עבודות [1-9] מתוך 79 :: [עמוד 1 מתוך 9]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "שוויון":

עבודה מס' 68239 SHOPPING CART DISABLED
שוויון במשפט - שוויון בין המינים במקום העבודה, 2009.
המשפט ככלי אפקטיבי ליצירת שוויון בין המינים במקום העבודה - החוק למניעת הטרדה מינית כמקרה מבחן.
4,160 מילים (כ-13 עמודים), 35 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חקיקה מגינה על נשים בשוק העבודה איננה המצאה ישראלית, חקיקה זו קיימת בכל המדינות המפותחות. הצורך בחקיקה מגנה נובע משני טעמים: ראשית, אין לכחש שקיימת אפליית נשים בשוק העבודה, הנובעת בעיקרה מנורמות חברתיות שהשתרשו. מסיבות אלה ראה המחוקק צורך להעניק לנשים הגנות מיוחדות בכדי להבטיח שוויון הזדמנויות. שנית, בעולם המערבי ניתן לראות שינויים בהיצע כוח העבודה של נשים. ישנה עליה בהשכלתן, שינויים בתהליך בניית המשפחה וכו'. הגידול בהשתתפות נשים בשוק העבודה העלה לפני השטח בעיות ביישום חקיקה קיימת או לחילופין בהתאמתה לרצונן ובחירתן של הנשים.
התפתחות החקיקה המגנה על נשים בשוק העבודה היא, בין היתר, תולדה של התפתחות המושג שוויון הזדמנויות בעבודה, ניתן להבחין בשלושה שלבים:  שלב קידום שוויוני, שלב קביעת הזכות הפורמלית לשוויון ונקיטת העדפה מתקנת.
המעבר בין השלבים מתבטא במעבר בחקיקה מהגנות מנדטוריות אשר הנשים מוכרחות לקבלן להגנות אופציונליות שנשים יכולות לבחור באם לנצלן.
הסוגיה העומדת במרכז הדיון והניתוח הפמיניסטי של המשפט סובבת סביב השאלה באיזו מידה יכול המשפט לשמש ככלי  אפקטיבי ליצירת שוויון בין המינים במקום העבודה.
בעבודה זו אבחן את אחד החוקים הבולטים ברפורמה המשפטית שצמחה בעקבות פעילות פמיניסטית מאורגנת, החוק למניעת הטרדה מינית.  תחילה אסקור את המניעים שהובילו לחקיקה, ואבחן באמצעות פסיקת ביהמ"ש, הדנה במקרים של הטרדה מינית, את אופי השיח השיפוטי בישראל. בהמשך אבחן את התפתחות ההתמודדות המשפטית עם תופעת ההטרדה המינית בארה"ב ובאנגליה. בפרק ד' יוצגו ביקורות שונות, בעיקר לגבי פרשנות החוק ואופן ניסוחו מבחינת השגת התכלית העומדת בבסיסו.
ברצוני להראות כיצד השיח השיפוטי הקיים בימינו מעורר קשיים בכל הנוגע למהות ההטרדה המינית ומהות הפגיעה הטמונה בתופעה, מפרספקטיבה פמיניסטית, וכיצד ניסוח החוק מעורר קושי במימוש מטרתו ככלי אפקטיבי ליצירת שוויון.
יש להבהיר בהקשר החוק הנ"ל שתי הבהרות;  ראשית, החוק נוקט לשון נטרלית ממנה משתמע כי הוא מתייחס גם למצב בו נשים מטרידות גברים או נשים אחרות. שנית, החוק חולש על כל המקומות שהטרדות מיניות יכולות להתרחש בהם, ולאו דווקא במסגרת יחסי עבודה.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א- התמודדות משפטית עם הטרדה מינית- מבט היסטורי
פמיניזם - רקע תיאורטי
הטרדה מינית
ההסדר הסטטוטורי
עידוד הגשת תלונות על הטרדות מיניות
הטרדה מינית - פגיעה בכבוד האדם ובשוויון
פרק ב - התייחסות הפסיקה לסוגיה
פרק ג - הטרדה מינית - מבט משווה
פרק ד - הביקורת על החוק למניעת הטרדה מינית
החוק כמשקף את מעמד האישה בחברה
האיסור הפלילי על הטרדה מינית
פרשנות מרחיבה
עידוד נשים להתלונן
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הפמיניזם נולד בתגובה למציאות חייהן של נשים, כקבוצה בחברה האנושית. נקודת המוצא היא העובדה כי למרות שנשים הן בנות אדם לכל דבר ועניין, הן אינן נהנות משוויון זכויות והזדמנויות בשום מגזר של החיים החברתיים.
הפמיניזם אינו עשוי מקשה אחת, אך המכנה המשותף הוא השאיפה לחשוף את מנגנוני דיכוין של נשים ע"י המערכות הגבריות הקיימות ואת הדרתן השיטתית ממרכזי כוח ושליטה, והפעילות לשם העמקת המודעות למצוקתן הקבוצתית של נשים, ולקידום מעמדן(3).
דרך מקובלת לסווג את הגישות הפמיניסטיות למשפט היא לחלקן לשלוש קטגוריות: "ליברלית", "תרבותית" ו"רדיקלית"(4).
 
