היישום אינו מחובר לאינטרנט

ההישגים הלימודיים של תלמידים להורים גרושים

עבודה מס' 061898

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת גליונות ציונים של תלמידים רגילים ותלמידים להורים גרושים.

8,446 מילים ,36 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
א. תופעת הגירושין בישראל - נתונים סטטיסטיים
ב. תופעת הגירושין בישראל - היבטים מקרו-חברתיים
ג. ילדי בית הספר ומשבר הגירושין
ד. ההשפעה ותגובות הילדים לגירושי הוריהם
ה. ילדים במצבי לחץ עקב גירושי ההורים
ו. הגירושין כחוויה טראומטית לילד
ז. הנחיות למורים כיצד לפעול במקרה שהורי תלמיד בהליכי גירושין
ח. פער בהישגים בין ילדים להורים גרושים לבין רגילים (סקירת מחקרים(
ט. מטרת המחקר
י. שאלת המחקר
יא. השערות המחקר
שיטה
א. נבדקים
ב. כלים
ג. הליכים
ד. משתני המחקר
תוצאות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה


גירושים, כהגדרתם במילון אבן שושן, הם "היפרדות גמורה של איש מעל אשתו, ביטול חיי
הנישואים".
ביטול המשותף לבני הזוג הוא אפוא עיקרם של הגירושים, ולפיכך קיומם של הילדים, בהיותם
משותפים לבני הזוג, הופך לבעייתי, שכן הילדים המשותפים אינם ניתנים לביטול, וכמובן אף לא
חלוקה (טיאנו, 1997).
שכיחות הגירושין ההולכת וגדלה בחברתנו אינה גורעת מעצמת הסבל הכרוך בכך.
הגירושין כרוכים באובדנים רבים מבחינת השלמות של המערכת המשפחתית, שגרת אורח החיים,
הביטחון הרגשי והכלכלי.
התרחשותם של אובדנים אלה בעת ובעונה אחת, כאשר בד בבד נחלשת גם מערכת התמיכה ההורית
עלולה להפוך את הילדים למועדים לסכנה.
השינויים באורח החיים יוצרים מוקדי לחץ אצל הילדים (פחדים וחרדות) וטומנים בחובם סכנה
לשלמותו הנפשית ולבריאותו הגופנית.
ילדים עלולים למצוא את עצמם במשבר באחד משלושת המצבים הכרוכים בפירוד ההורים:
* טרום גירושין (לפני(
* תהליך הפירוד עצמו (במשך(
* החיים במחיצת ההורה הגרוש (אחרי).
ספרות מחקרית ועיונית רבה עוסקת בתופעת הגירושין, אולם לענייננו עיינתי בחומר רב הרואה
בגירושין משבר קשה להורים ולילדים, שכן הם מערערים את המערכת המשפחתית האמורה לספק
לילדים את צורכיהם הגופניים והנפשיים, ולהעניק להם תחושת תמיכה, הגנה ובטחון (וולרשטיין
וקלי, 2001;1984; ספילקה, 1995; דנון, הופמן ורוסמן, 1997; גוטמן, 1990; פילקוב-לוי, ;1996
אילון, 1983;1999; בן-אריה, וציונית, (עורכים), 1999; דרימן, סולי, 1994;1999; קופרשמיט, ;2000
סמילנסקי, 1990).

מטרת המחקר
לבחון את ההשפעות וההשלכות של משבר הגירושין במשפחה, על הישגיו בלימודים של הילד אשר
הוריו זה מקרוב התגרשו.

שאלת המחקר
מה מידת ההשפעה של גירושין במשפחה על ההישגים בלימודים של ילד בבית ספר יסודי ערבי אשר
עבר משבר גירושין במשפחתו?

נבדקים
60 תלמידי כיתות ד',ה',ו' מבית ספר אחד מהמגזר הערבי באזור חיפה (אני משמשת כמורה באחת
הכיתות.
אבדוק את גליונות הציונים של תלמידים אלה.

מקורות:

אור-בך, י. (1992). עולמות נסתרים: התבוננות בתת-ההכרה. תל-אביב: שוקן.
אילון, ע. (1983). איזון עדין - התמודדות במצבי לחץ במשפחה, ספרית הפועלים 195.
אילון, ע. (1999). ילדים וגרושין: תגובת שרשרת, טבעון: נורד.
אילון, ע. וכדורי, ר. (1996). "בין שני בתים" - עבודה קבוצתית עם ילדי גרושים. מניתוק לשילוב, 7, עמ' 52-44 .
אמיר, ט. (1984). סף ויתור במטלות לימודיות של ילדי גירושין. עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה.
ארהרד ואל-דור, (1991). "חוסן נפשי - שיפור כושר ההתמודדות במצבי מצוקה ומניעת התאבדויות", הוצאת משרד החינוך-שפ"י.
בן-אריה, א. וציונית, י. (עורכים). (1999). ילדים בישראל על סף האלף הבא, ירושלים: המועצה הלאומית לשלום הילד.
ברודו, מ. (1986). הערכות מורים כפונקציה של מבנה משפחה, מין, ופעולות לימודיות של התלמיד. עבודת מ.א, חיפה: אוניברסיטת חיפה, בי"ס לחינוך.
גוטמן, י. (1990). גירושין - השפעות על ילדים ותפקיד בית-הספר בהסתגלותם, בתוך: בר-טל, ד. וקלינגמן, א. (עורכים). סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה וייעוץ בחינוך, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, השירות הפסיכולוגי-ייעוצי, 175-159.
דרימן, ס. (1994). טראומת הגירושים - דרכי התמודדות של נשים וילדים, חברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית, י"ד(4-3):289-279 .
דרימן, ס. (1999). התמודדות והסתגלות של ילדי גרושין: סקירת ספרות מקצועית, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
השנתון הסטטיסטי. (2000). מספר 51. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
וולרשטיין, ג. וקלי, ג. (1984). אחרי הגירושין. הוצאת זמורה ביתן.
וולרשטיין, ג'. לואיס, ג'. ובלקסלי, ס. (2001). גירושים והשפעתם על ילדים בבגרותם, תרגום: זיסקינד - קלר, הוצאה: מטר.
זומר, א. (2000). "טראומה בגיל הילדות, אבדן זיכרון וחשיפה מושהית", אתר אינטרנט: http://www.maytal.co.il/heb_articles.html
זומר, א. (2002). "לחץ פסיכולוגי: מאפיינים, השפעות ודרכי התמודדות" אתר אינטרנט: http://www.maytal.co.il/heb_articles.html
חוזר מנכ"ל (1986). הנחיות למורים כיצד לפעול במקרה שהורי תלמיד בהליכי גירושין. מט/1, סעיף 36, ירושלים, משרד החינוך.
טיאנו, ש. (עורך). (1997). פסכיאטריה של הילד והמתבגר: ילדים להורים גרושים: פרק 41, 495-502.
טירולר, ר. (1992). "הסתגלותם האישית והחברתית של מתבגרים להורים גרושים בקבוץ", עבודת מ.א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לעבודה סוציאלית.
סולברג, ש. (1997). מבט פסיכולוגי על החינוך לחיי משפחה, מתוך: "בשדה חמד", גיליון מס' 3.
סימילנסקי, ש. (1990). פסיכולוגיה וחינוך של ילדים להורים גירושין, הוצאת מסדה.
סמילנסקי, מ. (1991). אתגר ההתבגרות, כרך ה' - צרכים, לחצים והתמודדות, הוצאת רמות.
ספילקה, פ. (1995). מה עם הילדים? משפחה בגירושין, מדריך להורים, תל-אביב: זמורה-ביתן.
פילקוב-לוי, ג. (1996). מסכנים הילדים (גירושים), הורים וילדים, 104, 49-46.
פלשר, ע. (1998). ייעוץ קבוצתי עם ילדים להורים גרושים. ייעוץ חינוכי, ז'273-284.
פסטרנק, ר. (1994). כיצד יכולים ההורים לעזור? הד החינוך, ס"ט, דצמבר.
פריד, ר. (1995). כעס, ייחוס אשמה, והסתגלות ילדים לאחר גירושין. ירושלים: האוניברסיטה העברית, המחלקה לפסיכולוגיה.
פרס, י. וכץ, ח. (1996). "מגמות הגירושים בישראל והשלכותיהן לטיפול משפחתי". חברה ורווחה, ט"ז, 502-483.
רוזמן, מ. ואחרים. (1997). כישורי חיים - פיתוח זהות אישית בקבוצות ילדים ומתבגרים, הוצאת רמות, 1997.
קופרשמיט, א. (2000). "ילדים להורים גרושים", מכלול: עיונים ביהדות, בחינוך ובמדע, 19, 78-69.
קלינגמן, רביב ושטיין (עורכים). (2000). ילדים במצבי חירום ולחץ - מאפיינים והתערבויות פסיכולוגיות, הוצאת משרד החינוך-שפ"י, 2000.
Brier, J. (1989). Therapy for adults molested as children: Beyond Survival. New York: Springer.
Dreman, S.B. (1993). Children in Transition and Crisis, South African Journal of Sociology, 24 1 , 26-31.        
Milgram, N.A. (1998). Children under stress. In T.H. Ollendick M. Hersen (Eds.), Handbook of child psychopathology (3rd Edition). (pp. 505-533), New York: Plenum.
Spigelman, A. Spigelman, G. Englesson, I.L. (1994). The Effects of Divorce on Children: Post-Divorce Adaptation of Swedish Children to the Family Breakup: Assessed by Interview Data and Rorschach Responses, Journal of Divorce Marriage, 21(3-4), 171-190.
Terr, L. (1990). Too Scared to Cry .New York: Harper and Row.

תגים:

מנת · משכל · מוטיבציה · דימוי · עצמי · חרדה · התמדה · הצבת · מטרות · פירוד · משבר · טראומה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ההישגים הלימודיים של תלמידים להורים גרושים", סמינריון אודות "ההישגים הלימודיים של תלמידים להורים גרושים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.