עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "נוער בסיכון":

עבודה מס' 40425 SHOPPING CART DISABLED
שירות המבחן לנוער-טיפול קבוצתי בנוער אלים, 1990.
רקע, תפקידי השירות, אפשרויות הטיפול, שיטות הטיפול בסטיות חברתיות וטיפול קבוצתי בנוער אלים.
4,465 מילים (כ-13.5 עמודים), 10 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שרות המבחן לנוער מתפקד כגורם טיפולי לנוער עבריין. השרות מטפל באוכלוסייה מובחנת של קטינים, אשר מתוקף החוק אינם נשלחים לריצוי מאסר בבית-כלא.
למעשה, השרות מטפל בקטינים שהואשמו בהתנהגות הנתפסת ע"י החברה  כסטייה חברתית.
הסטייה החברתית מוגדרת לרוב ע"י סוציולוגים כחריגה מהכללים הנורמטיביים ומדפוסי ההתנהגות שנקבעו בחברה מסוימת.
מנגנוני הפיקוח החברתי הפועלים כנגד הסטיות החברתיות מתמקדים בשני כיוונים עיקריים:
א. מוסדות סגורים כגון בתי סוהר ומוסדות אחרים שנועדו לחסל את הסטייה החברתית, אולם הופכים בין השאר, לנקודות מפגש לימודי של העברת "ידע מקצועי" בין הכלואים.
ב. טכסים פומביים הקשורים בהגדרת התנהגות סוטה (הוקעה ציבורית, משפט פלילי וכדומה).
קאי אריקסון , הסוציולוג האמריקאי, תאר את נושא הסטייה החברתית באופן מעניין: לטענתו, עוזרת הסטייה, באופן פרדוקסאלי , לשמור על קונסנזוס חברתי.
עפ"י דבריו, החברה מפרשת את התנהגות הפרט ומחליטה אם היא בבחינת סטייה או לא. "החלטה" אם התנהגותו של הפרט מהווה סטייה חברתית או לא מאחדת מחדש סביב ההסכמות החברתיות שנתקבלו בעבר, ומדגישה את המשותף באופן המחזק את המערכת ומקנה לה תוקף וסמכות מחודשת.

יחסה הנוקשה של החברה כלפי סטיות חברתיות ומלחמתה בהן מבטא במידה רבה את הקונפורמיות החברתית המעודדת דפוסים שנקבעו כנורמטיביים, ואת הרצון לקעקע כל גילוי של סטייה מדפוסים אלו.
תיאוריות קרימינולוגיות שונות, שניסו לבדוק מהן הסיבות להיווצרותן של סטיות חברתיות העלו גורם מרכזי מסוים, המשפיע על נטייה לסטייה חברתית: עפ"י מחקרים רבים נמצא, שהתפוררות מסגרות חברתיות קיימות מהווה מקור עיקרי לסטייה חברתית.
במקביל, קיימת גם תיאוריה, הרואה במצבים שבהם מושפע הפרט בעת ובעונה אחת משתי מערכות נורמטיביות שונות ומנוגדות בחלקן מקור עיקרי לסטייה. מצב זה, נוצר בעיקר בחברות רב עדתיות דוגמת חברות מהגרים.
דוגמא להתנגשות בין שתי מערכות נורמטיביות המתקיימות זו לצד זו ניתן לראות, לדוגמא, במצבה של האוכלוסיה הכפרית-הערבית בארץ. חברה זאת חווה התנגשות בין ערכיה הדומיננטיים של החברה העדתית והמסורתית בכפר הערבי לבין ערכיה של החברה הישראלית בעלת האוריינטאציה המערבית והחילונית. כפי שהוכח במחקרים שנערכו בנושא, ההתנגשות בין שתי המערכות הללו הביאה להתגברות נטייתו של הפרט לעבריינות באוכלוסיה המדוברת.

בעבודה זאת אבחן את מבנה שרות המבחן לנוער, כגורם המטפל בסטיות חברתיות של קטינים.
ראשית, תתואר מערכת ההחלטות וההכרעות לגבי גורלו של הקטין העבריין: החל מהשלב הטרום משפטי, בהמשך - העמידה לדין, ולבסוף מעקב וביצוע החלטות בית-המשפט.
אפשרויות הטיפול ושיטות הטיפול פותחות בפני שרות המבחן לנוער כר נרחב של צורות פעולה אשר נבחרות בהתאם לצרכים הספציפיים, לרקע, לנסיבות של הקטין, ושל העבירה שבצע.