עבודה מס' 60180 SHOPPING CART DISABLED
שוויון בין גברים ונשים בתקופת הפלמ"ח (1941-1948) - מיתוס או מציאות?, 2000.
בחינת השאלות מדוע גויסו נשים לפלמ"ח והאם המטרה בכך היתה אכן שוויון.
11,880 מילים (כ-36.5 עמודים), 63 מקורות, 339.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפלמ"ח הוקם  בשנת 1941 ככוח המגויס של ההגנה, נגד כל גורם שיוגדר כאויב למדינה היהודית שבדרך. הקמתו התאפשרה בתקופת מלחמת העולם השניה, עם פניית הבריטים להנהגה הציונית שבארץ. הבריטים הציעו שההנהגה הציונית תקים כוח צבאי, אשר ימומן על ידי בריטניה, ויעזור במאמץ המלחמתי נגד גרמניה הנאצית וגרורותיה, הנמצאים במזרח התיכון במטרה לכבוש את האזור, ובכללו את ארץ ישראל.
הפלמ"ח בשנות קיומו נאלץ להתמודד עם שני משברים חמורים אשר ערערו על עצם קיומו. המשבר הראשון התרחש לאחר שגרמניה הנאצית וגרורותיה נסוגו מהמזרח התיכון, ובריטניה הפסיקה לממן את הפלמ"ח. מי שהציל את הפלמ"ח מפירוק היו הקיבוץ המאוחד והקיבוץ הארצי, שהסכימו לקיים את אנשי הפלמ"ח בקיבוציהם. המשבר השני התרחש בסוף 1943, כאשר היה מחסור חמור בכוח אדם שיתגייס לפלמ"ח, ונוצרה בשנית הסכנה שהפלמ"ח יידעך. לעזרת הפלמ"ח באו תנועות הנוער החלוציות. נחתם הסכם ונקבע שכל גרעין חלוצי יתגייס לפלמ"ח, לפני יציאתו להגשמה חלוצית, וכך הוסדר באורח קבוע מקור מתמיד של צעירים שיתגייסו לפלמ"ח.
שילוב הנשים בפלמ"ח חולק לשתי תקופות, אשר נבדלו זו מזו באחוז הבנות שהתגייסו לארגון, באימונים ובתפקידים שהבנות שולבו בהם ובאופן ראיית הפלמ"ח.
בתקופת הבודדות גייסו %10 בנות בלבד, בתואנה שהשתייכות לפלמ"ח דורשת תכונות מיוחדות, התדירות יותר אצל הגברים. הבנות שולבו באימונים עם הבנים כשוות בין שווים, והן נאבקו על מנת להוכיח את עצמן מתוך האמונה שהן יכולות לתרום למאבק המדיני, בתפקידי לחימה אקטיביים. בתקופת ההכשרות המגויסות, לעומת זאת, התגייסו % 40 בנות, ובנות ההכשרות התאמנו באימונים נפרדים לבנות. הן ראו את הפלמ"ח כמקום שבו
נשמר הגרעין ולא מתפרק, וכולם נמצאים ביחד. לכן, כאשר  לאחר האימונים שולבו בנות ההכשרות בתפקידים התקניים לבנות, שהיו בעיקר בתחום השירותים, הן מילאו תפקידיהן בשמחה ומעטות בלבד נאבקו להשתלב בתפקידי לחימה.

בעבודה הוצעו שתי השערות מחקר :
1. שילוב הנשים בפלמ"ח לא נועד לקדם את השוויון בין גברים לנשים או כדי למלא את שורות הלוחמים, אלא נבע מצרכים אחרים, אגואיסטים.
2. לא היה שוויון מלא בין גברים לנשים בכל תקופת הפלמ"ח.

השערות אלו אוששו. הפלמ"ח, יותר משנזקק לסיוע הנשים, נזקק לתדמית שהמציאות הנשית הקנתה לו. הפלמ"ח צמח בחברה סוציאלסטית, שחרתה על דגלה את השוויון ועצם נוכחות הנשים בכוח המגן חיזק את המאמץ לשוויון. ראיה לכך נמצאה בניתוח תפקידי הבנות - רובן עסקו בתפקידי שירות. התפקידים שניתנו לבנות מצביעים על הגישה,שכל עוד הבנות "רשומות על הדף" כפלמ"חאיות, זה מספיק למען השוויון. אמנם, לבנות ניתנה האפשרות להשתלב בתפקידי לחימה אם הן נמצאו מתאימות, אך בנוסף לכך שתפקיד זה לא היה תקני, בנות אלה נאלצו להתמודד עם המוסכמה שקישרה בנות באופן מכאני לעבודות השירותים. לא יפלא אם כן שבנות מעטות בלבד היו לוחמות. מאבק הנשים נגד התפקידים התקניים לבנות, תפקידי השירותים וההדרכה, היה פרי מאבק אישי, ולא קולקטיבי, כל אישה לעצמה.

תוכן העניינים:

מבוא
           פרק ראשון :  השערות המחקר ושיטת המחקר
           פרק שני : הפלמ"ח
                     א. תקופת הקמת הפלמ"ח
                     ב. התמודדות הפלמ"ח עם סכנת פירוקו
                     ג. פעולותיו המבצעיות של הפלמ"ח
                     ד. פרוק הפלמ"ח
           פרק שלישי  :  רקע תיאורטי ומושגים
                     א. מיתוס השוויון בחברה הישראלית
                     ב. סטריאוטיפים
                     ג.  תיאוריות בנושא השוויון

ממצאים
            פרק ראשון : גיוס ושילוב נשים בפלמ"ח
            פרק שני     : אימון הנשים בתקופת ה"בודדות" וה"הכשרות"
            פרק שלישי : תפקידי הנשים בפלמ"ח
            פרק רביעי  : בדיקת השוויון בפועל מבחינה אובייקטיבית

