עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "כלכלת בריאות":

עבודה מס' 50306 SHOPPING CART DISABLED
הרפורמה במערכת הבריאות בישראל, 1999.
משבר הבריאות בעולם, המשבר במערכת בישראל, חוק הבריאות הממלכתי, יעדי הרפורמה והמדיניות (ביצוע, תוצאות, ניתוח והערכה).
5,851 מילים (כ-18 עמודים), 19 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחרתי לעשות את עבודתי בנושא "הרפורמה במערכת הבריאות בישראל", ובחקירת הנושא מדוע נכשלה הרפורמה.

נושא הבריאות נמצא בראש סדר העדיפויות של ממשלות ישראל מעצם היותה מדינה סוציאליסטית, וישנה הסכמה בנוגע לחשיבות מתן שירותי בריאות לכלל האוכלוסיה. ככל שהממשלה תצליח להביא את כל האזרחים לרכוש שירותי בריאות ממלכתיים- כך תגדל התועלת שתהיה לחברה בעתיד.
עם זאת, במהלך מחקר הנושא נוכחתי לדעת כי, גם כאן, ללא התערבות פוליטית וללא אימוץ הנושא ע"י שר הבריאות דאז חיים רמון ומהלכיו הפוליטיים במעברו לראשות ההסתדרות, נשאלת השאלה האם היינו מגיעים לחקיקת חוק בריאות ממלכתי, שהוא מצלעות הרפורמה במערכת הבריאות, וליישומו במדינת ישראל.

בעבודה זו אנסה לנתח מה היו הבעיות ביישום מדיניות הבריאות שהתבטאה בעריכת הרפורמה במערכת זו, היכן היו הקשיים ביישום ומדוע, וכן אתן את מסקנתי לגבי הלקח שניתן להפיק ממקרה זה לגבי המדיניות הציבורית בישראל.
כמו כן אנסה להעריך מדוע מדיניות לאומית מתקשה, לעיתים קרובות, להשיג את יעדיה, ואף את היעדים שהוצבו אצלה בראש סדר העדיפויות.

אקדים ואומר, כי המשבר במערכת הבריאות הפך מזמן להיות מצב כרוני עם נימים של איומי קריסה ממשיים, ובכל פעם שנדמה כי כלו כל הקיצים, ניתנת "זריקת מרץ" חסכונית ככל האפשר, והמערכת ממשיכה לדדות עד למשבר הבלתי נמנע הבא. התנהגות זו הפכה סימפטומטית לעמדת פקידי האוצר כלפי הבעייתיות הבסיסית והיסודית של מערכת הבריאות. אפשר לומר שזוהי מדיניות מתוכננת של טיפול בבעיה ע"י החזקתה במצב של מחסור קיצוני קבוע, בתקווה שכך יבואו תהליכי התייעלות וחיסכון.

המסקנה העיקרית, כפי שאראה בסיכום העבודה, היא שישנה בעיה פוליטית- ערכית והיא גובה הוצאות הממשלה עבור שירותי בריאות. משאביה של מדינת ישראל אמנם מוגבלים, אך סדרי ההקצאה של משאבים אלה וגודל ההוצאה עבור בריאות הינן, בראש ובראשונה, שאלות חברתיות, מוסריות וערכיות הנגזרות מן השאלה- בתוך איזו חברה אנו מעונינים לחיות. לפקידי האוצר לא ניתנה, ואסור לתת, את הזכות להשיב לשאלות אלו.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. הקדמה
3. המשבר האוניברסלי בשירותי הבריאות
4. המשבר במערכת הבריאות בישראל
5. חוק בריאות ממלכתי
6. יעדי הרפורמה הכוללת במערכת הבריאות
7. ביצוע המדיניות
8. תוצאות המדיניות
9. וח המדיניות
10. ת המדיניות
11. סיכום ומסקנות
12. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 40197 SHOPPING CART DISABLED
תקצוב מערכת הבריאות ע"י משרד האוצר, 1994.
תאור מבנה המערכת תפקידה,מבנה בתי החולים,מימון ותקצוב המערכת, משרד הבריאות,ההיבט הפוליטי ותכנון מדיניות בריאות.
7,703 מילים (כ-23.5 עמודים), 9 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
1.הקדמה
2.תקצוב מערכת הבריאות ע"י משרד האוצר - מבוא
3.מבנה מערכת הבריאות בישראל ותיאור המערכה
4.מבנהו ותפקידו של משרד הבריאות
5.מבנה בתי החולים
6.ההסתדרות הרפואית
7.משרד האוצר ו"משחק"התקציב
8.בעיות כללי המימון והתקציב של מערכת הבריאות
9.מימון מערכת הבריאות באמצעות תקציב המדינה
10.אופן הפעלת התקציב ודפוסי התחשבנות
11.משרד הבריאות - כוחות ומשאבים
12.עמדה פוליטית
13.תקציב
14.תכנון מדיניות בריאות
15.מבט על העולם
16.סיכום ומסקנות
17.הערות שוליים
18.ביבליוגרפיה

