היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעות על מחירי מניות

עבודה מס' 020169

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הנושא תוך התייחסות להשפעת מידע על הודעות לבורסה על מחיר מניות של חברות נפט,הטבות למשקיעים בחיפוש נפט+בדיקה אמפירית.

5,402 מילים ,11 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

חברות בורסאיות מחויבות בדיווח לבורסה על פעילות מיוחדת שלהם או על אירועים משמעותיים העלולים להשפיע על מצב עסקיהן או על מצבם הכספי- הן לטובה והן לרעה. החובה היא על פי התשקיף ועל פי חוק ניירות ערך. דיווחים אלו מתחלקים לדיווחים תקופתיים ודיווחים מידיים.
מקור שני לידיעות על החברה היא העיתונות: כתבים מפרסמים מידי עת פרסומים על החברה, פרסומים טובים או רעים, ובכך יוצרים ציפיות. הציפיות משפיעות הן על השוק הספקולטיבי והן על השוק המסחרי, אולם התוצאה היא היינו הך: שני הצדדים מחזיקים את תיק הנכסים שלהם בצורה הנראית להם ככדאית ביותר.
אולם אליה וקוץ בה. הדיווחים לעיתונות ולבורסה יכולים להיות מנוצלים, טרם מתן פומביות להם, ע"י גורמים המקורבים למפרסם, ובכך הם מנצלים "מידע פנימי". ניצול מידע פנימי לתועלת אישית הינו דבר פגום ופסול מבחינה מוסרית. הבעיה אינה בעצם קביעת המידע, אלא בהגדרותיו ובהיקפו. בעיית היסוד בחקיקה מעין זו
ובעיקר בהיבטה הפלילי היא כי על החוק לקבוע נורמות איזור ברורות ולא להסתפק בהגדרות מעורפלות, שמא נפרוש את הרשת הפלילית בצורה רחבה למדי ונלכוד לתוכה עבריינים אשר לא להם התכוון החוק. שוק הון אמין, הפתוח לכל אדם, חייב לצאת מגישת יסוד כי אנשים הקרובים לחברה אינם מנצלים לטובתם. אי לכך עבירה על חוק זה היא עבירה שיש עמה קלון.
מידע פנים מוגדר כמידע אשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי במחיר נייר הערך של החברה. שוק ניירות הערך מגיב בצורה מוזרה לידיעות שונות המתפרסמות ברבים. בשוק טוב, די בחצי שמועה חסרת משמעות כדי להקפיץ את מחיר המניה, ובשוק חלש גם לידיעות מצוינות אין כל השפעה.
העבודה הנוכחית תבחן את ההשערה כי קיים מידע פנימי בשוק, ככל שזה נוגע לפרסום הודעות בבורסה לשם פרסומם על פי החוק.
הבדיקה תעשה באמצעות כלים סטטיסטיים ולבחון האם ההשפעה מובהקת, כדלקמן: אבדוק את שער הבורסה מידי יום, אציב מולו פרסום בעיתונות או הודעה לבורסה (חיובית או שלילית לפי העניין) ואראה האם באותו מועד ישנו שינוי מובהק ומהותי במחיר המניה. השערתי היא כי קיים מידע פנימי, אך הוא אינו מהותי.
העבודה תתמקד בחברות לחיפושי נפט, שבהן למידע מוקדם יש חשיבות רבה ביותר.

ראשי פרקים:
1. מטרת העבודה
2. הגורמים המשפיעים על שוק המניות (מלבד מידע פנימי(
3. ההטבות למשקיעים בחיפושי נפט
4. מידע פנימי והשפעתו על המסחר בבורסה
5. בדיקה אמפירית
6. סיכום
7. רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

