היישום אינו מחובר לאינטרנט

קונפליקטים ארגוניים בין עולי חבר העמים של שנות ה-90 לעובדים ילידי הארץ

עבודה מס' 064385

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת היחסים הבין קבוצתיים במסגרת הארגונית בין קבוצת הוותיקים והעולים החדשים מחבר העמים כמפגש בין שתי תרבויות המנהלות תחרות בין קבוצתית וקונפליקט בין זהויות קבוצתיות.

7,457 מילים ,82 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

בעבודתי זו ארצה לבחון את היחסים הבין קבוצתיים במסגרת הארגונית בין קבוצת הוותיקים והעולים החדשים מחבר העמים של שנות ה-90 כמפגש בין שתי תרבויות המנהלות תחרות בין קבוצתית וקונפליקט בין זהויות קבוצתיות. כמו כן, אתייחס לעיצוב והבנייה של גבולות סימבוליים ומבחינים בין הקבוצות, בין השאר באמצעות מנגנונים של הפלייה סמויה וגלויה,יחוס סטריאוטיפים ודעות קדומות הדדיים.
הטענה היא שהצטרפותה של קבוצת עובדים עולים כה גדולה למערכת, יצרה מתח וחידדה את השוני התרבותי בארגון, ערערה את העמדות הישנות של הארגון ועוררה מחדש את השאלות וסלע המחלוקת של השתלבות מול היבדלות הרווחים בחברה הרחבה כלפי העולים מחבר העמים.
ההנחה היא שהפערים בתפיסות תרבותיות, ערכיות ונורמטיביות של שני הצדדים כלפי היבטים שונים של החיים הארגוניים יוצרים סביבם חילוקי דעות ומצבי קונפליקט שגורמים לכל צד להסתגר ולהתבדל בזהותו הקולקטיבית, המקשה על ההתמודדות.

תוכן עניינים:
1) מבוא
2) הקדמה: העלייה, הארגון ומאפייני החברה הישראלית
3) רקע: עלייה מבריה"מ לשעבר של שנות ה-90
4) קונפליקט ארגוני
i) זהות קבוצתית כמייצרת קונפליקטים
5) יחסי עבודה של המהגרים עם עמיתים מקומיים
6) תרבות ומקומה בארגון
i) תרבות והבדלים בין תרבותיים
ii)מ"כור היתוך" לרב-תרבותיות
7) ביטויי הקונפליקטים בין עולים מחבר העמים לעולים הוותיקים
i) קולקטיביזם-אינדיווידואליזם
ii) השפה ובעיות תקשורת כמעוררת קונפליקטים
iii) היחס להיררכיה וכפיפות
iv) סטריאוטיפים
8) סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הקונפליקט נחשב למאפיין בלתי נמנע של החיים החברתיים (Cosier & Ruble,1981) וחלק בלתי נפרד ועקבי מהחיים הארגוניים (Kolb & Putnam,1992). מצבי הקונפליקט בארגון אינם תמיד מתגלמים במצבי עימות גלויים שזוכים לכל תשומת הלב והחשיפה כמו פיטורין ושביתות, אלא יותר מובנים בתוך האינטראקציות היומיומיות בין חבריו במהלך פעילותו השוטפת (שם).
בשנים האחרונות ישנה מודעות גוברת לחשיבות מאפיינים החברתיים והתרבותיים של ההרכב האנושי של צוות העובדים, השפעתם של מיקומם החברתי והזהויות התרבותיות וחברתיות וההטרוגניות על תפקודו התקין והיעיל של הארגון (Cox,2001), במה שזכה בהכרה בספרות המחקרית והמנהלית כשונות תרבותית (Cultural Diversity) או ארגון רב-תרבותי ( Multicultural Organization) (Cox, Lobel McLeod, 1991).
שונות תרבותית נבדקת כגורם שיש להתחשב בו בעת קבלת ההחלטות וכגורם מרכזי המשפיע על יחסי הגומלין בין חברי הארגון בהם מתקיימים חילוקי אינטרסים, מטרות, עמדות ודרכי פעולה שבתורם קשורים קשר הדוק לערכים, השקפות עולם, תפיסות נורמטיביות ואתיות שהם פועל יוצא של התרבות (Henderson,1994).
ההרכב האנושי של הארגונים כיום יותר מאי פעם מתאפיין בהטרוגניות וגיוון רב. קבוצות תרבותיות, אתניות, גזעיות ומגדר משתתפות יותר בעיצובו ומבנות את הפעילות השוטפת (שם).
השינויים בתפיסה ובהכרה בהטרוגניות נובעת מכמה מגמות מקבילות: הגלובליזציה, התרחבות הפעילות הכלכלית והחברתית אל מעבר לגבולות מדינת הלאום והתאחדות של חברות רב-לאומיות עם חברות מקומיות המייצרות צוות רב-לאומי (Chamers, Oskamp & 1995,Costanzo) והגירה, תנועה ומעבר המוני של אוכלוסיות לרוב מעבר ממדינות מתפתחות למדינות המערב המפותחות בחיפוש אחר עלייה ברמת חיים, שיפור סיכויי חיים, בריחה מרדיפות פוליטיות, משבר כלכלי עוד (Shuval, Leshem1998).

