היישום אינו מחובר לאינטרנט

אי השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי

עבודה מס' 061940

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת עמדות בין סטודנטים יהודים וערבים במכללת הגליל בשאלת אי השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי לקראת חינוך רב-תרבותי

11,485 מילים ,60 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

הצגת הבעיה
בחברות שמתקיימות בהן מספר תרבויות משנה, יש לפלורליזם שתי משמעויות - אמפירית ונורמטיבית. במשמעות הראשונה שומרת כל קבוצה אתנית על ייחודה התרבותי ואין כמעט טמיעה של מיעוט בתוך הרוב. במישור הנורמטיבי חברה פלורליסטית היא חברה פתוחה, המכבדת את זכות הפרט לשמור על זהות נפרדת או להשתלב בקרב הרוב (סמוחה, 2001).
בזהות אתנית קיים עירוב של תפיסות אישיות לגבי מוצא וסמלים משותפים. גבולות אתניים נתפסים כיום כתהליך של משא ומתן של פרטים בשאלת הגדרת זהותם האתנית ביחס לשאר החברה (Kibria, 2000).
ברמה זו נבחנות האופציות האתניות שאנשים בוחרים כחלק מזהותם, ובאיזו מידה הם מערבים את זהותם האתנית בחיי היומיום.
החברה הישראלית מתיימרת להיות חברה רב-תרבותית, תדמור (2001) מגדיר רב-תרבותיות:
"מושג נורמטיבי, המביע תפיסה ערכית, אידיאית, הרואה בריבוי התרבותי ערך חיובי, רצוי, המבטא את גיוונו של רוח האדם ואת ערכי החירות, השוויון, הכבוד-לאדם והצדק. חינוך והשכלה הם הכלי החשוב ביותר לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ולהגברת השוויון. כדברי הכלכלן עמנואל שרון: "קיים קשר ברור בין השכלה לבין כושר השתכרות... השקעה בחינוך, ובייחוד בחינוך יסודי ותיכון, היא פעולה להקטנת אי-שוויון עתידי" (שרון, 1996).
מכאן, שכאשר כלי זה ניתן באופן בלתי-שוויוני התוצאה היא הגברת אי-השוויון בחברה.
בישראל קיימים פערים עמוקים ורחבים בהישגים החינוכיים, בין קבוצות שונות בחברה. פערים אלה הם תוצאה של אי-שוויון בנקודת המוצא, מצד אחד, ושל אפליה בהקצאת משאבים, מצד שני.
במשך השנים עשתה המדינה מאמצים לפעול לתיקון אי-השוויון בנקודת המוצא, בהצלחה חלקית.
האפליה בהקצאת משאבים - בעיקר ביחס לחינוך הערבי - נמשכה לאורך כל שנות המדינה. ילדים הערבים נתונים לאפליה ממושכת ובמשך שנים רבות קופחו באופן שיטתי בכל הנוגע להקצאת משאבים לחינוך. מדינת ישראל הכירה בעובדה זו בדו"ח שהגישה בשנת 1997 לוועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (ישובי, 1999).
לאור מציאות קשה זו, קשה להגדיר את החברה הישראלית כחברה רב-תרבותית הנכללת בתחום ההגדרה של תדמור ( 2001).

מטרת העבודה
בתמצית לעייל הראנו את בעיית אי השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי, אולם עניינו של מאמר זה לברר באם קיים פלורליזם אצל הסטודנטים משתי החברות היהודית והערבית אלה כלפי אלה באמצעות בחינת עמדותיהם בתפיסת אי השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי, על כן ברקע התיאורטי נציג בהרחבה את בעיית אי השוויון, נבהיר מהו פלורליזם? מהן עמדות? כיצד ניתן לשנות עמדות כלפי האחר ו\או השונה.

שאלת המחקר
האם קיים פער עמדות בין סטודנטים ערבים לבין סטודנטים יהודים בתפיסת קיומו של אי השוויון ואפליה בחינוך במגזר הערבי לעומת המגזר היהודי.

שיטות המחקר
במחקר זה השתמשנו בשיטת מחקר כמותי באמצעות שאלון עמדות (סגור) הכולל 12 היגדים הבוחנים את עמדתו של הנחקר.
ההיגדים נוסחו במיוחד בצורה חדה כדי לקבל את מידת הסכמתו של הנחקר בצורה החלטית.

