עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "הערכת שווי":

עבודה מס' 67445 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח שווי-הערכת שווי - "וואלה תקשורת", 2007.
ניתוח פיננסי של החברה.
4,282 מילים (כ-13 עמודים), 0 מקורות, 247.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החברה פועלת בערוץ שירותי מדיה מול הקהל הצרכני בתחום האינטרנט על ידי הפעלת שער כניסה (פורטל) לאינטרנט. כמו כן, פועלת החברה כספק תכנים דיגיטאליים המופצים בפורטל החברה ובמכירות באינטרנט באמצעות חברה מאוחדת באיחוד יחסי.
החברה נוסדה בשנת 1986 כחברה פרטית תחת השם משוב מחשבים שווק בע"מ. בשנת 1994 נרשמה החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ובשנת 1999 שונה שמה של החברה לוואלה! תקשורת בע"מ.
החברה הרוויחה בשנת 2006 רווח תפעולי של 17,189,000 ש"ח ורווח נקי ו25,543,000 ש"ח. לעומת רווח תפעולי של 12,829,000 ש"ח ורווח נקי של 12,169,000 ש"ח בשנת 2005. כלומר גידול של כ-33.9% ברווח הגולמי וגידול של 47.7% ברווח הנקי. החברה נסחרת לפי שווי שוק של 31,086,000 ש"ח.

תוכן העניינים:
תאור כללי של החברה ותחומי פעילותה-רקע
ניתוח החברה
-רווחיות ואיתנות פיננסית
-מדדים לבחינת החברה
-מתומן התכונות
סביבה עסקית
הערכת שווי - הערכה לפי המודל - גידול מואץ לפי אופק מוגבל
נספחים

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת רשימת מקורות ומראי מקום.

מתוך העבודה:
המינוף הולך ויורד מכאן אפשר ללמוד כי החברה מקטינה את הסיכון שבה וממומנת יותר על ידי הבעלים מחובות כמו בעבר כך היא מגדילה את רמת החוסן הכלכלי שלה. תשואת המשקיעים על במגמת קיטון בגלל הקטנת המינוף של החברה. הרווחיות הנקיה והתפעולית עולה. עם זאת, היעילות של החברה יורדת. ימי הלקוחות והחייבים במגמת התמתנות בעוד ימי הספקים והזכאים ירד בשיעור ניכר.
ממגזר הפעלת הפורטל עיקר ההכנסות הינן מפרסום בפורטל האינטרנט של החברה.
ממגזר מסחר אלקטרוני עיקר ההכנסות הינו סחר באמצעות אתר החברה באינטרנט. הפעלת מגזר המסחר האלקטרוני מהווה כ- 17% מההכנסות בעוד מגזר הפורטל מהווה את ה83% הנותרים.
 
עבודה מס' 69438 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח והערכת שווי - חברת "רמי לוי-שיווק השקמה 2006 בע"מ", 2012.
הערכת שווי לשוויה הכלכלי וסקירת החברה והענף בו היא פועלת והשוואה לחברת שופרסל.
13,635 מילים (כ-42 עמודים), 9 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתנו ביצענו הערכת שווי לשוויה הכלכלי וסקירת החברה רמי לוי (להלן "החברה") והענף בו היא פועלת וזאת על בסיס הנחות מסוימות הכלולות בגוף עבודתנו תוך השוואה לחברה מקבילה/מתחרה בענף (להלן "חברת שופרסל בע"מ").