סיכום
ביבליוגרפיה
באנגלית
 
עבודה מס' 62174 SHOPPING CART DISABLED
אפלייה ואי שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט, 2002.
מחקר איכותי וכמותי הבוחן את האפליה ואי שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט מנקודת ראותם של סטודנטים ערבים ויהודים
13,655 מילים (כ-42 עמודים), 51 מקורות, 659.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. שאלות המחקר
ג. השערות המחקר
ד. מטרה ושיטת הסמינריון
סקירת ספרות
א. אפליה ואי-שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט - כללי
ב. הדין הבינלאומי
ג. הדין בישראל
ד. ההלכה ע"פ הפסיקה
ה. אפליה על רקע מוצא עדתי
ו. אפליה על רקע לאום
ז. אפליה על רקע מוגבלות
ח. אי-שוויון בחינוך על רקע לאום
ט. פערים בהקצאת המשאבים לחינוך העברי לעומת החינוך הערבי
י. אי-שוויון במשאבים
יא. אי-שוויון פורמלי ואי-שוויון ריאלי
יב. מתן הזדמנויות חינוכיות שוות לכלל התלמידים
יג. דו"ח עמותת סיכוי - שוויון ושילוב האזרחים הערבים באזור משגב 2001
יד. אפליה כלפי היישובים הערביים בהענקת מעמד של עדיפות לאומית בתחום החינוך
טו. שוויון בחינוך ישראל ביחס העולם
טז. המשימה בפני מערכת החינוך הישראלית
יז. "עמדות" בין-קבוצתיות - ערבים\יהודים
יח. סיכום סקירת ספרות
יט. השערות המחקר
מערך המחקר ומתודולוגיה
א. שאלות המחקר
ב. מטרת המחקר
ג. שיטות המחקר
ד. כלי המחקר
ה. אוכלוסיית המחקר והמדגם
ו. הגדרת משתני המחקר
ז. מהלך המחקר
ח. עיבוד נתונים
ט. דיון בממצאים
י. סיכום, מסקנות והצעות לפתרון לקראת עתיד טוב יותר
ממצאים
א. הגדרת משתני המחקר
   1. עמדת הנשאל לגבי אפליית ערבים
   2. עמדת הנשאל לגבי אפליית ערבים ביחס להיגד מסוים
   3. לאום הנשאל
ב. השערות המחקר
   1. ההשערה הראשית
   2. השערות משניות
ב. תוצאות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
שאלון לסטודנטים


מבוא
מערכת החינוך הערבית נעה בין שינויים ומאורעות רבים ללא הגדרה ברורה של מטרות ויעדים וחזון ברור אודות ייעודה ודמות הבוגר הרצוי שלה. ככזו היא הפכה למערכת מפגרת, חסרת מוטיבציה, מנותקת מסביבתה ותלויה בחסדי "אדונים" - המדינה.

שאלות המחקר
1. האם קיים שוויון ואי אפליה בחינוך במגזר הערבי לעומת המגזר היהודי.
2. האם קיים פער עמדות  בין סטודנטים ערבים לבין סטודנטים יהודים בתפיסת קיומו של אי השוויון ואפליה בחינוך במגזר הערבי לעומת המגזר היהודי.

מטרה ושיטה
סקירת ספרות
הסקירה תכלול את הנושאים הבאים:
* אפליה ואי שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט (כולל נתונים סטטיסטיים).
* שוויון בחינוך ישראל ביחס העולם (כולל נתונים סטטיסטיים).
* מאחר ומחקר זה בא לבחון את עמדותיהם של סטודנטים יהודים לעומת סטודנטים ערבים, בתפיסת אי השוויון ואפליה בחינוך במגזר הערבי, מצאתי לנכון להרחיב את היריעה בביאור המושג "עמדות" והקשרם לעימות הבין קבוצתי ערבים\יהודים.

מחקר  איכותי - ניתוח נתונים

מחקר כמותי
בקרב 30 סטודנטים מהמכללה שנבחרו באקראי: 15 סטודנטים יהודים, 15 סטודנטים ערבים, שישיבו לשאלון עמדות: הכולל 12 היגדים הבוחנים את עמדתו של הנחקר בשאלת אי השוויון והאפליה בחינוך במגזר הערבי לעומת המגזר היהודי.
ההיגדים נוסחו במיוחד בצורה חדה כדי לקבל את מידת הסכמתו של הנחקר בצורה החלטית להיגד המוצג בשאלון. השאלון בנוי מסולם  1-4 בשיטת ליקרט.
 
עבודה מס' 67059 SHOPPING CART DISABLED
ניפוץ "תקרת זכוכית" ובחינת ישום עקרון השוויון בחברה ומשפט ישראלי, 2008.
בחינת יישום עקרון השוויון בין נשים לגברים במגזר הציבורי לאור החקיקה בישראל.
19,781 מילים (כ-61 עמודים), 58 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מגילת העצמאות, היא המסמך המכונן של מדינת ישראל, הגדירה את מעמדה השוויוני של האישה במילים - "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין." ואמנם גם בקווי היסוד של הממשלה הנבחרת הראשונה בישראל ביום 18.3.1949, נקבע, כי "יקוים שוויון מלא וגמור של האישה - שוויון בזכויות ובחובות, בחיי המדינה, החברה והמשק ובכל מערכת החוקים."
אולם, כפי שיפורט בעבודה זו, אין המצב בישראל משקף את שהתכוונו קברניטיה לקיים ובפועל החברה הישראלית הציבה באופן עקבי חסמים בפני היכולת של האישה בישראל לממש באופן מלא את יכולותיה.
הטענה, כי חיסול אי השוויון של הנשים בישראל, אינו נובע אך ורק מן הטעם של צדק חברתי, שכן טעם זה ברור ואין אדם שיחלוק עליו, אלא דווקא מן הטעם, שחברה המפלה לרעה את מרבית חבריה (נשים), מונעת מעצמה אפשרות של ניצול פוטנציאל אדיר הטמון בה ולפיכך, מנוהלת באופן בלתי יעיל.
הטענה הנטענת היא, כי שוק עבודה יעיל, אינו יכול להיות מונחה משיקולים בלתי הגיוניים כגון אי שיוון, הנובע מדעות קדומות ומסטריאוטיפים. שוק עבודה יעיל מוכרח, שישתמש במאגר האנושי שבו באופן רציונאלי ויעיל, תוך העדפת עקרון זה על פני עקרונות חשוכים, כי ייתכן, ונשים ראויות ממש כמו הגברים להחזיק בעמדות מפתח בממשל, בפוליטיקה ובכלכלה. חברה, המונחית ע"י עקרונות בלתי רציונאליים, גורמת לבזבוז כלכלי אדיר של המשאב היקר ביותר שלה, הוא המשאב האנושי.
אין די בביטול אי השוויון נגד נשים. היעד הוא קידום נשים בפועל לעמדות הכרעה והשפעה בתחום הפוליטי, הכלכלי והניהולי. היעד הוא ליצור הזדמנויות ממשיות שיאפשרו לנשים להיות מעורבות ותורמות שוות ביצירה ובצבירה של ההון הכלכלי והעסקי בישראל, ובהזדמנויות של ממש לנשים, להיות שוות ייצוג בפוליטיקה, בניהול ובעסקים בישראל.
אי שיווין מטעמי מין הוא בעל ההיקף הנרחב ביותר במגזר הציבורי הישראלי, הן משום שמספרן היחסי של הנשים גדול משל הגברים והן משום שנשים אינן מופלות רק בשל היותן נשים, אלא גם בשל הריון, לידה והורות. אי השוויון בין נשים וגברים במגזר הציבורי מתבטא בכל האופנים האפשריים, ובכלל זה אפליה בשכר, בקידום, בכניסה למקצועות  השונים, בתנאי עבודה, הטרדה מינית וכו'.
מטרת עבודתי היא להציג את מהות אי השוויון בין נשים לגברים במגזר הציבורי ולבחון בנקודות זמן שונות את המצב הקיים, לבדוק מדוע קיימים פערים בין המצב הרצוי לבין המצב הקיים ומהן הסיבות והגורמים לכך. כמו כן אציג מספר פתרונות אשר יכולים להביא לצמצום אי שוויון.  
המתודולוגיה בה בחרתי להשתמש, הינה סקירה וניתוח חומר ספרותי רלוונטי הכולל מאמרים בנושא, פרוטוקולים של ועדות כנסת, נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים מארגונים לקידום מעמד האישה כגון: נעמ"ת, וויצ"ו, מכון אדווה וכו'.
בנוסף אבחן את עיצוב המדיניות המתבטא בחוקים שנחקקו בתחום השוויון ומניעת אי השוויון בין המינים ואבדוק את יישומם הלכה למעשה.