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. מטרת העבודה
ג. שאלת המחקר
ד. השערות המחקר
רקע תיאורטי
א. אפליה ואי-שוויון בחינוך כלפי הערבים - החוק, ההלכה והמעשה
ב. פלורליזם
ג. "עמדות" בין-קבוצתיות - ערבים\יהודים
ד. סיכום הרקע התיאורטי
ה. שאלת המחקר
ו. השערות המחקר
שיטה
א. מטרת המחקר
ב. שיטות המחקר
ג. כלי המחקר
ד. אוכלוסיית המחקר והמדגם
ה. הגדרת משתני המחקר
ו. מהלך המחקר
ממצאים
דיון
סיכום
א. תוכנית החומש לקידום מערכת החינוך הערבית והדרוזית
ב. חינוך לסובלנות ודו-קיום בחברה הישראלית
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

אדלר, ח. בלס, נ. (1996). "אי שוויון בחינוך בישראל", בתוך: יעקב קופ, הקצאת משאבי לשירותים חברתיים, עמ' 121, תל-אביב, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
איזנשטט, ש.נ. (1965). "חינוך ונוער", עיונים, סוציולוגיה, ירושלים, עלית הנוער.
אליאור, ר. (2000). "חינוך לתרבות בחברה-רב-תרבותית". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
בילר, מ. (1986). הבדלים בין המינים לגבי עמדות כלפי אחריות חברתית, חריגים ונכונות להתנדב בקהילה. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. ר"ג. אוניברסיטת בר-אילן.
בן דורי, ר. והנדלס, י. (1992). סקר דעת קהל: עמדות הציבור כלפי עולי ברית מועצות - ניתוחי נתונים. כלכלה ועבודה, 9, 52-48.
בן פרץ, מ. ושטיינהרט, מ. (2000). "המפגש הבין-תרבותי בכיתה: כיצד רואים תלמידים עולים חדשים את המציאות הלימודית בבית-ספר ישראלי". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך
גובר, נ. (2000). "הפדגוגיה הביקורתית והחינוך לרב-תרבותיות כעמדה פרדוכסלית מודעת", בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
דובדבני, א. (1985). הקשר בין ידע של סטודנטים לעבודה סוציאלית ועמדותיהם כלפי נכים התפתחותיים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. ר"ג. אוניברסיטת בר-אילן.
הוזמי, ב. (1992). מגע ועמדות כלפי נכים בקרב חונכי פר"ח. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. ר"ג. אוניברסיטת בר-אילן.
הייגנס ופרסונס. (1983). "עמדות כלפי חריגות של תלמידים ומורים בבתי ספר יסודיים". עבודת דוקטורט. החוג לחינוך. אוניברסיטת חיפה.
הרוסי, י. (2000). "עולים עלינו? על תרבות ובין-תרבותיות בחברה קולטת עולים", בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
וולצר, מ. (1999). על הסובלנות. תרגום עמנואל לוטם. עורך ראשי: ישי קורדובה. בהוצאת משרד הבטחון ת"א.
זיו, ר (1984). שנויים בעמדות ובדעות קדומות של תלמידי תיכון ביחס לערבים ובנושא הסכסוך הישראלי-ערבי בהשפעת למידה אינטנסיבית של טקסטים ספרותיים. עבודת מ.א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך.
יונה, י. (1991). "פלורליזם תרבותי לעומת אינטגרציה תרבותית והשלכותיהם על תחום החינוך", בתוך, מגמות ל"ד (1). עמ' 121-138.
יפה, א. (2000). "תוצאותיה של מדיניות הפלורליזם במדינת ישראל: השפעת הגיל והרקע האתני על סטראוטיפים אתניים". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
יציב, ג. (1986). "במעלה המדרגות היורדות" בתוך: הדברים בשפת ליבם, תל-אביב, אדם מוציאים לאור.
ישובי, נ. (1999). "איפה ואיפה - מאזן השוויון בישראל", דו"ח האגודה לזכויות האזרח בישראל, דצמבר 1999.
סבירסקי, ש. (1990). חינוך בישראל: מחוז המסלולים הנפרדים. הוצאת ברירות, תל אביב.
סבירסקי, ש. (1999). הערות מרכז אדוה להצעת תקציב המדינה לשנת 2000, מרכז אדוה, עמ' 5.
סבירסקי, ש. (2000). תקציב החינוך נשחק, היתרון של העשירון העליון גדל, אפיקים: לתחיה רוחנית וחברתית, להגנת זכויות ומיזוג גלויות, גליון 117-118, עמ' 2-3.
סבירסקי, ש. ואטקין, א. (2001). זכאות לתעודת בגרות לפי יישוב 1999-2000, בהוצאת מרכז אדוה מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל.
סבירסקי, ש. וחורי. (1999). אפליה כלפי היישובים הערביים בהענקת מעמד של עדיפות לאומית בתחום החינוך, מרכז אדווה.
סנט. (2001). דף מידע מספר 129 בנושאים חברתיים וכלכליים: אתר סנט.
סילברמן-קלר, ד. (2000). "חינוך בחברה מרובת-תרבויות: המקרה של החינוך הממלכתי-דתי". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
סלומון, נ. (2000). "רשומון זה לא קק סרט. בתרך: פנים, 15, עמ' 46 - 40.
סמוחה, ס. (2001). יחסי ערבים-יהודים, בתוך: א. יער וז. שביט (עורכים), מגמות בחברה הישראלית. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.
