עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "לקות למידה":

עבודה מס' 69275 SHOPPING CART DISABLED
הצד הרגשי של מטבע לקות הלמידה , 2012.
בחינת חוויותיה הרגשיות של אישה עם לקות למידה, באמצעות ראיון.
4,850 מילים (כ-15 עמודים), 10 מקורות, 197.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא המחקר הוא הצד הרגשי של לקויי למידה. לקות למידה נובעת מגורמים נוירו-התפתחותיים. היא נמשכת לאורך כל חייו של האדם, ופוגעת בתפקודו גם בבגרות‏. יש לה השלכות רגשיות, חברתיות, התנהגותיות וקוגניטיבות, ובתפקודים נוספים מעבר ללמידה אקדמית. טיפול מתאים עשוי לסייע לאדם עם לקות למידה לבטא ידע ומיומנויות ולהגיע למיצוי טוב יותר של הפוטנציאל האישי שלו.

שיטת המחקר - המחקר עוסק בנושא שעד כה מיעטו לעסוק בו ובוודאי לא נחקר בדרך שבה התבצע מחקר זה - מחקר איכותני, בזרם נרטיבי, החולש על תקופות שונות של חיי נשוא המחקר, מינקות ועד בגרות. שיטת מחקר זו מאפשרת לעקוב אחר השינויים הרגשיים והנפשיים של הנחקרת במהלך חיים שלמים ולא להתמקד אך ורק בנקודת זמן אחת.
שאלת המחקר - מהן חוויותיה הרגשיות של המרואיינת, בעלת לקות הלמידה והקשב, במהלך תקופות שונות של חייה?
חשובים לא פחות, כגון: היבטים רגשיים, התנהגותיים ובין אישיים וכן תפקודים קוגניטיביים נוספים מעבר לתחום הלמידה וכן בשנים שלפני ואחרי גילאי בית הספר. לכן החלטתי לבחון את הצד הרגשי של מטבע לקות הלמידה  ומטרת המחקר: חוויותיה הרגשיים של ר' אישה עם לקות למידה.
תחומי הידע ללימוד התופעה - ניתן לחלק את תחומי הידע המלמדים על התופעה לשני תחומים עיקריים: התחום הראשון עוסק בתסמונת מהפן הקוגניטיבי, הכולל אבחון קוגניטיבי ודרכי הוראה מתקנת, אשר במרבית המקרים מתבצעים בשנות החיים המקבילות לגיל החינוך. התחום השני עוסק בתסמונת מהפן הרגשי-התנהגותי. בתחום הידע השני ממעטים לעסוק. עם זאת לא ניתן להתאלם ממנו, מכיוון שתחום זה מושפע רבות בשל התסמונת ולעיתים רבות אף חלק בלתי נפרד מהתסמונת.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. ממצאים
2.1   הצגת עץ קטגוריות
2.2  לקות למידה - מהי?
2.2  הלקות הסמויה מן העין
2.3  הגדרה רחבה לתסמונת "לקות הלמידה"
2.4  ילדות
2.4.1  היבטים התפתחותיים וחברתיים בגיל הצעיר
2.4.2  גישת מערכת החינוך
2.5 גיל ההתבגרות
2.6 החלטות ובחירה חופשית של האדם הבוגר לקוי הלמידה
2.7 הורים לילדים בעלי לקויות למידה - קבלה או הדחקה?
3. מסקנות
4. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
לקות למידה היא תסמונת רב-תחומית, המאופיינת כלקות התפתחותית הפוגעת בתפקודי למידה בסיסיים, ומפריעה לאדם באופן ניכר לרכוש ולבטא ידע ומיומנויות ברמה הצפויה מאנשים בגילו, השכלתו ומנת המשכל שלו (סימפסון, 1994).
 
עבודה מס' 61943 SHOPPING CART DISABLED
השפעת לקות למידה על יכולת הבנת הנקרא בערבית בכיתות היסוד ודרכי טיפול, 2002.
מחקר הבודק האם קיימים הבדלים ביכולת הבנת הנקרא בערבית בין ילדים רגילים לבין ילדים חריגים (לקויי למידה) המשולבים באותה כיתה רגילה מהמגזר הערבי.
12,587 מילים (כ-38.5 עמודים), 37 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. שאלת המחקר
ג. מטרת המחקר
רקע תיאורטי
א. הגדרות
ב. הבנת הנקרא
ג. "לימוד הקריאה" לעומת "קריאה לשם לימוד"
ד. המודל להבנת הנקרא של הארי וסמית
ה. כוונות הקריאה
ו. רמה א' - הבנה מילולית של המסר
ז. רמה ב' - פירוש המסר במונחים עצמיים
ח. רמה ג' - יישום
ט. שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
י. הבנת הנקרא וליקויי למידה
יא. שאלת המחקר
יב. השערות המחקר
השיטה
א. נבדקים
ב. כלים
ג. הליכים
תוצאות
א. ריכוז ציונים ליחידת לימוד קלה - הסיפור הראשון
ב. ריכוז ציונים ליחידת לימוד בינונית - הסיפור השני
ג. ריכוז ציונים ליחידת לימוד קשה - הסיפור השלישי
דיון
בדיקת התוצאות ביחס להשערות המחקר
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