הקדמה:
המאמר פותח בתיאור מבנה מערכת הבריאות בישראל. הודגש חוסר הקשר בין הזכות לשירותי רפואה לבין יכולת כלכלית; תוארו קופות החולים הגדולות הפועלות שלא למטרת רווח ובעלותו של משרד הבריאות על רוב בתי החולים
ומיטות האישפוז בישראל; הודגשו חילוקי הדיעות בנוגע למקומה של המדינה בהבטחת שירותי הבריאות ותוארה קשת השיקולים והאינטרסים הפוליטיים והמפלגתיים המלווים במטען אידאולוגי ורגשי, למרות תמימות הדעים בדבר היות שירותי הבריאות ביטוח סוציאלי מובהק. כמו כן תואר תפקידו של משרד האוצר כמתקצב המערכת והודגשו נקודות עיקריות במאבקי הכוחות בין המתקצב למתוקצב.
הבעיות העיקריות שאובחנו במימון מערכת הבריאות ותיקצובה הן: כוחו המוחלט של משרד האוצר בקביעת התקציב ללא בירור ענייני של צרכי המערכת, כאשר בקביעת התקציב ניתן משקל רב יותר למיקוח בין משרד האוצר למשרד
הבריאות, ולא לשיקולים ענייניים. כך הולך וגדל הפער בין המימון הממשלתי לבין עלויות המערכת; חובות קופות החולים כלפי המבוטחים ואחריות הממשלה לא מוגדרים וחסרי קריטריונים ברורים, כך שלפעמים מוקצבת תמיכה ללא הצדקה עניינית כתוצאה מהשפעה מפלגתית או משיקול קואליציוני; לא קיים קשר בין תקציב מוסדות הבריאות לבין תפוקתם וחסרים תמריצים להתייעלות המערכת במקביל לשיטת תגמול מעוותת. דוגמא מובהקת שניתנה לכך היא עלותו הריאלית של יום אישפוז, לבין המחיר שמשלמות עליו קופות החולים; פער בעלויות ובהקצאה בין בתי החולים הציבוריים; חוסר מדיניות ברורה של הקצאת כספים ושירותים לאיזורים מרוחקים; פיזור תיקצוב הנמרכים והזכאים בין כמה משרדי ממשלה והמוסד לביטוח לאומי כך שנוצרת אחריות כספית לא ברורה ומשתנה; דמי החבר בקופות החולים נקבעים ללא קשר לעלות השירותים ובאופן רגרסיבי.
בהמשך יתוארו מקורות המימון של המערכת: תקציב המדינה, המוסד לביטוח לאומי, המס המקביל והמס האחיד. תודגש הבעייה של היעדר אישור מראש ובקרה על תקציבי קופות החולים מטעם הממשלה והליקויים בהתחשבנות בין קופות החולים לבין בתי החולים הממשלתיים. יתוארו השלכותיה של בעייה זו ביצירת החובות הכבדים של קופות החולים, ובמיוחד קופת החולים הכללית, ושל בתי החולים הממשלתיים.
 
עבודה מס' 41056 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח וסקירה של ביטוחי בריאות לסוגיהם-יתרונות וחסרונות, 1996.
הבעיות,שינת הסיכון,הסיכון האנדוגני,ביטוח ציבורי,מודלים וההשלכות על מערכת הבריאות הישראלית.
8,192 מילים (כ-25 עמודים), 3 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
1. מבוא
2. סקירת הבעיות המתעוררות בביטוח בריאות
3. הרעיון של ביטוח בריאות - שינת הסיכון
4. הסיכון האנדוגני - The moral hazard
5. האם נותני שירותי בריאות אמורים להיות מלכ"ר?
6. הקשר בין הביקוש לביטוח בריאות לבין הביקוש לשירותי הבריאות
7. שוק תחרותי וכשל השוק
8. ההבדלים בצריכת שירותי מערכת הבריאות בין המבוטחים לבין אלו אשר אינם מבוטחים
9. השפעת ביטוח בריאות על פערים חברתיים
10. ביטוח בריאות ציבורי
11. מודלים נבחרים לביקוש לשירותי רפואה ולביטוח רפואי
12. על בסיס תשלום בעת קבלת שירות על בסיס תשלום קבוע (פרמיה)
13. שילוב של שני הנ"ל
14. השלכות לגבי מערכת הבריאות בישראל
15. חוק ביטוח בריאות ממשלתי
16. סקר שימוש בשירותי הבריאות: ממצאים עיקריים
17. סיכום ומסקנות
18. ביבליוגרפיה

