היישום אינו מחובר לאינטרנט

אפליה בשכר הנשים בישראל

עבודה מס' 050754

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה רחבה של התופעה והגורמים לה תוך התייחסות להיבט החוקי ולמצב בישראל.

9,497 מילים ,41 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
מגמות העבודה
שוויון בעבודה, על שום מה?
בסיס מוסרי
תשתית חוקית

הגישות לשוויון בשכר
שכר מהו
שוני אובייקטיבי
הון אנושי
מדוע הן עובדות?
מאחורי כל אישה מצליחה עומדת משפחה הרוסה
אישה וחצי תמורת גבר
על שלשה דברים האפליה עומדת
התקנות ותחולתן
שקיפות
עלות כלכלית
הגדרת התפקיד
התחיקה הקיימת
סיכום
נספח
ביבליוגרפיה

מבוא
"גברים בשירות המדינה מרוויחים %25 יותר מנשים. עובדה. ואנחנו הקורבנות של האפליה הזו, שומעות כל כך הרבה פעמים את העובדה שאנחנו בעצם האשמות במצב, עד שהתחלנו להרגיש אשמות.
כתבנו כבר פעמים אינספור, ונוסיף ונכתוב כל עוד יהיה בכך צורך, גם משום שהעוול הוא גדול, וגם משום שלנו, הנשים, יש סבלנות, אולי רבה מידי. אבל בעיקר משום שאסור לנו בשום אופן לוותר על הנושא הזה. אם נוותר נישאר תמיד בעמדה נחותה".1
הציטוט (במקרה זה לרגל שבוע זכויות האזרח) מבטא נאמנה את תחושת העלבון המתבססת על העובדה כי קיימת אפליה בשכר הנשים בישראל הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי2 למרות קביעת המחוקק כי "עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך....".3
המציאות מלמדת כי קיים פער בשכרם של נשים וגברים וקשה להסביר פער זה בשוני רלוונטי4, מכאן שלא נותר לייחס זאת אלא לאפליה הקיימת בין שכרם של נשים וגברים, על בסיס מיני.
ב 3 - אופנים האפליה בשכר באה לידי ביטוי בין נשים לגברים ובהם נדון:
שכר שווה בעבור עבודה שווה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה5, רוצה לומר, משפטנית במשרד המשפטים במחוז ת"א העוסקת בהכנת תיקי תביעה בגין עבירות מס מקבלת שכר נמוך מעמיתה לעבודה - גבר - העוסק בתפקיד זהה לחלוטין באותו מקום, שניהם בעלי כישורים שווים אך שכרה נמוך משכר הגבר.
שכר שווה בעבור עבודה שווה מעיקרה או שוות ערך אצל אותו מעביד ובאותו מקום עבודה, רוצה לומר, עבודת הגבר ועבודת האישה אינן זהות, אך הן שוות בעיקרן6 או שוות ערך. כדי לחדד דברים: פקידה במוסך רכב העוסקת בהפקת חשבוניות ללקוחות ופקיד באותו מוסך המפיק חשבוניות לספקי החלפים במוסך וכישוריהם שווים שכרה נמוך משכרו.
השכר הממוצע של הנשים נמוך משכרם הממוצע של הגברים אצל אותו מעסיק. כתוצאה מייצוגן של הנשים בסולם השכר והדרגות באופן שונה הקטן מהותית מחלקן בהתפלגות שני בני המין אצל המעסיק, שכרם הממוצע של כלל הנשים נמוך יותר מהשכר הממוצע של כלל הגברים, לומר, אפליה קבוצתית על בסיס מיני.
המקורות לעבודה זו מתבססים על ספרים, עבודות מחקר, עיתונות מקצועית ומקורות מידע אחרים כשספר הקורס "שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה" מאת פרופ' רות בן ישראל משמש נדבך חשוב ומורה דרך לבדיקה ובחינה של מקורות אחרים ובכללם פס"ד חשובים העוסקים בתחום בהתאם לרשימה ביבליוגרפית.