על נושא אחד אין ויכוח ואין עליו עוררין בעולם ובארץ - ביה"ס צריך ללמד לקרוא ולכתוב. חובה זו
מקבלת משנה תוקף כאשר צריך לקיימה במגזר הערבי ובכיתה משולבת (ילדים חריגים עם ילדים
רגילים).
ממצאים שהצביעו על נתונים מדאיגים לגבי מצב הקריאה של תלמידי המערכת בשלבים הראשונים
בעת הרכישה עצמה וגם בקרב גילאים מתקדמים יותר, אשר פורסמו ע"י ארגון ההורים הארצי
ומכון "שילובים" (מובא ע"י שפירא ואחרים, 2001), העמיקו את הויכוח הציבורי והעצימו אותו.
אליהם נתווספו נתונים שפורסמו ע"י המדענית הראשית של משרד החינוך, פרופ' זמירה מברך
(מובא ע"י שפירא, ואחרים, 2001), מהם עולה כי יש פערים גדולים בהישגי הקריאה ובהבנת הנקרא
בין  תלמידים משכבות סוציו-אקונומיות שונות, וכן פערים גדולים בין המגזר היהודי והערבי, וכי
פערים אלה מעמיקים במהלך שנות החינוך של התלמידים (המשוב הארצי למערכת החינוך, שפת
אם עברית וערבית כתה ד' וח', יוני 1996; (מובא ע"י שפירא ואחרים, 2001) נתונים אלו מורים,
למשל, כי בקרב כיתות ד', %48.5%-25 (בהתאמה לעשירוני הטיפוח), נכשלים בהבנת טקסט ברמה
הגלובלית. כלומר רבע מילדי העשירון העליון וכמעט מחצית מילדי העשירון התחתון נכשלים
בהבנת טקסט. (שפירא ואחרים, (2001
לדעת פישביין (1996), ילדים ערבים נכשלים בלימוד הקריאה. היא מתייחסת לתופעת הכישלון
בהבנת הנקרא של תלמידים במגזר הערבי העולה על היקף התופעה במגזר היהודי.
אחת מאבני הבוחן של מערכת החינוך בישראל היא יכולתה ונכונותה לתת מענה חינוכי-לימודי
הולם לצרכים המיוחדים של תלמידים חריגים המתקשים להסתגל מבחינה לימודית או חברתית
לנורמות המקובלות במסגרות החינוך הרגיל ולהימנע ככל האפשר מהפנייתם למסגרות החינוך
המיוחד.
חקיקת חוק חינוך מיוחד 1988, שבמסגרתו נכללים ההיבטים השונים של הבעיה החברתית הנדונה,
מצביעה, לפחות לכאורה, על הכוונה להשתמש בכלי זה כמכשיר עיקרי לביצוע מדיניות.
בעקבות המשוב על הפעלת תכנית ה"שילוב" בשנת הלימודים התשנ"ז נערכו שינויים ותיקונים
בתכנית המובאים בחוזר מנכ"ל ( 1999).

שאלת המחקר
האם קיימים הבדלים ביכולת הבנת הנקרא בערבית בין ילדים רגילים לבין ילדים חריגים (ליקויי
למידה) המשולבים באותה כיתה רגילה מהמגזר הערבי?

השיטה
1. נבדקים
           * קבוצה א' 20 תלמידים רגילים מכיתה ג' (כיתה בה אני מלמדת) מבית ספר השייך למיגזר
           הערבי.
           * קבוצה ב' 10 תלמידים חריגים המשולבים באותה כיתה במסגרת חוק חינוך מיוחד וחוזר
           מנכ"ל בדבר שילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה.
2. כלים
מבחן הבנת הנקרא בערבית, המחולק לשלושה חלקים הכוללים שלוש יחידות לימוד, אחד קלה,
השניה בינונית והשלישית קשה מספר הלימוד בערבית  "אראד". ספר זה הוא ספר לימוד חובה
שאושר ע"י משרד החינוך ומיועד לתלמידי לכיתה ג'.


