עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "מחיר מניה":


עבודה מס' 20169 SHOPPING CART DISABLED
השפעות על מחירי מניות.
בחינת הנושא תוך התייחסות להשפעת מידע על הודעות לבורסה על מחיר מניות של חברות נפט,הטבות למשקיעים בחיפוש נפט+בדיקה אמפירית.
5,402 מילים (כ-16.5 עמודים), 11 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
השפעת מידע על הודעות לבורסה
  על מחיר מניות של חברות נפט

ראשי פרקים:            hy0169
1. מטרת העבודה
2. הגורמים המשפיעים על שוק המניות (מלבד מידע פנימי(
3. ההטבות למשקיעים בחיפושי נפט
4. מידע פנימי והשפעתו על המסחר בבורסה
5. בדיקה אמפירית
6. סיכום
7. רשימה ביבליוגרפית

מטרת העבודה
חברות בורסאיות מחויבות בדיווח לבורסה על פעילות מיוחדת שלהם או על
אירועים משמעותיים העלולים להשפיע על מצב עסקיהן או על מצבם הכספי- הן
לטובה והן לרעה. החובה היא על פי התשקיף ועל פי חוק ניירות ערך. דיווחים אלו
מתחלקים לדיווחים תקופתיים ודיווחים מידיים.
מקור שני לידיעות על החברה היא העיתונות: כתבים מפרסמים מידי עת פרסומים
על החברה, פרסומים טובים או רעים, ובכך יוצרים ציפיות. הציפיות משפיעות הן על
השוק הספקולטיבי והן על השוק המסחרי, אולם התוצאה היא היינו הך: שני
הצדדים מחזיקים את תיק הנכסים שלהם בצורה הנראית להם ככדאית ביותר.
אולם אליה וקוץ בה. הדיווחים לעיתונות ולבורסה יכולים להיות מנוצלים, טרם
מתן פומביות להם, ע"י גורמים המקורבים למפרסם, ובכך הם מנצלים "מידע פנימי".
ניצול מידע פנימי לתועלת אישית הינו דבר פגום ופסול מבחינה מוסרית. הבעיה
אינה בעצם קביעת המידע, אלא בהגדרותיו ובהיקפו. בעיית היסוד בחקיקה מעין זו
ובעיקר בהיבטה הפלילי היא כי על החוק לקבוע נורמות איזור ברורות ולא להסתפק
בהגדרות מעורפלות, שמא נפרוש את הרשת הפלילית בצורה רחבה למדי ונלכוד
לתוכה עבריינים אשר לא להם התכוון החוק. שוק הון אמין, הפתוח לכל אדם, חייב
לצאת מגישת יסוד כי אנשים הקרובים לחברה אינם מנצלים לטובתם. אי לכך עבירה
על חוק זה היא עבירה שיש עמה קלון.
מידע פנים מוגדר כמידע אשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי
במחיר נייר הערך של החברה. שוק ניירות הערך מגיב בצורה מוזרה לידיעות שונות
המתפרסמות ברבים. בשוק טוב, די בחצי שמועה חסרת משמעות כדי להקפיץ את
מחיר המניה, ובשוק חלש גם לידיעות מצוינות אין כל השפעה.
העבודה הנוכחית תבחן את ההשערה כי קיים מידע פנימי בשוק, ככל שזה נוגע
לפרסום הודעות בבורסה לשם פרסומם על פי החוק.
הבדיקה תעשה באמצעות כלים סטטיסטיים ולבחון האם ההשפעה מובהקת,
כדלקמן: אבדוק את שער הבורסה מידי יום, אציב מולו פרסום בעיתונות או הודעה
לבורסה (חיובית או שלילית לפי העניין) ואראה האם באותו מועד ישנו שינוי מובהק
ומהותי במחיר המניה. השערתי היא כי קיים מידע פנימי, אך הוא אינו מהותי.
העבודה תתמקד בחברות לחיפושי נפט, שבהן למידע מוקדם יש חשיבות רבה ביותר.