הבדיקה נערכה על מקבץ נתוני בורסה מידיעוני הבורסה לניירות ערך, בעיקר מהירחונים דליתי נתונים אודות הודעות לבורסה.
הודעה חיובית סומנה 1+ ואילו שלילית 1-. לדוגמא אם ביום 2.1 הודיעה חברה על מציאת סימני נפט סימנתי 1+ בימים 28.2, 1.1 ו2.1- כלומר שלושה ימים לפני פרסום ההודעה. בשאר המקומות סימנתי 0.
כהודעה חיובית הגדרתי מציאת סימני נפט או רצון להשקעה חדשה וכד'. כהודעה שלילית הגדרתי הפסקת חיפוש נפט באתר, התפטרות אחד המנהלים וכד'.
הבדיקה היא למעשה רגרסיה בין שני טורי המשתנים: טור ההודעות (1+, 1- ו0-) וטור השערים בבורסה. אם, לדוגמא לפני הודעה חיובית השערים עולים, הרי שהדבר יתבטא בבדיקה הסטטיסטית כמתאם חזק בין טור השערים לטור ההודעות וכן ההיפך.
הנתונים
הנתונים מצורפים בדיסקט בסוף העבודה. מתוך הנתונים בחרתי כשלוש וחצי שנים אחרונות (עד אפריל 1996). מספר התצפיות משתנה במעט היות ולא תמיד היו נתונים.
להלן החברות שנדגמו:
סימול בדיסקט
שם החברה
שווי שוק
הון עצמי מתואם*
126011
מגן נפט
7
17
232017
ישראמקו
15
59
243014
חנ"ל
6.8
17.3
244012
אבגק מזל
4.4
3.3
268011
אבנר
1.5
4.8
274019
נפטא חיפושי נפט
2.6
10.3
475020
דלק קידוחים
1.8
8.4
565010
דלק חיפושי נפט
3.8
0.5
655019
נורדן נפט
6.7
9.6
חברת פספורט לא נדגמה בגלל מיעוט אינפורמציה אודותיה.
*.הנתונים במליוני דולרים. נלקחו מעיתון גלובס, 27.5.96.
התוצאות
התוצאה אותה אבדוק היא R2: רמת ההסבר של משתנה ההודעות את משתנה מחיר המניה- באיזו מידה מסבירות ההודעות, חיוביות או שליליות את השינויים במחירי המניות.
תוצאה חיובית הקרובה ל1- מראה מתאם מלא, ואילו תוצאה שלילית מראה מתאם שלילי. התוצאות נעות בין 1 ל- 1- כאשר שני הקצוות מראות על מתאם מלא.
החברה
רמת ההסבר
מגן נפט
0.053155
ישראמקו
0.021548
חנ"ל
0.03215-
אבגק מזל
0.0005
אבנר
0.04565
נפטא חיפושי נפט
0.15664
דלק קידוחים
0.00251
דלק חיפושי נפט
0.03215-
נורדן נפט
0.01240-
מתוצאות אלו אנו רואים כי רק מגן נפט ונפטא חיפושי נפט תוצאותיהם מובהקות: 5.3% ו- 15.6% בהתאמה.
ניתן להניח כי לגבי חברות קטנות הנתפסות כמסוכנות יותר, נמצא ממצאים שונים מאלו שמצאתי בעבודתי זו ולגביהן אצפה שעם פרסום מידע או לפניו נראה תגובה רגישה יותר של השוק המתבטאת בתנודתיות ביחס למחיר המניה.
סיכום
עבודה זו עסקה בנושא מידע מוקדם\פנימי והשפעתו על מחירי מניות בישראל.
במתכוון בחרתי בחברות נפט כמדגם מייצג, היות ושם הידיעות חשובות ביותר וידיעה מוקדמת עשויה ליצור רווחים עצומים ומיידים. חברות בורסאיות מחויבות בדיווח לבורסה על פעילות מיוחדת שלהם או על אירועים משמעותיים העלולים להשפיע על מצב עסקיהן או על מצבם הכספי- הן לטובה והן לרעה. החובה היא על פי התשקיף ועל פי חוק
ניירות ערך.
מידע פנימי מוגדר כמידע אשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי במחיר נייר הערך של החברה. שוק נירות הערך מגיב בצורה מוזרה לידיעות שונות המתפרסמות ברבים. בשוק טוב, די בחצי שמועה חסרת משמעות כדי להקפיץ את מחיר המניה, ובשוק חלש גם לידיעות מצוינות אין כל השפעה.
נושא שלא נבדק הוא הפרסומים בעיתונאות. פרסומים אלו, לרבות הערכות, כתבות, ניתוחים וראיונות יכולים לשנות את נטיות הציבור ואיתם את המסחר כולו.
נמצא, כי לא ניתן להוכיח חד משמעית שאכן קיימת השפעה של מועד פרסום הדוחות הכספיים על ההתעניינות הציבור במניות בחברה. יתכן להיות כי קיימת השפעה כזו, אולם היא מופרעת ע"י גורמים אחרים אשר קשה לנטרל אותם מהבדיקה. בידוע הוא כי המשק הישראלי קשה מאוד לצפיה: פיגועי טרור, שינוי ריבית פתאומיים, שינויים בשאר
הבורסות בעולם- כל אלה משפיעים עליה תדיר ולכן הבדיקה לעיל לא נתגלתה כמובהקת, למעט שלוש חברות.
ביבליוגרפיה
1.סדן שמחה, השפעת פרסום "דו"ח על דו"ח" על מחירי המניות, רבעון לכלכלה., 48, 1985.
2.דו"ח ועדת החקירה לעניין ויסות מניות הבנקים, ירושלים, 1986.
3.לוין אלעזר, הבנקאיות, תל אביב, 1987.
4.פרופ' יוסף גרוס דיני חברות, המכון לפריון עבודה ויצור 1986.
5.חיים לוי ומשה סרנט, הבורסה, תל אביב, 1982.
1.HOMA K.E. YAFFEE, "THE SUPPLY OF MONEY AND COMMON STOCK PRICE", JORNAL OF FINANCE, 26, 1971, PP. 1045-1066.
2.COOPER R.V.L, "EFFICIENT CAPITAL MARKET AND THE QUANTITY THEORT OF MONEY", JORNAL OF FINANCE, 29, 1974, PP. 887- 908.
3.FAMA E., "STOCK RETURNES, REAL ACTIVITY, INFLATION AND MONEY", AMERICAN ECONOMIC REVIEW, 71, 1981, PP.545-565.
4.GULTEKIN B.N., "STOCK MARKET RETURNES AND INFLATION FORCASTS", JORNAL OF FINANCE, 38, 1983, PP. 663-673.
5.HAMBURGER M.J.$ L.A. CHOHIN, "MONEY AND STOCK PRICE, JORNAL OF FINANCE, 27, 1972, PP. 231-249.
6.HOMA K.E. YAFFEE, "THE SUPPLY OF MONEY AND COMMON STOCK PRICE", JORNAL OF FINANCE, 26, 1971, PP. 1045-1066.
נספחים- תוצאות הבדיקות הסטטיסטיות
חברת מגן נפט:
Regression Output:
CONSTANT 0.026114
Std err of Y est 0.211709
R Squard 0.053155
No. Of Observations 836
Degrees OF Freedom 832
X Coefficient(s) 1.67E-08
Std Err OF Coef. 1.88E-08
ישראמקו:

Regression Output:
CONSTANT 0.041231
Std err of Y est 0.213579
R Squard 0.021548
No. Of Observations 836
Degrees OF Freedom 833
X Coefficient(s) 5.7E-07
Std Err OF Coef. 2.33E-07
חנ"ל בע"מ:
Regression Output:
CONSTANT 0
Std err of Y est 0.21253
R Squard -0.03215
No. Of Observations 821
Degrees OF Freedom 819
X Coefficient(s) 1.13E-06
Std Err OF Coef. 3.81E-07
אבגק מזל (AVGEK):
R Squard 0.0005
No. Of Observations 817
Degrees OF Freedom 815
אבנר בע"מ:
R Squard 0.04565
No. Of Observations 826
Degrees OF Freedom 824
נפטא חיפושי נפט:
R Squard 0.15664
No. Of Observations 959
Degrees OF Freedom 957
דלק קידוחים:
R Squard 0.00251
No. Of Observations 652
Degrees OF Freedom 649
דלק חיפושי נפט:
R Squard -0.03215
No. Of Observations 855
Degrees OF Freedom 853
נורדן נפט:
R Squard -0.01240
No. Of Observations 821
Degrees OF Freedom 819
בטאון רואה החשבון, יולי-ספטמבר 1980, עמוד 323.
7

תגים:

ניירות ערך · מסחר · שוק ההון · בורסה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעות על מחירי מניות", סמינריון אודות "השפעות על מחירי מניות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.