 
עבודה מס' 64593 SHOPPING CART DISABLED
הקשר שבין היוולדות כפג לבין לקות למידה, 2003.
סקירת ליקויי הלמידה אצל ילדים שנולדו כפגים, תוך התייחסות ללקוי הדיסקלקוליה.
5,510 מילים (כ-17 עמודים), 23 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כ- 10% מאוכלוסיית הילדים סובלת מליקוי למידה. ילדים הנולדים כפגים נוטים להיות יותר בעייתים מבחינה התפתחותית (מוטורית, קוגניטיבית וכד') וחלקם לוקים באיברים שונים בגופו, סובלים מנכויות, בעיות לימודיות ולקויות למידה.
דיסקלקוליה היא לקות המבטאת קושי ביכולת לחשב חישובים מתמטיים. משערים שהבסיס של הדיסקלקוליה הוא נוירולוגי, וקשור בהבנה לקויה של מספרים ושל פעולות חשבון בסיסיות.
לפעמים מדובר בלקות קלה, אשר אפשר לטפל בה בהצלחה, על ידי הוראה מתקנת בחשבון, שמבצעים מומחים לנושא בשיטות מיוחדות. כשהלקות קשה יותר, יתקשה הילד לעיתים בביצוע ארבע הפעולות הבסיסיות, ותידרש התערבות גדולה יותר. הדיסקלקוליה מלווה לעיתים קרובות בהפרעות קשב וריכוז.
בעבודה זו ברצוני לברר האם יש קשר בין לקות למידה במתמטיקה "דיסקלקוליה" להיותה של הילד פג. מטרת עבודה זו היא לסקור את ליקויי הלמידה הקיימים אצל ילדים שנולדו כפגים, ואת הפתרונות לכך.  אי לכך שאלת המחקר היא האם יש הבדל בין ילדים שנולדו כפגים ובין ילדים שלא נולדו כפגים מבחינת ליקוי הלמידה בכלל ודיסקלקוליה בפרט.

תוכן העניינים:
מבוא
פתח דבר
פרק ראשון: פג- הגדרה ותיאור
מהו פג
השלכות של התקשרות לפג
פרק 2: תאור הקשיים של פגים
הבעייתיות בגיל ההתבגרות
השפעת הגורמים על הלמידה
ליקוי למידה- הגדרות ומאפיינים
הקשר בין פגות לדיסכלכוליה
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
ההתפתחות הניכרת ברפואה והטכנולוגיה המתקדמת, הביאו לירידה חדה בשיעורי תמותת תינוקות בישראל ולעלייה חדה בשיעור הישרדות הפגים. בארה"ב חלה התקדמות ניכרת ביותר בהישרדות תינוקות שנולדו במשקל נמוך מ-1500 גר'. בישראל שיעור הישרדות הפגים במשקל נמוך מ-1500 גר' נע בין 85%-90%. כ-85% מהם יגדלו ויתפתחו לילדים בריאים ונורמלים. בשנים האחרונות השתנו מוקדי המחקר. הדגש כיום הינו על הסביבה הטיפולית ובמיוחד על האינטראקציה ביו האם לפג, כגורמים עיקריים בהתפתחותו הקוגניטיבית או חברתית.
 
עבודה מס' 64386 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין לקות הלמידה אצל התלמיד לבין דימויו העצמי, 2006.
בחינה עיונית של דימויו העצמי של תלמיד לקויי למידה והגורמים אשר משפיעים עליו, כולל הליקוי עצמו.
9,611 מילים (כ-29.5 עמודים), 40 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לתאר את השפעת לקות הלמידה אצל תלמידים על דימויים העצמי. לשם כך, בשלב הראשון, נענה על השאלה מהי לקות למידה ומהם סוגיה. בשלב השני נענה על השאלה מהו דימוי עצמי, ומאילו גורמים הוא מושפע, ניעזר בגישות תיאורטיות ובמחקרים על מנת לענות על שאלות אלו. בשלב השלישי נבדוק האם אותם גורמים אשר נמצאו בפרק הקודם כמשפיעים על הדימוי העצמי של תלמידים באופן כללי (יחס המורים, ההורים ובני הכיתה) שונים באופיים אצל תלמידים ל"ל לעומת תלמידים רגילים, משמעות של תשובה חיובית על כך היא, שלקות הלמידה אצל התלמיד מכתיבה את היחס שהוא יקבל מהמורים, ההורים ובני הכיתה (הגורמים העיקריים שמשפיעים על דימויו העצמי(, גם כאן ניעזר במחקרים וגישות תיאורטיות. בשלב האחרון והמרכזי של העבודה נבדוק האם וכיצד אותם גורמים(יחס מורים, ההורים ובני הכיתה) אשר בעצמם מושפעים מלקות הלמידה אצל התלמיד(כפי שנמצא בפרק השלישי)אכן משפיעים על הדימוי העצמי של תלמידים ל"ל וזאת תוך הסתמכות על מחקרים שנעשו.