תמצית
מגוון סוגים של ביטוח בריאות קיימים בעולם, ולפעמים אף באותה מדינה אנחנו מסוגלים למצוא גישות שונות כלפי התשלומים, כיסוי ההוצאות וכו'. השאלה הראשונה שמתעוררת היא: האם קיימת שיטה אחת, יציבה ואוניברסלית,
המסוגלת לתפקד ולפתור את כל הבעיות הקשורות במערכת הבריאות בצורה היעילה ביותר, כך שכל המדינות יוכלו לקיימה?
התשובה כרוכה באופי (או מבנה) הקשרים בין הביקוש לשירותי הבריאות לבין הביקוש לביטוח הבריאות והבריאות עצמו. כלומר, האם ביטוח הבריאות משפיע על הביקוש לשירותי הבריאות? התשובה היא כן, וזאת, בעצם, הבעיה העיקרית של כל מערכת בריאות ללא קשר למדינה ולווריאציות בשיטה שאותה מדינה מקיימת.
כבר מזמן שירותי הבריאות (בתי חולים, טיפול רפואי, תרופות וכו') הם מהיקרים ביותר ורק קבוצה מאוד מוגבלת של אנשים יכולה לצרוך את השירותים על ידי תשלום ישיר עבור השירותים האלו. לפיכך אנשים מעדיפים לשלם דמי ביטוח כל תקופת זמן מסוימת (למשל, חודש). הביטוח אמור לכסות את כל הוצאותיהם של האנשים על שירותי הבריאות, כאשר צריך להשתמש בהם.
ללא הביטוח האנשים היו בוחרים את הטיפול הזול ביותר (או זו, המתאים ביותר לצורכיהם), מכיוון שהטיפולים הרפואיים הם יקרים מאוד. לעתים, האדם היה מעדיף לא לפנות לרופא בכלל. במצב שהאדם מבוטח, הוא לא יחשוב האם לפנות לרופא או לא, והרופא המטפל לא יתחשב במחיר הטיפול או התרופות, מתוך ידיעה שהאדם עצמו לא משלם עבורם.
קל לראות כי נוצר מצב שבו קיימת צריכת יתר של שירותי הבריאות. כל פרט רואה את עצמו כ"קטן", אשר לא יכול להשפיע על המערכת כולה, ומכיוון שהוא ממקסם את פונקצית התועלת שלו, בוודאי יבחר בשירותי בריאות הטובים ביותר ויתכן היקרים ביותר בין אלו הקיימים בשוק, אם הדבר מתאפשר לו. הבעיה נקראת "moral hazard" והיא נוצרת תמיד, כאשר לצרכן קיימת ברירה "לנשוע חופשי" על חשבון המערכת.
מאוד קשה לפקח את התנהגותם של צרכני מערכת הבריאות ולהגבילם בתחום צריכת התרופות וטיפולים רפואיים. יכול להיות שצריכתן של שירותים מסוימים הנחשבים כיקרים היא מוצדקת לאדם אחד, אך לא מוצדקת בכלל לאדם אחר אשר, בהינתן מחלתו, יכול להסתפק בטיפול זול יותר.
במילים אחרות, אנחנו רואים, כי פרט לסיכון ישיר, הקשור לאופי ביטוח הבריאות (המערכת לוקחת על עצמה את הסיכון שתצטרך לשלם עבור שירותי הבריאות שאדם משתמש בהם) המערכת אמורה להתמודד גם עם הסיכון העקיף, המתעורר עקב .moral hazard
בפרק הבא נסקור את הבעיות העומדות בפני מערכת ביטוח הבריאות. כפי שראינו, בעיית moral hazard עלולה לייקר בצורה ניכרת הן את תשלומי הביטוח הרפואי והן את שירותי הבריאות עצמם (הצרכנים מגדילים את הביקוש לשירותי הבריאות מכיוון שהם אינם משלמים עבור שירותים אלו). עקב כך, השוק יכול להיכשל. השאלה שנשאלת היא, באיזה צורה מערכת ביטוח הבריאות יכולה לשרוד ובנוסף לכך להביא את השוק לפתרון האופטימלי? נראה, האם מלכ"ר הוא המוסד הפותר את הבעיה בצורה היעילה ביותר.
הפרק השלישי דן בבעיות מסוג אחר. בגלל האסימטרייה באינפורמציה (הצרכן בטוח יודע יותר על מצב בריאותו מאשר המבטח) השוק התחרותי לא תמיד מספק פתרון יציב ויעיל (פרטו אופטימלי) ולפעמים השוק יכול להיכשל. נדון
בפתרונות האפשריים האמורים לפתור את הבעיה.
בנוסף לטיפול בבעיית שינת הסיכון, לביטוח בריאות יש היבט חשוב נוסף. כפי שאמרנו, שירותי הבריאות הם יקרים מאוד ולא כל אחד מסוגל להרשות לעצמו (מבחינה פיננסית) להשתמש בהם באופן ישיר. בכך, ביטוח הבריאות משחק תפקיד חשוב בצמצום הפערים החברתיים: אנשים עניים יחסית (המבוטחים) יכולים לצרוך אותם שירותי הבריאות שהעשירים צורכים.
בפרק הרביעי נדון במודלים הנבחרים המסבירים את התנהגותם של צרכני ביטוח הבריאות ואת הבעיות הכרוכות בהתנהגות זו. נסקור את הגורמים המשפיעים על הבריאות וביחד עם זאת נראה, כיצד גורמים אלו אמורים להשפיע על הביקוש לשירותי הבריאות וכיצד מערכת ביטוח הבריאות מגיבה על כך.
הפרק החמישי דן במערכת הבריאות ובמערכת ביטוח הבריאות בישראל ובבעיות הקיימות במערכות אלה על רקע התיאוריות הנדונות לעיל.
 
עבודה מס' 69807 SHOPPING CART DISABLED
השיח וייצוג הגוף הנשי במדורי הבריאות בירחוני נשים., 2012.
טיב השיח וייצוג הגוף הנשי במדורי הבריאות בירחונים "לאשה" ו-"קוסמופוליטן.
9,626 מילים (כ-29.5 עמודים), 14 מקורות, 252.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עיתונות הנשים היא אחד מערוצי התקשורת החשובים, ערוץ שזכה להצלחה מסחרית גדולה, לתפוצה משמעותית ולהשפעה רבה בקרב הקוראות. כתוצאה מכך, הנשים נמנות על אחת הקבוצות המחוזרות ביותר, אם לא על הקבוצה המחוזרת מכולן, מבחינת מספר כתבי העת הפונים אליהן כקהל היעד המוגדר - והמדובר בתופעה כלל עולמית. עיתונות הנשים היא ז'אנר ייחודי, ובמהלך השנים היא הושפעה הן מהתמורות החברתיות שחלו בעולם המערבי והן מהשינויים הטכנולוגיים, אשר הביאו לצמיחתה של העיתונות המקוונת באינטרנט.
תחת הסוגה "עיתונות נשים" אפשר למצוא עיתונים מודפסים ועיתונים מקוונים, בעלי מאפיינים שונים הנובעים מאופיו של המדיום ומצורת השימוש בו, כאשר כל אחת מהקבוצות כוללת תת-סוגות נוספות. יחד עם זאת, הסוגה כשלעצמה - למרות היותה חלק אינטגרלי מהעיתונות הכללית, הכתובה והאלקטרונית - בעלת ייחוד מבחינות רבות, כמו למשל הקונספט הכללי של העיתון; סוג המדורים והנושאים שהוא מציע; אופי הטיפול בכתבות; הצורה הגראפית ומבנה המערכת.  
בשני עשורים האחרונים פלשו לחיינו עשרות עיתוני נשים שונים. המדפים מוצפים בגליונות צבועניים עליהן מתנוססות נשים יפיפיות האמורות למשוך את עינה של הקוראת הפוטנציאלית. יתרה על כן, בעיתונות המיוחדת לנשים, אין מתביישים לקרוא לילדה בשמה. כך מופיע בישראל עיתון שבועי הנקרא 'לאישה' ויש ירחון הנקרא 'את' וכו'. שמות אלה מבהירים, ללא כל ספק, מי הוא קהל היעד שלהם: הנשים.
לאור הנאמר לעיל,  ובשל היותי אישה המהווה חלק מקהל היעד של עיתונים אלה החלטתי לבדוק לעומק את ההבדלים הקיימים בין הצגת האישה בעיתון "לאישה" לבין הצגתה בעיתון "הקוסמופוליטאן". שני עיתונים אלה אומנם פונים לקהל יעד זהה: נשים, אך כבר מהעטיפה ניתן להתרשם על שוני בין שני העיתונים הללו.
אם כן, שאלת המחקר שלי תהיה: מהו טיבו של השיח על אודות הגוף הנשי במדורי הבריאות בעיתון "לאישה" ובעיתון "קוסמופוליטן"?