תוכן העניינים:
מבוא
1. הגדרת המחקר
1.1 מטרת העבודה
1.2 פרדוקס
1.3 שאלת המחקר
1.4 השערות
1.5 מתודולוגיה
2. סקר ספרות
2.1 רקע והגדרות
2.2 התפתחות היסטורית
2.2.1. חלוקת התפקידים המסורתית
2.2.2. תקופת היישוב
2.2.3. הקמת המדינה
2.2.4. 1960-1990
2.2.5. 1990-2000
2.3 גורמים לאי השוויון
2.3.1. תפיסות מסורתיות
2.3.2. סטריאוטיפים
2.3.3. חינוך
2.3.4. קונפליקט בין עבודה לבין משפחה
2.3.5. תקשורת
2.3.6. הפרדת עיסוקים
3. נשים בפוליטיקה
3.1 תמונת מצב
3.2 השוואה בין מדינות
3.3 נשים בממשלה, בכנסת ובשלטון המקומי
3.3.1 נשים בממשלה
3.3.2 נשים בכנסת
3.4 גורמים לתת ייצוגיות נשים בפוליטיקה
4. פערי שכר וחלקן היחסי של הנשים במגזר הציבורי
4.1 השתתפות נשים בכוח עבודה
4.2 שכר הנשים
4.3 נשים בשירות הציבורי
4.3.1 חלקן של הנשים בשירות הציבורי והתפלגות הדרגות.
4.3.2 שכר נשים בשירות הציבורי
5. עיצוב מדיניות השוויון בין המינים
5.1 חוקים
5.2 פסקי דין
6.  יישום מדיניות ובעיית החסמים
6.1 רקע תיאורטי
6.2 החסמים המונעים מנשים בישראל מלממש את הפוטנציאל שבהן
6.3 הקושי באכיפת החקיקה המגנה.
7. מסקנות לאור השערות המחקר
8. סיכום
9. פתרונות בדרך לרצוי
9.1 דרכי פעולה לביטול החסמים
9.1.1  מימון עלות השילוב בין חיי הורות לחיי העבודה ע"י הקופה הציבורית
9.1.2  קביעת זכות יסוד לשוויון הזדמנויות לאישה
9.1.3  תיקון סעיף 5 לחוק שיוון זכויות האישה
9.1.4  אכיפת החקיקה האוסרת אפליה
9.1.5  חינוך
9.1.6  קידום נשים בעסקים.
9.1.7  העדפה מתקנת
9.1.8  הקמת ארגונים וגופים לצמצום הפער
9.2 מיגור האפליה
10. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
משמעות המושג "שוויון בעבודה" נגזרת מהמשמעות הכללית של עקרון השוויון. על כן, הדיון במשמעות מושג השוויון בעבודה מצדיק, תחילה, כניסה לעובי הקורה של מושג השוויון כעקרון כללי.
רעיון השוויון הוא עקרון יסוד של מערכת המשפט בכל חברה דמוקרטית. יסוד זה בא לידי ביטוי במגילת העצמאות של מדינת ישראל, אשר הבטיחה שוויון פוליטי וחברתי מלא לכל תושביה, ללא הבדל דת, גזע או מין. ואולם היישום של הצהרה רעיונית זו בתוך המציאות החברתית הנתונה איננו פשוט כלל, וקיים איזון הדדי בין המושג המופשט של השוויון לבין הדרישות המשתנות של הצדק החברתי. הנושא של שוויון המינים, הוא ללא ספק, אחד התחומים הבולטים מבחינה זו.
 