לצורך עבודתנו הסתמכנו על נתונים מדוחות כספיים של החברה לשנים 2008-2010 ודוחות כספיים לשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2011, כמו כן על מידע כללי שליקטנו מאתרי אינטרנט כלכליים הן על הענף בכלל והן על החברה בפרט. לצורך גיבוש חוות דעתנו, התבססנו על הערכות, השערות וציפיות בלתי וודאיות לגבי העתיד, המבוססות על הנחות וציפיות שונות הן באשר לעתידה של החברה והן למשק ולכלכלה בכלל. מטבע הדברים, היות וביצענו שימושים באומדנים שונים, הרי ואין כל וודאות כי הנחותינו יתממשו באופן מלא ו/או חלקי. בעבודתנו נעשה שימוש בכלים כלכליים וחשבונאיים במטרה לנתח את פעילותה העסקית של החברה  תוך שימוש בניתוח הדוחות הכספיים (רווח והפסד ומאזן) - ניתוח אנכי ואופקי - על מנת לבחון את השינויים אשר חלים בסעיפים התוצאתיים והמאזניים, בחינת תנודות ברווחים כתוצאה מהשפעתם של אירועים אקסוגנים לחברה (מחאה ציבורית והשפעתה), ניתוח הדו"ח על תזרימי המזומנים תוך שימוש במודל אליצור ובחינת ניהול המזומנים של החברה בפעילותה השוטפת, השקעה ומימון, כמו כן בוצע שימוש ביחסים פיננסים שונים הנגזרים מהדוחות הכספיים וזאת במטרה לבחון את יעילותה התפעולית, חוסנה הפיננסי ורווחיותה של החברה. ניתוח הדוחות כאמור נעשה באופן השוואתי לחברת שופרסל כאשר הצגנו את נקודות החוזק והתורפה של כל אחד מהחברות.

הערכת שווי החברה בוצעה באמצעות מודל היוון תזרימי המזומנים החופשי -DCF  (Discounted Cash Flow). עיקרה של שיטה זו הוא להוון בשיעור הון משוקלל את תזרימי המזומנים הצפויים בעתיד כתוצאה מפעילותה התפעולית של החברה ובכך לכמת את שוויה הכלכלי של החברה למועד עריכת השווי. הכלים ליישום ההיוון הינם דוחות של תזרימי מזומנים חזויים (פרו-פורמה) אשר אותם נחשב תוך העזרות בדוחות כספיים של תקופות נוכחיות ויצירת תחזית ל-5 השנים הבאות כאשר תחילתה של השנה השישית כערך שייר תהוון לאין סוף (הנחת העסק "החי"). את הערכים המתקבלים מהחישובים כאמור נהוון באמצעות שיעור ריבית היוון של 10%.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ענף קמעונאות המזון
3. סקירת חברת רמי לוי - שיווק השקמה בע"מ
4. ניתוח swot
5. סקירת שוק חברה מתחרה - קבוצת שופרסל בע"מ
6. ניתוח מגמות של הדוחות הכספיים
7. ניתוח יחסים פיננסים
8. הערכת שווי חברה
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
המחאה החברתית שפרצה בקיץ האחרון הביאה לשחיקת מחירים, שגרמו לשחיקת הרווח הגולמי בענף. למרות זאת החברה חתמה את הרבעון השלישי של 2011 עם עלייה בהכנסות בשיעור של 39% ועלייה בפדיון החנויות הזהות של 4% (הסניפים שהיו קיימים ברבעון השלישי ב-2010), זאת בעוד שהחברות שופרסל ומגה סבלו מירידה בפדיון חנויות זהות של 1% ו- 6.7% בהתאמה.
 
עבודה מס' 65302 SHOPPING CART DISABLED
הערכת שווי חברות לפי שיטת ה DCF לחברת מכתשים אגן שנת 2007, 2007.
ניתוח המתודולגיות השונות להערכת שווי: DCF, מכפיל, שווי נכסי נקי וגישת העסקאות הדומות; כמו כן בוצעה הערכת שווי לחברת מכתשים אגן וניתוח הסביבה הכלכלית והעסקית לפי שיטת ה DCF וכן לפי שיטת המכפיל.
6,929 מילים (כ-21.5 עמודים), 11 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
משה ליכטמן בחר במאמרו מ"גלובס" ב- 11.9.2006 להציע תפילת אשכבה, דווקא לענף הערכות השווי. העילה, פסק דין של בית המשפט בתביעה שהוגשה לגבי מכירת בינוי ושיכון במחיר שנטען כנמוך מדי.
מר ליכטמן כותב: "לידיעת הכלכלנים ומעריכי השווי של חברות נדל"ן וחברות בכלל : באותה הזדמנות איבד המכשיר הקרוי הערכת שווי מהרלוונטיות שלו, בוודאי בנסיבות של מכירת החברה". האומנם נכון הדבר ?

