עבודות [1-9] מתוך 60 :: [עמוד 1 מתוך 7]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "עבודת צוות":

עבודה מס' 66387 SHOPPING CART DISABLED
התנהגות ארגונית - עבודת צוות, 2006.
מהי עבודת צוות אפקטיבית, הנעת צוות, הקשר בין מוטיבציה
2,825 מילים (כ-8.5 עמודים), 17 מקורות, 208.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה עוסקת בסוגיות הבאות עליהן התבקשנו לענות:

מהי עבודת הצוות ?
אביא מספר תיאוריות והגדרות לעבודת הצוות תוך עמידה על מידת השוני והדמיון ביניהם.

מהם הגורמים לאפקטיביות בעבודת הצוות?
יתוארו הגורמים המניעים את אנשי הצוות לעבודה מלוכדת בעלת מטרה משותפת על מנת להשיג את היעדים והמטרות.

כיצד יכולים מנהלים להניע צוות או קבוצת אנשים לעבודה אפקטיבית ?
נושא זה יתואר בהרחבה בעזרת מושגים ותורות מוטיבציה כגון תורת הצרכים של מקלילנד, הרצברג ומאסלו.

אתאר את שלבי התפתחות הצוות על פי המודל של טוקמן וג'נסן , אתמקד בשלב ההתהוות ושלב הסערה ואסביר אותם בעזרת מושגים מעולם ניהול השינוי.

מכאן התעוררה המטרה האקדמית והיא לקשר שבין איכות עבודת הצוות לבין המאמץ המושקע ע"י העובד וההשפעה על הביצועים של העובדים.

מידע זה מעורר את שאלות המחקר הבאות והם: א. האם קיים קשר חיובי בין המוטיבציה ואיכות עבודת הצוות לבין המאמץ המושקע ע"י העובד? מענה על שאלות אלו יסייע בהבנת הקשר בין עבודת הצוות המוטיבציה והאפקטיביות  בעבודה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. עבודת צוות - הגדרה
3. הגורמים לעבודת צוות אפקטיבית
3.1 מסקנות
3.2 המלצות
4. כיצד מנהל יניע צוות לעבודה אפקטיבית ?
4.1 מסקנות
4.2 המלצות
5. שלב ההתהוות ושלב הסערה על פי מושגים מניהול השינוי
5.1 מודל שלבי התפתחות צוות על פי טוקמן וג'נסן
5.2 מסקנות
5.3 המלצות
6. סיכום
7. מקורות

מתוך העבודה:
עבודת צוות היא פעילות משותפת של קבוצת עובדים במטרה להשיג יעדים ארגוניים ואישיים ולשפר את הפריון ואת האיכות.

"עבודת צוות היא מיקוד כוחותיה של הקבוצה, כך שהאפקט הכולל שלה יהיה מעבר לסך כל התוצאות של כל יחיד בנפרד." (Buchholz & Roth, 1987)
הגדרת המושג "עבודת צוות" מחדדת את העובדה שצוות הנו ישות ייחודית וחדשה, השונה מסך כל מרכיביה.
 