רוטנברג, מ. (2000). "החינוך לרב-פרשנויות כרב-תרבותיות", בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
רפל, ד. (2000). "חינוך לתרבות בחברה רב-תרבותית". בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
שושני, י. (2000). על אמת ופלורליזם בחינוך, בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך. עמ' 31-40.
שלזינגר, א. (1991). תיוג חברתי ושינוי עמדות במפגש בין תלמידים דתיים לתלמידים לא דתיים, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. ר"ג. אוניברסיטת בר-אילן.
שקולניקוב, ש. (2000). כיצד אפשרי חינוך לפלורליזם תוך חילוקי דעות אמיתיים? בתוך, מרים ברלב (עורכת). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית סוגיות בהשתלמות מורים. קובץ ט'. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים / בית - הספר לחינוך.
תדמור, י. (2001). "חינוך לגישה רב-תרבותית", תדפיס הרצאה שניתנה ביום 23.5.01 במסגרת ימי עיון, שהתקיימו במכללה, בנושא: "החברה הישראלית לאן."
תמיר, י. (1995). שני מושגים של רב-תרבותיות, בתוך: מנחם מאוטנר, אבי שגיא ורונן שמירר (עורכים). רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית. ספר הזיכרון לאריאל רוזן- צבי. תל אביב, רמות, אוניברסיטת תל אביב. עמ' 79-92.
קרייטלר, ה. וקרייטלר, ש. (1987). שינוי התנהגות - כיצד. המפעל. ירושלים.
שטאל, א. (1979). מתחים בינעדתיים בעם ישראל, תל אביב, עם עובד.
שיינין, מ. (1992). "עמדות כלפי חריגו של תלמידים ומורים בבתי ספר יסודיים". עבודת דוקטורט. החוג לחינוך. אוניברסיטת חיפה.
שרון, ע. (1996). "אי שוויון כלכלי", בתוך: יעקב קופ, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים, עמ' 86, תל-אביב, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
Astin, A. W. (1977). Four Critical Years: Effects of college on Beliefs, Attitudes and Knowledge. San Francisco: Jossey-Bass.
Banks, J.A. (1993). Multicultural education: Development, dimensions and challenges. In: Phi Delta Kappan. Vol. 75 (1). Pp. 22-28.
Gearing, F. (1979). Toward Cultural Theory of Education and Schooling, N.Y. Mouton Publishers.
Festinger, L.A. (1957). A theory of cognitive dissonance, Stanford, Stanford University Press.
Lewis, A. (1981). "Minority in Sharonia, Israel and Stockton California a comparative analysis", Anthropological and Education quatery, Vol. XII No. 1, Spring.
Malinovsky, B. (1936). "Native education and culture contact". In: International Review Mission, Vol. 25.
Margolis, H. & McGettigan, J. (1988). Managing resistance instructional modifications in mainstreamed enviroments, Rrmedical and Special Education, 9(3), 15-21.
Munson, S.M. (1987). Regular education teacher modification for ainstreamed mildly handicapped students, The Journal of Special Education, 20(4), 489-502.
Ogbu, J.U. (1976). Minority Education and Caste, The American System in Gross Cultural Perspective, Berkly University press.
Rosenbaum, P.L., Armstrong, R.W. & King, S.M. (1987).Parental attitudes toward children with handicaps: New perspective with a new measure, Developmental and Behavioral Pediatrics, 307-411.
Sleeter, C. E. (1996). Multicultural Education as Social Activism. Albany: State University of New York Press.
Stone-Hanley, M. (1999). The Scope of Multicultural Education. http://www.newhorizons.org.
Stonequist, E.V. (1977). The Marginal Man a Study in Personality and Cultural Conflict, N.Y. Russel & Russel.
Webster new collegiate dictionary, 1983
Wax, M.L. (1971). "Comparative research an anthropological outline", In: anthropological Perspectives on Education, edited by M. Wax, S. Diamond and F. Gearing, N.Y. Basic Books.

תגים:

קבוצה · אתנית · פלורליזם · עמדות · אפליה · שוויון · אינטגרציה · גנים · בתי · ספר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אי השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי", סמינריון אודות "אי השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.