 
עבודה מס' 64060 SHOPPING CART DISABLED
השפעת פרסום מאמריו של ברילוף על תנודתיות מחירי מניות, 2006.
סיכום וניתוח מאמר שנכתב ע"י ג'ורג' פוסטר בשנת 1978 הבודק כיצד השפיע ברילוף על תנודתיות מחירי מניות.
1,165 מילים (כ-3.5 עמודים), 3 מקורות, 130.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ניתוח מאמר, שנכתב ע"י ג'ורג' פוסטר בשנת 1978 הוא נכתב בעקבות מחקר שנערך לגבי חברות אשר בוקרו ע"י אברהם ברילוף. אברהם ברילוף היה אנליסט בשנות ה 60-70,  שחשף טכניקות חשבונאיות שבאמצעותן ניסו פירמות "לייפות" את נתוני הדו"חות הכספיים. מאמריו פורסמו בעיתונים רבים וכללו ביקורת חריפה על חברות. פרופסור ג'ורג' פוסטר ערך מחקר, שבחן את השפעתם של אותם מאמרים על מחירי המניות בשוק האמריקאי.


מתוך העבודה:
מטרת המחקר

בעזרת המחקר ניסה ג'ורג' פוסטר לגלות, האם התנודה (השלילית) במחירי המניות, נובעת מהביקורת במאמריו של ברילוף או שמא, ברילוף בחר להתייחס במאמריו לחברות ספציפיות משום שהתרחשה בהן ירידה במחירי מניותיהן.לכן במחקרו ניסה פוסטר לבודד את השפעת פרסום מאמריו של ברילוף על תנודתיות מחירי המניות של החברות המבוקרות.
 
עבודה מס' 69516 SHOPPING CART DISABLED
אינפורמטיביות הדוחות הכספיים והשפעתם על מחירי מניה בשוק ההון הישראלי , 2011.
סקירה ספרותית הדנה במגמות ומאפיינים רלוונטיים, וניתוח אמפירי של שוק ההון בישראל, הכולל דגימה של נתוני מחירי מניות שונים תוך מציאת הקשר לאירועי פרסום דוחות כספיים של החברות הישראליות.
6,687 מילים (כ-20.5 עמודים), 19 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה היא לענות על השאלה האם פרסום דוחות כספיים כולל תוכן אינפורמטיבי אשר משפיע ישירות על שוק ההון הישראלי, הבא לידי ביטוי בתנועה של מחיר המניה?
המענה לשאלה זו יינתן באמצעות ניתוח אמפירי של שוק ההון בישראל, הכולל דגימה של נתוני מחירי מניות שונים תוך מציאת הקשר לאירועי פרסום דוחות כספיים של החברות הישראליות.
לצורך המחקר נבחרו 30 חברות הנסחרות בבורסה בישראל הכלולות במדד ת"א 100. בחירת החברות נעשתה באופן רנדומאלי. יש לציין כי חלק מהחברות הן מהגדולות במשק ומסווגות במדד ת"א 25 וחלק הן חברות בינוניות וקטנות יותר.
נתוני המחקר הינם עבור פרסום דוחות שנתיים ותקופתיים לשנת 2010, כאשר רוב הפרסומים היו בחודש מרץ 2011. נתונים אלו בדבר פרסום הדוחות הכספיים הינם בכפוף לרישומים במאי"ה (מערכת אינטרנט להודעות של הבורסה הישראלית).

תוכן עניינים:
הקדמה
1. מבוא
2. סקירה ספרותית
   ניתוח דוחות כספיים
   תפקיד ניתוח הדוחות הכספיים בשוק הון יעיל
   שוק הון יעיל
   חקר אירועים
   מחקרים אמפיריים לועזיים
3. שאלת המחקר
   השערות
4. בסיס הנתונים
5. ניתוח סטטיסטי ובדיקת השערות
6. מסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
קיימות דעות שונות באשר לתועלת שבניתוח דוחות כספיים.
דעה אחת היא ששוק המניות יעיל בתגובתו למידע המתפרסם לגבי החברה. כלומר, המשתתפים בשוק מגיבים בתבונה ובמהירות למידע שהם מקבלים, כך שמחירי השוק משקפים כל הזמן את הערך הכלכלי של ניירות הערך, ומכאן שלניתוח הדוחות הכספיים אין יתרון.
 