עבודה מס' 64339 SHOPPING CART DISABLED
תרומת פיתוח תלב"ס בחינוך החברתי לפיתוח צוות המחנכים בחט"ב, 2003.
המחקר מתאר את מערך ההשתלמות פיתוח צוותי עבודה בחט"ב(אותו פיתחה החוקרת) בעזרת כלי מחקר איכותיים: תצפיות, ראיונות ומסמכים פנימיים.
24,908 מילים (כ-76.5 עמודים), 43 מקורות, 548.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקר זה הוא חקר מקרה והוא תולדה של אי שביעות רצון תפקודית של החוקרת במהלך שנות עבודתה כרכזת חינוך חברתית. תהליכים חברתיים אותם ניסתה הרכזת לקדם נעצרו בעקבות חוסר שיתוף פעולה אמיתי בקרב צוותי המחנכות.
במחקר זה פעלה החוקרת כסוכנת שינוי במטרה להפוך את צוותי המחנכות לצוותים אפקטיביים. תוצר סופי של התהליך היה פיתוח תלב"ס לחינוך החברתי ע"י צוותי המחנכות.
המחקר נערך בחטיבת ביניים שהיא חלק מבית ספר שש-שנתי. אוכלוסיית המחקר היוו צוות המחנכות, סגנית פדגוגית, רכזות שכבה ויועצת בית הספר.
המחקר מתאר את מערך ההשתלמות (אותו פיתחה החוקרת) בעזרת כלי מחקר איכותיים: תצפיות, ראיונות ומסמכים פנימיים.
המחקר החל מיד לאחר קבלת הסכמת מנהלת חטיבת ביניים. התוכנית הופעלה במהלך שנתיים בהן קיבלו המחנכות כלים לעבודה שיתופית בצוות אפקטיבי, תוך מיקוד בפיתוח מיומנויות תקשורת ומשוב בצוות.
המחקר מבקש לבחון את השלכות תהליך זה בשינוי עמדות המורים כלפי האופן בו הם תופסים את אחריותם המערכתית לתהליכים חברתיים בבית הספר. מדדי שינוי: נכונות לשיתוף פעולה, יצירת אווירת שייכות, מידת מעורבותם וההתמדה בהרגלי עבודה חדשים. מן המחקר עולה שפיתוח צוות אכן מוביל לקראת עשייה אחרת ויצירת תרבות ארגונית שונה. צוותי המחנכות החלו בקביעת מטרות, יצרו שיתוף פעולה, יזמו פרוייקטים שונים ותקשורת שבה נוצר דיאלוג בנושאים ערכיים ואחרים. תוצר נוסף שלא נצפה היה הדהוד ההצלחה בחדר המורים שהביא לידי כך שמורים נוספים רצו להיכנס לתוך התהליך. לכן, נבנתה השתלמות נוספת שמטרתה להכשיר את רכזי המקצוע ורכזי השכבות להנהיג את השינויים בתוך הצוותים שלהם. ההשתלמות נקראה פיתוח מנהיגות צוותית.
במקום בו מורים חשים חוסר שביעות רצון, אי נחת, שחיקה ותחושת חוסר שייכות, יש מקום להתחיל ולערוך שינויים. בידי המורים קיים הכוח לנסות ולשנות ולהוביל את תהליכי השינוי.
רכז חינוך חברתי מעצם היותו במעמד של חבר צוות ניהול, בקיא בנושאים חברתיים ערכיים וכן בעל כישורי הנחיה (הדרכה) יכול להוביל תהליכי שינוי תוך כדי שיתוף פעולה עם הנהלת בית הספר. לשם כך נחוץ חזון אישי, נכונות, יוזמה ומרץ.

שיטת המחקר עליה מבוססת עבודה זו היא מחקר אתנוגרפי שבו מופעלת אסטרטגיית חקר מקרים.
איסוף הנתונים נעשה בעזרת כלים המתאימים למחקר איכותי, באמצעות עבודת שדה, תוך שהות ממושכת בשדה המחקר.
מאחר שהמחקר כלל פיתוח תלב"ס בנושא הח"ח נבחרה אוכלוסיית יעד מתאימה. אוכלוסיית המחקר כוללת את כל המחנכות בחט"ב - 18 במספר, 3 מתוכן הן רכזות שכבה, יועצת ביה"ס וסגנית מנהלת שהיא גם אחראית פדגוגית בחטיבה הצעירה.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
פרק א' פיתוח צוות
א. צוות / קבוצה ומה שבניהם
ב. מדוע עבודת צוות?
ג. עקרונות בסיסיים בעבודת צוות
ד. תנאים לפעילות תקינה של צוות
ה. שלבי התפתחות עבודת צוות
ו. מה מבדיל בין צוות אפקטיבי לכזה שאינו אפקטיבי?
פרק ב' ניהול שינויים.
א. מהות השינוי.
ב. הצורך בשינוי
ג. תנאים בסיסיים להתרחשות שינוי.
ד. תהליך השינוי ומרכיביו
ה. התנגדות לשינויים
ו. ביטויי התנגדות
ז. טיפול בהתנגדויות - מנגנוני התמודדות.
פרק ג' החינוך החברתי ופיתוח תלב"ס.
א. תפיסות שונות של הח"ח.
ב. תוכניות לימודים.
ג. תוכניות הח"ח.
ד. סקירה של חומרי הלמידה בנושא החינוך החברתי העל יסודי בישראל.
פרק ד' הנחייה / הדרכה
א. מהי הדרכה? .
ב. מטרות הדרכת עובדים
ג. גישות שונות בהדרכת עובדים
ד. רכז ח"ח - תחומי אחריות
שיטת מחקר
מטרת המחקר
כלי המחקר
המסגרת הנחקרת.
אוכלוסיית המחקר.
מהלך המחקר.
ממצאים
תצפיות פתוחות לא מובנות
ראיונות.
שאלוני משוב.
ממצאי פרוטוקולים - מישיבות שנערכו שלא בנוכחות החוקרת.
דיון בממצאים.
א. פיתוח צוות
ב. גורמים מעודדים.
ג. פיתוח תלב"ס.
ד. התגברות על גורמים מעכבים
סיכום ומסקנות.
ביבליוגרפיה
נספחים

הערת מערכת: הראיונות, מלבד אחד, אינם כלולים בעבודה.

