היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת פרסום מאמריו של ברילוף על תנודתיות מחירי מניות

עבודה מס' 064060

מחיר: 143.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סיכום וניתוח מאמר שנכתב ע"י ג'ורג' פוסטר בשנת 1978 הבודק כיצד השפיע ברילוף על תנודתיות מחירי מניות.

1,165 מילים ,3 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

ניתוח מאמר, שנכתב ע"י ג'ורג' פוסטר בשנת 1978 הוא נכתב בעקבות מחקר שנערך לגבי חברות אשר בוקרו ע"י אברהם ברילוף. אברהם ברילוף היה אנליסט בשנות ה 60-70, שחשף טכניקות חשבונאיות שבאמצעותן ניסו פירמות "לייפות" את נתוני הדו"חות הכספיים. מאמריו פורסמו בעיתונים רבים וכללו ביקורת חריפה על חברות. פרופסור ג'ורג' פוסטר ערך מחקר, שבחן את השפעתם של אותם מאמרים על מחירי המניות בשוק האמריקאי.

קטע מהעבודה:

מטרת המחקר

בעזרת המחקר ניסה ג'ורג' פוסטר לגלות, האם התנודה (השלילית) במחירי המניות, נובעת מהביקורת במאמריו של ברילוף או שמא, ברילוף בחר להתייחס במאמריו לחברות ספציפיות משום שהתרחשה בהן ירידה במחירי מניותיהן.לכן במחקרו ניסה פוסטר לבודד את השפעת פרסום מאמריו של ברילוף על תנודתיות מחירי המניות של החברות המבוקרות.

מקורות:מבוא
Briloff and the Capital Market
מאת: גורג' פוסטר (1978)
מבוא
המאמר נכתב ע"י ג'ורג' פוסטר בשנת 1978. הוא נכתב בעקבות מחקר שנערך לגבי חברות אשר בוקרו ע"י אברהם ברילוף.
אברהם ברילוף היה אנליסט בשנות
ה??60?70, שחשף טכניקות חשבונאיות שבאמצעותן ניסו פירמות "לייפות" את נתוני הדו"חות הכספיים. מאמריו פורסמו בעיתונים רבים וכללו ביקורת חריפה על חברות. פרופסור ג'ורג' פוסטר ערך מחקר, שבחן את השפעתם של אותם מאמרים על מחירי המניות בשוק האמריקאי.
מטרת המחקר
בעזרת המחקר ניסה ג'ורג' פוסטר לגלות, האם התנודה (השלילית) במחירי המניות, נובעת מהביקורת במאמריו של ברילוף או שמא, ברילוף בחר להתייחס במאמריו לחברות ספציפיות משום שהתרחשה בהן ירידה במחירי מניותיהן.
לכן במחקרו ניסה פוסטר לבודד את השפעת פרסום מאמריו של ברילוף על תנודתיות מחירי המניות של החברות המבוקרות.
השערות המחקר
0H : לפרסום מאמריו של ברילוף אין השפעה שלילית על מחירי המניות, כלומר שוק ההון יעיל.
H1: לפרסום מאמריו של ברילוף יש השפעה שלילית על מחירי המניות, כלומר שוק ההון אינו יעיל.
הקריטריונים לבחירת המאמרים
ניתן לקבוע בצורה חד משמעית את היום שבו המאמר נעשה זמין לציבור.
המאמר כולל ביקורת על הביצועים הפיננסים של החברה המנותחת.
מתוך אוכלוסיית המדגם שמנתה 21 מאמרים נבחרו 15 מאמרים אשר עמדו בקריטריונים הנ"ל. יש לציין ש-15 המאמרים שנבחרו כללו ביקורת לגבי 28 חברות.
מתודולוגיית המחקר
מחקר שנעשה בשנים עברו הראה כי הצהרות פומביות שונות כגון חלוקת דיבידנדים, הצגת רווח/הפסד (רבעוני או שנתי) הינן בעלות השפעה ניכרת על שוק ההון. יתירה מכך, רוב ההשפעה מרוכזת בטווח של יומיים אשר סובבים את ההכרזה המסוימת. בעקבות מחקר זה, בחר פוסטר להתייחס במחקרו לטווח של 61 ימי מסחר אשר בהם ניתן יהיה
לבדוק את השפעת המאמרים של ברילוף על מחיר המניה בצורה הטובה ביותר.
30 ימי מסחר לפני פרסום המאמר.
יום ה- 0- יום פרסום המאמר.
30 ימי מסחר לאחר פרסום המאמר.
מקורות מידע:
CRSP - מאגר המידע של אוניברסיטת שיקגו לגבי תשואות המניות.
ספרי ISL .
מקור המידע העיקרי היה ה-CRSP, במקרים שבהם המידע הלא היה זמין ממקור מידע זה, השתמשו בספרי ISL. בנוסף, במקרים מסוימים, החברות בעצמן סיפקו את המידע לגבי תשואות המניות, בהתאם לפרק הזמן הנדרש למחקר.
1.מודל המחרת נכסי הון:
E(Rit) = E(Rzt) + ?i [E(Rmt) - E(Rzt)]
Rit - שיעור התשואה על נכס i בתקופה t.
Rzt - שיעור התשואה על נכס, שלתשואתו אין מתאם עם Rmt בתקופה t.
Rmt - שיעור התשואה על תיק השוק בתקופה t.
2. מהתשואה היומית גזר פוסטר את התשואה היומית העודפת עפ"י הנוסחה:
Uit = Rit - Rp
Uit - שיעור התשואה העודפת על מניה i בתקופה t .
Rit - שיעור התשואה על מניה i בתקופה t.
Rpt - שיעור התשואה של תיק שוק בעל סיכון דומה למניה i ביום t.
3. מכאן נגזרת משוואת התשואה העודפת המצטברת של נכס i בתקופה של 61 ימים: T
CARit = ? Uit
t=1

