היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין עמדת הגננת לגבי שיתוף ומעורבות הורים בגן הילדים לבין רמת שחיקתה בעבודה.

עבודה מס' 062683

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

15,682 מילים ,67 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

מעורבות הורים במוסדות חינוך היא תהליך ההולך וגובר ומתפשט לאורך ולרוחב וחודר לתחומים חדשים. בקרב מרבית המומחים גוברת ההכרה, שמעורבות הורים רחבה ומשמעותית, עוזרת לשפר את איכות המוסד החינוכי ומשפיעה לטובה על הישגי תלמידיו. הכרה זו הולכת וגוברת אף בקרב ההורים. גם המורים והמנהלים, שהם לכאורה מעונינים פחות במעורבות זו, מבינים, שאין אפשרות להתעלם מתהליך זה, ויש להצטרף אליו עם כל הקשיים הכרוכים בכך, ואפילו על חשבון כוחם והאוטונומיה שלהם במערכת. גם ראשי מערכת החינוך, הולכים ומשנים את יחסם לתופעה זו, ומעודדים בצורה יותר משמעותית את מעורבות ההורים בחינוך.
מעורבות הורים בחינוך היא דרך ארוכה ומתמשכת, ויש בה קונפליקטים לא מעטים. תפקידם של הלוקחים חלק במעורבות הורים בחינוך הוא להימנע ככל האפשר מקונפליקטים אלו. שכן רק שיתוף מוצלח של ההורים בהליך החינוכי, תורם תרומה רבה להצלחתו. ישנה אחדות דעים בקרב המומחים, כי תהליך זה אך ילך ויגבר, הוא יתרחב לתחומים רבים יותר, ויצבור עצמה גדולה יותר. קברניטי משרד החינוך מייחסים חשיבות רבה לשיתוף ההורים ולמעורבותם בתהליכי החינוך בגן הילדים. המטרה היא להביא לתקשורת מועילה בין הגננת להורים בכל הקשור לקידומו ולהתפתחותו של כל ילד וילד. גן הילדים, כחלק ממערכת החינוך, מחויב ביישום מדיניות העל המתייחסת לזכויות הבסיסיות של ההורים. עם זאת עפ"י חוזר מנכ"ל מיוחד מאי 1996, לקשר בין גני הילדים לבין ציבור ההורים ולמאפייניו כמה היבטים ייחודיים (גבריאלי, 1997):
1. מפאת גילם הצעיר של הילדים, הצוות החינוכי בגני הילדים מופקד לא רק על הקידום של הישגים חינוכיים-לימודיים אצל חניכיו אלא הוא מתחלק עם ההורים גם בדאגה לרווחתו הפיסית ולשלומו הרגשי של הילד. יחסים של קירבה ואמון הדדי מלא בין הצוות החינוכי בגן לבין ההורים הם מן התנאים ההכרחיים לפעילות חינוכית נאותה ופורייה בגן הילדים.
2. עבור הורים רבים גן הילדים הוא מוסד חינוכי ראשון שבו ילדם מבקר, והגננת היא המבוגר הזר הראשון שהם מפקידים אותו בידיו. להורים אלה זהו המפגש הראשון עם הממסד החינוכי ויש במפגש זה משום דגם ראשוני לקשרים שיקשרו עם מחנכים ועם מוסדות חינוך בעתיד.
3. התוכנית החינוכית-הלימודית בגני הילדים פורמאלית פחות מזו שבבית הספר, והאימפקט החינוכי-לימודי של פעילויות שונות הנערכות בגן אינו תמיד נהיר לציבור ההורים. עולה אפוא הצורך לבחון במשותף עם ההורים את הפעילות החינוכית המתקיימת בגן ולסייע להם להכיר בהתקדמות ילדם בעקבותיה.
לפי פרידמן, וגביש, (2003): השחיקה המקצועית, ובייחוד זו בקרב המורים והגננות, זוכה להתעניינות גוברת בשנים האחרונות. לאור מורכבותה של התופעה ערכו השניים דוח המציג תחילה גישות שונות, ישנות וחדישות, להבנתה של תופעת השחיקה. באופן שלילי מובאת הגדרה לפיה שחיקה היא תוצאה של תחושת כישלון שמקורו בהתנפצות החלום לגבי ביצוע מסוים של התפקיד.
מטרת המחקר
עד כה לא נערך כל מחקר שבדק את הקשר בין מעורבות הורים בגן הילדים והשפעתה על שחיקת הגננת. לכן יש עניין לבדוק קשר זה במחקר הנוכחי.
שאלות המחקר
1. האם קיים קשר בין עמדת הגננת לגבי שיתוף ומעורבות הורים בגן הילדים לבין רמת שחיקתה בעבודה?
2. מתי לדעתן של הגננות גולשת "מעורבות הורים" (במובן החיובי) ל"התערבות הורים" (במובן השלילי) בגן הילדים?