מתוך העבודה:
רבים מאמינים שהם יודעים כיצד צוותים פועלים, ומהם הרווחים בעבודת צוות. הכותרת "צוות" קיימת בארגונים רבים סביב כל קבוצה של עובדים ביחד Katzenbach & Smith, 1993)). לדוגמא, בבתי-ספר קיימים "צוותים" רבים כמו: צוות ניהול, צוות שכבה, צוות מקצועי (מדעים, מתמטיקה ועוד). אך אם נבחן את דרך פעולתם של מה שנקראים "צוותים" נגלה כי הם למעשה קבוצות עבודה.
 
עבודה מס' 69762 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח תהליך מש"א בארגון צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, 2013.
תיאור תהליך הגיוס כפי שמתנהל בארגון צוות תכנית אב לתחבורה בי-ם.
3,080 מילים (כ-9.5 עמודים), 5 מקורות, 142.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחרנו בארגון "צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים". (להלן "הצוות")
בעבודה זו נתמקד בשלב גיוס העובדים ליחידת הסקרים.
העבודה מתמקדת בשני תפקידים שונים בארגון - סוקר וראש צוות. העבודה מתייחסת לרמת הפרט (דרישות התפקיד מהעובד), לרמת הארגון (דרישות הארגון מהעובד), ולשיקולים המנחים את ביצוע התהליך.

תוכן עניינים:
תיאור הארגון
תיאור גיוס עובדים ביחידת הסקרים:
-גיוס סוקר
ג-יוס ראש צוות
חוות דעת על התהליך:
-תהליך הגיוס
-העסקה לתקופות קצרות
-טעון שיפור
הצעות לשיפור
ביבליוגרפיה
נספחים:
-ההיררכיה ביחידת הסקרים
-ראיון
-דוגמת מודעה בעיתון
-נוסח דרושים הנשלח במייל לחברות כוח האדם

מתוך העבודה:
גיוס סוקר: היחידה מגייסת סוקרים מפעם לפעם. לעיתים סוקר אחד ולפעמים כמה סוקרים בבת אחת.
צורת הגיוס: 95% מהסוקרים מגויסים בגיוס חיצוני ורק 5% בגיוס פנימי.
פירמידת הגיוס של היחידה:
 
עבודה מס' 68394 SHOPPING CART DISABLED
עבודה בצוות בין מקצועי, 2003.
ניתוח עבודתה של ועדת החלטה הפועלת כצוות בין מקצועי
5,199 מילים (כ-16 עמודים), 10 מקורות, 131.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בסוכנויות רבות של שרותי אנוש, מוקמים שותפויות של צוותים בין-מקצועיים המורכבים ממספר בעלי מקצוע. מטרת עבודתו של הצוות, היא לסייע ללקוח באופן יעיל ומקיף ביותר.
הקמתם וקיומם של צוותים בין-מקצועיים, הינו תהליך מורכב מאוד, בייחוד בשל מגוון הפרופסיות הקיימות בו וייחודן. הקמת הצוות והעבודה בו, דורשים חשיבה משותפת של כל בעלי המקצוע, מאמץ ושיתוף פעולה לאורך כל שלבי התפתחות הצוות, על מנת להשיג את המטרות שהצוות הגדיר.
בעבודתנו כעובדים סוציאליים בשירותים שונים, אנו מוצאים עצמנו מתוך בחירה או מתוך הכרח, חלק מצוותים בין מקצועיים ו/או נפגשים עם צוותים אלה ומתמודדים עם החלטותיהם. חוויית העבודה בצוות בין מקצועי היא עבודה מורכבת, לא פשוטה, אשר טומנת בחובה קשיים רבים ולצידם הטבות לרוב.
בעבודה זו, בחרנו להתמקד בועדת החלטה שפועלת במתכונת של צוות בין מקצועי בלשכה לשירותים חברתיים בנצרת עילית, על מנת להמחיש את מורכבות העבודה ויתרונותיה. ננתח את עבודת הצוות הבין-מקצועי מתוך תצפיות שערכנו, ראיון עם רכזת הועדה וכן על פי תיאוריות שונות העוסקות בנושא. כמו כן, נעסוק בהרחבה בסוגיית הקונפליקטים בצוות ובמכניזמים שונים לפתרונם.

