היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרומת פיתוח תלב"ס בחינוך החברתי לפיתוח צוות המחנכים בחט"ב

עבודה מס' 064339

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המחקר מתאר את מערך ההשתלמות פיתוח צוותי עבודה בחט"ב(אותו פיתחה החוקרת) בעזרת כלי מחקר איכותיים: תצפיות, ראיונות ומסמכים פנימיים.

24,908 מילים ,43 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

מחקר זה הוא חקר מקרה והוא תולדה של אי שביעות רצון תפקודית של החוקרת במהלך שנות עבודתה כרכזת חינוך חברתית. תהליכים חברתיים אותם ניסתה הרכזת לקדם נעצרו בעקבות חוסר שיתוף פעולה אמיתי בקרב צוותי המחנכות.
במחקר זה פעלה החוקרת כסוכנת שינוי במטרה להפוך את צוותי המחנכות לצוותים אפקטיביים. תוצר סופי של התהליך היה פיתוח תלב"ס לחינוך החברתי ע"י צוותי המחנכות.
המחקר נערך בחטיבת ביניים שהיא חלק מבית ספר שש-שנתי. אוכלוסיית המחקר היוו צוות המחנכות, סגנית פדגוגית, רכזות שכבה ויועצת בית הספר.
המחקר מתאר את מערך ההשתלמות (אותו פיתחה החוקרת) בעזרת כלי מחקר איכותיים: תצפיות, ראיונות ומסמכים פנימיים.
המחקר החל מיד לאחר קבלת הסכמת מנהלת חטיבת ביניים. התוכנית הופעלה במהלך שנתיים בהן קיבלו המחנכות כלים לעבודה שיתופית בצוות אפקטיבי, תוך מיקוד בפיתוח מיומנויות תקשורת ומשוב בצוות.
המחקר מבקש לבחון את השלכות תהליך זה בשינוי עמדות המורים כלפי האופן בו הם תופסים את אחריותם המערכתית לתהליכים חברתיים בבית הספר. מדדי שינוי: נכונות לשיתוף פעולה, יצירת אווירת שייכות, מידת מעורבותם וההתמדה בהרגלי עבודה חדשים. מן המחקר עולה שפיתוח צוות אכן מוביל לקראת עשייה אחרת ויצירת תרבות ארגונית שונה. צוותי המחנכות החלו בקביעת מטרות, יצרו שיתוף פעולה, יזמו פרוייקטים שונים ותקשורת שבה נוצר דיאלוג בנושאים ערכיים ואחרים. תוצר נוסף שלא נצפה היה הדהוד ההצלחה בחדר המורים שהביא לידי כך שמורים נוספים רצו להיכנס לתוך התהליך. לכן, נבנתה השתלמות נוספת שמטרתה להכשיר את רכזי המקצוע ורכזי השכבות להנהיג את השינויים בתוך הצוותים שלהם. ההשתלמות נקראה פיתוח מנהיגות צוותית.
במקום בו מורים חשים חוסר שביעות רצון, אי נחת, שחיקה ותחושת חוסר שייכות, יש מקום להתחיל ולערוך שינויים. בידי המורים קיים הכוח לנסות ולשנות ולהוביל את תהליכי השינוי.
רכז חינוך חברתי מעצם היותו במעמד של חבר צוות ניהול, בקיא בנושאים חברתיים ערכיים וכן בעל כישורי הנחיה (הדרכה) יכול להוביל תהליכי שינוי תוך כדי שיתוף פעולה עם הנהלת בית הספר. לשם כך נחוץ חזון אישי, נכונות, יוזמה ומרץ.