עבודה מס' 69355 SHOPPING CART DISABLED
איך לעודד צמיחה ולצמצם אי שוויון ועוני, 2010.
סקירת מחקרים אמפיריים במטרה לענות על השאלה: האם קיימים קשרים בין צמיחה, עוני ואי שוויון, ואם כן מהם כיוונם?
9,949 מילים (כ-30.5 עמודים), 13 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תעסוק במספר תהליכים ותופעות כלכליים: צמיחה, עוני, אי שוויון בהכנסות, אי שוויון בהשכלה. כמו כן, נרצה לבדוק האם קיים קשר ביניהם, ואם כן מה כיוונו.  בחרתי את הנושאים האלה כי לדעתי יש להם חשיבות רבה לכל כלכלה. צמיחה בת קיימא היא המטרה העיקרית של כל משק, ממשלות של מדינות רבות מחפשות באור נרות "מדיניות מעודדת צמיחה". מה באמת מעודד צמיחה ומה יכול לפגוע בה? מהם תפקידם של עוני ואי שוויון בנושא זה? קיימים מחקרים אמפיריים רבים אשר בדקו את הקשרים האלה.

נרצה לבדוק מהי השפעה של השקעה בהשכלה ואי שוויון בהשכלה על הצמיחה. ההנחה כי פרט אשר יקבל השכלה והכשרה מקצועית יוכל בעתיד להשתכר יותר, היא מציאותית בעיניי. האם באמת השקעה בהון אנושי מעודדת צמיחה כלכלית? מה קורה כאשר קיים אי שוויון בחלוקת הכנסות, כאשר השווקים אינן משוכללים ואין אפשרות ללוות ולהלוות כמה שרוצים, איך זה משפיע על הצמיחה?

שאלת המחקר: האם קיימים קשרים בין צמיחה, עוני ואי שוויון, ואם כן מהם כיוונם?
שיטת המחקר: סקירה של מספר מחקרים אמפיריים אשר בדקו השפעה של אי שוויון בהכנסות על הצמיחה, של אי שוויון בהון אנושי על הצמיחה, השפעה של פתיחות המדינות לסחר בינלאומי על אי שוויון וצמיחה, תוך הצגת המודלים אשר שימשו לאמידת משוואות הרגרסיה שבדקו את הקשרים הללו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1 . עוני ואי שוויון
            מדידת עוני בישראל
            ממדי העוני ואי השוויון בישראל
            אפיון אוכלוסיית העניים בישראל
            מצבה של ישראל ביחס למדינות אחרות
            מדיניות לצמצום העוני
פרק 2. השפעה של גלובליזציה על צמיחה ועל עוני
            השפעת הגלובליזציה על הצמיחה
            השפעת הגלובליזציה על עוני ואי שוויון
פרק 3. השפעה של אי שוויון בהכנסות על הצמיחה
פרק 4. השקעה בהון אנושי והשפעתה על הצמיחה
פרק 5. הקשר בין אי שוויון בהשכלה לצמיחה
סיכום ומסקנות
נספח
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
גישה נפוצה אחרת למדידת עוני היא הגישה המוחלטת (האבסולוטית), הרואה בעוני תופעה של העדר אמצעים כלכליים לסיפוק צורכי המחיה הבסיסיים. על-פי גישה זו משפחה היא ענייה אם אין ביכולתה לרכוש סל מוצרים ושירותים בסיסי הדרוש לקיומה, והכנסתה אינה מספקת כדי להבטיח לה רמת חיים מינימלית.
 
עבודה מס' 65018 SHOPPING CART DISABLED
אי שוויון בין נשים לגברים במגזר הציבורי, 2006.
בחינת יישום עקרון השוויון לאור החקיקה בישראל.
17,234 מילים (כ-53 עמודים), 49 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בתנ"ך, בספר בראשית, נקבע מעמדה השווה באופן מוחלט, של האישה. כך, בפרק א', פסוק כ"ז נאמר: "ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בצלם אלוהים ברא אותו - זכר ונקבה ברא אותם." גם סיפור בריאת העולם שב ומדגיש את השוויון בין הגבר לאישה ובספר בראשית, פרק ה', פסוקים א' וב' נאמר:  "זה ספר תולדות אדם. ביום ברא אלוהים אדם - בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם - ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם."
מכאן למדים, כי סיפור בריאת העולם, התייחס באופן שווה ומוחלט לזכר ולנקבה כאדם, שניהם, שווים, בערכם, בזכויותיהם ובתרומתם.
מגילת העצמאות, היא המסמך המכונן של מדינת ישראל, הגדירה את מעמדה השוויוני של האישה במילים - "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין." ואמנם גם בקווי היסוד של הממשלה הנבחרת הראשונה בישראל ביום 18.3.1949, נקבע, כי "יקוים שוויון מלא וגמור של האישה - שוויון בזכויות ובחובות, בחיי המדינה, החברה והמשק ובכל מערכת החוקים."
אולם, כפי שיפורט בעבודה זו, אין המצב בישראל משקף את שהתכוונו קברניטיה לקיים ובפועל החברה הישראלית הציבה באופן עקבי חסמים בפני היכולת של האישה בישראל לממש באופן מלא את יכולותיה.
הטענה, כי חיסול אי השוויון של הנשים בישראל, אינו נובע אך ורק מן הטעם של צדק חברתי, שכן טעם זה ברור ואין אדם שיחלוק עליו, אלא דווקא מן הטעם, שחברה המפלה לרעה את מרבית חבריה (נשים), מונעת מעצמה אפשרות של ניצול פוטנציאל אדיר הטמון בה ולפיכך, מנוהלת באופן בלתי יעיל.
הטענה הנטענת היא, כי שוק עבודה יעיל, אינו יכול להיות מונחה משיקולים בלתי הגיוניים כגון אי שיוון , הנובעת מדעות קדומות ומסטריאוטיפים. שוק עבודה יעיל מוכרח, שישתמש במאגר האנושי שבו באופן רציונאלי ויעיל, תוך העדפת עקרון זה על פני עקרונות חשוכים, כי ייתכן, ונשים ראויות ממש כמו הגברים להחזיק בעמדות מפתח בממשל, בפוליטיקה ובכלכלה.  חברה, המונחית ע"י עקרונות בלתי רציונאליים, גורמת לבזבוז כלכלי אדיר של המשאב היקר ביותר שלה, הוא המשאב האנושי.
אין די בביטול אי השוויון נגד נשים. היעד הוא קידום נשים בפועל לעמדות הכרעה והשפעה בתחום הפוליטי, הכלכלי והניהולי. היעד הוא ליצור הזדמנויות ממשיות שיאפשרו לנשים להיות מעורבות ותורמות שוות ביצירה ובצבירה של ההון הכלכלי והעסקי בישראל, ובהזדמנויות של ממש לנשים, להיות שוות ייצוג בפוליטיקה, בניהול ובעסקים בישראל.
אי שיווין מטעמי מין הוא בעל ההיקף הנרחב ביותר במגזר הציבורי הישראלי, הן משום שמספרן היחסי של הנשים גדול משל הגברים והן משום שנשים אינן מופלות רק בשל היותן נשים, אלא גם בשל הריון, לידה והורות. אי השוויון בין נשים וגברים במגזר הציבורי מתבטא בכל האופנים האפשריים, ובכלל זה אפליה בשכר, בקידום, בכניסה למקצועות, בתנאי עבודה, הטרדה מינית וכו'.
בעבודה זו מטרתנו היא להציג את מהות אי השוויון בין נשים לגברים במגזר הציבורי ולבחון  בנקודות זמן שונות את המצב הקיים. לבדוק מדוע קיימים פערים בין המצב הרצוי לבין המצב הקיים, מהן הסיבות והגורמים לכך. כמו כן נציג מספר פתרונות אשר יכולים להביא לצמצום אי שוויון.  