מתוך העבודה:
צוות בין-מקצועי מוגדר כקבוצה קטנה בעלת ביצועים או צוות המשתף פעולה למשימה ספציפית כלשהי. לצוות מבנה היררכי רחב של סוכנות שרותי אנוש (מערכות שהתפתחו לשרת את צרכי הפרט), ומטרתו לספק את הדברים החיוניים אשר יפיקו את מירב הפוטנציאל של הפרט לצורך גדילתו והתפתחותו, ימנעו או ישחררו אותו מסבלו וכל זאת תוך שימוש בידע ומיומנויות של לפחות שני אנשים ממקצועות שונים (Brill, 1976). דרינקה (Drinka, 1994) מגדיר צוות בין מקצועי כקולקטיב מוגדר, שבו לחברים יש יעדים צוותיים משותפים והם עובדים בצורה קולקטיבית בתכנון, פתרון בעיות, קבלת החלטות, יישומן, והערכת משימות הקשורות לצוות ומוסיף שחברי הצוות אף חולקים את האחריות לתפיסת תפקידי מנהיגות. שיתוף פעולה סביר ביותר להתרחש, כאשר ישנה הכרה במנהיגות לפי מומחיות ומחויבות, וחברי הצוות חשים חופשיים להשתמש בתכונות אלה על מנת להעניק לצוות מנהיגות. שיתוף פעולה דורש שחברי הצוות יכירו בקיומם של חילוקי דעות, יתרמו ממומחיותם וידונו על אפשרויות שונות.
לחברי צוות בין-מקצועי תהיינה מטרות משותפות, תפקידים מוגדרים וקיום מנגנון להקלה על העבודה המשותפת והתקשורת בין אנשי הצוות. בנוסף, כולם יתייחסו אליהם כאל צוות.
 
עבודה מס' 63862 SHOPPING CART DISABLED
עבודת צוות, לחץ והשקעת מאמץ, 2000.
הקשר שבין עבודת צוות ולחץ לבין מאמץ המושקע ע"י עובדי ארמונות "הרודס"
9,919 מילים (כ-30.5 עמודים), 54 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרוייקט עוסק בסוגיות עבודת צוות, לחץ בעבודה ןמאמץ בעבודה.
הבעיה העסקית שייכת לבית המלון "הרודס" באילת ובאה לידי ביטוי בירידה בהכנסות המלון בתאריכים 4-6/01 בהיקף של 25% לעומת רמת ההכנסות באותם חודשים בשנה הקודמת. בפועל התברר כי 42% מאורחי המלון נתנו משובים שליליים על איכות השרות של מחלקת מזון ומשקאות ומחלקת אגף חדרים ובעקבות כך התעורר הצורך לבדוק באופן מקיף את הסיבות לכך בקרב העובדים.
מכאן התעוררה המטרה האקדמית והיא לאושש את הקשר שבין הלחץ ואיכות עבודת הצוות לבין המאמץ המושקע ע"י העובד ובאמצעות הממצאים ניתן יהיה ליישם את המטרה היישומית של המחקר והיא גידול ברמת מוכוונות המשימה של העובדים.

מידע זה מעורר את שאלות המחקר הבאות והם:
א. האם קיים קשר חיובי בין איכות עבודת הצוות לבין המאמץ המושקע ע"י העובד?
ב. האם קיים קשר שלילי בין הלחץ (עומס יתר כמותי ואיכותי) לבין המאמץ המושקע ע"י העובד?
מענה על שאלות המחקר מסייע בהבנת הקשר בין עבודת הצוות והלחץ בעבודה בעבודה לבין המאמץ המושקע בפועל ע"י העובד.
שיטת המחקר מבוססת על מחקר מתאמי הנאמד ב- 50 נדגמים המייצגים את עובדי מחלקת אגף חדרים ומחלקת מזון ומשקאות במלון "הרודס" אילת.
שיטת הדגימה הינה הסתברותית ובפועל בוצעה דגימה אקראית פשוטה המאופיינת בכך שהנדגמים הנבחרים לדגימה נבחרים באופן אקראי מתוך רשימת הדגימה.

תוכן עניינים
תקציר
פרק 1 - מבוא
פרק 2 - סקירה ספרותית
2.1 - מאמץ
2.2 - עבודת צוות
2.3 - לחץ
2.4 - קשר בין המשתנים
פרק 3 - שיטת המחקר
פרק 4 - ממצאי המחקר
פרק 5 - דיון וניתוח
פרק 6 - סיכום מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון המחקר

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את הפלטים הסטטיסטים.