הדיסיפלינה המחקרית בה אעשה שימוש בעבודה זאת הינה דיסיפלינה איכותנית. על מנת לחקור את הנושא המוצג אבקש לעשות זאת תוך שימוש בטכניקה של מחקר איכותני המתבבס על הממצאים כפי שהם מופיעים בעיתונים תוך ניתוחם.
השיטה שבה אעשה שימוש בסמינר זה היא ניתוח תוכן. אבצע סקירת ספרות בתחום עיתונאות הנשים.
לאחר סקירה זו אבצע בדיקת ממצאים על בסיס השוואת ממצאים כפי שהם מופיעים בעיתון "לאישה" לאלו הנמצאים בעיתון "קוסמופוליטן". לאחר בדיקת הממצאים אבצע דיון בו אדון בממצאים לאור הסקירה הספרותית.

תוכן עניינים
מבוא
שאלת מחקר
שיטת מחקר
סקירה ספרותית
הגוף הנשי ומיתוס היופי
הבניית המציאות וייצוג הנשים בתקשורת
עיתוני הנשים
ניתוח ממצאים
עיתון "לאישה"
עיתון "קוסמופוליטן"
דיון ומסקנות
סיכום
מקורות

** הערת מערכת: הכתבות עצמן אינן מצורפות לעבודה.

מתוך העבודה:
אחד ההיבטים המרכזיים לבחינת מעמדן של הנשים בחברה הישראלית הוא דרך שימוש בהיבט התקשורתי. תוך היבט בראי התקשורתי ניכרת, בצורה ברורה, הזירה להצגת החברה את עצמה, המהווה סוכן סוציאליזציה מרכזי המגדיר עבורנו את זהותנו, מתווה את הנורמה ומדיר לשוליים את החריג, זאת תוך שימוש בכלים תקשורתיים שונים (למיש, 2001).
 