עבודה מס' 65795 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הדוחות הכספיים על מחיר המניה על פי beaver , 2006.
בחינה אמפירית של השפעת פרסום המידע בדוחות הכספיים השנתיים על מחיר המניה (המשקף שינויים בציפיות השוק כולו) ועל נפח מחזורי המסחר (המשקף שינויים בציפיות המשקיע הבודד) בשוק ההון בישראל.
3,572 מילים (כ-11 עמודים), 5 מקורות, 438.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המחקר בוחן אמפירית את השפעת פרסום המידע בדוחות הכספיים השנתיים על מחיר המניה (המשקף שינויים בציפיות השוק כולו) ועל נפח מחזורי המסחר (המשקף שינויים בציפיות המשקיע הבודד) בשוק ההון בישראל.  
המחקר מבוסס על מחקרו של Beaver (1968). מטרת המחקר הינה לקבוע אמפירית כי לדוחות הכספיים יש תוכן אינפורמטיבי  המשפיע על החלטות המשקיעים. כלומר נבחנת התועלת שבמידע החשבונאי כפי שהיא באה לידי ביטוי בנפחי מחזורי המסחר ובתנודות במחירי המניות בתקופת פרסום המידע החשבונאי - ע"י הדוחות הכספיים. כאן נמדדת חשיבותו של הדוח הכספי למשקיע בישראל- בתור דו"ח בעל מידע המשפיע על המשקיע. חשיבות מחקר זה לשוק ההון הישראלי הינה לבדוק האם באמת יש ערך אינפורמטיבי בדוחות הכספיים ביני השוק כולו והמשקיעים הבודדים.

במחקר שעשינו ניסינו לבחון האם הדו"ח הכספי הינו בעל מידע אינפורמטיבי למשקיע בישראל, זאת ע"י בחינת שינוי במחירי המניות ונפח המסחר בהן כפי שעשה Beaver במחקרו.
לצורך המחקר דגמנו באופן אקראי 30 חברות אשר נכללות בת"א 100 ובנוסף עומדות בעוד קריטריונים שנקבעו במחקר. אופי המחקר הינו פוזיטיבי, דהיינו בדיקת קיום מגמה ולא כיווני מגמות. במחקר ניסינו לנטרל השפעה של הפרעות אחרות (כלליות) על השוק, זאת ע"י בניית קווי רגרסיה לשני המבחנים. ממצאי המחקר הראו כי אין שינוי מהותי/ חריג בתקופת פרסום הדוחות במחירי המניה ולעומת זאת שינוי מהותי היה קיים בנפח המסחר . מכאן הסקנו כי לפרסום הדוחות הכספיים בשוק ההון בישראל אין ערך אינפורמטיבי בעיני המשקיעים כמכלול אך קיים ערך אינפורמטיבי בעיני המשקיעים כבודדים.

תוכן עניינים:
*מבוא
*רקע וסקירה ספרותית
רקע תיאורטי
סקירה ספרותית:
התוכן האינפורמטיבי של הדוחות הכספיים (William H. Beaver) - הרחבה
*יישום המחקר של Beaver  על השוק בישראל
הנחת המחקר
השערת המחקר
מתודולוגיית המחקר
המדגם
שיטת המחקר
*תוצאות המחקר
ניתוח מחיר המניה
ניתוח התוצאות
ניתוח היקף המסחר במניה
ניתוח התוצאות
*דיון
בחינת השוני של ממצאי המחקר לעומת מחקרו של Beaver
מסקנות
*סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: מקורות העבודה הם המחקר של Beaver ואתרי אינטרנט (דה מרקר, גלובס, אתר הבורסה)

מתוך העבודה:
המחקר בוחן אמפירית האם הדוחות הכספיים הם בעלי תוכן אינפורמטיבי, ולכן לפרסום הדוחות הכספיים תהיה השפעה על נפח המסחר- המשקף שינויים בציפיות של המשקיע הבודד ועל מחיר המניה-משקף שינויים בציפיות השוק כולו.

הנחת המחקר
ההנחה העומדת בבסיס מחקר זה הינה כי שוק ההון בישראל יעיל ואינו מוטה במובן של מידע, כלומר שוק בו בכל נקודת זמן קיימת תגובה מיידית ומלאה למידע חדש.
 