מתוך העבודה:
על פי מחקרם של ( Brown & Leigh 1996) נתגלה כי תפיסת העובד את הסביבה הארגונית כמעודדת ומערבת קשורה לנכונות להשקיע מאמץ ובפועל הצוות מהווה חלק מהסביבה הארגונית. Benkhoff סבורה שעומס יתר ולחץ אינם מאפשרים התפתחות של הנעה פנימית ומכאן המאמץ שתופס מקום אינו בר התאמה לנדרש בכדי לבצע מטלה איכותית.
 
עבודה מס' 64321 SHOPPING CART DISABLED
גיבוש מורים כצוות עבודה וכמנוף לקידום ההוראה, 2002.
כיצד גיבוש המורים יכול לשמש עבודת צוות וכיצד הגיבוש יכול לתרום לקידום ההוראה.
8,805 מילים (כ-27 עמודים), 36 מקורות, 317.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בנושא החשוב של תקשורת בין מורים בבית הספר, ובאופן רחב יותר בעבודת הצוות של המורים.
ההנחה הבסיסית של העבודה היא כי בית הספר הוא כמו כל ארגון אחר. התקשורת הארגונית בנויה מרשתות שונות. כל רשת מקשרת בין מספר מוגדר וקבוע של ממלאי תפקידים בארגון המזינים האחד את השני במידע מסוג מסוים. מנקודת רשות תקשורתית כל השותפים לרשת התקשורת הם בגדר "ממסרים" הפועלים כמשרדים ומקלטים כאחד.  המורים, המהווים את חלקיו של הארגון המכונה בית ספר, יכולים להעביר ביניהם מידע ובכך לתרום רבות לאפקטיביות של הארגון. האפקטיביות של בית הספר חשובה מאוד להגברת המוטיבציה של התלמידים, יעילות ההוראה והלמידה כאחד ולכן המורים מהווים חוליה חשובה בנושא. לפי האמור לעיל כאשר המורים עובדים כצוות הם יכולים להחליף ביניהם מידע ולהגביר בכך את יעילותם.
שאלת העבודה היא כיצד גיבוש המורים יכול לשמש עבודת צוות וכיצד הגיבוש יכול לתרום לקידום ההוראה. נושא זה הינו יחודי וטרם נערך עליו מחקר בנושא ומכאן חשיבותו.
על מנת לענות על שאלה זו נסקרה ספרות עניפה העוסקת בתועלת שעבודה צוות וכיצד חדר המורים- כמקום המפגש העיקרי של המורים, יכול לעזור בגיבוש רעיונות. נמצא כי מורים המעוניינים להחליף מידע יכולים לעשות זאת בצורות שונות  ובדרכים רבות יחסית ובכך ליצור לעצמם יתרונות של החלפת מידע. החלפת המידע יכולה לתרום גם לגיבוש המורים וחוזר חלילה.
נקודה חשובה הראויה לציון הוא תפקידו של המנהל. מנהל בית ספר יסודי מהווה את אחת החוליות העיקריות להשגת המטרות של מערכת החינוך.הוא מחזיק בעמדות מפתח בכל הקשור לניהול ולאוירה השלטת בבית הספר, ולהכנסת שינויים הדרושים וחידושים.תפקידו של המנהל מתחלק לשני תחומים עיקריים: פדגוגי ומנהלי. לאחרונה נמצא כי טיב העבודה החינוכית מותנה במידה רבה בדגש המושם על כל אחד משני התחומים הללו. מחקרים בהתנהגות אירגונית מכירים בכך שהצלחתו של המנהל למלא משימה כלשהיא מותנת לא רק באופיו האישי כי אם גם במאפייני התפקיד אותו הוא ממלא.מצב כמו לחץ התפקיד אותו הוא ממלא עלול לפגוע בתחום הניהולי שכן הוא בא על חשבון התפקיד הפדגוגי.
מנהל בית הספר יכול לדרבן את המורים לעבות צוות מאומצת מחד, ומאידך הוא יכול לכוון אותם כמנחה קבוצה על מנת שכל אחד יפיק מעצמו את ידיעותיו וישתף בהם אחרים בבחינת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק". הדבר יכול להיעשות גם בצורה לא פורמלית כמו חדר המורים בו נפגשים המורים לשיחת רעים.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
פרק א- מהותה של עבודת צוות בחדר המורים
   תפקידי הקבוצה
   מאפיינים ארגוניים
   מאפיינים תהליכיים
  מאפיינים לימודיים
   שביעות רצון מעבודת צוות
   אפקטיביות של בית הספר ושיתוף פעולה בין מורים
פרק ב'- התועלת בעבודת צוות מגובש
   האופי הדינמי של ההפעלה החברתית
   תהליכים תוך אישיים במהלך ההפעלה החברתית
   פעילות הקבוצות
   שיתוף פעולה בין מורים
   התנסות חוויתית בקבוצות
   מקצועיות, מנהיגות ועבודה בצוותים
פרק ג- תפקידו של המנהל בגיבוש הצוות
   סגנונות ניהול
   תפקיד המנהל
פרק ד- עבודת צוות ושיתוף המורים בעת תכנון תוכניות הלימודים
   חשיבות תכנון לימודים
   חדר מורים לומד
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המורים מבודדים באופן שיטתי זה מזה במשך רוב השעות של יום העבודה . תוצאות הבידוד הזה באות לידי ביטוי בתחרות אישית לא פרודוקטיבית, בחיפוש מתמיד של חסרונות אצל הזולת, בהיצמדות כפייתית לשיטות ולדרכי עבודה של העבר וברתיעה מכל חדשנות ומחיפוש דרך אלטרנטיבית. הם טוענים ש"כדי שלמורה תהיה תחושת ביטחון להסתכן בשינויים ובחידושים, הוא זקוק למערכת חיזוקית מפותחת שרק קבוצת עמיתים יכולה להעניק לו. בלומברג ואחרים במחקרם על שינויים בבית הספר ותוצאותיהם עמדו על חוסר מיומנותם של המורים לעבוד עם עמיתיהם ולפעול כקבוצת עבודה. הם מצאו את המורים נעדרי מיומנות וגישות אתיות, הנדרשות לקבוצת עבודה הצריכה לפתור ביותר באופן אפקטיבי.
 