מקורות:

בן-דוד, ע., עמית, ד., (1999). האם עלינו ללמוד רגישות תרבותית? הניסיון הישראלי. חברה ורווחה, י"ט (2). 244-235.
בן-אליעזר א, (1999) "האם מתהווה חברה אזרחית בישראל? פוליטיקה וזהות בעמותות החדשות," סוציולוגיה ישראלית,, ב' (1), 1999, עמ' 51-97.
הורוביץ, ת. (1996). "בין שיזור להתבדלות: דפוסי קליטתם של יוצא ברית-המועצות לשעבר בישראל בחמש השנים הראשונות לעלייתם". ביטחון סוציאלי, 45: 95-107.
הורוביץ, ת. ולשם, א. (1998). "יוצאי ברית-המועצות במרחב התרבותי בישראל". בתוך סיקרון, מ. ולשם, א.(עורכים), דיוקנה של העלייה: תהליכי קליטתם של עולי ברית-המועצות לשעבר 1990-1995. ירושלים: מאגנס.
הורוביץ, ת. (1998). "ילדים ונוער עולה במערכת החינוך: הטמעה, חד-לשוניות, חד-כיווניות וסטריאוטיפיות". בתוך סיקרון, מ. ולשם, א.(עורכים), דיוקנה של העלייה: תהליכי קליטתם של עולי ברית-המועצות לשעבר 1990-1995. ירושלים: מאגנס
ודנה, י. (1997) עמדות הציבור הישראלי כלפי העולים מברה"מ לשעבר (דו"ח מחקר). תל-אביב: מכון לסקרי דעת הקהל "שווקים פנורמה".
לשם אליעזר ומשה ליסק. 2001. "התגבשותה החברתית והתרבותית של הקהילה הרוסית בישראל", בתוך: מרוסיה לישראל: זהות ותרבות במעבר. בעריכת משה ליסק ואלעזר לשם. ת"א: הקיבוץ המאוחד. 27-76.
לשם א' ורואר-סטריאר ד'. (2003). שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש, הוצאת מגנס,ירושלים.
סבינה ליסיצה,ויוחנן פרס (2000( "עולי חבר העמים בישראל: גיבוש זהות ותהליכי אינטגרציה, סוציולוגיה ישראלית, ג', 1, , עמ 7-11,24-28
סבירסקי, ש' (1995). זרעים של אי שוויון. תל-אביב: ברירות
סיקרון, מ.(1998). "ההון האנושי של העולים ותהליכי השתלבותם בעבודה". בתוך סיקרון, מ. ולשם, א.(עורכים), דיוקנה של העלייה: תהליכי קליטתם של עולי ברית-המועצות לשעבר 1990-1995. ירושלים: מאגנס.
סמואל, י. (2002). המשחק הפוליטי, חיפה: זמורה ביתן
עופר, ג., פלוג, ק. וקסיר, נ.(1991). "קליטה בתעסוקה של עולי ברה"מ בשנת 1990 והאלה: היבטים של שמירה והחלפת משלחי יד". רבעון לכלכלה, 148: 135-187.
קימרלינג, ב. (1998). "הישראלים החדשים: ריבוי תרבויות ללא רב-תרבותיות" . אלפיים. קובץ 16: 264-308.
שוורצוולד י. וטור-כספא, מ. (1997) הקשרו של האיום המוכלל לדעות קודמות על עולים מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה. מגמות ל"ח (4), עמ' 504-527.
Arnold, J., Cooper, C., and Robertson, I. (1998) Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace, 3rd ed., Prentice Hall, London.
Amason, P., M. Allen, and S. Holmes. (1999). "Social Support and Acculturative Stress in the Multicultural Workplace." Journal of Applied Communication Research 27: 310-334.
Bar-Tal, D. (1997). "Formation and Change of Ethnic and National Stereotypes: An Integrative Model." International Journal of Intercultural Relations 21(4): 491-523.
Becker, Gary S. (1957) The Economics of Discrimination. Chicago: The University of Chicago Press.
Bernard, T. (1983). The consensus-conflict debate. New York: Columbia University Press.
Bloch F and Rao V, (2001), "Statistical Discrimination and Social Assimilation," Economics Bulletin ,Vol. 10 no. 2 pp. 1-5
Bond, M.H. and J. Pyle. (1998). "The Ecology of Diversity in Organizational Settings: Lessons from a Case Study." Human Relations 51: 589-623.
Buchanan, D. and Huczynski, A. (2005) Organizational Behaviour: An Introductory Text. (5th edition) Prentice Hall
