היישום אינו מחובר לאינטרנט

מדינה יהודית מול מדינת כל אזרחיה

עבודה מס' 062847

מחיר: 410.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המתח הקיים בין ההגדרה "מדינה יהודית" ובין ההגדרה "מדינת כל אזרחיה".

6,335 מילים ,26 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

העבודה עוסקת במתח הקיים בין ההגדרה "מדינה יהודית" ובין ההגדרה "מדינת כל אזרחיה", מתוך עמדה המעדיפה מראש את אחת ההגדרות (הנימוק במבוא), כאשר המיקוד הוא בשני שסעים בחברה הישראלית הנוגעים ישירות בהגדרות אלה.

בפרק המבוא מובאות הגדרות לדמוקרטיה במובן הצר, וכן לדמוקרטיה במובן הרחב יותר והמקובל יותר היום. בנוסף, ישנו עיסוק בהשלכות הנובעות מהגדרת המדינה כ"יהודית" ו"דמוקרטית" בו זמנית, ושני השסעים המרכזיים הנובעים מהגדרה זו.

הפרק השני עוסק בשסע הפנים יהודי, מקורו והבעיות המרכזיות הקיימות בו, תוך התמקדות בשתי סוגיות- "המעמד האישי" ו"מיהו יהודי". עומק השסע נדון תוך השוואת היהדות עם האיסלאם והנצרות, ודיון בסתירה הקיימת במגילת העצמאות. בדיון בסוף הפרק "האם השילוב עובד" המסקנה היא שאין אפשרות לפשרה בין ההגדרות.

הפרק השלישי עוסק בשסע הערבי יהודי, ההיסטוריה (הקצרה) שלו, והבעיות המרכזיות הקיימות בו, תוך מעבר על חלק מהחוקים המבטאים את אופייה היהודי של המדינה, ועיסוק בשתי סוגיות נבחרות- "התארגנות פוליטית" ו"בעיית הקרקעות". עומק השסע נדון כאשר בחלקו המרכזי מובאות ציטטות מהמקורות היהודיים שאינן משתמעות לשתי פנים באי קבלת הגר. בדיון בסוף הפרק "האם יתכן איחוי השסע" מובאת המסקנה שאין אפשרות לפשרה בתנאים הקיימים.

בפרק הסיכום והמסקנות העובדה המרכזית היא שאין בארץ מאבק אמיתי ל"מדינת כל אזרחיה" לא בשסע הפנים יהודי ולא בשסע הערבי יהודי. בשני המקרים המסקנות הן שאין אפשרות לפשרה וגישור (תקווה קלה בשסע הערבי), ואת התשובה יש לחפש בפתרון רדיקלי חדש, אם כי פתרון כזה הוא "אוטופי" ומנותק מעט מהמציאות העכשווית.