עבודה מס' 68188 SHOPPING CART DISABLED
אזהרת רווח והשפעתה על מחירי המניות, 2010.
האם יש קשר בין אזהרת רווח לבין מחיר המניות לפני הפרסום, ביום הפרסום ולאחר הפרסום.
5,730 מילים (כ-17.5 עמודים), 21 מקורות, 395.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודת מחקר זו מתמקדת בבחינת קיומו של קשר בין פרסום אזהרת רווח לבין מחירי מניות.
הספרות המחקרית הענפה בנושא מראה כי מאורעות שונים עשויים להשפיע על מחירי המניה גם דרך מידע חדש הניתן למשקיעים, אולם גם באמצעות השפעות פסיכולוגיות על ציפיות המשקיעים שאינן בעלות בסיס כלכלי גרידא , למשל השפעה של פרסום דוחות כספיים חיוביים ושליליים, ושיעור המס הצפוי לתשלום.
ככלל, נושא הערכות הרווח והשפעתן על מחירי המניות נבדק באופן מקיף למדי בספרות אולם לעומתו הנושא של הודעות מיידיות בנוגע לרווחים, ובפרט בנוגע לאזהרות רווח שליליות, הינו נושא חדש באופן יחסי.
השאלה שעמדה בבסיס אותם מאמרים שעסקו בנושא של אזהרת רווח היא האם פרסום אזהרת רווח משפיע על מחירה של המנייה באופן כללי, ובאופן ספציפי האם פרסום אזהרת הרווח ישפיע באופן שלילי על תשואת המניה סמוך למועד הפרסום.  
לאור "היפותזת השוק היעיל" (Fama, 1970), אשר גורסת כי המחירים בשוק משקפים את כל המידע שקיים בשוק וידוע למשקיעים עד לאותה נקודת זמן , השאלה הנשאלת היא האם פרסום של אזהרת רווח מכיל בתוכו מידע חדש למשקיעים ובכך עשוי להשפיע על מחיר המניה, או לחילופין שהמידע המגולם באזהרת רווח היה כבר ידוע למשקיעים ולכן בפרסום אזהרת הרווח אין בכדי חידוש ולכן לא אמורה להשפיע על מחירי המניות.
הספרות המחקרית, אשר בחנה נושא זה, לא העלתה ממצאים עקיבים. כך לדוגמה Jackson and Madura (2003) מצאו כי לפרסום אזהרת הרווח אין השפעה על מחירי המניות, אך אותם חוקרים עצמם במחקר שנערך שנה מאוחר יותר בנוגע לפרסום אזהרות רווח של בנקים (Jackson and Madura, 2004) מצאו כי פרסום אזהרת הרווח הוא בעל עצמה חזקה יותר, הן ביחס לענף והן ביחס לשוק.
מחקר זה ביקש לבחון האם פרסום אזהרות רווח משפיע על מחירי מניות אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א. לשם כך נסקרו ההשפעות של הודעות אזהרת הרווח  שפורסמו במהלך שנת 2008 עבור חברות הנכללות במדד תא100.
תוצאות המחקר מצביעות על כך שפרסום אזהרת רווח אינו משפיע על תשואות המנייה, או במילים אחרות שתשואתן של המניות שפרסמו הודעת אזהרה לא הייתה שונה (לחיוב או לשלילה) מהתשואה שהושגה בשוק.

תוכן העניינים:
סקירת ספרות
השערות המחקר
שיטה
מערך ושיטת מחקר
ממצאים
תיאור הנתונים
ניתוח התוצאות
סיכום ודיון
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
קיימים אירועים רבים בחיי הפירמה שמשפיעים על מחיר המנייה. למשל פרסום של דוחות כספיים שליליים או חיוביים, חלוקת דיווידנדים שיעור המס שמשלמים המשקיעים וכדומה. ממצאי מחקר שנאספו בנושא מורים שלמאורעות הללו ישנה ההשפעה על מחיר המניות , אולם יחד עם זאת השפעה זו היא אינה תמיד מעוגנת בגורמים כלכליים.
(e.g Karcesinky, 2002; Goldstein & Nelling, 1999 Howton & Howton, 2006).
 