בעבודה אציג באופן מובחן את טיפולו של שירות המבחן בנוער אלים ותוקפני.
מסתבר, שאחת הדרכים המרכזיות בהן נוקט שירות המבחן לנוער לטיפול בסטייה חברתית זאת היא באמצעות הטיפול הקבוצתי.

בעבודה יוצגו מאפייניו של הטיפול הקבוצתי, כפי שהוא נערך בישראל, ויתוארו דרכי הפעולה והמטרות של דרך טיפול זאת על חסרונותיה ויתרונותיה, כפי שהן מוצגות בהרחבה ע"י אנשי השירות המדווחים על פעילותם בתחום זה.
כפי שניתן יהיה לראות, שרות המבחן לנוער פועל מתוך אוריינטציה פסיכולוגית וסוציולוגית רחבה: הקטין נתפס כחלק אינטגראלי מהסביבה שבה צמח, ומהרקע המשפחתי והאישי שממנו בא. מודגשת מאוד חשיבותה של המשפחה, והאווירה, שהשפיעה עליו בשלב שקדם לביצוע הפשע, על מנת להבין ביתר דיוק את מקורותיה ומניעיה של ההתנהגות הסוטה ולמנוע את הישנותה.
בדיקת הנושא מתבססת בעיקר על עדויות של אנשי שירות המבחן לנוער מתוך דו"חות פנימיים, ומאמרים שנכתבו על ידי אנשי השירות ומעידים על עבודתם היומיומית. כמו כן, רקע תיאורטי, מתבסס על ספרות מקצועית בתחום הדין הפלילי.

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. שרות המבחן לנוער - רקע
3. תפקידיו של שרות המבחן לנוער
4. אפשרויות הטיפול
5. שיטות הטיפול בסטיות חברתיות
6. טיפול קבוצתי בנוער אלים
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 67672 SHOPPING CART DISABLED
חוק הנוער ובית משפט לנוער, 2006.
שלב המשפט וההענשה הייחודי של עבריינות נוער.
3,635 מילים (כ-11 עמודים), 5 מקורות, 175.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבריינות נוער היא תופעה שהולכת ומתפשטת בעשורים האחרונים. על אף החשיבות שבכך, עבודה זו לא תעסוק בסיבות לעבריינות הנוער ובניסיונות למנוע אותה, אלא בשלב שמתרחש לאחר ביצוע העבירה: שלב המשפט וההענשה. עבריינות נוער היא תופעה בעלת מאפיינים ייחודיים, אשר בגינם יוסדה בתוך מערכת ההליך הפלילי מסגרת מיוחדת לנוער שסטה מדרך הישר. המרכיבים העיקריים במסגרת זו הם חוק הנוער ובתי המשפט לנוער. התפיסה הבסיסית ממנה נובע היחס השונה לנוער עבריין היא ששיקול הדעת של נערים עדיין אינו משתווה לזה של המבוגרים. בנוסף, בדרך כלל מקורה של עבריינות נוער הוא במצוקה כלשהי ושבשלב מוקדם זה, עדיין ניתן לשקם את הנער ולהחזירו לתפקוד הנורמטיבי. כמו כן, יש ניסיון להימנע ככל שניתן מהטבעת חותם שלילי על נער, שיתכן כי מעד באופן חד פעמי. בעבודה זו ארחיב לגבי המנגנונים שמאפשרים לנער עבריין לקבל את מלוא ההזדמנות לחזור למוטב.
הפרק הראשון יעסוק בחוק הנוער ויכלול את התפתחות החוק, הגדרות של קטינות ושל גיל האחריות הפלילית ופירוט של הסעיפים המרכזיים בחוק.
הפרק השני יתמקד בבית המשפט לנוער, תוך דגש על מדיניות בית המשפט והפרדתו משאר הערכאות, התייחסות לשופט הנוער ולשאר הנוכחים בעת משפט, ולבסוף פירוט דרכי הטיפול והענישה.

תוכן עניינים:
מבוא
חוק הנוער
בית משפט לנוער
סיכום
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
מעמד ההורה - לאחר שהועמד קטין לדין, חייב בית המשפט לנוער להעביר להורים העתק של ההזמנה לדין בצירוף העתק כתב האישום וליידע אותם כי הם רשאים להיות נוכחים בשעת הדיון. במידה וההורים יבחרו שלא להיות נוכחים בשעת הדיון, הדיון יתקיים בהיעדרם. אולם, בידי בית המשפט הסמכות לחייב את ההורים להיות נוכחים בדיון ואף לכפות זאת על ידי צו הבאה. מצד שני, בית המשפט רשאי למנוע את נוכחותם של ההורים בעת הדיון כולו או בשלבים מסוימים ממנו, וזאת מטעמים מיוחדים (שרון, 1990).
 