תוצאות המחקר
ביום ה-30 לפני יום האפס נראתה תשואה עודפת חיובית נמוכה מאד אשר שמרה על אופיה עד ליום פרסום המאמרים.
ביום האפס חלה ירידה משמעותית בתשואה העודפת של 8.1%. כלומר, 93.3% מהמאמרים הראו תשואה עודפת שלילית.
ביום ה-13 אחרי פרסום המאמרים 80% מהמאמרים הראו תשואה עודפת שלילית.
ביום ה-27 אחרי פרסום המאמרים 80% מהמאמרים הראו תשואה עודפת שלילית.
לסיכום:
לאחר יום האפס הייתה עליה בתשואה העודפת, אך עדיין התשואה העודפת נשארה שלילית כמו ביום פרסום המאמר.
המסקנה היא שהשוק עשה הערכה מחודשת של החברה - השפעת המאמר נשארה גם לאחר פרסום המאמר.
תגובת השוק לגבי 28 המניות
תגובת השוק לגבי פרסום 15 המאמרים
תוצאות המחקר נבדקו בשני מבחנים:
 
א. המבחן ההסתברותי:
תחילה חושב האחוז מתוך 15 התצפיות עם תשואה עודפת שלילית בכל יום. הימים המאופיינים באחוזים הגבוהים ביותר היו:
ההסתברות לכך שביום מסוים 14 מתוך 15 התצפיות יראו תשואה עודפת שלילית הינה נמוכה מ0.01%. ניתן להגיד זאת גם לגבי יום ה13 וה27.
כלומר מהנתונים הנ"ל ניתן להסיק כי הירידה החדה בתשואה היומית העודפת אינה מקרית, אלא נסיבתית ובעלת אופי פרמננטי.
 