עבודה מס' 70198 SHOPPING CART DISABLED
השפעת פרסום דוחות כספיים שנתיים ומועד פרסומם על מחיר המניה, 2012.
בדיקה אמפירית של השאלה: האם יש השפעה של פרסום הדו"חות הכספיים השנתיים ומועד פרסומם על מחיר המניה דבר המשקף שינוי בציפיות השוק.
8,035 מילים (כ-24.5 עמודים), 7 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה בודקת בצורה אמפירית האם יש השפעה של פרסום הדו"חות הכספיים השנתיים ומועד פרסומם על מחיר המניה דבר המשקף שינוי בציפיות השוק. האם השוק יעיל(EMH): האם מחירי מניה משקפים באופן מלא את המידע הרלוונטי, בכל רגע נתון? כמו כן, האם המידע שבדו"חות הכספיים ובפרט המידע על הרווח משפיע על מחיר המניה?
לצורך המחקר סקרתי מחקרים שנערכו בתחום החשבונאות בנושא ע"י:(1968)William H.Beaver, (1968)Ray Ball&Philip Brown,E.F. Fama(1970) , Holthausen R.W&Verrecchia R.E.(1988)  ו- Eilifsen Aasmund  ,Knivsfla Kjell Henry & Saettem Frode (2001).
מטרת המחקר, בהתבסס על הנחת היסוד- היפותזת השוק היעיל (כלומר שוק בו בכל נקודת זמן קיימת תגובה מיידית ומלאה למידע חדש) היינה לקבוע אמפירית כי לדוחות הכספיים יש תוכן אינפורמטיבי שמשפיע על המשקיעים, כאשר האירוע הפיננסי אותו בחנתי היינו פרסום דו"חות כספיים שנתיים ומועדם. לצורך המחקר דגמתי אקראית 50 חברות בורסאיות (להלן תצפיות) ממדד ת"א 100 הנסחרות בבורסה בתל-אביב ואשר מחויבות לפרסם דוחות כספיים.  כל תצפית מכילה נתונים עבור מניה מסוימת שבעבורה התרחש המאורע (פרסום הדו"ח הכספי השנתי=פרסום הרווח): שם החברה, תאריך פרסום הדו"ח הכספי 2009, רווח נקי 2009 ו-2008 וסך המאזן 2009. את כל המידע אספתי בעזרת אתר "Tase" ואתר "מאיה". על מנת לנרמל את הרווח בין חברות גדולות לקטנות חושב ההפרש בין הרווח הנקי לשנת הדו"ח הכספי(2009) לשנה הקודמת (2008) וכל זה חולק בסך המאזן. נלקחו מאתר הבורסה שערי נעילה למניה ותשואת השוק מותאמים מסביב ליום המאורע שבו t=0 (מועד פרסום הדו"ח הכספי השנתי), החל מ-60 יום לפני יום המאורע ועד 60 יום אחריו (להלן: חלון המאורע). על מנת לבדוק את השפעת המאורע לבדו היה צורך לנטרל את השפעת השוק על ידי אמידת תשואה נורמאלית כאשר ההנחה שתשואת המניה שווה לתשואת השוק- הנחת המודל הנאיבי: המשקיעים ידעו על השינויים והציפיות היו נכונות, לכן נקבע כי אלפא שווה אפס וביטא שווה אחד. לצורך מחקר זה השתמשתי בשיטת חקר מאורעות ככלי לבחינת השפעת דיווחי רווח במסגרת פרסום הדוחות הכספיים השנתיים על מחיר המניה.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
מבוא
הגדרות
סקירה ספרותית
משתני המחקר
שאלת המחקר
מטרת  המחקר
היפותזות שנבדקות
שיטת מחקר בתיאור דרך העבודה
ממצאים
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים- ב-excel (קובץ נפרד)

מתוך העבודה:
THE INFORMATION CONTENT OF ANNUAL EARNINGS ANNOUNCEMENT / WILLIAM H.BEAVER (1968):
המאמר עוסק בתוכן המידע בפרסום דו"חות כספיים ובפרט על רווח השנתי.
תוכן המידע של דיווח הרווח הוא נושא בעל חשיבות רבה המהווה נקודת מחלוקת בתחום המדידה החשבונאית. מאמר זה בוחן באופן אמפירי את מידת החשיבות של הדו"חות הכספיים על הכנסה בעיניי המשקיעים כפי שמתבטאת בכמות ובמחיר של ניירות ערך בשבועות הקרובים לתאריך ההכרזה.
...
 