עבודה מס' 69334 SHOPPING CART DISABLED
נוער בסיכון, 2011.
נשירת נוער מבית הספר כגורם מאפיין של נוער בסיכון.
3,744 מילים (כ-11.5 עמודים), 8 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
גלן ונלסון (1988,galenn & nelson) טוענים שכל בני הנוער בגיל ההתבגרות נמצא במצב סיכון. משום שהילד עובר מעבר הדרגתי מילדות לבגרות, המתבגר חווה תקופה סוערת, רווית רגשות וריגושים המאופיינת בשינויים פיזיולוגיים, קוגניטיביים ורגשיים.

בעבודה זו סקרתי את הנושא: נשירת נוער מבית הספר כגורם מאפיין של נוער בסיכון.
ניתן לראות כי תופעת הנשירה ממערכת החינוך הינה תופעה אוניברסאלית. השפעתה בעלת טווח רחב. לתופעה זו מאפיינים רבים הנובעים ממשתנים שונים, חלק מהמשתנים מצביעים כי הנשירה מגיעה בעקבות אי התמודדות בית ספרית, כלומר מאחר וישנם ילדים אשר אינם מתאמים את התנהגויותיהם לדרישות בית הספר ואף עושים מעשים שדרך הנהלת בית הספר לא נוחה מהם, הנהלת בית הספר בעל כורחה נאלצת להשהות ילדים אלו ולפעמים ההשהייה מסתיימת באי חזרתם ללימודים.

תוכן עניינים:
מבוא
-גורמי סיכון
תופעת הנשירה ממערכת החינוך בקרב בני נוער
-הסיבות לתופעת הנשירה ממערכת החינוך מתאפיינת בעקבות משתנים שונים והמרכזיים שבהם אלו
-הדרכים לצמצום הנשירה מתאפיינות בשלוש גישות עיקריות בצמצום אחוז הנושרים ממוסדות לימוד
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
תופעת הנשירה ממערכת החינוך או מניעתה אינה יכולה להישאר רק בעיית מערכת החינוך במדינה. מאחר ותופעת הנשירה נוגעת ומשליכה על תעשיית המדינה, על כלכלת המדינה ועל רווחת אזרחיה הצעירים היום והבוגרים בעתיד. תופעה זו משפיעה על תעסוקה ואבטלה, עוני והזנחה, על תופעת סמים ועבריינות, על הווה ועתיד במשפחות רבות ועל עתיד המדינה. (פיק, לאו ומיילס, 1987).
 
עבודה מס' 68526 SHOPPING CART DISABLED
השפעות פרסום בקרב בני נוער, 2003.
פרסום בקרב בני הנוער, וסקירה של טכניקות עיקריות בפרסומות בעלות השפעה על בני נוער.
8,935 מילים (כ-27.5 עמודים), 18 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מה בני נוער מהווים קהל מטרה לתעשיית הפרסום? התשובה פשוטה  - הם שונים.
מפרסמים רואים בבני נוער דור המשתנה בצורה עקבית בעל ראייה אופטימית. בני נוער מלאים ברצון להציג את האינדיווידואליות והייחודיות שלהם, הבאים לידי ביטוי בביגוד, אביזרים, מוסיקה וכדומה. כשלצד רצונם בייחודיות והבלטה קיים גם הצורך בהשתייכות לקבוצת השווים שלהם.  בני נוער צריכים להרגיש טוב לגבי עצמם, לצורך העניין הם רוכשים חומרים שונים, כיוון שבתפיסת עולמם הרכישה מעניקה להם הרגשה טובה. בני נוער צורכים אביזרים חדשים כל הזמן במטרה נוספת - להישאר באופנה.    
עולם הפרסום משתמש במידע הזה אודות בני הנוער כדי ליצור פרסומות שימשכו ויתפסו את תשומת ליבם של בני הנוער למותגים שהם מפרסמים.
מטרות הטכניקות בהם משתמשים חברות הפרסום, הם לפנות אל אותם אספקטים בבני נוער המושפעים מקבוצת בני השווים והאופנות המשתנות.
למרות שלכל חברת פרסום יש מאגר של טכניקות ייחודיות להם, כמעט בכל פרסומת המיועדת לבני נוער יש שימוש בפרסום מקורי, חדשני, צבעוני, רעשני ומצחיק כדי להגיע אל קהל היעד.
השימוש בדוברים מפורסמים גם הוא מימד אשר מושך את תשומת ליבם של בני הנוער. בני הנוער נמצאים בשלב בחייהם שבו הם מעריצים דמויות מפורסמות ורואים בהם מודלי חיקוי.
הפרסום עושה כל מה שביכולתו כדי להציג את המותג שלו כמהנה, משמח ומשפר את איכות החיים של בני הנוער. בני הנוער בסופו של דבר ירכשו מוצר או מותג מסוים אשר נגע בהם במובן כזה או אחר. כיוון שבני הנוער נמצאים בשלב שבו הם מנסים להגדיר ולמצוא את זהותם האישית, המפרסמים מנסים ליצור פרסומות ומותגים אשר ישרדו את התהליך ההתמצאות של בני הנוער, כדי שבעתיד בני נוער אלו יהפכו לצרכנים קבועים של המוצר.
כיוון שהתדמית היא אספקט חשוב מאוד לבני הנוער, הפרסום משתמש בתדמיות אשר יכולות לסייע לבני הנוער בקבלת החלטות צרכניות  -בין אם זה בהצגת דובר מפורסם, או קבוצת בני שווים שתוכל להשפיע על בני הנוער. אם בן הנוער חפץ בתדמית המשודר והמקושרת למוצר או מותג מסוים, הוא יקשר אסוציאטיבית את התדמית עם המוצר ויקנה את המוצר.
בעבודה זו אפרט כמה טכניקות עיקריות בפרסומות בעלות השפעה על בני נוער.

