMUNICATION STRATEGIES IN RELATIONSHIP DEVELOPMENT. IN S. W. DUCK, D. F. HAY, S. E. HOBFOLL, W. ICHES, & B. MONTGOMRY (EDS), HANDBOOK OF PERSONAL RELATIONSHIPS. LONDON: WILEY.
BLOS, P. (1979). THE ADOLESCENT PASSAGE. NEW YORK: INTERNATIONAL UNIVERSITIES PRESS.
BOWEN, M. (1969). THE USE OF FAMILY THEORY IN CLINICAL PRACTICE. IN: BEN, N AND AROL, J. R (EDS), HANDBOOK OF MARRIAGE COUNSELLING. POLO-ALTO, CALIFORNIA.
BOWEN, M. (1978). THE STATE OF RESEARS IN EGO IDENTITY: A REVIEW AND APPRAISAL. JOURNAL OF YOUTH AND ADOLESCENCE. 7, 223-251, 371-392.
BOWLBY, J. (1969). ATTACHMENT AND LOSS: ATTACHMENT. NEW YORK: BASIC BOOKS.
BOWLBY, J. (1973). ATTACHMENT AND LOSS: SEPARATION, ANXIETY AND ANGER. NEW YORK: BASIC BOOKS.
BOWLBY, J. (1979). THE MAKING AND BREAKING OF AFFECTIONAL BONDS. NEW YORK: BASIC BOOKS.
COCHRAN, S. D., PEPLAU, L. A. (1985). VALUE ORIENTATIONS IN HETEROSEXUAL RELATIONSHIPS. PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY, 9, 477-488.
DICKS, H. V. (1967). MARITAL TENSIONS. NEW YORK: BASIC BOOKS.
ERIKSON, E. H. (1950). CHILDHOOD AND SOCIETY. NEW YORK: NORTON.
ERIKSON, E. H. (1968). IDENTITY YOUTH AND CRISIS. NEW YORK: NORTON.
FAIRBAIRN, W. R. D. (1939). IS AGGRESSION AN IRREDUCIBLE FACTOR? IN: AN OBJECT-RELATIONS THEORY OF THE PERSONALITY. NEW YORK: BASIC BOOKS.
FAIRBAIRN, W. R. D. (1954). OBSERVATIONS ON THE NATURE OF HYSTERICAL STATES. BRITISH JOURNAL OF MEDICAL PSYCHOLOGY, 27, 105-125.
FRAMO, J. L. (1976). FAMILY OF ORIGIN AS A THERAPEUTIC RESOURCE FOR ADULTS. MARITAL AND FAMILY THERAPY: YOU CAN AND SHOULD GO HOME AGAIN. FAMILY PROCESS, 15.
FRAMO, J. L. (1982). THE INTEGRATION OF MARITAL THERAPY WITH SESSIONS WITH FAMILY OF ORIGIN. IN: A. S. GURMAN & P. S. KNISKERN (EDS), HANDBOOK OF FAMILY THERAPY. NEW YORK: BRUNNER/MAZEL.
FREUD, S. (1922). GROUP PSYCHOLOGY AND THE ANALYSIS OF THE EGO. IN: J. STRACHEY (ED.), THE STANDARD EDITION OF THE COMPLETE PSYCHOLOGICAL WORKS OF SIGMOND FREUD. LONDON: HOGARTH.
FREUD, S. (1938). AN OUTLINE OF PSYCHOANALYSIS. IN: J. STRACHEY (ED.), THE STANDARD EDITION OF THE COMPLETE PSYCHOLOGICAL WORKS OF SIGMOND FREUD. LONDON: HOGARTH.
FREUD, S. (1953). A GENERAL INTRODUCTION TO PSYCHOANALYSIS. NEW YORK: PERMA BOOKS.
FROMM, E. (1956). THE ART OF LOVING. NEW YORK: HARPER.
GOLDBERG, A. (1972). ON THE INCAPACITY TO LOVE. AMA ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY, 26, 3-7.
HAZAN, C., SHAVER, P. (1987). ROMANTIC LOVE CONCEPTUALIZED AS AN ATTACHMENT PROCESS. JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, 42 (3), 511-524.
HOFFMAN, J. A. (1984). PSYCHOLOGICAL SEPARATION OF LATE-ADOLESCENTS FROM THEIR PARENNTS. JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY, 31 (2), 170-178.
HOFFMAN, J. A., WEISS, B. (1987). FAMILY DYNAMICS AND PRESENTING PROBLEMS IN COLLEGE STUDENTS. JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY, 35 (4), 402-409.
HOVESTADT, A. J., ANDERSON, W. T., PIERCY, F. P., COCKRAN, S. W., FINE, M. (1985). THE FAMILY OF ORIGIN. JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY THERAPY, 11, 287-297.
HULL, C. L. (1943). PRINCIPLES OF BEHAVIOR. NEW YORK: APPLETON.
KERENBERG, O. (1974). NATURE LOVE: PRERQUISITES AND CHARACTERISTICS. JOURNAL OF AMERICAN PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION, 22, 743-768.
KERENBERG, O. F. (1977). BOUNDARIES AND STRUCTURE IN LOVE RELATIONS. JOURNAL OF AMERICAN PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION, 25, 81-114.
KLEIN, M. (1946). NOTES ON SOME SCHIZOID MECHANISMS. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOANALYSIS, 27, 99-110.