עבודה מס' 69424 SHOPPING CART DISABLED
ההשפעה על מחיר המניה וסחירותה בעקבות ההכרזה על צירופה/גריעתה ממדד ת"א 100, 2011.
בחינת השאלה: מה הן ההשפעות של הצעות רכש על מחירי המניה?
6,422 מילים (כ-20 עמודים), 27 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
על פי הגדרת שוק יעיל חצי חזק, מחירי המניות בשוק ההון מגלמים את כל המידע הציבורי הקיים. על פי הגדרה זו השוק אמור לגלם את הכניסה/ יציאה מהמדד כבר ביום ההודעה ולכן, לא ניתן להשיג תשואה עודפת באמצעות מידע זה.

במהלך השנים בוצעו מספר מחקרים על הנושא. רוב המחקרים בוצעו על כניסה ויציאה של מניות ממד 500S&P. ממצאי המחקרים הצביעו על כך שמניות שנכנסו למדד 500S&P הניבו תשואה חיובית עודפת (Abnormal Return) ביחס למדד, ולעומתם מניות שהוצאו מהמדד הניבו תשואה שלילית עודפת. בנוסף נמצא כי קיים היפוך מחיר חלקי לאחר מכן.

שאלת המחקר של העבודה הנוכחית היא שאלה אמפירית. בעבודת מחקר זו אבחן את ההשפעה של כניסה ויציאה של מניות ממדד ת"א 100 על מחירי המניות. כמו כן, במסגרת המחקר- אבחן מקרים של הוספה / גריעה ממדד ת"א 100.

שאלת המחקר: מה הן ההשפעות של הצעות רכש על מחירי המניה?

השערת המחקר:
קיים קשר חיובי בין הגשת הצעת רכש למניה לבין עלית מחיר המניה.
קיים קשר חיובי בין הצגת תשואה עודפת של המניות לבין תשואת מדד ת"א 100
קיים קשר חיובי בין הצעת הרכש למניה לבין הגברת המחזור של המסחר במניה

סטטיסטיקה:
כדי לענות על השאלה, יבחנו כל הצעות הרכש שהיו בשנים האחרונות ומולם מחירה של המניה. הצעות הרכש שיבחנו הן מלאות. כלומר, הצעות שיביאו את הרוכש לידי שליטה מלאה בחברה.

כלי המחקר הם נתונים ידלו מאתר הבורסה לניירות ערך: העבודה תתבסס על מדד ת"א 100.

תוצאות עבודת מחקר זו מצביעה על ממצאים דומים גם בשוק ההון בישראל. מניות שהוספו/ נגרעו ממדד ת"א 100 השיגו תשואה עודפת/שלילית לפני יום ההודעה על השינוי ולאחריו. ממצאים אלה מעידים על חוסר יעילות שוק, לפחות בטווח הקצר ויוצרת הזדמנויות השקעה אטרקטיביות עבור המשקיעים.

תוכן העניינים:
תקציר מנהלים
א.
2. מבוא
2.1 הצעת המחקר
2.2 שאלת המחקר
2.3 השערת המחקר
2.4 סטטיסטיקה
2.5 חשיבות ורציונל המחקר
ב'.
3. סקירת ספרות
4. השערת המחקר
ג'.
5. היבטים אמפיריים
בחירת המדגם
6. מתודולוגיה (שיטות מחקר)
6.1 משתנים
6.1.1 משתנים מסבירים
6.2 שיטת ניתוח
6.3 מגבלות המחקר
7. ממצאים
ד'.
8. סיכום ומסקנות
ניתוח ממצאים
8.1 המלצות למחקר המשך
ה'. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את קובצי ה- SPSS.

מתוך העבודה:
ההנחה הבסיסית בשוק ההון היא כי הוא "יעיל" כלומר מונע על ידי גורמים כלכליים ויש בו מידע מלא על תנועות ההון. עם זאת קיימות תנודות חריפות בשוק המעמידות בספק הנחה זו. שוק הון יעיל מתבטא במידע אשר מגיע לציבור המשקיעים. לציבור המשקיעים יש את אותו המידע באותו הזמן והוא מגיב למידע זה. המידע זמין לכולם ולכן, לא ניתן לעשות רווח מעל הממוצע באופן עקבי ולאורך זמן. רווח לא נורמאלי (מעל הממוצע) קיים במקרה בו אחרים חשופים למידע לפני חשיפתו לכלל המשקיעים. במידה ומתקיימת היפותזת השוק היעיל, אזי לא יתכן רווח מעל הממוצע לאורך זמן. בכל רגע נתון, מחירי המניות משקפים באופן מלא את כל המידע הרלוונטי לגביהן (פלדבוי, 2003)
 