שאלת המחקר : מדוע קיים אי שיווין ברמות השכר ובאחוז הנשים המועסקות בתפקידים בכירים במגזר הציבורי, לטובת הגברים, למרות שמספרן היחסי של הנשים גדול יותר.

תוכן הענייניים
מבוא
1.הגדרת המחקר
1.1  מטרת העבודה
1.2  פרדוקס
1.3  שאלת המחקר
1.4  השערות
1.5  מתודולוגיה
2. סקר ספרות
2.1  רקע והגדרות
2.2  התפתחות היסטורית
2.2.1.  חלוקת התפקידים המסורתית
2.2.2.  תקופת היישוב
2.2.3.  הקמת המדינה
2.2.4.  1960-1990
2.2.5.  1990-2000
2.3 גורמים לאי השוויון
2.3.1.  תפיסות מסורתיות
2.3.2.  סטריאוטיפים
2.3.3.  חינוך
2.3.4.  קונפליקט בין עבודה לבין משפחה
2.3.5.  תקשורת
2.3.6.  הפרדת עיסוקים
3. נשים בפוליטיקה
3.1 תמונת מצב
3.2 השוואה בין מדינות
3.3 נשים בממשלה, בכנסת ובשלטון המקומי
3.3.1  נשים בממשלה
3.3.2  נשים בכנסת
3.3.3  נשים בשלטון המקומי
3.4 גורמים לתת ייצוגיות נשים בפוליטיקה
4. פערי שכר וחלקן היחסי של הנשים במגזר הציבורי
4.1 השתתפות נשים בכוח עבודה
4.2 שכר הנשים
4.3 נשים בשירות הציבורי
4.3.1 חלקן של הנשים בשירות הציבורי והתפלגות הדרגות.
4.3.2 שכר נשים בשירות הציבורי
5. עיצוב מדיניות השוויון בין המינים
5.1 חוקים
5.2  פסקי דין
6. יישום מדיניות ובעיית החסמים
6.1 רקע תיאורטי
6.2 החסמים המונעים מנשים בישראל מלממש את הפוטנציאל שבהן
6.3 הקושי באכיפת החקיקה המגנה.
7. מסקנות לאור השערות המחקר
8. סיכום
9. פתרונות בדרך לרצוי
9.1 דרכי פעולה לביטול החסמים
9.1.1  מימון עלות השילוב בין חיי הורות לחיי העבודה ע"י הקופה הציבורית
9.1.2  קביעת זכות יסוד לשוויון הזדמנויות לאישה
9.1.3  תיקון סעיף 5 לחוק שיוון זכויות האישה
9.1.4  אכיפת החקיקה האוסרת אפליה
9.1.5  חינוך
9.1.6  קידום נשים בעסקים.
9.1.7  העדפה מתקנת
9.1.8  הקמת ארגונים וגופים לצמצום הפער
9.2 מיגור האפליה
10. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: על בסיס עבודה זו נכתבה עבודה מס' 65017.

מתוך העבודה:
משמעות המושג "שוויון בעבודה" נגזרת מהמשמעות הכללית של עקרון השוויון. על כן,הדיון במשמעות מושג השוויון בעבודה מצדיק, תחילה, כניסה לעובי הקורה של מושג השוויון כעקרון כללי.
רעיון השוויון הוא עקרון יסוד של מערכת המשפט בכל חברה דמוקרטית. יסוד זה בא לידי ביטוי בפרט במגילת העצמאות של מדינת ישראל, אשר הבטיחה שוויון פוליטי וחברתי מלא לכל תושביה, ללא הבדל דת, גזע או מין. ואולם היישום של הצהרה רעיונית זו בתוך המציאות החברתית הנתונה איננו פשוט כלל ועיקר, וקיים היזון הדדי בין המושג המופשט של השוויון לבין הדרישות המשתנות של הצדק החברתי. הנושא של שוויון המינים, הוא ללא ספק, אחד התחומים הבולטים מבחינה זו.
 