LEWIS, A. J. (1956). LECTURES ON THE SCIENTIFIC BASIS OF MEDICINE. SOCIAL PSYCHIATRY, 4, 58-63.
LIDZ, T. (1963). THE FAMILY AND HUMAN ADEPTION. NEW YORK: INTERNATIONAL UNI. PRESS.
LOPEZ, F. G. (1988). FAMILY STRUCTURE, PSYCHOLOGICAL SEPARATION AND COLLEGE ABJUSTMENT: A CANONICAL ANALYSIS AND CROSS VALIDATION. JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY, 35 (4), 402-408.
MACADAMS, D. P. (1988). PERSONAL NEEDS AND PERSONAL RELATIONSHIPS. IN: S. DUCK (ED.), HANDBOOK OF PERSONAL RELATIONSHIPS: THEORY RESEARCH AND INTERVENTION (7-22). NEW YORK: WILEY.
MAHLER, M. S. (1968). ON HUMAN SYMBIOSIS AND THE VICISSITUDES OF INDIVIDUATION: VOL. 1. INFANTILE PSYCHOSIS. NEW YORK: INTERNATIONAL UNIVERSITIES PRESS.
MAHLER, M. S. (1970). THOUGHTS ABOUT DEVELOPMENT AND INDIVIDUATION. PSYCHOANALITIC STUDY OF CHILD, 307-322.
MAHLER, M. S. (1974). SYMBIOSIS AND INDIVIDUATION: THE PSYCHOLOGICAL BIRTH OF THE HUMAN INFANT. THE SELECTED PAPERS OF MARGRET S. MAHLER, 2. NEW YORK: JASON ARONSON.
MAHLER,M. S. ET AL (1975). THE PSYCHOLOGICAL BIRTH OF THE HUMAN INFANT; SYMBIOSIS AND INDIVIDUATION. NEW YORK: BASIC BOOKS.
MATHIS, J. L. (1985). PEOPLE WHOM HATE DEPENDENCY. MEDICAL ASPECTS OF HUMAN SEXUALITY, 19 (2), 64-74.
MINUCHIN, S. (1974). FAMILY AND FAMILY THERAPY. MASSACHUSETTS: HARVARD UNIVERSITY PRESS.
NEDELSON, C. POLANSKY, D. C. (1989). COUPLE THERAPY. IN H. L I. KAPLAN & B. J. SADOCK (EDS.), COMPREHENSIVE TEXBOOK OF PSYCHIATRY (5TH EDITION). WILLIAM & WILKINS.
REISS, D. (1967). INDIVIDUAL THINKING AND FAMILY INTERACTIONS 2. STUDY OF PATTERN RECOGNITION AND HYPOTHESIS TESTING IN FAMILIES NORMALS, CHARACTER DISORDERS AND SCHIZOPHRENICS.JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH, 5, 193-211.
RICE, K. G. (1992). SEPARATION-INDIVIDUATION AND ABJUSTMENT TO COLLLEGE: A LOGITUDINAL STUDY. JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY, 37, 203-213.
SCHAEFER, M. F., OLSON, P. H. (1981). ASSESSING INTIMACY: THE PAIR INVENTORY. JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY THERAPY, 7, 40-60.
SCHARFF, D. E., SCHARFF, J. S. (1987). OBJECT RELATIONS FAMILY THERAPY. NEW YORK: JASON ARONSON.
SEARS, R. R., MACCOBY, E. E., LEVIN, H. (1957). PATTERNS OF CHILD REARING. EVANSTON I I I: ROW, PETERSON.
SEGAR, C. J. (1977). ATYPOLOGY OF INTIMATE RELATIONSHIP. JOURNAL OF SEXUAL MARITAL THERAPY, 3, 83-112.
STERNBERG, R. J., BARNES, M. L. (1985). REAL AND IDEAL OTHERS IN ROMANTIC RELATIONSHIP: IS FOUR A CROWD? JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, 49, 1586-1608.
WEINSTEIN, L. (1967). SOCIAL EXPERIENCE & SOCIAL SCHEMATA. JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, 6 (4), 429-434.
WINNICOTT, D. W. (1958). THE CAPACITY TO BE ALONE. IN: D. W. WINNICOTT (ED.), THE MATURATIONAL PROCESSES AND THE FACILITATING ENVIRONMENT. LONDON: KARNAC BOOKS.
WINNICOTT, D. W. (1965). THE MATURATIONAL PROCESSES AND THE FACILITATING ENVIRONMENT: STUDIES IN THE THEORY OF EMOTIONAL DEVELOPMENT. NEW YORK: INTERNATIONAL UNIVERSITIES PRESS.

תגים:

אהבה · אובייקט · אימא · אינטימיות · בגרות · בולבי · גבר · דמות · דפוס · התקשרות · זוגיות · חוויה · חום · חופש · חרד · יחד · יחסים · ילד · מטפל · משיכה · משפחה · נישואין · ספרציה · עצמאות · תפיסה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין האוטונומיה והבסיס הבטוח עם האם בילדות ובין האוטונומיה ביחסים עם בת הזוג.", סמינריון אודות "הקשר בין האוטונומיה והבסיס הבטוח עם האם בילדות ובין האוטונומיה ביחסים עם בת הזוג." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.