עבודה מס' 70160 SHOPPING CART DISABLED
השפעת יחסים פיננסיים על מחירי מניות במדד ת"א, 2014.
בדיקת היחסים הפיננסים הבולטים על רמת מחירי המניות במדד ת"א 100 בין השנים 2010-2012.
6,804 מילים (כ-21 עמודים), 11 מקורות, 131.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחינה תקופתית של רמת מחירי המניות, חשובה במיוחד כדי לזהות התפתחויות חריגות המבטאות התהוות של בועת מחירי נכסים, המסכנות את היציבות הפיננסית. מודל לתמחור נכסי ההון ה-CAPM היה אמור ליצור מסגרת פשוטה לחיזוי רמת מחירי המניות, אולם לאכזבת המשקיעים בדיקות אמפיריות של תקפות המודל הראו כי התוצאות החזויות אינן תואמות את המציאות.
המשמעות היא שתוחלת התשואה של נכס היתה אמורה להיות מוסברת על ידי הסיכון השיטתי בלבד שנמדד ע"י ה-BETA של המניה (מידת הרגישות של המניה לתנודתיות השוק). אולם מחקרים ברחבי העולם וגם בארץ הוכיחו כי גודל הפירמה והיחס בין שווי הונה בספרים לשוויה בשוק, תורמים תרומה משמעותית להסבר תשואת המניה ואף בחלק מן המקרים הפכו את הbeta ללא רלוונטית.
לפיכך יש מקום לגבש שיטה לבחינת רמות המחירים בשוק המניות, בפרט כדי לבדוק האם הן מתאימות לתנאים הריאליים של המשק הישראלי. בהתאם למחקרו של איתי פורמן בשנת 2009 אודות השפעות היחסים הפיננסיים בשוק ההון הישראלי בשנת 2009 והמלצותיו לבחון את היחסים הפיננסים הבאים: מכפיל רווח, מכפיל מכירות, רמת מינוף, שיעור הצמיחה ברווח ואף משתנים איכותיים כמו המלצות אנליסטים על תשואת המניות.
במחקרנו בחנו את היחסים הפיננסים הבולטים שלדעתנו יכלו להיות המשפיעים ביותר על רמת מחירי המניות במדד ת"א 100 בין השנים 2010-2012. יחסים אלו כוללים: מכפיל הון, מכפיל מאזן, מכפיל רווח, מכפיל תזרים, תזרים להוצאות מימון, מנוף פיננסי ויחס שוטף.

במחקרנו החלטנו לבחון מודל דומה במהותו לזה של איתי פורמן, כמו כן לקחנו 8 משתנים שונים וכל אחד מהם יכול להטות את תשואת המניה, בחירת המשתנים נעשתה בקפידה והפרמטרים לבחירתם היו:
א. חדשנות, פרמטרים שעוד לא נבדקו על מדד ת"א 100
ב. אמינות, בראש ובראשונה העדיפות הייתה לקחת יחסים שנראו לנו אמינים והכי קרובים לנתונים האמתיים אודות החברות שאותן מייצגות המניות.
ג. יחסים דומיננטיים, שעל פי מחקרים קודמים היו רלוונטיים למדידת התנודות במניות.
ד. שוני בין חברות- יחסים שהיו שונים ברמות שלהם בהשוואה בין המניות.

המחקר נעשה על תשואות מניות במדד ת"א 100 בתקופות שבין השנים 2010-2012, ונלקח מדגם של 60 מניות דומיננטיות במדד ושנתוניהן היו אמינים.

