היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין מעורבות הורים בלימודים (בכיתה, בבית ובביה"ס) לבין ההישגים הלימודיים של התלמיד

עבודה מס' 061958

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר הבודק מה מידת ההשפעה שיש למעורבות של הורים במגזר הערבי על הישגיו הלימודיים של הילד.

10,469 מילים ,44 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. מעורבות ההורים בתהליך הלמידה
ב. רציונל המחקר
ג. שאלת המחקר
ד. השערות המחקר
רקע תיאורטי
א. הורים ומורים: תולדות היחסים
ב. הגורמים למעורבות הורים בביה"ס
ג. צפיות הדדיות:
הורים\מורים וציפיות הורים מחינוך הילדים
ד. התקשורת בין מורים להורים
ה. קשיים בקשר הורים-מורים
ו. בחירת הורים את בית הספר
ז. על הקשר בין מעורבות ההורים והישגים לימודיים
ח. מעורבות ההורים בבית והישגים לימודיים
ט. מעורבות הורים בבית הספר והישגים לימודיים
י. משתנים המשפיעים על מעורבות הורים
יא. סיכום הרקע התיאורטי
יב. שאלת המחקר
יג. השערות המחקר
שיטה
א. כלים
ב. נבדקים
ג. משתני המחקר
ד. עיבוד נתונים
ה. הליכים
תוצאות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

א. מעורבות ההורים בתהליך הלמידה
המחקרים בנושא קשר בין בית ההורים ובית הספר מתמקדים בתרומתם הייחודית והמשלימה של ההורים
מצד אחד ותרומת בית הספר מצד שני לתהליך חינוכו של הילד.
ייתכן והבעיה מתמקדת בקשרי הגומלין בין בית הספר לבין משפחת התלמיד. לאמור, ציפיותיהם וידיעתם
של ההורים את הישגי לימודי ילדיהם ותרומת אווירת המשפחה כמתווך בין דרישות ההורים לגבי הישגי
התלמידים.
ב. רציונאל המחקר
למיטב ידיעתי, לא נמצא כל מחקר ו\או מאמר הבוחן השפעה דומה בבתי הספר בישראל במגזר
הערבי. על כן יש עניין לבדוק באם במגזר זה קיימות אותן השפעות כפי שעולה ממצאי מחקרים
בארץ ובעולם.

ג. שאלת המחקר
מה מידת ההשפעה שיש למעורבותם של ההורים בכיתה, בבית הספר הערבי ובבית על הישגיו הלימודיים
של הילד?

ד. השערות המחקר
1. יימצא כי קיימת השפעה חיובית למעורבות הורים בלימודים בכיתה על הישגיו בלימודים של הילד
במקצועות חשבון וערבית.
2. יימצא כי קיימת השפעה חיובית למעורבות הורים בלימודים בבית הספר הערבי על הישגיו
בלימודים של הילד במקצועות חשבון וערבית.
3. יימצא כי קיימת השפעה חיובית למעורבות הורים בלימודים בבית על הישגיו בלימודים של הילד
במקצועות חשבון וערבית.

ה. כלים
1. שאלון לתלמיד
המחקר בקרב, תלמידים נערך באמצעות שאלון "דיווח התלמידים למעורבות ההורים" (ראה נספח א').
השאלון כולל שני חלקים:
א) 20 שאלות לגבי מעורבות ההורים.
ב) ממוצעי ציון שליש ב' שנת התשס"ב של הנחקר במקצועות חשבון וערבית.
השאלון "רצון התלמידים למעורבות ההורים" נבנה על סמך השאלון של טובה מרגלית (1993) ובהנחיית
ד"ר יוסף גוטמן עם שינויים המתחייבים ממחקר זה.
2. משתני המחקר
א) משתנה תלוי-מוסבר: מדד הישגים לימודיים
ממוצע ציון שליש ב' שנת התשס"ב של הנחקר במקצועות חשבון וערבית.
ב) משתנה בלתי תלוי - מסביר
· מעורבות הורים בלימודים בכתה- שאלות: .3.4.9.13.19.20
· מעורבות הורים בלימודים בבית הספר- שאלות: .1.2.5.7.15.16
· מעורבות הורים בלימודים בבית- שאלות: .6.8.10.11.12.14.17.18