עבודה מס' 70435 SHOPPING CART DISABLED
תרופות מצילות חיים בסל הבריאות, 2012.
האם האיסור על הכללת תרופות מצילות חיים בסל הבריאות הבסיסי והמשלים פוגע בשוויון החולים?
7,105 מילים (כ-22 עמודים), 60 מקורות, 269.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת לימודי משפטים ומשפט ציבורי בפרט נלמד נושא "חוקי היסוד" הישראליים בהרחבה רבה. למדינת ישראל אין חוקה מגובשת כמו שישנה בארה"ב אך החל מהמהפכה החוקתית1 של השופט אהרון ברק בשנת 92' שנראתה בפס"ד מזרחי2 נראה כי ישנן זכויות מעוגנות שעומדות בבסיסה של שיטת המשפט הישראלי. אחד החוקים החשובים ביותר שממנו נגזרות זכויות חשובות נוספות הוא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו3 שמפרט בסעיפי החוק זכויות חשובות מאין כמוהן שנוצרו על מנת להבטיח חיי אדם במידנת ישראל ויונקות משיטות משפט קודמות שנוקטות במשפט המנהגי של צרכים בסיסיים לאדם4. סעיף 4 לחוק היסוד קובע כי "כל אדם זכאי להגנה על חייו, גופו וכבודו"5. אותה זכאות ניתן לפרשה בצורות רבות. האם זכאות זו תכליתה הגנה צבאית, הגנה משטרתית, שלטי אזהרה במתקנים שונים, חקיקה פטריאכלית כגון החובה לחבוש קסדה בעת נסיעה על אופניים6? סביר להניח שכן, אך האם נכללת בזכאות להגנה עם החיים, הגוף והכבוד גם הזכות לקבל תרופות בסל הבריאות, תרופות מצילות חיים שניתן לרכוש במסגרת הצטרפות אדם לאחת מקופות החולים ולא לשאת בנטל רכישת התרופות במחירן המלא ובאופן עצמאי? במצב כיום לאור הפסיקה והחקיקה הנוכחית הוא שכתוצאה מהצורך במימון כל תחומי ההגנה על חיי התושב ישנו צורך בתיעדוף המשאבים7 ולא ניתן לספק את כל התרופות מצילות החיים ולכן הן הוצאו מסל התרופות. נראה כי הוצאתן של תרופות מצילות החיים מסל התרופות יוצרת אפליה ברורה בין צדדים כגון שכבות שמרוויחות יותר לשכבות שמרוויחות פחות, נשים וגברים, אנשים עם מוגבלויות ואותה אפליה מונצחת עקב מדיניות תיעדוף המימון של הממשלה אך נקבע כי הזכות הסוציאלית לתרופות מצילות חיים אינה זכות יסוד8 ולכן ניתן לקחת אותה בחשבון במסגרת סדר העדיפות הממשלתית. אך נוצרת שאלה מעניינת- הזכות לשוויון היא זכות שנגזרת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, זכות שעומדת בבסיסה של שיטת המשפט הישראלית ומאפשרת חיים במדינה מתוקנת9 ועל מנת שעקרון השוויון הכה חשוב יתורגם לתוך החיים הציבוריים הלכה למעשה יש לראות היכן השוויון נפגע ולהחילו תוך מינימום פגיעה, כפי שניתן לראות בפסקת ההגבלה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו10 ממנו עיקרון השוויון נגזר. אם כך מדוע בתחום הבריאות הסוציאלית לא נוקטים בדרך זו ועקב בעיות תקציב ומימון מתאפשרת פגיעה בזכות לחיים וכבוד, פגיעה שמתורגמת ע"י בג"צ11 לתיעדוף משאבים? במקרה דנן, מדוע ישנן תרופות שנכללות בסל הבריאות ומדוע תרופות שעבור אוכלוסיות מסוימות הן מצילות חיים לא נכללות. בכך ישנה פגיעה בשני עקרונות וערכים מעוגנים ע"י חוק היסוד- פגיעה בערך החיים משום שעבור אותן אוכלוסיות אי היכולת לרכוש תרופות מסוימות במסגרת סל התרופות משמע מוות, ופגיעה בעקרון השוויון שכן לפי סעיף 8 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי12 לשר הבריאות ישנה אפשרות לעשות שינויים בהקצאת תרופות ובסל הבריאות עצמו בצו לפי שיקולים שונים וכפי שנראה בעתירות לאורך השנים13 בג"צ לא מתערב בתיעדוף או בשיקולים הללו ומשאיר את הנושא לועדת סל הבריאות.
בעבודתי זו אנסה להראות תשתית שמצדיקה התייחסות לנושא הקצאת תרופות בסל הבריאות כאל נושא שמצריך חשיבה שוויונית, קריטריונים לחקיקה חוקתית בנושא ובמידה וועדה מנהלית של שר הבריאות מנהלת את הנושא יש צורך בשוויון מנהלי שלא שרוי בערפל של חוסר ודאות על מנת שהציבור יוכל לדעת מתי הוא זכאי לתרופות ומדוע לא זכאי לתרופות מסוימות בדומה לחקיקה בנושא חוק איסור הפלייה במוצרים ושירותים14. ראשית, אבחן את מעמדה של הזכות לבריאות, מה המעמד הראוי של הזכות הסוציאלית הזו, אנסה לענות על השאלה האם הסיבה שבוטלה היכולת להכניס תרופות מצילות חיים לסל הבריאות הבסיסי והמשלים היא עניין של תקציב או סיבה אחרת ואנסה לראות האם ישנה הפליה ואם ישנה כיצד ניתן למנוע אותה.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1- מהו שוויון?
פרק 2- שוויון חוקתי במערכת הבריאות
2.1 מעמדו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי במשפט הישראלי
2.2 התנגשות ההיבט התקציבי של חוק ביטוח בריאות ממלכתי עם היבט מעמדו החוקתי של החוק
פרק 3- האם ישנה הפליה בהקצאת תרופות בסל הבריאות?
3.1 האם האיסור על הכנסת תרופות מצילות חיים לסל השירותים הניתנים במסגרת סל הבריאות הינו הפרה של הערך המוגן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו- ערך החיים?
3.2 האם האיסור לספק תרופות מצילות חיים במסגרת סל הבריאות, גם סל הבריאות המורחב בביטוחי הבריאות המשלימים מונע הפליה או יוצר אותה?
3.3 האם נבחן השוויון הממנהלי בהחלטות ועדת סל הבריאות לגבי הקצאת תרופות מצילות חיים בסל הבריאות?
פרק 4- משפט משווה- כבוד האדם בחוקת ארצות הברית והחלתו על הזכות לבריאות
פרק 5- הצעת פתרונות לעיגון זכות יסוד סוציאלית- הצעת חוק התחלתית
סיכום
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
העקרון הבסיסי עליו מבוססת השאלה שלי לגבי הפליה בהקצאת תרופות מצילות חיים הוא עקרון השוויון. שוויון אינו חוק שמופיע בחוקי היסוד כמונח של עצמאי ואם זאת במסגרת סקירתו של עיקרון השוויון נפסק ע"י בית המשפט כי הוא ללא ספק עיקרון שנגזר מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכי מדובר בערך עליון שנמצא בבסיסה של שיטת המשפט ושל החברה הישראלית וכי עלינו להגן עליו כערך מוגן לכל דבר שכן הוא "מנשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו" כדברי השופט לנדוי15 ולכן היום הפך להיות עקרון חוקתי מרכזי כשם שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא עקרון חוקתי מרכזי16 וללא שוויון לאדם אין כבוד ומדובר בערך יסוד בשיטה הדמוקרטית17.
 
עבודה מס' 50388 SHOPPING CART DISABLED
מוצרים ציבוריים-הסיגריות ושירותי בריאות, 2000.
בחינת שירותי הבריאות הנדרשים כתוצאה מנזקי עישון באמצעות ניתוח על פי משחק הסף.
2,471 מילים (כ-7.5 עמודים), 0 מקורות, 130.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"FRONTLINE tells the inside story of how two small-town Mississippi lawyers declared
war on Big Tobacco and skillfully pursued a daring new litigation strategy that
ultimately brought the industry to the negotiating table. For forty years tobacco
companies had won every lawsuit brought against them and never paid out a dime. In
1997 that all changed. The industry agreed to a historic deal to pay $368 billion in
.health-related damages
Mississippis Attorney General Mike Moore joined forces with his classmate attorney
Dick Scruggs and they sued tobacco companies on behalf of the
".states taxpayers to recoup money spent on health care for smokers

המקור:       /http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/settlement