ב. מבחן קולמוגורוב-סמירנוב:
המבחן מתייחס לשני משתנים הנוגעים לתשואה היומית העודפת: עוצמתה של התשואה העודפת וכיוונה.
ע"פ השערת האפס, הסיכוי שתשואה עודפת הנמוכה ביותר מתוך 61 התשואות הנבדקות לאורך התקופה תהיה ביום ה-0, הינו 1/61, כלומר שווה לסיכוי בכל יום אחר מימי התקופה הנבדקת.
עפ"י תוצאות המחקר התשואה העודפת ביום ה-0 הייתה הנמוכה ביותר ב7 מתוך 12 התצפיות שנבדקו.
המסקנה מהמבחן הינה שרק ביום ה-0 ההשפעה של פרסום המאמרים של ברילוף הינה מהותית ברמת מובהקות של 0.01.
חמשת ההסברים לתוצאות המחקר:
שוק הון לא יעיל.
כישוריו היחודיים של ברילוף.
שימוש במקורות מידע לא זמינים.
ציפייה להתערבות גורם חיצוני.
פרסום מידע נוסף.
הסבר ראשון: חוסר יעילות השוק
טענה:
שוק ההון אינו משתמש בכל המידע החשבונאי הנגיש אליו.
ממצאים:
פוסטר לא הצליח למדוד את יעילותו של שוק ההון ולהגיע למסקנה חד משמעית שזוהי אכן הסיבה, לתגובה מיידית שלילית של שוק ההון לפרסום מאמריו של ברילוף.
הסבר שני: כישוריו המיוחדים של ברילוף בניתוח הדוחות הכספיים
טענה :
פוסטר טען שהמידע המוצג ע"י ברילוף הוא ייחודי ולא ניתן למצוא אותו במקום אחר, זאת בשל מומחיותו של ברילוף בניתוח דו"חות כספיים.
כלומר, גם אם הציבור משתמש בכל המידע הנגיש בשוק הוא לא יוכל להגיע למסקנות שמציג ברילוף במאמריו.
פוסטר בחן הסבר זה ע"י שני מבחנים:
מבחן העוצמה - אם השוק יעיל הוא יגיב בעוצמה רבה למאמריו של ברילוף - שינוי חד במחיר המניות.
מבחן התזמון - אם שוק ההון יעיל הוא יגיב במהירות למידע המובא במאמריו של ברילוף (המידע החדש) - שינוי מהיר במחירי המניות.
בעיות המבחנים:
- לא ניתן לקבוע מהי עוצמה רבה של תגובת השוק.
- תגובת השוק למאמריו של ברילוף לא משפיעה רק על מחירי המניות אלא גם על מוניטין החברה וכו'.
לסיכום: על סמך האמור לעיל לא ניתן לומר בצורה חד משמעית שהשוק יעיל.
הסבר שלישי: המידע אשר מוצג על ידי ברילוף אינו נגיש לציבור
טענה:
פוסטר ניסה לומר שברילוף השתמש לכתיבת מאמריו במידע אשר לא היה נגיש לציבור. ברילוף פירסם במאמריו מידע חדש לגמרי.
ממצאים:
פוסטר בדק את מקורות המידע בהם השתמש ברילוף וגילה כי רובם היו נגישים לציבור בחינם או בתשלום (דו"חות תקופתיים, תשקיפים, מסמכי רשות ני"ע וכדומה).
לכן טענה זו אינה מהווה הסבר מספק לירידת מחירי המניות ביום האפס.
הסבר רביעי: מאמריו של ברילוף מהווים גורם מזרז לפעולת גורמים שיש להם השפעה על הענף.
טענה:
הסבר זה גרס שאודות לכתיבה האפקטיבית של ברילוף, הוא פועל כגורם מזרז,כך שבעקבות המאמרים הרשויות יפתחו בחקירות, ואז ההסבר לכך ששוק ההון יעיל והגיב בצורה שלילית, הוא לא פרסום המאמרים, אלא התגובה הצפויה בעקבות המאמרים.
ממצאים:
מבדיקת תוכן המאמרים, עולה כי ברוב המקרים הביקורת הינה על החלטות חשבונאיות של חברות ספציפיות, ללא כל כוונה לגרום להתערבות ממשלתית בהחלטות אלה.
רק ב-3 מאמרים מתוך 15 הביקורת היתה ברמה התעשייתית ולא ברמה הפנימית של הפירמה. 
הסבר חמישי: קיימת השפעה של מידע נוסף המתפרסם ביום פרסום המאמרים.
טענה :
פוסטר בדק האם ביום פרסום המאמר, התפרסם מידע נוסף שגרם לירידת המניות.
ממצאים:
מבדיקה נמצא כי רק לגבי ארבע חברות מכלל החברות שנבדקו התפרסם מידע נוסף ביום האפס ונראה כי מידע זה לא השפיע לכיוון מסוים על מחירי המניות.
מסקנות
הירידה החדה במחירי המניות ביום פרסום מאמריו של ברילוף עשויה להעיד ששוק ההון האמריקאי אינו יעיל, אך פוסטר לא קבע זאת בצורה חד משמעית.
שלושת ההסברים האחרונים אינם תומכים בטענה זאת, אך הסבריו הראשונים תומכים בה.
לכן סיכם פוסטר שבבדיקת המידע הנגיש לציבור קיימות בעיות מחקר המשאירות את תוצאות המחקר כנתונות למספר פירושים.

תגים:

בורסה · ברילוף · ההון · השפעה · השפעת · חשבונאות · מאמריו · מאמרים · מחירי · מניה · מניות · סמנריון · פרסום · שווי · שוק · תנודתיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת פרסום מאמריו של ברילוף על תנודתיות מחירי מניות", סמינריון אודות "השפעת פרסום מאמריו של ברילוף על תנודתיות מחירי מניות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.