תוכן העניינים:
מבוא.
1. לקויי למידה.
1.1. הגדרות.
1.2. סוגים
2.דימוי עצמי של תלמידים.
2.1. דימוי עצמי.
2.2. השפעת ההורים על הדימוי העצמי.
2.3. המעמד הסוציו אקונומי והדימוי העצמי.
3. מאפיינים חברתיים של ל"ל.
3.1. מעמדם החברתי בכיתה.
3.2. הקשר עם המורים.
3.3. הקשר עם ההורים.
3.4. הפרעות קשב והיפראקטיביות.
4. הקשר בין לקות הלמידה אצל התלמיד לבין דימויו העצמי.
4.1 השפעת המורים על הדימוי העצמי של ל"ל.
4.2 השפעת המעמד החברתי על הדימוי העצמי של ל"ל.
4.3 השפעת ההורים על הדימוי העצמי של ל"ל.
5. סיכום ודיון
6. רשימה ביבליוגרפית.

מתוך העבודה:
במדריך האמריקני לאבחון (DSM-IV, 1994) הפרעות למידה מאובחנות כאשר הישגיו של הפרט במבחנים סטנדרטים, בקריאה, מתמטיקה או בכתיבה הם נמוכים יחסית לרמה המצופה מגילו, הכיתה שבה הוא לומד ורמת המשכל שלו. אותם ליקויי למידה מקשים משמעותית על יכולתו האקדמאית או על התפקוד היומיומי, אשר מצריך כישורי קריאה, מתמטיקה או כתיבה.
לפי המדריך, המשתנים הבאים נמצאו בקשר מסוים ללקות הלמידה: דימוי עצמי נמוך, קשיים בכישורים החברתיים, שיעור הנשירה מבית ספר, אבטלה וקשיי הסתגלות. נמצא גם שלחלק משמעותי (10%-25%) מאלה אשר סובלים מדיכאון או מהיפראקטיביות, יש גם לקות למידה.
 
עבודה מס' 62132 SHOPPING CART DISABLED
בחינת החסרונות והיתרונות בשיטות ההוראה לילדים בעלי לקות למידה, 2002.
הצגת התנסות מעשית לצד חומר תיאורטי.
6,339 מילים (כ-19.5 עמודים), 15 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
הצגת אוכלוסיית התלמידים
ליקויי למידה Learning Disabilities -
  הגדרה
  פירוט התופעות השכיחות בין ילדים ליקויי למידה רבים
  מאפיינים מרכזיים
  סימפטומתולוגיה
  ליקויי קריאה
  ליקויי כתיבה
  מסגרות הטיפול
  תוכנית ההוראה
אוטיזם
  הגדרה
  התפתחות המחקר
  מאפיינים
  קווי התנהגות מיוחדים
  טיפול
  טיפול-שילוב
  אופן השילוב
שיטות ההוראה והתאמתם לאוכלוסייה
  השיטה הפרונטלית
  שיטת ההוראה היחידנית-שיתופית
סיכום
התייחסות למהלכי השיעור - נקודות חוזק וחולשה
ביבליוגרפיה

ההתנסות המעשית שלי השנה (תשנ"ח) התבצעה בבי"ס בקרית אתא, בהדרכתה ולוויה של המורה.
הכיתה היא מקדמת (ו3) ולומדים בה 7 בנים בגילאים 13-12. חמישה מהם מוגדרים כליקויי למידה
ועפ"י המורה הקושי הבסיסי המאפיין את כולם הוא קריאה, הבנה והתמודדות עם טקסט. השניים
הנוספים הנם בעלי קווים אוטיסטים, המתבטאים באיטיות, תלותיות וקשיים בתקשורת בין-אישית.
כל הילדים הם בעלי יותר מלקות אחת: ריכוז דל, פאסיביות, קשיים בהבעה בכתב ובע"פ, והסתגלות
חברתית אלו שכיחים בקרב כל חברי הכיתה. יחד עם זאת שהכיתה ניתנת לחלוקה כללית זו עדיין כל
ילד בפני עצמו הוא בעל תמונת לקות אחרת ובעל קצב התקדמות ורמה שונים.
בעבודה המעשית בכיתה ברוב השיעורים, או לפחות בשיעורים הראשונים, חיקיתי את הדגם שבו
המורה מלמדת שהוא: חלק פרונטלי בתחילת השיעור - שבו מתבצעת הקניית החומר, המורה מנהלת
שיחה עם התלמידים, שאלות ותשובות וכו' וחלק שני או מקביל בהוראה יחידנית-שיתופית, שבו יש
שימוש בדפי עבודה שעליהם כל תלמיד עובד בנפרד כאשר המורה והסייעת עוברות בין התלמידים
לסייע.
בהמשך העבודה אסקור את מאפייני אוכלוסיית התלמידים בגיבוי חומר תיאורטי וכן אציג את שיטות
הלימוד והתאמתם לכיתה.