את העבודה בנושא מוצרים ציבוריים החלטתי לעשות בנושא הקשור לאיכות הסביבה, ובמיוחד לבריאות האדם - נושא העישון והיבטיו הציבוריים, השפעתו על הציבור הרחב.
באופן כללי, בשנים האחרונות ניתן לראות עלייה בחשיבות הנושא של איכות הסביבה, יותר מגמות ירוקות וארגונים ירוקים פועלים בשטח, ויותר תביעות מוגשות נגד תופעות העישון.
במשך שנים רבות היו חברות הטבק תאגידי ענק שלא ניתן היה להזיז ממקומם, וכל נסיון לתביעה נגדן כגורמות למחלות ונזקים בריאותיים אחרים נכשלו כשלון חרוץ.
רק לקראת סוף שנות התשעים חל מפנה, וכתבה זו, שהצגתי כאן היא רק מקרה בודד להצלחה של אנשים פרטיים וארגונים שונים במאבקן נגד חברות הטבק. בהתאם להלך הרוח הכללית בעולם, יותר מודעות לאיכות סביבה ושמירה על הבריאות, גם בבתי המשפט החלו להתחשב יותר באנשים ופחות בחברות הטבק, יותר משפטים נחרצו לטובת הציבור, ופחות לטובת חברות הטבק, אשר בעבר כמעט לא היו פגיעות, בגלל כוחן הכלכלי הרב.
השינוי הזה התבטא לא רק בתביעות פיצויים כספיות גדולות במיוחד (עד מיליארדי דולרים), אלא בתקנות וחוקים נוקשים יותר, אשר הקשו על  חברות הטבק, כמו למשל: האיסור לעשן במקומות ציבוריים, הגבלות על מכירת סיגריות לקטינים, החובה לפרסם מודעת אזהרה על קופסת הסיגריות ,וכד'.

את בריאות הציבור ושירותי הבריאות לציבור ניתן לראות כמוצר ציבורי. ע"פ ההגדרה, מוצר ציבורי  הוא מוצר שאי אפשר לחלק ליחידות קטנות, אי אפשר למנוע אותו ואי אפשר להשמיד אותו. שירותי הבריאות לציבור ובריאות בכלל, הם מוצרים שהמדינה מספקת לכל אזרחיה, ואי אפשר למנוע זאת מהם, אי אפשר לחלק מוצר זה, וגם לא להשמיד אותו. כמו כן, שירותי הבריאות לציבור הם היצע משותף לכלל האזרחים, ולכן אני רואה בנושא הבריאות הציבורית מוצר ציבורי. את העלויות של אספקת שירותי הבריאות המדינה מכסה ע"י מיסים.
הכתבה שבחרתי בנושא חברות הטבק והתביעות נגדן, מעלה את הנושא של בריאות הציבור ואת הבעיות המלוות באספקתו. מסופר על שני עורכי דין ממדינת מיסיסיפי, אשר התאחדו ותבעו את חברות הטבק בשם משלמי המיסים במדינה, כדי לפצות ולהחזיר כסף שבוזבז על שירותי בריאות למעשנים.
 
עבודה מס' 70121 SHOPPING CART DISABLED
חברת קוקה קולה והטרנד הבריאותי, 2014.
השבחת ערך חברה - ניתוח התמודדותה של חברת קוקה קולה עם השינויים בשוק המשקאות העולמי מול טרנד האוכל הבריאותי.
3,466 מילים (כ-10.5 עמודים), 10 מקורות, 131.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
זכות הקיום של כל חברה נמדדת בשורה אחת - שורת הרווח בסוף השנה. המיתוג של החברה, החזון שנוסח, העובדים שלה, שעות העבודה של כולם, ההון שגויס, המפעל שהוקם, המוצרים שמיוצרים ושירות הלקוחות הנשען על טכנולוגיה מתוחכמת- הכול חייב להביא יותר כסף ממה שהושקע בחברה, ואפילו יותר כסף מהשנה הקודמת.

מטרת החברה היא להשביח את ערכה לבעלי מניותיה. לפיכך, מטרת ההנהלה היא לגרום ליצירה מתמדת של ערך, ועליה לפעול בהתמדה לקראת מטרה זו. ככל שפירמה תהיה רווחית יותר כך ייטב למנהלים, לעובדים, לקהילה, וכמובן - לבעלים, ובתוכם כל מחזיקי המניות, כולל עמיתי קופות הגמל וקרנות הפנסיה. ברור שהתחשבות באינטרסים של בעלי עניין כמו עובדים, ספקים, לקוחות והקהילה תקדם את השגת המטרה לאורך זמן.

בעבודה זו אתמקד בחברת קוקה קולה, אחת מחברות המשקאות התוססים הגדולה בעולם, ונראה כיצד חברה זו מצליחה לשמור ולהגדיל את הערך והרווחיות שלה במשך השנים. נעסוק גם בהתמודדות החברה עם השינויים שחלים בה ובסביבתה, מבחינת כניסת מתחרים חדשים לשוק, שינויים ארגוניים, יישום אסטרטגיות חדשות, עליות במחירים וכ"ו.

תוכן עניינים:
מבוא
הבעיה המתוארת בכתבה
הפתרון המוצע בכתבה
פתרון אלטרנטיבי היכול לסייע
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
כאסטרטגיה ניהולית יצאה חברת קוקה קולה במסע פרסום אגרסיבי, ביצעה מס' רכישות בתחום המשקאות, והשיקה מותגים חדשים על מנת להתחרות בכל הנוגע לתחום הבריאות: משקאות אנרגיה, משקאות מועשרים בוויטמינים, מותגי מים מבקבוקים ומשקאות ללא קלוריות.
אולם לא תמיד מסעות פרסום בשווי מיליונים, רכישת מוצרים חדשים וסלוגנים מפוצצים ימשכו את דעת הקהל לעד לרכוש אותו מוצר כשיש שפע רב כ"כ בשוק.
 