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
3. השפעת הפרסום על בני נוער -כללי
4. הפניה האמוציונאלית אל בני נוער בפרסומות
5. השימוש בדובר מפורסם עמו מזדהים בני נוער בפרסומות
6. פרסום נונקונפרמי, המעביר מסר של הומור בפרסומות
7. השפעת קבוצת השווים על בני נוער בפרסומות
8. הצגה וניתוח ממצאים
9. השפעות עתידיות של פרסום על בני נוער
10. סיכום ומסקנות
11. ביבליוגרפיה
12. נספח א' - שאלון מחקר

מתוך העבודה:
בני הנוער הינם בעלי השפעה ישירה על השוק הצרכני, וכתוצאה יש להתייחס אליהם כל אוכלוסיית מטרה העומדת בפני עצמה. יש להגדיר מהם הערכים ודפוסי החשיבה המאפיינים אותם, אילו אלמנטים פרסומיים נוגעים לבני הנוער, ומה משקלם בשוק הנוכחי והעתידי.
דברה ג'ונס רינגולד (1998) , במאמרה על אתיקה חברתית בפרסום , מבהירה כיצד הפרסום יכול להתחיל תהליך של גיבוש החלטה לגבי המוצר המפורסם, כיצד המידע המועבר בפרסום מוערך באופן נרחב ותלוי בנסיבות מסוימות ובראיית צרכי הצרכן, המשופע מאלמנטים שונים כגון -משפחה, קבוצת שווים, דת , רקע אתני וכדומה. המאמר מנחה את יתרונות הפרסום והבעיות המוסריות העולות מהשימוש בפרסום מוצרים שונים, על ידי מחקר הבודק את אמינות דרכי הפרסום השונים והשפעתם על אוכלוסיית המטרה - הצרכנים בקבוצות שונות.
 
עבודה מס' 50788 SHOPPING CART DISABLED
פעילות חינוכית בלתי פורמלית בקרב תנועות הנוער בישראל, 2000.
דיון בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ובחינת תנועות הנוער כחלק מהחינוך הלא פורמלי.
3,655 מילים (כ-11 עמודים), 5 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:

1. מבוא

2. רקע תיאורטי
2.1 חינוך פורמלי
2.2 חינוך בלתי פורמלי
2.3 הממדים השונים של חינוך פורמלי לעומת חינוך בלתי פורמלי
2.4 חינוך בלתי פורמלי-מענה על צורכי הילד
עשרה המאפיינים של חינוך הבלתי פורמלי
2.5 הערכה

3. תנועת הנוער: תנועת הנוער בא"י
3.1 שורשיהן ההיסטוריים של תנועת הנוער בארץ ישראל
3.2 אופי הפעילות בתנועה
3.3 תרבות המעגל
3.4 מקור קיומן והמשכיותן של תנועת הנוער
3.5 חמשת הממדים של החינוך הבלתי פורמלי כבאים לידי ביטוי בתנועת הנוער
3.6 הפונקציות אותם ממלאת תנועת הנוער
סיכום
ביבליוגרפיה


הערת מערכת: בעבודה זו אין הערות שוליים המציינות את מקור הציטוט המדויק אלא רק את שם הכותב\חוקר והשנה [לדוג': שמידע (1979)]. הפרטים המלאים של הציטוטים מצויים בספרים שברשימה הביבליוגרפית.