מגמת העבודה
*בחינת פערי השכר וניתוח גורמים המביאים לאפליה בין נשים לגברים בשוק העבודה למרות חוק "שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו 1996 - "(להלן חוק "שכר שווה").
*הצעה לתיקון תקנות מכח חוק "שכר שווה" אשר יגרמו לשקיפות מהותית יותר בשוק העבודה והשכר (מבלי לפגוע בצינעת הפרט) ואשר יסירו חסמים בזרימת המידע, יניעו לחשיפה תקשורתית, כתוצאה, פערי השכר ואפלית הנשים יעלו על סדר היום הציבורי באופן שכיח יותר ויגרמו לשקיפות וחוזר חלילה.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ראה יעל פז - מלמד, מעריב, נשים, עמ' 2.12.98 , 3
2. ראה ידיעות אחרונות, ממון, מיום 21.5.97
3. ראה "חוק שכר שווה לעובדת ולעובד התשנ"ו" 1996
4. ראה רות בן ישראל,שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה, האוניברסיטה הפתוחה 1998 עמ' 23
5. ראה שם עמודים 708 עד 709
6. ראה "חוק שכר שווה לעובדת ולעובד התשנ"ו1996 - " סעיף 2 אצל רות בן ישראל, שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה עמ'

מקורות:

אהרון צינר, נעמי סלפטר, ניהול משאבי אנוש, יחידה 5 , האוניברסיטה הפתוחה 1987
איילה מלאך-פיינס, פסיכולוגיה של המינים, סטריאוטיפים מיניים, האוניברסיטה הפתוחה
אריאלה פרידמן, רות שריפט, דפנה יזרעאלי,(עורכות),נשים במילכוד, הקיבוץ המאוחד תשמ"ב 1982
ברוך זיסר ודוד צור(עורכים),המחשבה המדינית, מבחר כתבים, הוצאת שוקן ירושלים ת"א 1990
דורי צ'שלר, ישי קורן, דיני תאגידים, הוצאת מחשבות 1996
דניאלה שנקר, נשים קטנות, המירוץ לצמרת של הנשים בפוליטיקה הישראלית, עבודת מ'א, אוניברסיטת תל-אביב, מרץ 1991
זוסמן צבי, המלצות הועדה לבחינת מערכת השכר בשירות הציבורי, פברואר 1989
חנוך יעקבזן ואהרון כהן, עצמה חברתית ביחסי עבודה, יחסי עבודה מקראה (עורך אמנון כספי) האוניברסיטה הפתוחה, 1997
יוסי ניצני, חובות הדיווח של חברה לציבור ולרשויות, בתוך הדירקטור בעבודתו הלכה למעשה, ספריית המי"ל, 1992
יוסף זעירא, חלוקת הכנסה וצמיחה כלכלית, בתיה הררי, אפרים תמרי, (עורכים), שוק העבודה בישראל, ירושלים, 1993 , משרד הכלכלה והתיכנון
יצחק גרינברג, שכר שוויוני בהסתדרות, גילגולי דרגת המשכורת המשפחתית בשנים 1954 - 1924 , יד טבנקין
ישי שושנה, הבדלי שכר בין עובדי מחקר- נשים גברים במכון מחקר ממשלתי, עבודת גמר, אוניברסיטת תל- אביב, 1997
לינדה עפרוני, הגורמים החברתיים והכלכליים המשפיעים על יציאת נשים נשואות לעבודה בישראל, עבודת מ.א. האוניברסיטה העברית בירושלים 1976
מינהל הכנסות המדינה, דו"ח שנתי, 1997 , מספר 47 , ירושלים
מישל אוחיון, חברות ניירות ערך ייעוץ וניהול השקעות, הוצאת פירמידה 1997
משרד ראש הממשלה, הועדה למעמד האישה, צוותי הועדה, למעמד האישה דיונים וממצאים ירושלים 1987
נירה שמידט- מנור, האם קיימת אפליה כנגד מדעניות? מודל אינטגרטיבי של שכר קידום ופרודקטיביות, אוניברסיטת ת"א עבודת גמר, 1992
ספר החוקים, התשנ"ג, חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975
פול א, סמואלסון , תורת הכלכלה, הוצאת סטימצקי 1962
פרנסיס רדאי, כרמל שלו, מיכל ליבן קובי(עורכות), מעמד האישה בחברה ובמשפט, הוצאת שוקן, ירושלים ת"א, 1995
רות בן ישראל, שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה, האוניברסיטה הפתוחה, 1998

תגים:

משכורת · הזדמנויות · שוויון · נשים · אישה · תעסוקה · אפלייה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אפליה בשכר הנשים בישראל", סמינריון אודות "אפליה בשכר הנשים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.