עבודה מס' 67924 SHOPPING CART DISABLED
אלימות מטופלים כלפי צוות רפואי, 2008.
סקירת מחקרים בנושא ומחקר כמותי שנערך על מדגם של צוות רפואי.
9,284 מילים (כ-28.5 עמודים), 25 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לאחרונה ישנה תחושה של עליה מתמדת בהיקף וחומרת האלימות בכלל ובמערכת הבריאות בפרט.  בשנים האחרונות אירעו מקרים לא מעטים של תקיפת צוותים רפואיים במוסדות הנותנים שירותי רפואה בידי אזרחים, חולים ובני משפחותיהם. התופעה חצתה מזמן את הקווים האדומים והאלימות ההולכת וגואה הגיעה לממדים קשים  ביותר.
ישנו צורך חיוני בנקיטת אמצעים דחופים ומיידיים לשמירה על ביטחונם האישי, ולהגנה על שלמות גופם וחייהם של הסגל הרפואי במערכת הבריאות. הימנעות מנקיטת אמצעים למניעת אלימות כלפי הסגל הרפואי פוגעת פגיעה קשה ביותר בזכות היסוד של כל איש צוות לשמירה על שלמות גופו ועל חייו, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (1).
האלימות נגד רופאים הינה תופעה בעלת השלכות קשות ומיידיות על מערכת הבריאות בישראל, שכן האיום והחשש של הצוות הרפואי מפני אלימות, קל וחומר אירועי האלימות עצמם, פוגעים ביכולתו של הצוות הרפואי לספק שירותים רפואיים הולמים ברמה ובאופן שצריך לתת.
פרופ' שמחה לנדאו במחקרו בנושא "אלימות נגד צוותים רפואיים ואחרים בחדרי מיון בבתי חולים בישראל"  (2) מציין כי 75% מעובדי חדרי המיון בארץ נחשפו לאלימות בשנה שקדמה לסקר (2004). כמו כן גם ציין כי כלפי צוות רפואי המותקף מופנית לרוב אלימות מילולית. לעיתים איומים (29%) ואלימות פיזית לעיתים רחוקות יותר (16%).
פרופ' אבינועם רכס מוסיף על פרופ'  לנדאו במאמרו "שביתת נשק" (3) שהאלימות יכולה להתבטא בנזק גופני, נפשי ולעיתים אף כספי. הצוות הרפואי יכול להיפגע בצורה אישית ישירה, וכן בצורה עקיפה כאשר נחשף לאלימות בסביבת עבודתו.
רכס גם מציין שעליה בהופעת אלימות כלפי צוות רפואי אינה מתרחשת רק בישראל אלא בעולם כולו. מחקרים רבים הצביעו על כך ששכיחות מקרי האלימות בשירותי הבריאות, בארץ ובעולם, גבוהה משכיחותה בכל תחום אחר בשירות הציבורי.