מבוא
"האם ולמה תנועת נוער בארץ ישראל?"
שאלה זו חוזרת ועולה מעל גבי עיתונים, מעל במות ציבוריות ובעיתונות המקצועית.
העבודה אשר מוגשת בזאת מנסה להתמודד עם שאלת קיומה של תנועת הנוער הישראלית ה"קלאסית" ותרומת הפעילות הבלתי פורמלית שבמסגרתה לפרט.
העבודה בנויה כדלהלן :
פרק 2 - פרק הסקירה התיאורטית. סקירה תאורטית של החינוך הפורמלי, החינוך הבלתי פורמלי. הבחנה בין שני דציפלינות אלה, מתוך עמידה על החסרונות והיתרונות של כל שיטה. הגדרת מושג ההערכה.
פרק 3 - פרק יישומי. פרק זה יתמקד בתנועות הנוער בארץ ישראל. הפרק יציג סקירה היסטורית של תנועות הנוער, יציג את אופי הפעילות, את מקור קיומה של הפעילות והמשכיותה. הפרק יעמוד על ההיבטים הבלתי פורמליים של תנועת הנוער, ותרומתם לפרט. הפרק יבחן את הפונקציות אותם ממלאת תנועת הנוער ליחיד, לקבוצה, לחברה. לבסוף תתקיים הערכה של השפעת ההשתתפות בתנועת הנוער על הפרט.

ביבליוגרפיה
לנדמן שרה\ התפתחות תפיסה של חינוך חברתי בישראל, בארצות הברית בבריטניה ובאוסטרליה  1993 /
מיוחס יוסף \ ספר החינוך המשלים \ ירושלים  1975 /
נאור מ. \ תנועות הנוער , 1960 - 1920 \ הוצאת יד יצחק בן צבי 1989 /
שפירא ר. אדלר ח. \ חולצה כחולה צווארון לבן \ עם עובד  1979 /
מודולה אוניברסיטת בירמינגהם - חינוך פורמלי וחינוך בלתי פורמלי.
 
עבודה מס' 65845 SHOPPING CART DISABLED
בית הסוהר אופק לנוער, 2005.
דיון בסוגיית עבריינות הנוער ובמוסד הכליאה "אופק" באמצעות גישת המערכות.
5,859 מילים (כ-18 עמודים), 15 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תפקידה של מערכת אכיפת החוק הוא להבטיח סדר חברתי, ולהעניש פרטים שהתנהגותם נתפסת כפגיעה בלתי נסבלת בחברה. חקר עבריינות נוער, שהחל להתפתח עם בואה של המאה העשרים, מהווה אחד המוקדים המרכזיים למחקר הקרימינולוגי במדינות מערביות, לרבות ישראל.
בשנים האחורנות, אנו עדים לתופעה גדלה והולכת של עברייני נוער בישראל. ניתן לראות כי חלה עלייה במספר תיקי הנוער, וכי עבירות שהיו דומיננטיות בעבר, מפנות את מקומן לעבירות אחרות ברוח הזמן. התפיסה העומדת ביסוד מערכת אכיפת החוק והטיפול בעבריינים בישראל היא ייחודית, וקיימת חלוקת תפקידים בין המשרדים הממשלתיים. כמו כן, ישנם חוקים המתייחסים לאופן הטיפול בקטינים עוברי חוק. יחד עם זאת, יש לציין כי בישראל, קיים מקום כליאה יחיד לקטינים עוברי חוק, במסגרת שרות בתי הסוהר.
באמצעות סקירת ספרות, אנו נדון בסוגיית עבריינות הנוער ובמוסד הכליאה "אופק". גישת המערכות, שהיא כלי תיאורי המשמש לניתוח ארגונים שונים, אשר הועתקה ממדעי החיים אל מדעי הרוח, תהווה בסיס וכלי ניתוחי.
בחלקה הראשון של העבודה, אנו נציג את תופעת עבריינות הנוער, ובהמשך את כלא "אופק", תוך התייחסות למטרות בית הסוהר, מאפייני האוכלוסייה, מערך הטיפול ועוד. חלקה השני של העבודה, יוקדש להצגת המאפיינים השונים של גישת המערכות, ואילו חלקה השלישי של העבודה, יוקדש לניתוח בית הסוהר "אופק", על פי מאפיינים אלו.
אנו סבורים כי לעבודה זו, חשיבות רבה במובן התיאורטי, שכן הוא מסייע לנו לבחון ולהבין את מורכבות הארגון שעמד בבסיס עבודתנו. כמו כן, אנו מאמינים כי הבנה מעמיקה תסייע לסוכני מערכת אכיפת החוק, לייעל ואף לשפר את דרכי התערבותם.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. עבריינות נוער
3. כלא אופק
4. גישת המערכות
5. כלא "אופק" וגישת המערכות
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
חקר עבריינות הנוער, מהווה אחד המוקדים המרכזיים למחקר הקרימינולוגי במדינות מערביות, לרבות בישראל. מעיון בתולדות המחקר הקרימינולוגי באותן מדינות עולה, כי בעצם עד לאחרונה (בעצם עד למאה השמונה עשרה), מומחים בנושא פשיעה ואף שרי ממשלה נטו להגביל את התעניינותם בחקר עבריינות בקרב מבוגרים בלבד, כאשר לא היו עדויות (או לחלופין היו עדויות מעטות בלבד) לעבריינות בקרב צעירים וילדים. אם כך, חקר עבריינות הנוער החל להתפתח עם בואה של המאה העשרים, אשר במהלכה ובעקבותיה החלה להיווצר מערכת אכיפת החוק נפרדת לנוער. האמונה הרווחת הייתה אז כי בניגוד למצב של מבוגרים, ילדים ובני נוער המבצעים עבירות זקוקים לא רק לענישה אלא בעיקר להגנה מפני מאפייניה של שגרת החיים העירונית המתועשת (Ohlin, 1998; Wolcott, 2003; ; O'Mahony, 2000).
 