 
עבודה מס' 67407 SHOPPING CART DISABLED
מהי יעילות האסטרטגיות להוראת קריאה בקרב ילדים עם לקות שמיעה ולקות קריאה, 2009.
שיטות ההוראה לקריאה, הקניית האוריינות ופיתוחן כמטרות החשובות ביותר בחינוך ילדים עם לקות קריאה בכלל ובקרב ילדים עם לקות שמיעה בפרט.
12,142 מילים (כ-37.5 עמודים), 58 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הקניית האוריינות ופיתוחה היא אחת המטרות החשובות ביותר בחינוך ילדים עם  לקות קריאה בכלל ובקרב ילדים עם לקות שמיעה בפרט, בין השאר משום שהקריאה מהווה ערוץ המאפשר לשפה מיומנויות שפתיות אצל ילדים אלה.
המטרה העיקרית של עבודה זו היא לזהות את שיטות ההוראה לקריאה האפקטיביות בקרב ילדים עם לקות שמיעה.
כיום, ישנן שיטות הוראה שונות ומגוונות לקריאה בקרב ילדים בעלי לקויות שמיעה וקריאה. עבודה זו מתמקדת ביעילותן של אסטרטגיות קריאה- למידה אצל ילדים עם לקות קריאה ושמיעה בהתבסס על השיטה הפונטית.
שאלת המחקר של עבודה זו היא מהי יעילות האסטרטגיות להוראת קריאה בקרב ילדים עם לקות שמיעה ולקות קריאה.
ההשערה היא שהשיטה שתתאים ביותר לילדים עם לקות שמיעה היא  הפונטית, מאחר שהיא מתבססת על קליטה אודיטורית של עיצורים ותנועות: גרפות ופונמות. זאת בניגוד לשיטות גלובליות  המתייחסות לתהליך של סינתזה  ואחר כך יריד לפרטים. שיטות אלו מושתתות על זיכרון  חזותי ולא עונות על הצרכים  של עם לקות שמיעה דיסלקטים. הילד לקוי השמיעה  ודיסלקטי  שתפיסתו החזותית לקויה, אינו מסוגל לעמוד על מבנה המילה, לכן, הוראת הקריאה חייבת להתבסס על תפיסה מדויקת של מילים ע"י הפניית תשומת ליבו של הילד למרכיביה השמיעתיים והחזותיים של  המילה (שרן, 1971).
תשובה לשאלת המחקר והשערתה תינתן באמצעות סקירה ספרותית- מאמרים אמפרים ותיאורטיים שפורסמו בשנים האחרונות העוסקים בלקויות למידה, מודעות פונולוגית וכן במודלים ובשיטות הוראה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. לקות קריאה- דיסלקציה
2.1. תהליך הקריאה והעיבוד הפונולוגי
2.2 מודעות פונולוגית אצל ילדים שומעים
2.3 זיכרון עבודה פונולוגי אצל ילדים שומעים
3. לקות שמיעה
3.1 המערכת השמיעתית וסוגי לקויות
3.2 מודעות פונולוגית אצל ילדים עם לקות שמיעה
3.3 זיכרון עבודה אצל ילדים עם לקות שמיעה
3.4 עיבוד פונולוגי בקריאה אצל ילדים עם לקות שמיעה
3.5 קשר בין עיבוד פונולוגי ויכולת רכישת קריאה בקרב ילדים שומעים וילדים עם לקות שמיעה וקריאה
4. מודלים להוראת הקריאה
4.1 גישות ושיטות להוראת קריאה לתלמידים עם לקות קריאה
5. דיון
6. מסקנות
7. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
ההגדרה המצוטטת ביותר של דיסלקציה היא זו שיצאה מאת הפדרציה העולמית לנוירולוגיה וזו לשונה: דיסלקציה היא הפרע המתבטאת בקושי ללמוד לקרוא למרות הוראה מסורתית, משכל הולם והזדמנויות חברתיות - תרבותיות. הפרעה זו נובעת מליקויים תפיסתיים בסיסיים, שלעיתים קרובות מקורם גופני (סנויולוג, 1992).
על פי בלגור (1986) הדיסלקציה הינה ליקוי קריאה קשה המונע מהילד את היכולת לרכישת הקריאה והכתיבה בהתאם לרמה השכלית.
סיבותיה אינה רמת משכל נמוכה או הפרעות רגשיות, יחסי חברה מעורערים או חסך תרבותי, אלא שיבושים ספציפיים בתהליכים ובתפקודים ההכרתיים, המשבשים את הגירויים הגרפיים ומונעים מתן תגובה הכרחית נכונה ומובנת.
 