שיטת המחקר עליה מבוססת עבודה זו היא מחקר אתנוגרפי שבו מופעלת אסטרטגיית חקר מקרים.
איסוף הנתונים נעשה בעזרת כלים המתאימים למחקר איכותי, באמצעות עבודת שדה, תוך שהות ממושכת בשדה המחקר.
מאחר שהמחקר כלל פיתוח תלב"ס בנושא הח"ח נבחרה אוכלוסיית יעד מתאימה. אוכלוסיית המחקר כוללת את כל המחנכות בחט"ב - 18 במספר, 3 מתוכן הן רכזות שכבה, יועצת ביה"ס וסגנית מנהלת שהיא גם אחראית פדגוגית בחטיבה הצעירה.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
פרק א' פיתוח צוות
א. צוות / קבוצה ומה שבניהם
ב. מדוע עבודת צוות?
ג. עקרונות בסיסיים בעבודת צוות
ד. תנאים לפעילות תקינה של צוות
ה. שלבי התפתחות עבודת צוות
ו. מה מבדיל בין צוות אפקטיבי לכזה שאינו אפקטיבי?
פרק ב' ניהול שינויים.
א. מהות השינוי.
ב. הצורך בשינוי
ג. תנאים בסיסיים להתרחשות שינוי.
ד. תהליך השינוי ומרכיביו
ה. התנגדות לשינויים
ו. ביטויי התנגדות
ז. טיפול בהתנגדויות - מנגנוני התמודדות.
פרק ג' החינוך החברתי ופיתוח תלב"ס.
א. תפיסות שונות של הח"ח.
ב. תוכניות לימודים.
ג. תוכניות הח"ח.
ד. סקירה של חומרי הלמידה בנושא החינוך החברתי העל יסודי בישראל.
פרק ד' הנחייה / הדרכה
א. מהי הדרכה? .
ב. מטרות הדרכת עובדים
ג. גישות שונות בהדרכת עובדים
ד. רכז ח"ח - תחומי אחריות
שיטת מחקר
מטרת המחקר
כלי המחקר
המסגרת הנחקרת.
אוכלוסיית המחקר.
מהלך המחקר.
ממצאים
תצפיות פתוחות לא מובנות
ראיונות.
שאלוני משוב.
ממצאי פרוטוקולים - מישיבות שנערכו שלא בנוכחות החוקרת.
דיון בממצאים.
א. פיתוח צוות
ב. גורמים מעודדים.
ג. פיתוח תלב"ס.
ד. התגברות על גורמים מעכבים
סיכום ומסקנות.
ביבליוגרפיה
נספחים

הערת מערכת: הראיונות, מלבד אחד, אינם כלולים בעבודה.

קטע מהעבודה:

רבים מאמינים שהם יודעים כיצד צוותים פועלים, ומהם הרווחים בעבודת צוות. הכותרת "צוות" קיימת בארגונים רבים סביב כל קבוצה של עובדים ביחד Katzenbach & Smith, 1993)). לדוגמא, בבתי-ספר קיימים "צוותים" רבים כמו: צוות ניהול, צוות שכבה, צוות מקצועי (מדעים, מתמטיקה ועוד). אך אם נבחן את דרך פעולתם של מה שנקראים "צוותים" נגלה כי הם למעשה קבוצות עבודה.

מקורות:

אדם לאדם - בנושא הידברות, סבלנות וסובלנות לשכבת כיתות ט'.
כמו כן תיבנה במהלך השנה תוכנית לחינוך מיני (חינוך לחיי משפחה) .
נספח 8 - קריטריונים להערכת תוכנית לח"ח
1. האם התוכנית הייתה ממוקדת למטרות?
2. האם התוכנית בעלת רצף תכני, רעיוני ערכי?
3. האם התלמיד רכש ידע (מיומנות, כושר חשיבה,וכד') חדש?
4. האם הנושא התייחס לדיון ערכי?
5. האם היה טיפול בהיבט הריגושי?
6. האם הדיון נגע בעמדות התלמידים בנושאים חברתיים (אישיים, כיתתי, בית ספרי, קהילתי לאומי אחר)?
7. באיזו מידה הנושא רלוונטי לתלמיד?
8. האם היה גיוון במתודות?
9. האם היה שימוש בעזרים?
נספח 9 - דוגמא למשוב מורים
כסיכום לשנה"ל הבאה נא התייחסותכם לנקודות הבאות:
תחום מקצועי (דיסציפלינארי)
1. מה השגתי באופן אישי?
__________________________________________________________________________________________________________________________
2. מה השגתי צוותית?
__________________________________________________________________________________________________________________________
3. מה היו הקשיים? (ידע, עזרים, שותפים.וכו')
__________________________________________________________________________________________________________________________
4. מה היה צריך לקרות על מנת שהקושי ייפתר / יקטן / אחר?
__________________________________________________________________________________________________________________________
5. מה היעדים שאני מציב לעצמי לשנה"ל הבאה?
__________________________________________________________________________________________________________________________
6. מה היעדים שאני מציב לצוות המקצועי?
__________________________________________________________________________________________________________________________
7. האם אתם יכולים להיזכר ביעד שצבתם לעצמכם בתחילת שנה ולא הצלחתם להשיגו?
__________________________________________________________________________________________________________________________
תחום מקצועי (חינוכי)
8. האם היו לכם קשיים שהתגברתם עליהם? ספרו על מקרה אחד לפחות.
__________________________________________________________________________________________________________________________
9. באילו מהקשיים שעדיין לא נמצא להם פתרון אתם בוחרים להתמודד בשנה"ל הבאה?
__________________________________________________________________________________________________________________________
עבודת צוות
10. האם היה שינוי בעבודת צוות במהלך שנה זו? ציין במה.
__________________________________________________________________________________________________________________________
11. מהם לדעתך התחומים בהם הצוות שלכם פועל בצורה הטובה ביותר?
__________________________________________________________________________________________________________________________
תחום אישי
12. איך הרגשתי השנה?
__________________________________________________________________________________________________________________________
13. מחשבות והרהורים
__________________________________________________________________________________________________________________________
14. באיזה נושא / תחום היית מוכן לקחת אחריות בשנה"ל הבאה?
__________________________________________________________________________________________________________________________
תחום בית - ספרי
15. האם לדעתך חלה התקדמות לקראת השגת מטרות ביה"ס כפי שנוסחו בשנה"ל תשס"א (מצורף) איזה?
__________________________________________________________________________________________________________________________
16. האם לדעתך יש מקום למשוב מהתלמידים? איזה?