עבודה מס' 68444 SHOPPING CART DISABLED
"והם רק בני 16..." - ניתוח איכותני של ייצוג בני הנוער בסדרה Gossip Girl, 2009.
כיצד מיוצגים בני נוער והמציאות שלהם בסדרה אחת שיודע - Gossip Girl, וכיצד ייצוג זה מבטא את האידיאולוגיה השלטת, הקפיטליסטית במאה ה-21.
3,969 מילים (כ-12 עמודים), 13 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הסדרה "אחת שיודעת" (Gossip Girl), היא דרמת נעורים של רשת NBC האמריקאית (בארץ משודרת בהוט 3). הסדרה, שבימים אלה נמצאת בעיצומה של עונתה השלישית, עוסקת כמו סדרות רבות לפניה, בחוויות ההתבגרות של בני נוער, אך ההתרכזות היא בעולם העשיר, רווי התככים והרכילויות של ה-Upper east side, האזור היוקרתי ביותר במנהטן. הסיפור מסופר מנקודת מבטה של בלוגרית רכילות רואה ואינה נראית אשר מפקחת על כל הנעשה בקרב הצעירים והעשירים (וגם הפחות עשירים). מן סוג "בברלי הילס 90210" לדור הפייסבוק.
הנושא בו בחרנו להתמקד בסדרה הוא ייצוג של בני הנוער בסדרה. בני הנוער מיוצגים בצורה מסוימת בסדרה הראויה לבדיקה ולו רק כי יכולה להיות לדרך בה הם מוצגים השפעה על הצופים הצעירים בסדרה. אין בכוונתנו לבדוק את ההשפעה על הצופים, אלא רק כיצד מיוצגים בני נוער והמציאות שלהם בסדרה, וכיצד ייצוג זה מבטא את האידיאולוגיה השלטת, הקפיטליסטית.
אנו מניחים, כי אותו ייצוג שנועד להחדיר בצופי הסדרה האמריקאיים ערכים קפיטליסטיים, משמש בידי ארה"ב גם ככלי של אימפריאליזם תרבותי, להשלטת "האמריקאיות" גם במדינות אחרות, וביניהן ישראל, בה משודרת הסדרה לקהל לא מצומצם (מנויי חברת הכבלים  HOT, ולכל צופים דרך האינטרנט למיניהם).
שיטת המחקר בה נשתמש היא ניתוח טקסטים של שישה פרקים מתוך שלוש העונות של הסדרה ששודרו עד כה (השלישית נמצאת בעיצומה). בניתוחנו את הטקסטים המילוליים והלא מילויים, שאינם ניתנים למדידה כמותית, נבחן כיצד באות לידי ביטוי ההשפעות האידיאולוגיות במסרים המועברים בצורה סמויה וגלויה לצופים. בניתוח טקסטים על פי בארת' (1977), יש לבדוק  את הטווח החזותי של המסרים המועברים באמצעות דימויים, על ידי ניתוח סמיוטי.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. מתודולוגיה
3. תיאוריה
4. סקירת ספרות
5. ניתוח תוכן
5.1 ג'ני האמפרי - הילדה שמכרה את מכונת התפירה שלה
5.2 ונסה אברמס - אילוף הסוררת
5.3 בלייר וולדורף - מלכת הכוורת
5.4 צאק באס - איפה הילד?
5.5 דמויות ההורים - אל תגידו לי מה לעשות!
5.6 נייט ארצ'יבלד - הבחירה הנכונה
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. פילמוגרפיה