עבודה מס' 64291 SHOPPING CART DISABLED
השוואה בין לקות קריאה לבין לקות ADHD, 2001.
עבודה זו חוקרת את הדומה והשונה בין ליקוי קריאה וליקוי ADHD
7,902 מילים (כ-24.5 עמודים), 13 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו נשווה שתי קבוצות אוכלוסיה חריגות: אוכלוסיית הילדים בעלי לקות קריאה ואוכלוסיית הילדים בעלי לקות ADHD.
חשיבות הנושא רבה- קבוצות חריגות באוכלוסיה היוו מאז ומעולם מוקד לחקירות סוציולוגים, פסיכולוגים ואנשי מחקר שונים מכל קצוות הקשת המקצועית. קבוצות אלו הושוו עם קבוצות אחרות, מוינו לתת קבוצות ודורגו עפ"י כללים שנקבעו לצורך העניין . אחדות מהקבוצות הללו, אולי המדוברות ביותר, הם קבוצת הילדים ליקוי הלמידה- ובעיקר ליקוי הקריאה, ובעלי ליקוי ADHD. קבוצות אלו שונות משאר האוכלוסיה בנקודות רבות ובכללן יכולות הלמידה  ובהתנהגותם החברתית. המחקרים שנעשו על ילדים אלו הם רבים: מחקרים אמפיריים, מחקרים תיאורטיים, מחקרים השוואתיים וכו'. כמספר המחקרים כך מספר שיטות הטיפול והגישות לחינוך ילדים אלו. ישנם הגורסים לימוד תוך העמקת יתר וישנם הגורסים לימוד מסיבי יותר, ישנם הגורסים הפרדת תלמידים אלו וישנם הגורסים שילובם בחברה וכו'.
נושא זה נבחר גם בגלל חשיבותו הרבה והעובדה כי הוא נכנס לסדר היום במערכת החינוך.  10% מכלל התלמידים בגילאי גן חובה עד כיתה ח' סובלים מליקויי קשב וריכוז, לעומת 5 - 6% בשנים קודמות. כך העלו סקרים שבוצעו בשנה האחרונה במספר רב של מוסדות חינוך. אחד ההסברים לכך הוא בעליית רמת המתח הנפשי עקב המצב הביטחוני בבית ובביה"ס וסביבתם. קופות החולים למינהן מארגנות השתלמויות למורים וגננות, על מנת לסייע להם לאבחן, מתי יש לשלוח את הילד לאבחון וטיפול רפואיים, ומתי עדיף להפנות את הילד לפסיכולוג כך ימנע הצורך ממתן תרופת ריטלין לתלמידים שאינם נזקקים לה, וייחסכו הוצאות כספים מיותרות.

שאלת המחקר של העבודה היא מהם הצדדים המשותפים ומהם הצדדים השונים בין ליקוי קריאה לבין ליקוי ADHD- שני ליקויים שלכאורה נראים דומים אולם שונים בתכלית.
העבודה מסתמכת בעיקרה על ספרות שנכתבה על הנושא (מקורות משניים) וכן על מחקרים שנערכו (מקורות ראשוניים).

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. הגדרת הלקויות
3. מאפייני הלקויות
4. ההסברים לתופעות
5. הטיפול
5.1 תרופתי
5.2 טיפולים שאינם תרופתיים
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
החיפוש אחר תרופות מועילות ופחות בעייתיות נמשך. זה הוביל לגילוי הריטלין. מדובר בחומר כימי הגורם בין השאר להפרשה של חומרים עם השפעה מסוימת על פעילות הסינפסות, גירוי מוגבר של בלוטות התריס ואוד. יש המעריכים שכיום קרוב למיליון אנשים מקבלים תרופות כאל בארה"ב בלבד. למרבה הצער גם לתרופות החדשות נלוות על ידי תופעות לוואי מסונים. לריטלין יש השפעה שלילית על תהליך הגדילה, במקרים מסומים היא מעוררת את מחלת הפיקים ולעיתים גורמת להופעת הפרעות נפשיות שונות. לפמולין יש השפעה מסוכנת על תפקודי כבד.
 