3. עיבוד נתונים
א) לצורך בדיקת ההשערה הראשונה
הורצה רגרסיה בין מעורבות ההורים בלימודים בכיתה שאלות: 3.4.9.13.19.20 ובין ממוצע ציוני הילדים.
ב) לצורך בדיקת ההשערה השניה
הורצה רגרסיה בין מעורבות ההורים בלימודים בביה"ס שאלות: 1.2.5.7.15.16 ובין ממוצע ציוני הילדים.
ג) לצורך בדיקת ההשערה השלישית
הורצה רגרסיה בין מעורבות ההורים בלימודים בבית שאלות: : 6.8.10.11.12.14.17.18 ובין ממוצע ציוני
הילדים.
ו. נבדקים
30 תלמידי כיתה ו' מבית ספר ערבי באזור הגליל.

ז. תוצאות

מקורות:

אידלשטיין, מ. (1989). "זכות ההורים - חובתם (מקומם של ההורים בחינוך) חץ: חובת צעקה! רבעון להגות ולחנוך (89 ,19-14 :3)
אשרת, צ. (1995). "הורים מול מנהל בית ספר". הד החינוך פברואר (13-12, 1995).
בן אמוץ, ר. (1986). תפיסת ילדים את הוריהם כמאפשרים התנהגות אוטונומית ותפיסתם את עצמם כמתנהגים בצורה אוטונומית, השוואה בין ילדים עם וללא נכות פיזית. עבודת גמר לקלת תואר מוסמך, החוג לחינוך, אונ' חיפה.
בנימיני,ק. טטר, מ. (1994). "יוקרת בית-הספר בעיני הורים". מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות ל"ו (1994, 66-49).
בנימיני, ק. טטר, מ. (1992). "בחירת בית-ספר על-ידי הור'ם" עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך (1992, 208-193 ;58-57).
ברק, א. (1996). מעורבות הורים בחינוך הממלכתי בישראל והגורמים הקשורים בה. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, עמ' 223.
גבריאלי, י. (1979). שתוף הורים ומחנכים בדרך-קדמ"ה. חיפה: הוצאת קל-דע.
גבריאלי, י. (1997). ההורה כשותף וכלקוח. הד הגן, ס"א(ד), 388-382.
גולדברגר, ד. (1998). הזכות לדעת - המדריך השלם להורה ולמורה: זכויות וחובות של הורים במערכת החינוך. הוצאת חמד ידיעות אחרונות.
וקסמן, י. (1995). הזדהות וערות במעורבות הורים. ירושלים: האוניברסיטה העברית, בית-הספר לחינוך, 135.
זיו, א. (1984). התבגרות. תל-אביב: הוצאת מסדה.
טייכטל, נ. (1996). "ילד או כרטיס ביקור" (ציפיות הורים). הורים וילדים, 27-26: 97.
יהב, ש. (1985). בית ספר קהילתי - הלכה למעשה. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, החוג לחינוך, אונ' חיפה.
כפירי, ר. (1995). "איך להרגיע הורים זועמים? צרור עצות למנהל הנבוך" הד החינוך מאי (17, 1995).
כץ, ע. (1995). מעורבות האם בשעורי הבית של הילד: בדיקת השינוי במעורבות לאורך זמן ובדיקת המתח של האם ושל הילד בזמן הכנת בשעורים. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג ליעוץ חינוכי, 77.
כצנלסון, ע. (1998). "המשולש הנצחי". הורים וילדים (1998, 72-70 : 120).
כצנלסון, ע. (1988). "המערכת המשפחתית והמערכת של בית-הספר" בסמינר: המכללה לחינוך - סמינר הקבוצים דצמבר (19-18 ,1988).
לוי, נ. (1997). השפעת סדנא ל"מעורבות הורים בביה"ס" על עמדות הורים ביחס למעורבות וגילויי מעורבות בפועל. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, 110.
מרגלית, ט. (1993). מעורבות הורים בבית הספר מנקודת מבטם של התלמידים: מחקר התפתחותי. חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית-הספר לחינוך, עמ' 121.
מזרחי, מ. (1989). "מעורבות הורים" חץ: חובת צעקה! רבעון להגות ולחנוך (1989, 21-20: 3).
מרגלית, ט. (1993). מעורבות הורים בבית הספר מנקודת מבטם של התלמידים: מחקר התפתחותי. חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית-הספר לחינוך, עמ' 121.