__________________________________________________________________________________________________________________________
17. האם לדעתך יש מקום למשוב מצד ההורים? איזה?
__________________________________________________________________________________________________________________________
תודה על שיתוף הפעולה
חופשה נעימה
נספח מס': 10 - דוגמא לרישום מפגש בפרוטוקול
הערה: הפרוטוקול הודפס במטרה להכניסו לתוך העבודה. לא נערכו שינויים בתוכן או בעריכה והוא מובא כלשונו.
פרוטוקול - תצפית פתוחה לא מובנית על מהלך ההשתלמות
מפגש מס' 1: הצגת מטרות ההשתלמות מתאריך:
הערות במהלך ההשתלמות
ציור קבוצתי - כל צוות מתבקש לצייר ציור במשותף. אסור לשוחח, להחליף טושים. יש לתלות את הציור על הלוח.
שאלות שנשאלו:
מי לדעתכם היה דומיננטי בביצוע המשימה?
האם הייתה חלוקת עבודה?
האם המגבלה של תקשורת מילולית הפריע לביצועי הצוות?
איך הרגשתם בזמן הפעולה?
האם למשהו מכם הפריע חבר בצוות לביצוע המשימה?
צוות ז:
ז: נראה לי שעשינו ביחד, לא ממש התחלקנו בעבודה. מאוד הפריע לי שלא יכולנו לשוחח בנינו. אבל אני חושבת שהתוצאה טובה. הציור יצא לא רע (צוחקת במבוכה).
ו: אני ציירתי את שלי, בסה"כ התוצאה משביעה רצון (צוחקת עם האחרות).
ע: לא יודעת, דווקא לא מוצא חן בעיני הציור. אני חשבתי שהיה כדאי לצייר משהו יותר מתוחכם. שמש עצים נראה בעיני שטותי. אם היינו יכולים לדבר בוודאי שהייתי מוצאת דרך לשכנע לציור יותר מורכב. גם גורם הזמן היה משמעותי. לא היה זמן. חוץ מזה הפריע לי ש-ז ישבה במרכז ויכלה לקבוע את מהות הציור. די תסכל אותי כל
התרגיל הזה.
א: בסה"כ ציור, אין מה להתרגש. גם לי הפריע שלא דיברנו. אבל הפריע לי שלא ניתן לי בכלל להגיע לציור. אבל לא נורא.
ש: לא היה שיתוף. ז הייתה זו שהתחילה ואנחנו רק השלמנו את החסר. יותר נכון, הוספנו מסביב. חוץ מזה, אני רציתי טוש אחר וקיבלת את מה שנשאר.
עי: לא הפריע לי שום דבר. הציור סתמי. אני מניחה שזה תרגיל אז אני לא ממש מתרגשת מהתוצאות.
צוות ח':
צ: אצלנו דווקא היה שיתוף פעולה. אנחנו תקשרנו בשפת הסימנים. מאוד נהניתי לעבוד עם הקבוצה. אפילו צחקנו אחת מהשניה. אני ציירתי את השמש שם למעלה. חבל שלא היה לי צבע מתאים.
ז: אני יודעת שהיינו צריכים לשתף פעולה. ציירתי את האיש למטה. לא יודעת אם הייתה חלוקת עבודה, אבל כל אחת ציירה משהו. לא הפרענו לאף אחת. כשחושבים שוב אני בעצם חושבת שכל אחת ציירה משהו משלה, בלי ממש להתייחס למה שהשניה ציירה. אבל היה לי נוח.
ב: אני לא מבינה גדולה בדברים האלה. אמרתם לצייר אז ציירתי. לא הרגשתי נוח.אני שונאת לצייר. את שואלת אם היה שיתוף פעולה אז לא. אני התייחסתי למה שצ ציירה ולפי זה הוספתי את שלי.
ש: הרגשתי שאני בחוץ למרות שציירתי. לא אהבתי את התרגיל. הפריע לי שלא שוחחנו ולא קבענו ביחד מה אנחנו רוצים.
מ: יצא בסוף משהו נחמד למרות שלא התכוונו. אני הרגשתי בסדר. מה שהפריע לי שכל אחת ציירה משהו אחר. אם מסתכלים יש קשר אבל אין הרמוניה בציור. זה מפריע לי.
בל: הרגשתי בחוץ. זה הכעיס אותי אז לא ציירתי כלום. אני לא ראיתי חלוקת עבודה. היה מרגיז.
צוות ט':
ל: ממש מפתיע אבל אצלנו הסיפור לא כל כך שונה. בעצם לא היה שיתוף פעולה. אמנם היו הרבה צחוקים בצוות שלי, אבל זה בגלל חוש ההומור של צ . בסופו של דבר, כל אחת עשתה משהו אחר. אצלנו א ציירה את העיגול הגדול. כל אחת הוסיפה פריט ויצא פרצוף. אם אני מרוצה? לא התוצר הוא סתמי.
צ: כמו שאמרה ל היה מצחיק. אבל האמת היא שלא היה כייף. אני שנאת שלא מדברים. הייתי שמחה אם היינו מחליטות על ציור.
א: אמרת ציור משותף, אז ישר חשבתי על מעגל. ציירתי, ואז צ ציירה את הדבר שנראה כמו אף, והתחילה להצחיק. די נהניתי. לא היה שיתוף מששום שלא שוחחנו.
ר: אני מצטרפת למה שנאמר ובאמת לא נהניתי לא היה שיתוף והפרצוף מכוער.
א: לא היה שיתוף, היה מרגיז לכן לא ציירתי. אני מעדיפה לעשות ציור אחד של אדם אחד. עדיף על פני מה שקרה. לפעמים מצבים כאלה גורמים לסכסוכים.