Chemers, M.M., S. Oskamp, and M.A. Costanzo, eds. (1995). Diversity in Organizations: New Perspectives for a Changing Workplace. Thousand Oaks, CA: Sage.
Copeland, L. (1988). Valuing workplace diversity. Personnel Administrator, 33(11), pp. 38-40.
Cosier, R.A., Ruble, T.L. (1981). Research on Conflict-Handling Behavior: An Experimental Approach. Academy of Management Journal, 24(4), 816-831
Cox, T. H. and Blake, S. (1991). Managing cultural diversity: implications for organizational competitiveness. Academy of Management Executive, 5(3), 45-55.
Cox, T. H., Lobel, S. A. and McLeod, P. L. (1991) Effects of Ethnic Group and Cultural Differences on Co-operative and Competitive Behaviour on a Group Task. Academy of Management Journal 34(4), 827-847.
Cox, T, Jr. (1993) Cultural Diversity in Organizations: Theory, Research Practice. San Francisco,CA: Berrett-Koehler, 1993.
Cox, T Jr. (2001) Creating the Multicultural Organization: A Strategy for Capturing the Power of Diversity.San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Crosby, F. (1976): A model of egoistical relative deprivation. In: Psychological Review, 83, p.85-113.
Darr A (1999) Conflict and conflict resolution in a co-operative: the case of the Nir taxi station, Human Relations , Vol. 52, No. 3, 279-301.
DeChurch, L.A. and Marks, M.A. (2001), "Maximizing the benefits of task conflict: the role ofconflict management", International Journal of Conflict Management, Vol. 12, pp. 4-22
De Dreu, C.K.W. (1997), "Productive conflict: the importance of conflict management and conflictissue", in De Dreu, C K.W. and Van de Vliert, E. (Eds), Using Conflict in Organizations,Sage, London, pp. 9-22 in Organizations.
Deutsch, M. (1973). The resolution of conflict: Constructive and destructive processes. New Haven: Yale University Press.
Dubin, R., Galin, A. (1991). Attachment to work: Russians in Israel. Work and Occupation, 18 (2), 172-193
Dubinskas F, (1992 ). Culture and Conflict ,In Hidden Conflict in Organizations: Uncovering the Behind-the-Scenes Disputes. Deborah M. Kolb and Jean M. Bartunek, eds. Newbury Park, CA: Sage Publications
Dutton, G. (1998). "One Workplace, Many Languages." Management Review 87: 42-47.
Farrell, D. (1983). Exit, voice, loyalty and neglect as responses to job dissatisfaction: A multidimensional scaling study. Academy of Management Journal, 26, pp. 596-606
Friedberg R M. J. Hunt, (1995). "The Impact of Immigrants on Host Country Wages, Employment and Growth," Working Papers 95-5, Brown University, Department of Economics.
Geertz, C (1983). Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books.
Goldstein, J., and Leopold, M (1990). "Corporate Culture and Ethnic Culture."Personnel Journal, 69, p. 83-92.
Gordon, M. (1964). Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins. New York: Oxford University Press.
Hall, E.T. (1977). Beyond culture. New York: Doubleday.
Hamilton, D.L., Sherman, S.J., and Ruvolo, C.M. (1990). "Stereotype- Based Expectancies: Effects on Information Processing and Social Be- havior." Journal of Social Issues, 46, 35-60