מתוך העבודה:
תיאוריות ניאו-מרקסיסטיות ישמשו לנו כבסיס לחקר הסדרה. בעיקרן, באות התיאוריות הניאו-מרקסיסטיות בחקר התקשורת להסביר מה הוא חלקם של אמצעי תקשורת ההמונים בשימור הבדלי מעמדות בחברה (כספי, 1993). אמצעי התקשורת הם כלי בידיהם של בעלי השררה העושים בהם שימוש להפיץ את האידיאולוגיה שלהם. תיאוריית ההגמוניה, אשר רעיונותיה המרכזיים משויכים לניאו-מרקסיסט האיטלקי אנטוניו גרמשי מתמקדת בדרכים בהם באה לידי ביטוי "האידיאולוגיה השלטת" (1971). המעמד השליט עושה שימוש בתכנים על מנת לשכנע את צרכני התוכן לאמץ את האידיאולוגיה השלטת ואת ערכי המעמד השליט כמודל לחיקוי והערצה וכך לא יצטרך לכפות את שלטונו בכוח.
 
עבודה מס' 68152 SHOPPING CART DISABLED
תוכניות טלויזיה לילדים ונוער - ההיבט המוסרי, 2006.
בחינת האחריות המוסרית של מנהלי ערוצי הטלוויזיה לנוכח המחקרים המצביעים על ההשפעות השליליות של תכניות אלו על ילדים ונוער.
7,267 מילים (כ-22.5 עמודים), 23 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עשרות ערוצים, שעות צפייה מרובות של ילדים מול המסך הקטן ומלחמת רייטינג שניטשת בין היוצרים והמפיצים על ליבם של המפרסמים, הם הרקע הפורה עליו מתרבות תוכניות טלוויזיה רוויות באלימות, בוטות, מין ולעיתים אף פורנוגרפיה. כל זאת למרות מחקרים רבים המתריעים על התוצאות החמורות שתכנים אלו יכולים להשפיע על ילדינו,  ועלייה באלימות בקרב בני נוער(1). יוצרים ומפיקים אלו מתעלמים גם מזכויות הילד כפי שפורסמו ע"י המועצה לשלום הילד מיכולתו המוגבלת של הילד להתגונן, ומנצלים את העדפת הצפייה בתכנים אלימים ובוטים(2).