השערות המחקר
א': יימצא כי קיים קשר בין עמדת הגננת לגבי שיתוף ומעורבות הורים בגן הילדים לבין רמת שחיקתה בעבודה.
ב': יימצא כי לגננות עמדה חיובית כלפי מעורבות הורים לגבי תכנון המפגש ראשון עם הורים וילדיהם, בספריית הגן, במשחקיה, בתקשורת עם ההורים, בימי הולדת. בבעיות משמעת, בדרכים להגברת שיתוף הורים בתהליכי חינוך.
ג': יימצא כי הגננות מסתייגות ממעורבות הורים בכל נושא מנהלתי הקשור לניהול הגן.
השיטה
1. סקירת ספרות בשני נושאים עיקריים:
על השחיקה בעבודה בכלל ושחיקת עובדי הוראה בפרט- ראה פירוט הנושאים בתוכן העניינים.
מעורבות ושיתוף הורים במערכת החינוך בכלל ובגני הילדים בפרט- ראה פירוט הנושאים בתוכן העניינים.
2. מחקר שדה (איכותי וכמותי)
איכותי - ראיונות: יושם דגש ל-10 ראיונות עומק אתנוגרפיים פתוחים, ע"פ מדגם מייצג של 10 גננות פעילות ראה שאלון בנספח א'.
כמותי- שאלונים סגורים: במחקר זה אשתמש בשאלון סקר למדידת השחיקה בעבודה, לפי שאלון פיינס (1984) שישמש למדידת רמת השחיקה בקרב 10 גננות המהוות את אוכלוסיית המחקר.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
א. שחיקה מהי
ב. גורמי השחיקה
ג. שלבי התפתחות תהליך השחיקה
ד. סימני השחיקה
ה. דפוסי התמודדות עם השחיקה
ו. גישות תיאורטיות בנושא השחיקה
ז. הקשר בין ההורים למוסד החינוכי
ח. הגורמים למעורבות הורים במערכת החינוך
ט. ההורה כשותף וכלקוח
י. תמצית מאמרים ומחקרים
מערך המחקר
א. מטרת המחקר
ב. שאלות המחקר
ג. שיטות המחקר
ד. כלי המחקר
ה. אוכלוסיית המחקר
ו. ניתוח השאלונים
ממצאים
א. ממצאי שאלה א: כיצד את מתכננת את המפגש ראשון עם הורים וילדיהם?
ב. שאלה ב: כיצד את מערבת את ההורים בספריית הגן?
ג. שאלה ג: כיצד את מערבת את ההורים במשחקיה?
ד. שאלה ד: כיצד ובאלו דרכים את מקיימת תקשורת עם ההורים?
ה. ממצאי שאלה ה: כיצד ובאלו דרכים את משתפת את ההורים בימי ההולדת של הילד?
ו. ממצאי שאלה ו: כיצד ובאלו דרכים את מערבת את ההורים בבעיות משמעת של הילד?
ז. ממצאי שאלה ז: באלו דרכים את מגבירה שיתוף הורים בתהליכי חינוך הילד?
ח. ממצאי שאלה ח: אנא צייני שלושה מקרים שלדעתך הם התערבות" בעשייה החינוכית ולא מעורבות?
ט. ממצאי שאלון סקר מדידת שחיקה
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח א שאלון לגננת
נספח ב שאלון מדידת שחיקה בעבודה

מקורות:

צבר בן יהושע, נ. (1995), המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, גבעתיים, מודן הוצאה לאור בע"מ.
צוקרמן, ש. (2003). "ימי הולדת בגן בשיתוף הורים, כן או לא?, בתוך המנהל הפדגוגי האגף לחינוך קדם יסודי אתר:
קינן, ג. (1997), התמודדות עם מצבי לחץ, ראש העין, פרולוג מוציאים לאור בע"מ.
רז, ר. (1996). כעס, אשמה וחיבוק - סיפורו של טיפול, הד הגן, 370-366, 60.
רסיסי, נ. (1997). ציבור ההורים כקבוצת אינטרס במערכת החינוך, בתוך: פלדי, א. החינוך במבחן הזמן. תל-אביב: רמות, 371-366.
שבח, ב.ש. (1996). סגנון ניהול ואישיות המנהל כגורמים הקשורים במעורבות הורים בבתי-ספר. עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך.
שירום, א. (1994). שחיקת מורים במערכת החינוך: סקירת ספרות והצעה להתמודדות מערכתית. אוניברסיטת ת"א: המכון למחקר עסקים בישראל, הפקולטה לניהול.
שמחון, א. (2000), משתנים המנבאים שחיקת מורים בחטיבת הביניים בישראל, מקרא ועיון, גיליון מס' 78, עמ' 17 - 23.
Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. (1982). Qualitative research for education, an introduction to theory and methods. MA, Boston, Allyn and Bacon, Inc.
Cherniss, C, (1980). Professional burnout in human service Organizations. N.Y.: Praeger Pub. servises", Social work, 24(5) spt. Pp. 375-379.
Dunham, J. (1984). Stress in Teaching. London: Croom Helm.
Edelwich, J. Brodesky, A. (1980). Burnout: stages of disillusionment in the helpign professionals. New York: Human Science press.
Farber, B.A. (1991). Crisis in Education. San Francisco: Jossey-Bass.
Fletcher, B.S. and ROY L. Payne. (1980). "Stress and work: A Review and Theoretical Frame work, I". Personnal Review VOL 9 (1) winter: 19-27.
Frendenberger, J.J. (1974). "Staff burnout syndrom". Journal of Social Issues. 30(1), 159-165.
Hendrickson, B., Teacher burnout, how to recognize it, what to do about it. Learning, 1979, 7, 36 - 39
Holland, J.L. (1985). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Holland, J.L., Gottfredson, G.D. (1990, August). An annotated bibliography for Holland's theory of vocational personalities and work environments.
Kyriacou, C. (1981). "Social Support and occupational stress among Schoolteachers". Educationa studies V7 (1) 56-60.
Kyriacou, C. (1987). "The Stress and Burnout: an international review". Educational Research V29 (2) JUNE: 146-151.
Lazarus, R.S. (1981). "The stress and coping paradigm". In C. Eisdorfer, D. Cohen, A. Kleinman and P. Maxim (Eds.), Theoretical bases for Psychopathology, (pp. 31-57). New York: Spectrum.
Maslach, C. and Jackson, S. (1981). "The measurement of experienced burnout". Joural of Occupational Behavior. 2, 99-113.
Perlman, B. and Hartman, E.A. (1982). "Burnout: from summary and future research". Human Relations, 35, 283-305.
Shinn, M. and Morch, H. (1983). A tripartite model of coping with burnout. In M.A. Farber (Ed.), Stree and burnout (pp. 227-247). New-York: Pergamon.
Shirom, A. (1989). "Burnout in work Organizations" In C.L. Cooper and L. Robertson (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, N.Y.: Wiley, pp. 25-48.
Spokan, A.R. (1985). Grewiew of research on person-environment congruence in Hollans's theory of careers. Journal of Vocational Behavior, 26, 306-343.
Stake, R.E. and Easley, J. (Eds.) (1978). Case studies in science education. University of Illinois, Urbana: Center for Insructional and Curriclum Evalution.

תגים:

מינהל · חינוכי · מערכת · גורמי · גישות · דפוסי · ההורה · ההורים · חינוך · החינוכי · הקשר · שחיקה · התמודדות · למוסד · למעורבות · תיאורטיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין עמדת הגננת לגבי שיתוף ומעורבות הורים בגן הילדים לבין רמת שחיקתה בעבודה.", סמינריון אודות "הקשר בין עמדת הגננת לגבי שיתוף ומעורבות הורים בגן הילדים לבין רמת שחיקתה בעבודה." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.