Henderson G (1989) Understanding ingenious and foreign cultures. Springfield,IL: Charles C.Thamas.
Henderson, G (1994). Cultural Diversity in the Workplace. Westport, CT: Quorum Books.
Hersey, P., Blanchard, K. (1993). Management of organization behavior: Utilizing human resources (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Hofstede, G. (1983). The cultural relativity of organizational practices and theories. Journal of International Business studies, 14(2), 75-90.
Horenczyk, G. (1997), "Immigrants' perceptions of host attitudes and their reconstruction of cultural groups", Applied Psychology: An International Review, Vol. 46 No.1, pp.34-8.
Isralowitz, R. Saad, I. (1992). "Soviet Immigration: Ethnic Conflicts and Social Cohesion". International Journal of Group Tension, 22,2 : 119-138.
Jackson, S. E., Stone, V. K., and Alvarez, E. D. (1993). Socialization amidst diversity: Impact of demographics on work team old-timers and newcomers. In L. L. Cummings and B. M. Shaw (Eds.), Research in organizational behavior, Vol. 15, 45-109. Greenwich, CT: JAI Press.
Kanter, R. M. (1977). Men and women of the corporation. New York: Basics Books, Inc., Publishers.
Kolb, Deborah and Linda L. Putnam (1992) "The Dialectics of Disputing" In Kolb, Deborah and Jean M. Bartunek (eds) Hidden Conflicts in Organizations. Uncovering Behind-the-Scenes Disputes. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Pp 1-32
Lewicki, R. Bartunek, J., Kolb, D (1992). Bringing conflict out from behind the scenes: private, informal, and nonrational dimensions of conflict in organizations. In D. Kolb J. Bartunek (Eds.), Hidden conflict in organizations: uncovering behind the scenes disputes (pp. 209-228). Newbury Park: Sage.
Lemish, D. (2000). "The Whore and the Other: Israeli Images of Female Immigrants from the Former USSR". Gender Society, 14,2: 333-349.
Lissak, M Leshem, E.(1995). "The Russian Intelligentsia in Israel: Between Ghettoization and Integration". Israel Affairs, 2,2: 20-36.
Pettigrew A,M (1973) The Politics of Organizational Decision-making. Tavistock, London
Pruitt, D. Rubbin, J. (1986). Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement. New York: Random House.
Rahim, M.A. (2001). Managing conflict in organizations (3rd edn). Westport, CT: Quorum Books.
Remennick, L. (2003b). "Career Continuity among Immigrant Professionals: Russian Engineers in Israel." Journal of Ethnic and Migration Studies 29(4): 701-721.
Remennick,L. (2004) Work Relations Between Immigrants and Old-Timers in an Israeli Organization: Social Interactions and Inter-Group Attitudes. International Journal of Comparative Sociology, Vol. 45, No. 1-2, 45-71
Rusbult, C. E. (1993). Understanding responses to dissatisfaction in close relationships: The exit, voice, loyalty, and neglect model. In S. Worchel J. A. Simpson (Eds.), Conflict between people and groups: Causes, processes, and resolutions (pp. 30-59). Chicago: Nelson-Hall.