עבודה מס' 64957 SHOPPING CART DISABLED
יישומי ניהול במנהל ציבורי - "שרותי בריאות כללית", 2005.
סקירה וניתוח של המציאות הניהולית-ארגונית ב"שרותי בריאות כללית" במהלך תכנון ויישום תוכנית הבראה בארגון.
6,421 מילים (כ-20 עמודים), 10 מקורות, 317.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
את יסודותיו של המחקר הארגוני והניהולי ניתן למצוא בראשית המאה העשרים. המהפכה התעשייתית, התרחבות השווקים העולמיים ותהליכי הגלובליזציה הביאו להיווצרותו של שוק תחרותי בו מרבית הפעילויות הכלכליות, החברתיות, הפוליטיות והתרבותיות מתנהלות בארגונים גדולים ומורכבים. מרכזיותו של המבנה הארגוני בחיי הפרט, הקהילה והמדינה, יחד עם צורך הארגונים עצמם להבין את מרכיביו ומאפייניו של המבנה הסבוך במטרה לשפרו כדי לשרוד בשוק התחרותי, הביאו להתפתחות תורות מדעיות שונות המבארות את החוקיות שבבסיס התופעה הארגונית. המחקרים והגישות השונות מזינים ומפרים זה את זה כך שהמחקר הארגוני מתפתח בצורה מתמדת ומתעדכן ללא הפסק.
מתוך התורות הארגוניות התיאורטיות התפתחו במהלך השנים תורות ניהוליות המיישמות את התיאוריות ומציעות דרכים מעשיות לניהול ארגונים ולשיפור תפקודם. תורות אלו זוכות להצלחה רבה בקרב מנהלים, ובקרב כאלו ששואפים להגיע לעמדות ניהול, בכל רחבי העולם.

במסגרת הקורס נלמדו מאפייני הארגון המודרני ותהליכי הניהול הנכונים בהתאם לגישות השונות, והוקנו כלים מעשיים לניהול במגזר הציבורי תוך פיתוח חשיבה ניהולית מתקדמת. מטרת עבודה זו הינה סיכום הנלמד בקורס באמצעות סקירה וניתוח של המציאות הניהולית-ארגונית ב"שרותי בריאות כללית" במהלך תכנון ויישום תוכנית הבראה בארגון. לצורך כך יזוהו במאפייני הארגון המרכיבים התיאורטיים שנלמדו, יובאו לכדי יישום הכלים הניהוליים שהוקנו, ולבסוף יופקו לקחים ניהוליים עקרוניים.

על מנת להקיף את כלל מאפייני הארגון וההשפעות עליו יחולקו סקירת וניתוח המציאות הניהולית- ארגונית ב"שרותי בריאות כללית" למספר שלבים. תחילה ינותח מצב הארגון לפני שהחל תהליך הבראתו על פי שני פרמטרים: הסביבה החיצונית של הארגון, השפעתה עליו והתמודדותו איתה, והמסגרת הארגונית הפנימית והשפעתה על התנהלות הארגון. לאחר מכן יבוצע ניתוח SWOT שיסכם את מצב הארגון מבחינה חיצונית ופנימית תוך הבנת האיומים עליו, ההזדמנויות שעומדות בפניו, נקודות החוזק שלו וחולשותיו, ויאפשר הסקת מסקנות ניהוליות.
בהמשך תובא סקירה של תהליך הניהול בארגון במהלך תכנון ויישום תוכנית ההבראה בו. בין היתר, אבחן את תהליך קביעת המדיניות והיעדים, את התכנון והבקרה, ואת דרך ומידת ההוצאה לפועל של החלטות שהתקבלו. מתוך כך יוסקו הכשלים הניהוליים המרכזיים בארגון ותיבחן חשיבות דמות המנהל כמרכיב להערכת הישגי הארגון. בסופה של העבודה יובאו המלצות לשיפור התפקוד של קבוצת "שרותי בריאות כללית", מסקנות ולקחים ניהוליים.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא
פרק א - השפעת הסביבה החיצונית
פרק ב - מאפייני מסגרת הארגון והשפעתם
פרק ג- ניתוח SOWT ומשמעויותיו
פרק ד - תהליך הניהול בארגון
פרק ה - כשלים ניהוליים עיקריים
פרק ו - דמות המנהל והמנהיגות כבסיס להערכת הישגי הארגון
פרק ז - המלצות לשיפור
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח 1 - גרף ניתוח SOWT

מתוך העבודה:
אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר בפעילותו של ארגון הינה המסגרת בה הוא פועל ובכלל זה המבנה הארגוני, מידת הפורמאליות בארגון, חלוקת העבודה, חלוקת הסמכויות והאחריות, מידת הריכוז והביזור, התקשורת, התיאום, מידת המורכבות הבירוקרטית והאקלים הארגוני. בפרק זה אסקור את מאפייני המסגרת הארגונית של קבוצת "שרותי בריאות כללית" לפני השינויים שנערכו בה, את השפעתם על התנהלות הארגון ואת התייחסות תוכנית ההבראה לצורך בשינוי ושיפור שלהם לשם התייעלות הארגון.
 
עבודה מס' 67463 SHOPPING CART DISABLED
השוויון כגורם משפיע מכריע על בריאות נשים במדינות מתפתחות, 2009.
סקירת נתונים וחקירת מקרים בהן בריאותן של נשים נפגעת כתוצאה מיחס לא שוויוני מצידה של האוכלוסייה הגברית כלפיהן.
7,493 מילים (כ-23 עמודים), 12 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כידוע, מדינות מתפתחות מאופיינות ברמת חיים נמוכה, בתשתיות לא מפותחות וברמה טכנולוגית נמוכה. רמת ההשכלה של מרבית מתושביה ורמת השירותים הניתנת להם, נמוכות אף הן, ומרבית תושביהן מתגוררים בכפרים. המדינות המתפתחות שוכנות בעיקר ביבשות אפריקה, אמריקה הדרומית ואסיה, ומתגוררים בהן כשלושה רבעים מתושבי העולם. האוכלוסייה במדינות אלה סובלת מעוני, רעב, העדר שירותי בריאות, חינוך וסביבת מגורים נקייה (מי שתייה נקיים, תנאי תברואה נאותים ומחסה). העוני פוגע באופן הקשה ביותר בנשים, שומרות הסף התזונתיות במשפחות רבות. נשים שמגיעות לסף רעב עתידות להוליד ילדים רעבים, והן בעלות יכולת פחותה לטפל בצאצאיהן ולהיניק. תנאים אלה מנציחים את הרעב לאורך דורות.