עבודה מס' 41305 SHOPPING CART DISABLED
למידה פרונטלית לעומת למידה שיתופית- הערכת הישגים בלמידה שיתופית באמצעות שיטות הערכה חילופיות, 1995.
מטרות ושאלות המחקר, סקירת הספרות, הצגת התוצאות וניתוחן באמצעות טבלאות וגרפים.
6,417 מילים (כ-19.5 עמודים), 12 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
קיימים מחקרים רבים העוסקים בשיטות הוראה שונות, השוואה ביניהן ובהשפעתן על הישגי התלמידים.
בהוראה פרונטלית מועבר מידע לימודי ע"י המורה לקבוצה גדולה של תלמידים, המורה הינו הדמות המרכזית והסמכותית בכיתה, הוא קובע את קצב הלמידה, מתי ללמוד, ומהם התכנים. התלמידים נדרשים להקשיב, לקלוט חומר ולהוכיח כי למדו אותו. החומר הלימודי מועבר לכל הכיתות באופן בו זמני ועל התלמיד היחיד להשתלב ולהתאים את עצמו למאפייניה של שיטת ההוראה ולחומר הלימודי המוגש לו. התקשורת בין המורה לבין התלמידים היא לרוב חד כיוונית מן המורה אל התלמידים ולעתים דו כיוונית כאשר מתפתח דיון והמורה מבקש תגובות מן התלמידים. תקשורת בין התלמידים לבין עצמם ללא תיווכו של המורה נתפסת כהפרה למהלך השיעור. מבנה השיעור הפרונטלי יוצר בעיות אותן ציינו מספר חוקרים. למשל (דיוויס, 1969) טוען שכאשר מורה שואל שאלה בכיתה ישיבו על השאלות רק הזריזים והבטוחים בעצמם.

המחקר המוצע: מהאמור עד כה עולה כי קיים אמנם מחקר רב המשווה בין למידה פרונטלית לבין למידה שיתופית, אך חסר מחקר שיטתי על הערכת הישגים בלמידה שיתופית באמצעות שיטות של הערכה חילופית ועוד יותר מחקר הבודק את מידת הקשר בין ציוני ההישגים של תלמידים לפי מבחנים או לפי שימוש בתיקים ככלי הערכה, כשהם לומדים בקבוצות. בנושא האחרון טמונה הייחודיות של המחקר המוצע.

מטרות המחקר: המחקר המוצע יבדוק את מידת הקשר בין ההישגי התלמידים בכיתה ז' לפי מבחנים ככלי הערכה מסורתי או לפי שימוש בתיקי עבודה (פורטפוליוס) ככלי הערכה חדשני יותר. המטרתו העיקרית של הניסוי היא להעריך את ההשפעת שיטת הפורטפוליוס על הישגי התלמידים בהשוואה לשיטת הערכה מסורתית ע"י המבחנים. בנוסף לכך תיערך ההשוואה בין ההוראה המסורתית הפרונטלית לבין הוראה שיתופית בקבוצות קטנות תוך שימוש בתיקי פורטפוליוס.

נבדקים: במחקר ישתתפו 159 תלמידי 5 כיתות ז' מחטיבת הביניים של בית הספר בדרום הארץ, שבו לומדים מכיתה ז' עד י"ב. בכיתה ז' קולט ביה"ס תלמידים מכל השכונות בעיר ומרכיב כיתות הטרוגניות: פרופורציה זהה של תלמידים בעלי הישגים גבוהים בלימודים ושל תלמידים בעלי הישגים נמוכים בלימודים (עפ"י ציוני כיתה ו' בביה"ס היסודי ממנו באים התלמידים). בחלוקה זו אין התייחסות למצב סוציו-אקונומי ולמוצא, אך ישנה התייחסות לבתי הספר, בכיתה אחת יהיו כ- 50% תלמידים מבתי ספר מבוססים יחסית כ-50% מבתי ספר בו מוגדרים התלמידים כטעוני טיפוח.