משוב לאחר ניתוח המנחה את עבודת הצוותים:
איך הרגשת בפעילות זאת?
האם גילת דברים חדשים עלי/על הצוות?
האם יש דברים ספציפיים שהייתי רוצה לדעת עליהם?
הערות בסיום ההשתלמות
סיכום המשוב שנתנו צוות המורים:
שכבת ז'
אין ממש שיתוף פעולה בצוות. רכזת השכבה היא זאת שנותנת את הטון. לא כולם אוהבים זאת. מתוך מה שנראה קיימים בתוך הצוות מאבקים מתחת לפני השטח. נראה שמלבד אחת ו כל היתר מתנגדים לעומדת בראש הצוות. ההתנגדות ברב אצל חלק מהמחנכות היא פסיבית (א ו- ש) ואצל השתיים האחרות (ע ו- עי) ההתנגדות אקטיבית.
הרכזת בדעה שיש שיתוף פעולה והכל מתנהל "בסדר". המחנכות האחרות לא מסכימות וטוענות כי גם כאשר התקשורת המילולית קיימת, אין ממש שיתוף פעולה.
בסבב המשוב השני דיווחו המחנכות כי דרך העבודה בצוות היא ברמה של מסירת הודעות והוראות למהלך השבוע. אין כמעט דיאלוג. שיתוף פעולה של המחנכות בחלק מהנושאים מלא. בחלק שבו יש חילוקי דעות, אין בכלל שיתוף פעולה, דבר הגורם לקשיים וחיכוכים בצוות.
שכבת ח'
גם כאן אין ממש שיתוף פעולה. אם כי בצוות זה האווירה יותר נינוחה ומקבלת. רב הדברים נאמרים, אין מאבקי כוח. מלבד בל כל היתר הרגישו נוח להיות חלק מהצוות. בצוות זה קיימת התייחסות אחת לשניה, והן מוכנות לעבוד יחד. קיים דיאלוג בין חברי הצוות ומגיעים לפתרונות משבעי רצון.
שכבת ט'
בצוות זה למרות אווירת הצחוקים יש מאבקי כוח על שליטה. יש הרבה כעסים מעל ומתחת לפני השטח. למרות שפעמים רבות משתדלים לטאטא מתחת לפני השטיח אין האנשים מרוצים.
נספח 11 - דוגמא לראיון פתוח
הראיון נערך לאחר מפגש שלישי בביה"ס עם רכזת שכבת ט (הרישום נעשה תוך כדי הראיון)
ש: האם לאחר שלושת המפגשים את מרגישה שיש שינוי מסוים בעבודת הצוות שלכם?
ת: ממש כן! אני תלמידה טובה כמו שאת יודעת. לאחר המפגשים בהשתלמות הבנתי שאנחנו עובדים לא נכון. ז"א אני באה נותנת הוראות .או שאנחנו מחליטות בצוות ניהול ואז מבצעים. באמת לא הייתה לנו מטרה ברורה. ישבנו אחרי המפגש הראשון (את רואה כמה אני חרוצה), ושאלתי את הצוות מה המטרה שכל אחת מהן רואה? אחרי שאספנו את
המטרות החלטנו שמכוון שאנחנו בשכבה שעומדת לסיים כדאי להעמיד מטרה ראשונה את הארגון המשותף , ואני מדגישה משותףואת המעבר של התלמידים לחט"ע. התחלנו בדיון, איך כל אחת רוצה שהדבר יתבצע. כל אחת היציע הצעה. שלחתי או יותר נכון התפזרנו שכל אחת תחשוב על רעיון לפגישה הבאה. בעיקרון החלטנו לערב יותר הורים וילדים.
ש: איך את מרגישה לגבי הצוות? איך את חושבת שהן מרגישות?
ת: טוב.ממש טוב.הרי את בצוות וראית איך היה. בסוף הפגישה ניגשו אלי כמה מהמורות ואמרו שהיה להן כייף.
ש: ומה הלאה:
ת: זה צעד ראשון. את יודעת שהצוות שלנו נהדר. וזה שאת עוזרת לעי עם הידע שלך בטח עוזר המון. אבל שיתוף פעולה והרצון שלהם לתרוםלא תיארתי לעצמי. כל הזמן התלוננתי שיש עלי עומס גדול כרכזת שכבה. עכשיו ראית איך הם התנדבו לעזור? לא הייתי צריכה להטיל על משהו כלום. את המחיר הזה אני מוכנה לשלם בכיף.
Synopsis
This research is a study case, and is a result of function dissatisfaction of the researcher during the years of her work as a social study centralizer
Social processes the researcher tried to promote came to a halt due to a lack of cooperation from the homeroom teachers.
In this research the researcher acted as a change agent with a purpose to turn the homeroom teachers' teams into effective teams. A final product of the procedure was the development of a curriculum for social studies by the homeroom teachers' teams. The research was conducted in a Junior High
school, which is a part of a six-year school, where the population of the research was the teams of homeroom teachers, the pedagogic vice president and the schools' guidance counselor.