מטרת העבודה:
לעסוק בנושא אלימות בכלל ואלימות מצד מטופלים כלפי צוות רפואי בפרט.
לאמוד את היקף התופעה של אירועי אלימות כלפי הצוות הרפואי.
לתאר, לאפיין ולנתח אירועי אלימות נגד אנשי צוות , ולאתר את הגורמים והמצבים המעלים את הסתברות התרחשותן של תקריות אלימות.
כמו כן, להביא הצעות להתמודדות עם התופעה במטרה לצמצמה.
במידת האפשר, לעמוד על המצב, התדירות וחומרת האלימות מצד מטופלים כלפי צוות רפואי בישראל ובעולם המערבי.
בנוסף לכך גם לבדוק את עמדת אנשי הצוות הרפואי בארץ בנוגע לאלימות מטופלים כלפי צוות רפואי, את מימדי התופעה ומידת היחשפותם לאלימות מטופלים.

שיטת המחקר:
העבודה התחלקה לשני חלקים, החלק הראשון נכתב בסיוע כתבי עת ומאמרים שנאספו בנושאים שונים העונים על נושא העבודה. החלק השני התבצע בעזרת עבודת שטח בה הופצו 70 שאלונים שמטרתם הייתה לקבל נתונים בכדי לבדוק את עמדת אנשי הצוות הרפואי בנושא "אלימות מטופלים כלפי צוות רפואי".

אוכלוסיית היעד:
בהתאם להגבלות הזמן, הנגישות והאמצעים בביצוע סקר שכזה, נבחרה אוכלוסיית יעד אשר תוכל לייצג את עמדת אנשי הצוות הרפואי והיא כללה  רופאים, אחיות  ושאר אנשי הצוות הרפואי. נשים וגברים כאחד בגילאים 21-80 ב"מרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי" (בי"ח איכלוב),  במחלקות: מיון, א.ג.א. ופנימית.
בשל קשיים טכניים, אילוצי זמן ומורכבות בקבלת אישורים, הענות מילוי השאלונים הגיע לכ-70%.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירה ספרותית
2.1 הגדרת אלימות
2.2 גורמי אלימות כלפי צוות רפואי
2.3 דרכי מניעה וטיפול באלימות כלפי צוות רפואי
2.5 אלימות בעולם
3. ניסוי מחקרי
3.1 מערך המחקר
3.2 ממצאים
3.3 תוצאות
דיון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון

מתוך העבודה:
הסיבות לעליה בכמות ואיכות אירועי האלימות המופנה כלפי הצוות הרפואי נובעים מגורמים רבים.
פרופ' שמחה לנדאו (2) במאמרו "אלימות נגד צוותים רפואיים ואחרים בחדרי מיון בבתי חולים בישראל" מביא כמה סיבות שכיחות לאלימות כלפי צוות רפואי בחדרי מיון: גורמים אישיים, מצביים וגורמים הקשורים לאינטראקציה בין הצוות והפונים, שהם גורמים המשפיע על עיתוי ומאפייני האירועים האלימים.

הגורמים הינם:
 
עבודה מס' 67571 SHOPPING CART DISABLED
עבודת צוות, 2006.
סקירה תיאורטית תוך התייחסות למנהל הצוות
2,772 מילים (כ-8.5 עמודים), 5 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"אינך מניע אנשים. אתה מספק להם סביבה הגורמת להם להנעה עצמית. זה נתון להחלטתו של הפרט אך זהו תפקיד ההנהלה לספק את האווירה הנכונה."
(קאטי שופילד,מנהלת משאבי אנוש,HFC BANK)

אני חושב שמשפט זה מייצג את הנושא בצורה הטובה ביותר. במיוחד בתחום של של בתי קפה תחום שאני מגיע ממנו. מהניהול שלהם ושל כמה בתי קפה ביחד אתה חייב עבודת צוות.
אנשים חייבים לאחד כוחות ולעבוד ביחד על מנת להגיע לתוצאות מבוקשות.
על מנהל הצוות מוטלת משימת הנעת הצוות -  להשגת המטרות והפקת תועלת מהפעילות לריצוי ההנהלה הבכירה יותר ומצד שני תוך השגת שביעות רצון של כל חברי הצוות.

בשנים האחרונות הופכות החברות למורכבות יותר והתחרותיות בין הענפים גוברת. קיים  צורך רב להתמחויות רבות, כישורים רבים ומגוונים, ועבודת צוות הינה חיונית לארגון ולעיתים אף הכרחית במקרים מסוימים. בעזרת עבודת צוות נוכל להפיק את המיטב מכל אחד על ידי בחירה נכונה של חברי הצוות ועל פי סיווג ייעודו של כל אחד.