עבודה מס' 64167 SHOPPING CART DISABLED
כיצד משקפת ספרות הילדים את אי השוויון בין המינים הקיים במשפחות בישראל , 2000.
אי השוויון והבדלים בין המינים בספרות הילדים, תפיסות שונות אודות התנהגויות נשיות וגבריות והתמקדות בסטריאוטיפים המייצגים את המינים.
6,278 מילים (כ-19.5 עמודים), 42 מקורות, 317.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עם רכישת הזהות המינית במשפחה מפנימים הילדים באמצעות ספרי הילדים גם את אי השוויון החברתי אשר קיים בין גברים לנשים. בספרים זוכות הנקבות, קרי - האם או הילדה לייצוג חסר ביחס לזכרים קרי - האב או הילד.
הגברים והבנים מופיעים בדרך כלל בתמונות או בתיאורים כבעלי תפקידים חשובים, מלאי
עניין וכרוכים בהרפתקאות כמו; רופאים, ציידים או מלחים וכבעלי תכונות אופי כמו תוקפנות ואומץ. והנשים לעומת זאת מופיעות כחסרות תנועה, יושבות בית המשמשות "עזר כנגדו".
הסטריאוטיפ המיני מופנם איפה בגיל צעיר ועם התבגרותם של הילדים מתקבלת תמונת העולם   הלא שוויונית באמצעות ספרי לימוד, ספרי ילדים וכיו"ב. כך הופך החיברות לתפקידים מיניים לאחד ההסברים החשובים לאי השוויון בין המינים בחברה.
במסגרת העבודה קראתי ספרי ילדים, הדוגמאות שהבאתי הן מייצגות, ומכאן שהן מעידות על הגישה הרווחת של אי שוויון בין גברים לנשים וביטויה בספרות הילדים.

תוכן הענינים
1. מבוא  
2. ממצאים
הקדמה:
2.1 אי השוויון כפי שהוא בא לידי ביטוי בדמות הילדים בספרות
2.2 אי השוויון כפי שהוא בא לידי ביטוי בדמות ההורים בספרות
2.3 האם הנשים בחברה הישראלית עומדות במקום, או הולכות קדימה לקראת שוויון
2.4 הסטריאוטיפ המיני של מאפייני האישיות
2.5 הסטריאוטיפ של תפקידי המין
2.6 סטריאוטיפים מיניים בספרות ילדים ובספרי לימוד
2.7 השוואה בין ספרות ילדים מהשנים 1980 - 1970 לבין השנים 2000 - 1990.
  2.7.1 ספרי ילדים 1980 - 1970
  2.7.2 ספרי ילדים 2000 - 1990
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
אחת החוקרות המתייחסות למקור ההבדלים בין המינים היא חנה הרצוג בספרה "נשים ריאליות" שבה היא עושה הפרדה בין תחום פרטי- ממלכתה של האישה לבין התחום הציבורי - תחום שלטונו של הגבר. בהפרדה זו לטענתה קיימת היררכיה: תחום הציבורי נעשים הדברים ה"גדולים" והחשובים, ואילו בתחום הפרטי נעשים הדברים ה"קטנים". ההבחנה נתפסת כמובנת מאליה אך לדעת חנה הרצוג זאת הפרדה שמקורה אידיאולוגי - פוליטי, המשמשת כמנגנון תרבותי בסיסי לאי השוויון בין המינים.
 
עבודה מס' 63374 SHOPPING CART DISABLED
שוויון בין המינים, 2004.
הרצון להגיע לשוויון מול המגבלות הביולוגיות, והשינויים בנושא בארץ ובעולם.
7,459 מילים (כ-23 עמודים), 8 מקורות, 383.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כבר בשנותיה הראשונות של המדינה הוכר הצורך החברתי הדוחק לקבוע ולהשריש בין בני-החברה מודעות לשוויון בין המינים. כך בהכרזה על הקמת המדינה וכך בחוק שיווי זכויות האישה, תשי"א-1951, חוק שהמישנה לנשיא, השופט ברק כינהו חוק "מלכותי" (בג"צ  1000/92 בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד מח(240 221, (2) והשופט זילברג כינהו "חוק אידיאולוגי, מהפכני, משנה-סידרי-חברה": בג"צ 202/57 סידיס נ' הנשיא וחברי בית הדין הרבני הגדול ואח', פ"ד יב1537 1528, (2).

נושא זה הוא נושא מעניין ואני בטוחה כי זכה לעבודות סמינריון רבות. אני אשתדל להביא סמינריון מעט שונה, סמינריון שיעסוק בנושאים שלא עסקו בהם בעבר דוגמת תכנון מס וחוק שוויון בין המינים.

זכותם השווה של כל גבר ואישה "לשוויון בתחומי העבודה", נדון בחוקים רבים, החל בחוק שיווי זכויות האישה העוסק בשוויון לאישה וכן בחוקים אחרים כחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (שכסעיף 1 בו נועד הוא "לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה"), חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, תשמ"ז-1987 ובחוקים רבים אחרים בהם אגע בעבודת סמינריון זו.
כל חוקים אלה כולם, הם ואחרים זולתם, נועדו בעיקרם להצהיר על דין קיים. חוקים אלה לא יצרו לא את השוויון ולא את הצורך בשוויון בין גבר לאישה; נהפוך הוא: הצורך החברתי להכיר בשוויון הוא-הוא המזין את החוקים והוא הנופח בהם רוח חיים. עקרון השוויון היה לפני החוקים. הוא אבי החוקים.

בדנ"א 1558/94 נפיסי נ' נפיסי, פ"ד נ(573 (3, נקבע כי:
"עקרון השוויון בין איש ואישה ובין בני-זוג צמח ועלה בשיטת המשפט בישראל להיותו עקרון-על - אם תרצה: עקרון-מסד - ובגדירות שהוצבו לו שאר הוראות וכללים מן-המניין יקודו לו וישתחוו לו."