תוכן העניינים:
1. תקציר
2. מבוא
3. סקירה ספרותית
1.3  מודל CAPM
2.3    גרף המודל
3.3 מודל הCAMP בישראל
4.3  תיאוריית יעילות השוק
5.3  יחסים פיננסיים
4. המחקר
1.4  המודל
2.4  המשתנה התלוי (תשואות מניות מדד ת"א 100)
3.4 המשתנים הבלתי תלויים:(יחסים פיננסיים)
5. תוצאות המחקר וממצאים
1. הביטא
2. מכפיל רווח
3. מכפיל מאזן
4. מכפיל תזרים
5. מכפיל הון
6. יחס שוטף
7. מנוף פיננסי
6. המלצות ומסקנות
7. ביבליוגרפיה
8. נספחים - טבלאות SPSS

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת קובצי SPSS

מתוך העבודה:
1.3 מודל CAPM
המודל הבסיסי לתמחור נכסים, הוצע ע"י markovitz (1959), המודל משמש להערכת שווי מניה באמצעות שני פרמטרים הקשורים ביניהם בקשר ישיר, והם השקעה בנכס חסר סיכון והשקעה בתיק השוק (מניות בעלות סיכון כלשהו), והקומבינציה ביניהם.
 
עבודה מס' 64740 SHOPPING CART DISABLED
השפעת פרסום ריבית בנק ישראל על מדד מחירי המניות בתל אביב - מבחן אירועים, 2006.
בחינת יעילותו של שוק ני"ע הישראלי באמצעות בדיקת תגובת מחירי המניות בתל אביב לפרסום הריבית ע"י נגיד בנק ישראל.
10,198 מילים (כ-31.5 עמודים), 11 מקורות, 493.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לבדוק את יעילותו של שוק ההון בישראל בגרסא החצי חזקה שלה (semi-strong form). נעשה זאת באמצעות בדיקת השינוי במדד מחיר המניות בבורסה בעקבות פרסום שער הריבית של בנק ישראל מידי חודש.
נרצה לבדוק אם, באיזה כיוון, ובאיזה מהירות מותאמים מחירי המניות לאינפורמציה חדשה זו המגיעה לשוק.
הכוונה במונח "אינפורמציה חדשה" הנה לחלק הבלתי צפוי של המידע. אכן, פרסום של אינפורמציה שהייתה צפויה אינו צריך לשנות את מדד מחירי המניות בשוק. יעילות שוק ני"ע תיבחן, כאמור, ע"י בדיקת ההשפעה של האינפורמציה החדשה (הבלתי צפויה) בימים הסמוכים להגעתה אל השוק (לפני ואחרי) על מדד מחיר המניות. נבדוק את מהירות ההתאמה של המדד לאינפורמציה החדשה (אחרי האירוע), ונבדוק גם אפשרות של דליפת מידע (לפני האירוע).

אנו משערים כי, ירידה בלתי צפויה בריבית בנק ישראל גורמת לעליה במדד מחירי המניות בבורסה בת"א, ולהיפך. אנו משערים כי ההתאמה במחיר המניות בעקבות שינוי בלתי צפוי בריבית, מתרחשת ביום המסחר הראשון לאחר הפרסום (השוק הנו יעיל). כנגזר מכך, אנו משערים כי לא ניתן להשיג רווח מעל הנורמאלי בהשקעה במדד המניות לאחר הפרסום היות וההתאמה הנה מיידית. כמו כן, אנו משערים כי לא קיימת דליפת מידע לפני האירוע. השערה זו נובעת ישירות מהגדרת "אירוע", אשר מתייחסת אך ורק לרכיב הבלתי צפוי של השינוי בריבית.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
השערת המחקר
מתודולוגיה
מבנה נתונים
ניתוח תוצאות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח

מתוך העבודה:
הצעד הראשון בניתוח מבחן אירוע הנו הגדרת האירוע וחלון הזמן:
הגדרת האירוע- כאמור לעיל, אנו מעוניינים לבחון את תגובת השוק לאינפורמציה החדשה המגיעה לשוק. הכוונה במונח "אינפורמציה חדשה" הנה לחלק הבלתי צפוי של המידע. אכן, פרסום של אינפורמציה שהייתה צפויה אינו צריך לשנות את מדד מחירי המניות - השינויים הצפויים כבר מגולמים במחירי המניות בזמן "הפרסום הצפוי".
כדי להעריך את הרכיב הבלתי צפוי בשינוי שער הריבית, הפחתנו את השינוי הצפוי ע"י השוק מהשינוי בפועל כפי שנעשה במאמר של דני יריב - ראה סקירת ספרות.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>