בעבודה זו אנסה להסביר מהי עבודת צוות, מה מניע צוות, את התכונות החיוביות והשליליות של עבודת צוות וכן את הגורמים שיכולים להשפיע עליה.
אציג את מודל "שיין" על כל ההשלכות שלו ואדבר לסיום על רשתות תקשורת לסוגיהן וכן איזו רשת מתאימה למה שנתבקשתי.

תוכן:
מבוא
עבודת צוות
צוות אפקטיבי
גורמים לפגיעה בצוות אפקטיבי
תרבות אירגונית
רשתות תקשורת בקבוצה
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
ממה שהוצג עד כאן ניתן להבין שמנהל הצוות הינו חוליה מרכזית בשרשרת התפקוד בעבודת צוות. אופיו, כישוריו, תכונותיו המקצועיות ויכולת המנהיגות שלו ייקבעו את אופן התנהלות הצוות וישפיעו באופן ישיר על ביצועיו, התנהלותו ושביעות רצון חבריו.
אמנה מס' מאפיינים למנהל צוות שלדעתי קיומם הנו מפתח להצלחת הנהגתו את עבודת הצוות:
מקצועיות - בבסיס ההערכה שהצוות רוחש למנהל חשובה הערכה מקצועית והכרה ביכולותיו. מנהל שאינו "בקיא החומר" מצד אחד לא יוכל למקד את הכפופים לו למטרות ההתכנסות ומצד שני לא יוכל לשמש כאוטוריטה מקצועית.
 
עבודה מס' 67570 SHOPPING CART DISABLED
עבודת צוות, 2006.
סקירה כללית של היבטים בעבודת צוות.
2,058 מילים (כ-6.5 עמודים), 3 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודת צוות וניהולה הנו נושא בעל חשיבות רבה להצלחת מנהל והארגון בו הוא עובד.
גיבורו של הספר "כולנו יחד" (הוצאת מטר ,2002),הינו בוגר אוניברסיטה מבריק אשר אינו מצליח בעבודתו עקב חוסר יכולתו לעבוד בצוות. לבקשת הממונה עליו ביצע סקר בין מס' אנשים מהתחום המקצועי בו עובד בו בדק מהם הפרמטרים להצלחה או כשלון של עובד,לדעתם,והאם ישנם,בעולם העסקי של היום,תפקידים המיועדים לאנשים שמעדיפים לעבוד לבד. תוצאות הסקר הראו שהצלחת עובד תלויה ביכולתו לשתף פעולה עם אחרים,כשלונו בד"כ נובע מחוסר יכולתו לשתף פעולה עם אחרים ושישנם מעט מאד תפקידים בעולם העסקי שלא דורשים עבודת צוות. תוצאות אלו  היוו הפתעה בשבילו ודירבנו אותו להשתנות.
על ארגונים הרוצים לשרוד או לצמוח,בעולם העסקי ולהצליח במשימותיהם  יש לתת את הדעת מהם הדרכים להניע צוותי עבודה לתפוקות גבוהות.

בחיבור זה אבדוק מהי עבודת צוות,כיצד ניתן להפיק את המיטב מצוות ,מהן החוליות החשובות להצלחת צוות ומאפייניו של צוות יעיל.
צוות מורכב מפרטים,ועל מנת לראות ולהבין כיצד להוציא את המיטב מצוות יש לבחון גם מה מניע את הפרט באופן אישי ומה יגרום לו לשביעות רצון.
כמו כן אגדיר מה תפקידו וחשיבותו של מנהל הצוות ומהו מרחב הפעולה שלו בו הוא יכול להשפיע.

תוכן העניינים
מבוא
עבודת צוות - הגדרה
התנהלות צוות
תיאוריית המשוכות של ג'ואל וריץ
תיאוריית השלבים של טוקמן וג'נסן
שלבי ההתהוות והסערה במושגי ניהול השינוי
צוותים אפקטיביים
הנעת צוות לאפקטיביות
מסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
עבודת צוות משמעותה שיתוף פעולה בין מס' אנשים (לפחות שניים), התלויים באופן הדדי אחד בשני,לצורך השגת מטרה או מטרות משותפות,שהפרט לבדו אינו יכול להשיגן באופן יעיל (הן מבחינת כמות ואיכות והן מבחינת זמן).
הצוות הינו חלק מארגון גדול יותר ולהצלחתו במשימותיו והשגת מטרותיו ישנה השלכה הן על הארגון ,הן על הצוות והן על חברי הצוות באופן אישי.
בצוות ישנה חלוקת תפקידים ומאמצים בין חבריו וסיכום ההספקים האישיים
מרכיב את מכפלת התפוקות של הצוות.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 60 :: [עמוד 1 מתוך 7]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 :: עמוד הבא >>