תוכן העניינים:
מבוא
הערכת הישגים בלמידה שיתופית באמצעות שיטות הערכה חילופיות
המחקר המוצע
מטרות המחקר
נבדקים
מערך המחקר
שאלות המחקר
מדדים
ממצאים
ניתוח איכותי של ביקורת עבודה בקבוצות
סיכום ודיון
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 70196 SHOPPING CART DISABLED
תפקודם החברתי של ילדים עם לקויות למידה, 2014.
המאפיינים של תפקוד חברתי אצל ילדים עם לקות למידה והגורמים המשפיעים על תפקודם.
8,056 מילים (כ-25 עמודים), 23 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בתפקוד החברתי של ילדים עם לקות למידה. לקות למידה נובעת מהפרעה באחד או יותר מהתהליכים הפסיכולוגיים. לקות למידה מתפרסת על מכלול רחב של פגיעות שונות: פגיעה בזיכרון, פגיעה מוחית, פגיעה מרחבית, פגיעה בשימוש בשפה (בדיבור ו/או בכתב), פגיעה בחישובים מתמטיים ובעיה בהבנת הנקרא; של שיבוש בתהליך קוגניטיבי-נוירולוגי המוביל גם הוא להיווצרות לקות למידה. ישנה הפרדה בין היכולות האינטלקטואליות לבין הביצועים בפועל. התפקוד הקוגניטיבי מקבל משמעות מרכזית וכן גם הקושי הרגשי. קשיים אלו אינם נובעים בשל נכות או רמה שכלית נמוכה, כלומר, יכולותיו הפוטנציאליות של הילד יכולות להיות גבוהות מאוד, אך האופן שבו הוא מבצע או מנסה לבצע את המטלות, לא יעמדו בקו אחד ויהיו פערים בין היכולות לבין הביצועים.
העבודה נוגעת בשני מוקדים: המאפיינים של תפקוד חברתי אצל ילדים עם לקות למידה; והגורמים המשפעים על תפקודם. מטרת העבודה היא להציג את המאפיינים  המשפיעים על התפקוד של הילד בהיבטים שונים ואת הגורמים השונים וזאת על מנת לתת מענה נכון לילדים הלוקים בלקות למידה. העיסוק בנושאים אלו חשובה מאוד, שכן על מנת לתת מענה נכון ויעיל צריך לדעת מאיפה הלקות באה, מה מאפיין אותה ומה הגורם לה.
תשובות לשאלות תינתנה באמצעות סקירה ספרותית. יוצגו המאפיינים המשפיעים על תפקוד חברתי בקרב ילדים עם לקות למידה. אגע בנושאים שונים כגון: מיומנויות חברתיות, קשיי הסתגלות והבדלים בין מינים בין ילדים עם לקות למידה. לאחר שאציג את המאפיינים, אציג את הגורמים המשפיעים על ילדים אלו בהיבט המשפחתי, הרגשי הלימודי ועל הנשירה מבית הספר.
בתום הסקירה, אציג את הממצאים השונים ואת המסקנות שעולות מעבודה זו.

ראשי פרקים:
מבוא
1. סקירה ספרותית
1.1 הגדרת לקות למידה.
1.1.1 הפרעת למידה המתמקדת בקשיים בקריאה.
1.1.2 הפרעת למידה המתמקדת בקשיים בכתיבה.
1.1.3 הפרעת למידה המתמקדת בקשיים בחשבון
1.2 תפקוד חברתי- מהו?.
1.3 תפקוד חברתי אצל ילדים עם לקות למידה.
1.4 מאפייני התפקוד החברתי של ילדים עם לקות למידה.
1.4.1 מיומנויות חברתיות
1.4.2 קשיי הסתגלות
1.4.3 הבדלי מינים בין ילדים עם לקות למידה
1.5 הגורמים המשפיעים על תפקוד החברתי הלקוי בקרב ילדים עם לקות למידה.
1.5.1 היבט משפחתי.
1.5.2 היבט רגשי..
1.5.3 היבט לימודי ונשירה מבית הספר

2. דיון.
3. סיכום ומסקנות.
4. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מטרת העבודה היתה להציג את המאפיינים החברתיים של ילדים עם לקות למידה וכן את הגורמים המשפיעים עליהם. ההיבטים בתחומים הללו יכולים להעצים את הלקות או למזער אותה בהתאם לסביבה. התחום החברתי הוא תחום רחב, חשוב ומרכזי המשפיע ישירות על ההיבטים הלימודים והרגשיים.
עבודה זו, עשויה לתרום להבנת הלקות, לראות מהו תפקוד החברתי של ילדים עם לקות למידה. העבודה מראה את התמודדות היום יומית של הילד עם הלקות, איך הוא נאבק בה ואיך הסביבה המשפחתית, הבית ספרית והוא עצמו מושפעים ממנה ומשפיעים עליה. העבודה הראתה איך התחום החברתי משפיע על ההיבט הלימודי והרגשי ולכן העבודה מציעה לעסוק לעומק בנושא החברתי, לעשות מחקרים נוספים שנוכל להבין עוד יותר את הלקות ונוכל לעזור לילד בדרכים נכונות וטובות להתמודד עם הלקות.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>