נבו, א. (1980). האוטונומיה בגיל ההתבגרות המוקדמת כפונקציה של גישות הורים. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, החוג לחינוך, אונ' חיפה.
נוי, ב. (1992). "עקרונות יסוד בתהליך שיתוף הורים בבית הספר". עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך (1992) , 218-209 : 58-57.
נוי, ב. (1994). "הורים עליך בית-הספר: לקראת הסדרת יחסים בין הורים ומורים באמצעות אמנה" היעוץ החינוכי 4, 13-34.
נוי, ב. (1995). הורים ומורים כשותפים במעשה החינוכי. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.
נוי, ב. (1997). "בית הספר, בית ההורים והיחסים ביניהם". עלון ליועצים חינוכיים, גיליון מס' 8 , מפ"ט עמל.
סגינר, ר. (1980). ציפיות חינוכיות, התנהגויות תומכות, הישגים של הורים, והישגים בלימודים של ילדיהם. חיפה: אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה, עמ' 35.
סגינר, ר. (1995). הורים: השותף השלישי לתהליכים בית-ספריים, בתוך: פלום, ח.: מתבגרים בישראל: היבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים. אבן יהודה: רכס, 100-83.
סומך, א. (1988). התפתחות העצמאות בגיל ההתבגרות מהפרספקטיבה ההתפתחותית וכפונקציה של סוציאליזציה ומין. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, החוג לחינוך, אונ' חיפה.
סמילנסקי, י., פישר, ושפטיה (1987). המערכת המשפחתית והמערכת הבית ספרית. תל אביב, הוצאת עם עובד.
ספקטור, נ. (1991). "חוות דעת נוספת" הורים וילדים . 36-19.
פייטלסון, ד. (1968). בית הספר ובית ההורים. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
פיינברג, ע. (1975). השפעת מידת הקבלה והקונטרולה של הורים על מוסריות ומיקוד שליטה אצל ילדים. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, המחלקה לפסיכולוגיה, אונ' בר אילן.
פישביין, י. (1997). "הורים ללא גבולות" הד החינוך מרץ (7-4, 1997).
פסטרנק, ר. (1989). המשפחה החד הורית בישראל, תל-אביב: ספרית הפועלים בע"מ.
פרידמן, י. (1990). ביה"ס הקהילתי . תאוריה ומעשה. ירושלים: הוצאת מגנס.
פרידמן, י., בנדס-יעקב, א. (1990). קונפליקט ומשבר. ירושלים. מכון סאלד.
קליימן, ש. (1996). "הורים כשותפים פעילים לטיפול בילדים" נתיבי קשר (1996, 37-34: 5).
רביב, ע. (1996). שיתוף הפעולה ויחסי גומלין בין ביה"ס ובית התלמיד. בחינוך
רון, כ. (1991). סקירת הספר "המערכת המשפחתית והמערכת הבית-ספרית" (מאמר בקרת). מגמות: רבעון למדעי ההתנהג ות ל"ד (1991, 152-149).
רש, נ. (1987). "שאיפת הורים ותפיסת שאיפות הורים כגורמים המשפיעים על תהליך רכישת ההשכלה" מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות ל': 92-84.
שור, י. (1990). "מה מקומם את ההורים? (קונפליקט ומשבר, הורים אל מול מימסד החינוך)" הד החינוך ספטמבר (32-31, 1990).
שגיא, א. (1984). "ציפיות, שאיפות ומעורבות של אבות בטיפול בילד בתוך המשפחה השלמה" מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות כ"ח: 113-108.
Seginer, R. (1985). Family learning environment: The subjective view of adolescent

תגים:

מורים · דמוקרטיה · רפורמה · בחינוך · ציפיות · אסיפת · הורים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין מעורבות הורים בלימודים (בכיתה, בבית ובביה"ס) לבין ההישגים הלימודיים של התלמיד", סמינריון אודות "הקשר בין מעורבות הורים בלימודים (בכיתה, בבית ובביה"ס) לבין ההישגים הלימודיים של התלמיד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.