Schutz, A. 1967.The phenomenology of the social world. Evanston, IL: Northwestern University Press.
Shih, J. (2002 ). "`. . . Yeah, I Could Hire This One, but I Know it's Gonna be a Problem' :How Race, Nativity and Gender Affect Employers' Perceptions of the Manageability of Job Seekers." Ethnic and Racial Studies 25(1): 99-119.
Shuval, J T ,Leshem, E (1998): The Sociology of Migration in Israel: A Critical View, in: Dies. (Hg.), Immigration to Israel. Sociological Perspectives, New Brunswick/ London: Transaction, 3-50.
Shuval, J.T.(2001). "The Reconstruction of Professional Identity Among Immigrant Physicans in Three Societies". Journal of Immigrant Health. 2, 4, p.191-201. (Reprinted in Hebrew in Lissak, M. and Leshem E, From Russia to Israel: Identity and Culture in Transition. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad. p.195-221).
Sidanius, J. (1993). The psychology of group conflict and the dynamics of oppression: A social dominance perspective. In S. Iyengar W. McGuire (Eds.). Explorations in political psychology (pp. 183-219). Durham. NC: Duke University Press.
Stephan, W. G. Stephan, C. W. (1996). Intergroup relations. Boulder, CO: Westview Press.
Shuval, J.T.(1998b). "Diaspora Migration: A Comparative Analysis of Germany and Israel". Unpublished conference paper.
Sherif, M. (1966) In common predicament: Social psychology of intergroup conflict and cooperation, Boston: Houghton-Mifflin
Smither, R., Rodriguez-Giegling, M. (1979). Marginality, modernity, and
anxiety in Indochinese refugees. Journal of Cross-Cultural Psychology, 10, 469-478.
Stephan, W. G., Stephan, C. (1996). Predicting Prejudice. International Journal of Intercultural Relations 29 409-426.
Tajfel, H. (1970). Experiments in intergroup discrimination. Scientific American, 223, 96-102
Tajfel, H. (1970). Experiments in intergroup discrimination. Scientific American, 223, 96-102
Tajfel, H., Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. Austin S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey, CA: Brooks/Cole.
Tajfel, H. and Turner, J. C. (1986). The social identity theory of inter-group behavior. In S. Worchel and L. W. Austin (eds.), Psychology of Intergroup Relations. Chigago: Nelson-Hall
Thomas K. W., (1979), "Conflict," in S. Kerr (Ed.), Organizational Behavior. Columbus, OH: Grid Publications, Behavior p. 151-181
Turner, V. (1969). The ritual process: structure and anti-structure. Chicago: Aldine Publishing Co.
Vinokurov, A., D. Birmann, and E. Trickett. (2000). "Psychological and Acculturation Correlates of Work Status among Soviet Jewish Refugees in the United States." International Migration Review 34(2): 538-559.

תגים:

ארגון · ארגוני · חבר · העמים · ותיקים · ישראלים · מאבק · משאבים · מתח · עבודה · עובדים · עולים · עימות · קונפליקט · רוסים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קונפליקטים ארגוניים בין עולי חבר העמים של שנות ה-90 לעובדים ילידי הארץ", סמינריון אודות "קונפליקטים ארגוניים בין עולי חבר העמים של שנות ה-90 לעובדים ילידי הארץ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.