תוכן העניינים
פרק 1: מבוא
מדינה דמוקרטית
מדינה יהודית דמוקרטית
השסעים המרכזיים
פרק 2: השסע הפנים יהודי
מקור השסע
בעיות מרכזיות
המעמד האישי ומיהו יהודי
עומק השסע
על הנצרות האיסלאם והיהדות
האם השילוב עובד?
פרק 3: השסע היהודי ערבי
היסטוריה
בעיות מרכזיות
התארגנות פוליטית ובעיית הקרקעות
עומק השסע
האם יתכן איחוי השסע?
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אלפלג, צ. (1988). זכויות הערבים. בתוך: האגודה לזכויות האזרח בישראל (עורכים), זכויות אדם בישראל (עמ' 94-109). תל אביב: הוצאת עידנים.
אנגלרד, י. (1996). יחסי דת ומדינה בישראל- הרקע ההיסטורי רעיוני. בתוך: אריאל רוזן צבי ודפנה ברק ארז (עורכים), מדינה יהודית ודמוקרטית . תל אביב: הוצאת רמות (הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב).
בנזימן, ע. עטאללה, מ. (1992). ערביי ישראל, מעמדם והמדיניות כלפיהם. ירושלים: כתר.
בשארה, ע. (1993). על שאלת המיעוט הפלשתינאי. בתוך: רם אורי (עורך), החברה הישראלית היבטים ביקורתיים (עמ' 203-221). תל אביב: ברירות.
גאנם, א. (1998). לקראת בחינה מחדש של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: מדינה, רוב וזכויות מיעוט לאור האופי היהודי-ציוני של המדינה, מפנה, עמ' 56-59.
גביזון, ר. (1995). מדינה יהודית ודמוקרטית: זהות פוליטית, אידיאולוגיה ומשפט, עיוני משפט, י"ט (3), עמ' 631-682.
גביזון, ר. (1998). מדינה יהודית ודמוקרטית: אתגרים מול סיכונים. בתוך: מאוטנר, א. שגיא, א. שמיר, ר (עורכים), רב תרבותיות במדינה יהודית ודמוקרטית (עמ' 213-278). תל אביב: רמות.
גביזון, ר. (1998 ב'). מדינה יהודית ודמוקרטית. בתוך: רכס, א (עורך), הערבים בפוליטיקה הישראלית: דילמות של זהות (עמ' 125-137). תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, מכון דיין.
גנז, ח. (1996). חוק השבות והפליה מתקנת. בתוך: אריאל רוזן צבי ודפנה ברק ארז (עורכים), מדינה יהודית ודמוקרטית . תל אביב: הוצאת רמות (הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב).
ויילר, ג. (1988). על חופש הדת והפולחן. בתוך: האגודה לזכויות האזרח בישראל (עורכים), זכויות אדם בישראל (עמ' 22-36). תל אביב: הוצאת עידנים.
זידאני, ס. (1998). הערבים במדינה היהודית: מעמדם בהווה ובעתיד. בתוך: רכס, א (עורך), הערבים בפוליטיקה הישראלית: דילמות של זהות (עמ' 111-116). תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, מכון דיין.
כשר, א. (1996). מדינה יהודית ודמוקרטית- סקיצה פילוסופית. בתוך: אריאל רוזן צבי ודפנה ברק ארז (עורכים), מדינה יהודית ודמוקרטית . תל אביב: הוצאת רמות (הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב).
לבונטין, א. (1996). יהודית דמוקרטית- הרהורים אישיים. בתוך: אריאל רוזן צבי ודפנה ברק ארז (עורכים), מדינה יהודית ודמוקרטית . תל אביב: הוצאת רמות (הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב).
לסואל, ה. ד. קפלן, א. (1962). דמוקרטיה. בתוך: אייזנשטדט, ש (עורך), סוציולוגיה פוליטית. תל אביב: עם עובד.
מגילת העצמאות. (1948). מגילת העצמאות של מדינת ישראל.
מרון, ס. (1998). דמוקרטיה מול דעת תורה, מפנה, עמ' 20-21 ו- 47-52.
משרד החינוך והתרבות. (1988). הערבים אזרחי ישראל. ירושלים: מעלות.
פורת, י. (1998). מהי מדינת כל אזרחיה. בתוך: רכס, א (עורך), הערבים בפוליטיקה הישראלית: דילמות של זהות (עמ' 117-124). תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, מכון דיין.
קימרלינג, ב. (1994). דת לאומיות ודמוקרטיה בישראל, זמנים, 50, עמ' 116-130.
רוזן צבי, א. פתח דבר: מדינה יהודית ודמוקרטית- על תרבות וחברה, סמלים ומוסדות. בתוך: אריאל רוזן צבי ודפנה ברק ארז (עורכים), מדינה יהודית ודמוקרטית . תל אביב: הוצאת רמות (הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב).
שבייד, א. (1996). יסודות החירות והצדק לאור חזונם של נביאי ישראל. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
שבייד, א. (1997). דמוקרטיה והלכה: פרקי עיון במשנתו של הרב חיים הרשנזון. ירושלים: מאגנס.
שנידור, ח. (1988). זכויות אזרח ודמוקרטיה. ירושלים: האגודה לזכויות האזרח בישראל.
שץ, י. (1986). משטר דמוקרטי. בתוך: נ, לוין ( עורך), חינוך ודמוקרטיה- לקט דברים. ירושלים: מרכז ההסברה/שירות הפרסומאים.
Horne, H.H. (1932). The democratic philosophy of education. New York: Macmillan.
Malinovsky, B. (1960). Freedom and Civilization. Indiana: University Press.

תגים:

אזרחות · איסלאם · דמוקרטיה · דתיים · הלכה · התארגנות · חילוניים · יהדות · יהודי · מגילה · מדינה · מיהו · נצרות · עצמאות · ערבים · פוליטי · שסע

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מדינה יהודית מול מדינת כל אזרחיה", סמינריון אודות "מדינה יהודית מול מדינת כל אזרחיה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.