הרצון ליצור שוויון בין הגבר לאישה אינו עומד בפני עצמו, שכן ישנם נושאים רבים בהם אין אפשרות שיהיה שוויון בין המינים, כך בנושא הפיזיות הגופנית, אשר בה בדרך כלל הגבר הוא החזק, כך בנושא ההריון בו זוכה רק האישה וכך בנושאים רבים אחרים. ההבדלים הביולוגים בדרך כלל יתנגשו אם כן ברצון לשוויון מוחלט בין המינים ועל כן זקוק נושא זה לעזרה רבה הן מהמחוקק שמחוקק חוקים רבים בנושא הבאים להגן על מגזר זה או אחר והן ע"י הפוסק אשר נדרש חדשות לבקרים לנושאים הקשורים בהבדלים בין הגברים והנשים.

פרנסס רדאי, במאמרה "דיני עבודה - מגמות ב-1988" שנתון משפט העבודה א, 161 בעמ' 172 קובעת בהקשר לשוויון בין המינים בכל הקשור בהבדלים הביולוגים כי:
"ההבדל הביולוגי בין המינים בקשר להריון, ללידה או להנקה, הוא הבדל שעשוי להיות הבדל רלוונטי במקום העבודה. נדרשת אפשרות להעדרויות מסויימות, כדי לאפשר לאישה העובדת לתפקד לא רק כעובדת אלא גם כיולדת. 'שוויונות' שאיננה לוקחת בחשבון את הצורך בשילוב תפקידים אלה איננה שוויוניות למעשה  אלא רק מס  שפתים".

סמינריון זה ינסה לבדוק, כאמור, היכן עובר הגבול הדק שבין הרצון לשוויון בין המינים והמגבלות הביולוגים, וכן את השינויים האחרונים שעבר נושא זה בארץ ובעולם.

תוכן עניינים:
מבוא.
חקיקה - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק שוויון זכויות האישה, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, חוק הרשות לקידום מעמד האישה.
השוויון כמבוא לשוויון בין המינים.
גיל פרישה לעיין שוויון בין המינים.
תכנון מס וחוק שוויון בין המינים - כהמשך למבוא לשוויון בין המינים.
איסור לפסול מועמדת עובדת לעבודה בשל הריונה ונשים  הרות  ושוויון הזדמנויות בין המינים.
אפליית אישה בקבלה לעבודה.
יום עבודה מקוצר לעובד מכוח היותו הורה. זכויות הורה - יום עבודה מקוצר ע"פ ע"ע 1039/00 מד"י נ' יהב.
גיל פרישה לעניין שוויון בין המינים.
סיכום.
ביבליוגרפיה.
 
עבודה מס' 64430 SHOPPING CART DISABLED
אי שוויון בשכר בעבודה, 2005.
כיצד הסכמי שכר קיבוציים משפיעים על אי שוויון בשכר.
2,984 מילים (כ-9 עמודים), 13 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשלושת העשורים האחרונים מסתמנת מגמה של גידול באי השוויון הכלכלי במדינות המערב.
גם בחברה הישראלית אי השוויון הכלכלי נמצא במגמת עלייה זה כמעט שלושה עשורים. בדומה למדינות אחרות גידול האי שוויון בשוק העבודה הוא הגורם העיקרי לגידול אי השוויון הכלכלי (דהן 2000). במוקד העבודה הנוכחית עומד מבנה מערכת יחסי העבודה בישראל והקשר בינו לבין גידול אי השוויון בשוק העבודה.
הגידול באי השוויון בשכר העבודה בעולם המערבי זוכה לתשומת לב מחקרית הולכת וגוברת. ההסבר המקובל מקשר את תהליך הגידול באי שוויון לשינוי טכנולוגי וגלובליזציה.
הטענה הינה ששינויים טכנולוגים ובעיקר מהפכת המחשוב הביאו לשיפור בפריון העובדים המיומנים ולכן גם עלייה בשכרם.
מנגד, הגלובליזציה הביאה לגידול בהיצע העובדים הבלתי מיומנים ולשחיקה בשכרם (Sebbens 2000).
הסבר נוסף לגידול באי השוויון בשכר טוען שפיחות בכוחם של האיגודים המקצועיים המתבטא בירידה בשיעור ההתאגדות, הביא לכך שמידת השפעת כוחות השוק על התפלגות השכר רבה יותר כיום מאשר בעבר, וכתוצאה מכך גם אי השוויון בהכנסות מעבודה גדל במשך השנים (Card 2001).
ההסדרים המוסדיים משפיעים על התפלגות השכר לא רק כגורם הממתן את השפעת כוחות השוק אלא גם ככזה העשוי להפנות כוחות אלו לדרך אשר תצמצם או תגביר את השפעתם על אי השוויון.
אי השוויון המושפע מהסדרים המוסדיים הקיימים בתקופה מסוימת בשוק העבודה, הרי ששינויים במבנה מערכת יחסי העבודה עשויים להסביר חלק מהגידול באי השוויון בשכר.

תוכן עניינים:
מבוא
א) מידת הביזור של הסכמי שכר קיבוציים והשפעתם על אי השוויון בשכר בישראל.
· גידול אי השוויון בשכר
· מבנה מערכת יחסי העבודה בישראל
ב) איגודים מקצועיים ואי שוויון בשכר.
ג) אי שוויון בשכר בסקטור הציבורי והפרטי.
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
משנות השלושים של המאה העשרים ועד סוף שנות השבעים שלטה תנועת העבודה בישוב היהודי ולאחר מכן במדינת ישראל. עד לתום שנות שלטונה ב- 1977, עיצבה תנועת העבודה את המערכות הפוליטיות והכלכליות במדינה וכוננה בישראל שיטה כלכלית וחברתית סוציאל דמוקרטית. שיטה זו הייתה מושתתת על מעורבות נרחבת של המדינה בכלכלה, על שיתוף פעולה בין המדינה, הסתדרות העובדים וארגוני המעסיקים, על שיעורי ההתאגדות וכיסוי גבוהים ועל כינונה של מדינת רווחה (שירום 1983).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 79 :: [עמוד 1 מתוך 9]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :: עמוד הבא >>