בפרק העוסק בהיבט הכלכלי יוצגו הנתונים של ההיצע והביקוש בתחום תכניות הטלוויזיה. לאור נתונים אלו, ניתן לכאורה לטעון לקיומו של מיתוס  העסקים ללא מוסר.  על פי מיתוס זה עולם העסקים הוא א-מוסרי. המוסר אינו רלוונטי ורק כוחות השוק של היצע וביקוש הם הרלוונטיים וכך גם ראוי שיהיה.
בפרק העוסק בהיבט החוקי תבוא לידי ביטוי התייחסות החוק לתכניות טלוויזיה לילדים ונוער.
בפרק המוסרי יוצגו עקרונות מוסר שונים.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 נושא העבודה
1.2 שאלת המחקר
2. ההיבט הכלכלי של תוכניות טלוויזיה לילדים ונוער
2.1  נתונים כלכליים
2.2 ביקורת על הנחות היסוד
2.2.1 אינטרס עצמי והתנהגות רציונאלית
2.2.2 הטובה העצמית וטובת הכלל
2.2.3 בין יחיד לחברה
3. ההיבט החוקי של תוכניות טלוויזיה לילדים ונוער
3.1 חוק סיווג ואיסור שידורים מזיקים
3.2 תקנות וחוקים נוספים החלים על ערוצי הכבלים ולווין
3.3 מגבלות הריסון הממשלתי
3.3.1 החוק מגיב באיחור
3.3.2 החוק כללי מידי
3.3.3 החוק עוזר לעוזריו
3.3.4 הרוכב תלוי בסוסו
3.3.5 גדול מכדי ליפול
3.3.6 הפרת החוק משתלמת
3.3.7 החוק לפעמים משמש אצטלא לחוסר אחריות מוסרית
4. ההיבט המוסרי של תוכניות טלוויזיה לילדים ונוער
4.1 תכנים שליליים בתוכניות טלוויזיה לילדים ונוער
4.1.1 שימוש באלימות
4.1.2 תשדירי פרסומת בעלי תוכן מזיק
4.1.3 שימוש במין בתוכניות
4.1.4 שימוש במסרים בוטים
4.2 השפעת התכנים על ילדים ונוער
4.3 ניתוח מוסרי
5. דיון ומסקנות
5.1 ריסון פנימי
5.1.1 קשיים בריסון פנימי
5.1.2 הצעות לפתרונות באמצעות ריסון פנימי
5.2 אחריות המנהל
5.2.1 מודל בעלי עניין
5.3 סיכום
6. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
4.1.1 שימוש באלימות - פרופסור למיש (במאמרה: לגדול עם הטלוויזיה, המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער, האוניברסיטה הפתוחה, 2002) מגדירה את האלימות באופן שבו אלימות מילולית איננה נכללת בהגדרה. ח. תדהר הגדירה הגדרה מקיפה יותר - "התנהגות פוגעת כלפי אחר באופן ישיר או עקיף ומתוך כוונה, הגורמת לאחר נזק גופני, פגיעה ברכושו (או בבעלותו על רכוש), פלישה לטריטוריה שלו, פגיעה בחירותו, פגיעה בכבודו או ברגשותיו, וכן התנהגות הכופה עליו עשייה בניגוד לרצונו". לצורך עבודה זו אני מאמץ את הגדרתה.
ארבעה עשורים של מחקרים תרמו לדעה הרווחת בקרב חוקרים(22), כי חשיפה לאלימות בטלוויזיה משפיעה על התנהגותם של האלימה של ילדים בחברה. עובדה זו אינה באה ליד ביטוי בתוכניות הטלוויזיה המיועדות לילדים ונוער, נהפוך הוא. המחקרים מראים על עלייה במספר המסרים האלימים לשעת שידור.
 
עבודה מס' 60030 SHOPPING CART DISABLED
המשמעות החברתית של צריכת מזון ופנאי בקרב בני נוער, 2001.
צריכת המזון כמקרה מבחן של ההתנהגות הפיזית בקרב בני נוער.
5,222 מילים (כ-16 עמודים), 23 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו, ברצוני להצביע על פרקטיקות התנהגות בתחום הבריאות הפיזית בקרב בני הנוער, הזוכות לסטריאוטיפיקציה שלילית מצד ההורים. כמקרה מבחן (Case Study) אנתח את צריכת המזון, כחלק מתרבות פנאי כללית הזוכה ליחס שלילי מהסביבה. טענתי המרכזית היא שבני הנוער, הן כקבוצה והן כיחידים, אינם רואים בבריאות פיזית עיקרון חשוב בחיים לפיו יש לנהוג. כדי להתחקות אחר ההוכחה של טענה זו, אציג הסברים שונים לתופעת הבריאות. צירי ניתוח מרכזיים להסברים, הנם פעולה-מבנה ויחיד-יחד, אשר מהווים בסיס תיאורטי
מרכזי בסוציולוגיה של ימינו. לפיכך, אתחקה אחר יצירת הסימבוליקה סביב תחום המזון והפנאי, בעזרתה מתהווים הרגלים המסכנים את בריאותם של בני הנוער. עם זאת, לא אתעלם מאלמנטים חיצוניים לפרט (משפחה וכלכלה) אשר מכתיבים, לא פעם, את התנהגותו ואורח חייו. בנוסף, אדגיש כיצד ההרגלים הופכים לחלק בלתי נפרד מחיי הנוער וזאת באמצעות תהליך הנורמליזציה.

תוכן העניינים:
אבסטרקט
מבוא
פרק 1 : מזון ופנאי - אופי דפוסי הצריכה של בני נוער
פרק 2 : תפקידים של דפוסי צריכה בהבניית זהות
א.    זהות אישית ותתי-תרבויות
ב.    זהות קולקטיבית ותרבות המונים
ג.    תרבות הנגד של בני נוער
פרק 3 : תפישת הבריאות בקונטקסט חברתי
א.   קבוצת השווים
ב.    נורמליזציה והענקת תוקף להרגלים
פרק 4 : המבנה החברתי ואורח חיים
א.    המשפחה ושעתוק הרגלי צריכה
ב.    הכלכלה הגדולה - השתלטות על פלח שוק צעיר
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>