The research describes the advanced study plan (developed by the researcher) using quality research tools; observations; interviews and internal documents.
The research began immediately after the consent of the junior high manager. The program was activated for a two-year period in which the homeroom teachers received the necessary tools for cooperative work in developing communication and feedback skills within the team.
The research tries to examine the consequences of this process in changing the teachers' attitude towards the way in which they grasp their responsibility for social processes in the school. The measures for examining the change were: the readiness to cooperate, creating an atmosphere of belonging,
the extent of involvement, the perseverance in the new work habits and the development of a school social curriculum.
From the study it appears that developing a team does lead to a different doing and the creation of a different organizational culture - the homeroom teachers teams began setting goals, cooperating, initiating different projects and communications in which a dialogue on value matters, forms.
An additional product that was not anticipated was the fact the echo of the success in the teachers room brought other teachers to ask to take part in the process. That is why a new advanced study has been created with a purpose to train the subject centralizers and class centralizers to lead the
changes within their teams. The advanced study is called team leadership. Where ever teachers feel unsatisfied, restless, worn-out and have a sense of not belonging there is a place to go and make changes. In the teachers' hands, exists the power to try to change and lead change processes.
The social studies centralizer, by being in the status of a member of the managing team is well acquainted on valuable subjects and also has guidance skills which aid him to lead change processes inside the system while cooperating with the school management. This requires personal vision,
willingness, initiative and energy.
ראוי לציין כי התלב"ס לא היווה מטרה בתוכנית הקורס אלא אמצעי להובלת תהליכי שינוי. משום כך לא התיימרה ההשתלמות לתרום לצוות תובנות בתחום הקריטריונים לבניית תלב"ס.
53
המתכנן
הנחיות לניתוח אירוע
שלב ראשון:
סבב שאלות לאיסוף מידע והבהרה.
בשלב זה יש להימנע משיפוט וממתן פתרונות.
שלב שני:
הגדרת הבעיה (הגלויה והסמויה).
רצוי שההגדרה תעשה בצורה כוללת ועקרונית.
שלב שלישי:
סיעור מוחין למציאת מרבית הפתרונות האפשריים.
יש לרשום לפחות 10 פתרונות (בהתחלה יעלו הרעיונות לפתרון קונבנציונאלי ורק אח"כ יעלו רעיונות "פרועים", ללא הגבלות של אמצעים, זמן מקום וכו'.
בשלב זה אסור להתייחס לפתרונות.
מציג הבעיה אינו מגיב אלא רושם את ההצעות.
שלב רביעי:
דיון בהצעות שהועלו לפתרון הבעיה.
שקילת היתרונות והחסרונות של כל פתרון.
דרוג הפתרונות או בחירת פתרון מועדף.
בשלב זה מציג האירוע מתייחס לפתרון הנבחר ובודק מה מקשה עליו בבצוע הפתרון ומה יכול לסייע לו.
שלב חמישי:
מציע האירוע מציג אותו ואת הפתרון במליאה.
חבר בקבוצה מציג את התהליך שהצוות עבר.
שם הפרוייקט:

תגים:

הנחייה · והדרכה · חברתי · חינוך · ניהול · עבודת · צוות · שינויים · התנגדות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרומת פיתוח תלב"ס בחינוך החברתי לפיתוח צוות המחנכים בחט"ב", סמינריון אודות "תרומת פיתוח תלב"ס בחינוך החברתי לפיתוח צוות המחנכים בחט"ב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.