הנושא הנחקר בעבודה זו הינו השוויון כגורם מכריע משפיע על בריאות נשים במדינות מתפתחות.
הפמיניזם עומד על הפרק בעולם המערבי מזה עשרות שנים, אולם בחלקים רבים של העולם, בעיקר בקרב מדינות מתפתחות, השפעתו עדיין לא הורגשה כלל. עדיין קיים אי שוויון אדיר בין נשים לגברים בכל תחומי החיים; החל מהזדמנויות תעסוקה, דרך זמינות השכלה, אפשרויות בחירה במערכות יחסים, ועד היכולת להגן על בריאותן. בארצות רבות חוקים פטריארכאליים עדיין שולטים במקומה של האישה. בחברות מסוימות, נשים לא יכולות לבחור את שותפיהן ליחסי מין או להחליט על השימוש בקונדום כאמצעי הגנה מפני מחלות והיריון לא רצוי. בחירות והחלטות אלה נעשות עבורן על ידי הגברים במשפחותיהן. נשים במדינות מתפתחות סובלות מבריאות לקויה; גופנית ונפשית ומחוסר יכולת לעמוד על זכותן לדאוג לרווחתן.

בשנת 2000 אימץ האו"ם מספר מטרות, הקרויות "מטרות המילניום", מתוך כוונה למגר את העוני והרעב בקרב המדינות המתפתחות. שיפור בריאות האדם וקידום השוויון המגדרי והעצמת נשים היו חלק ממטרות אלה.

רבים רואים במצבן הבריאותי של נשים במדינות מתפתחות כהשלכה של תופעות העוני, הרעב, העדר פיתוח וטכנולוגיה ועוד. על כן, על פי הנחה זו, קיימת האמונה כי הדבר, שיסייע לאוכלוסיית הנשים זהה לזה של הגברים, הינו סיוע כספי ורפואי לאוכלוסייה זו. מטרתה של עבודה זו הינה חקירה של מצבן הבריאותי של נשים במדינות מתפתחות ומקורו. אין כל ספק כי הן הנשים והן הגברים במדינות אלה סובלים שניהם מעוני כבד ומהשלכותיו, אולם, אני סבורה שנשים אלה סובלות מבעיות בריאותיות שאינן קשורות דווקא במצבן הכלכלי הקשה, אלא בבעיות בריאותיות שמקורן בתפיסה אי שוויונית. יתר על כן, אני סבורה כי אין ביכולתו של סיוע כלכלי ורפואי של מדינות המערב לקדם את בריאותן של הנשים במדינות מתפתחות בהעדר שינוי מהותי ביחסה של האוכלוסייה למצוקות בריאותיות נשיות. זאת מאחר וקשיים בריאותיים ומחלות רבות בקרב נשים יכלו להימנע, ואף שלא להזדקק לסיוע רפואי כלשהוא, לולא הייתה הכרה במעמדן השווה של נשים בחברות אלה.

במהלך עבודה זו אנסה להוכיח כי שוויון בין המינים, כלומר הכרת האישה כזהה בזכויותיה לאלה של הגבר, הינו גורם משפיע מכריע על בריאות נשים במדינות מתפתחות. למעשה, האופן בו אוכיח כי שוויון הינו גורם מכריע משפיע על מצבן הבריאותי של נשים במדינות מתפתחות הינו באמצעות חקירת מקרים בהן בריאותן של נשים נפגעת כתוצאה מיחס לא שוויוני מצידה של האוכלוסייה הגברית כלפיהן, ללא קשר למצבן הכלכלי הקשה. ההכרה בתפיסה האי שוויונית המאפיינת את האוכלוסייה הגברית במדינות מתפתחות, תסייע לנו בהבנה נכונה של שאר המקרים בהם בריאותן של נשים נפגעת; התפיסה המגדרית משפיעה לא רק על המקרים בהן התנהגותם של הגברים פוגענית כלפי נשים וגורמת להן לליקויים בריאותיים, אלא גם על המקרים בהם נשים אכן סובלות מהשלכותיה של תופעות העוני והרעב, אך אינן זוכות להגן על בריאותן כתוצאה מהתפיסה כי הן אינן ראויות לכך.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. מטרות הצהרת המילניום
3. תמונת מצב: מצבן הבריאותי של נשים במדינות מתפתחות
3.1 נשים ואיידס
3.2 נשים ובעיות הקשורות באמהות
3.3 אלימות כלפי נשים
4. ביטויי העדר שוויון בין המינים
4.1 שיעורי תמותה במדינות מתפתחות
4.2 מנהגים ואמונות המאפיינים את האוכלוסייה המתפתחת
4.3 התנהגות גברית אלימה כלפי נשים במדינות מתפתחות
4.4 מחלות הקשורות באמהות והדבקות מוגברת בנגיף ה-HIV
5. השפעת הגבר על מצבה הבריאותי של האישה במדינות מתפתחות
5.1 אלימות כלפי נשים
6. תפיסה מגדרית אי שוויונית כגורם המונע מהאישה להגן על בריאותה
6.1 נשים במדינות מתפתחות ואיידס
6.2 בעיות נשים הקשורות באמהות
7. התנהגות גברית אלימה כגורם משפיע מכריע על בריאות האישה
7.1 השפעת האלימות מבית על פוריות האישה
8. חינוך לשוויון- אמצעי להשגת המטרה
9. סיכום
10. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
קרוב ל-50% מחולי האיידס הינן נשים. באפריקה שמדרום לסהרה חיות עם איידס פי 2 נשים, מאשר גברים. את פגיעותן של נשים אל מול הנגיף ניתן לייחס לא רק לשוני הביולוגי הקיים בין נשים וגברים, אלא גם לאי השוויון הסוציו- אקונומי. רגישות אקונומית מובילה ליחסי מין כפויים, ליחסי מין על בסיס עסקי, ואי היכולת לבצע שימוש בקונדום במהלך יחסי המין. נערות ונשים צעירות מבחינה ביולוגית וסוציאלית פגיעות אף יותר מנשים מבוגרות.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>