הערכות שווי הולכות ונעשות פופולאריות. העלייה במספר החברות ההופכות לציבוריות ונסחרות בבורסות העולם ובמספר השחקנים בשוק, הביא לביקוש הולך וגובר להן. אי לכך, בשנים האחרונות מתגברת השפעתם של האנליסטים ומעריכי השווי השונים על שוויין של החברות, הן הפרטיות והן הציבוריות, באמצעות פרסומים מקצועיים של הערכות שווי לגבי כדאיות הקניה של החברה וכן שווי המניה בבורסה. הערכת השווי אשר משמשת ככלי לקבלת החלטות לבעלי המניות, משקיעים וגופים מוסדיים שונים בשוק ההון, הינה אמצעי עזר בלבד ומהווה תחליף לא מושלם, אך הכרחי במקרים רבות, לשווי אשר נקבע בעסקה כלכלית אמיתית בין קונה מרצון למוכר מרצון.

הערכת השווי באה במקום בו אין ערך שוק ונדרשת קביעת שווי אובייקטיבית (למטרות כגון: רכישה, מיזוג, הנפקה ועוד). דוגמא לכך הם התקנים 15 ו-20 המחייבים כעת חישוב ערך בר השבה והערכת נכסים הנמצאים במאזנים מבלי שהם עומדים למכירה. יתרה מזו, גם בעת שנכס עומד למכירה רצוי כי המוכר יקבל הערכת שווי על מנת לדעת היכן להתחיל את המו"מ (עמדה שהיא הכרחית בעולם העסקים). בלי הערכה מקצועית הוא משול למי שיוצא לדרך בטבע ללא מצפן ומפה. כמו כן, לעיתים מדובר בשותפים שלא מגיעים לעמק השווה במכירת חלקו של האחד למשנהו, כיצד יציעו אחד לשני הצעות אם לא תהיה להם הערכה מקצועית לגבי שווי חלקם? המעריך במקרה כזה הוא בורר המשתמש במתודה כלכלית אובייקטיבית. אם כך בתשובה לטענתו של מר ליכטמן נטען כי הערכת השווי אינה באה במקום ערך השוק, אלא בהעדרו ולעיתים אף כסיוע לו. כך שתנוח דעתם של המקטרגים והמספידים על המכשיר שנקרא הערכת שווי. אפשר לדחות את סידורי ההלוויה !

בעבודתנו נסקור את הסיבות והשיקולים לביצוע הערכת שווי תוך הכרת מתודולוגיות הערכת השווי השונות המשמשות כיום את העולם העסקי. נתייחס למרכיבים השונים, לתהליכים הדרושים בביצוע הערכת שווי, ליתרונות והחסרונות בכל מתודולוגיה ועוד. ניישם את מתודולוגיית ה - DCF בפועל בניסיון להעריך את שוויה של חברת "מכתשים אגן תעשיות". הנחת העבודה היא כי הידע שלנו בניתוח הנתונים לוקה מעט בחסר ועל כן נעשה שימוש חלקי בהערכות של אנשי מקצוע (אנליסטים ואקטוארים שונים). יתכן כי הערכה זו תביא לתוצאות שונות אפילו ממעריך שווי אחר אשר השתמש באותה מתודולוגיה, אך יש לזכור כי הערכת שווי "נכונה ומדויקת" תלויה במידה רבה בהערכות נכונות ומדויקות, והן כאמור רק שואפות לכך. בעודנו עושים זאת, נסקור את השוק בו פועלת חברת "מכתשים אגן " וזאת לשם בניית תזרים המזומנים התפעולי המייצג החזוי של החברה, תוך כדי התבססות על מאפייני החברה וסיכונים עסקיים להם חשופה החברה. ננתח את החברה והענף בהתבסס על דוחות כספיים של החברה ומאמרים העוקבים וסוקרים את ביצועי החברה והשינויים בענף. ולסיום, נציג סיכום של הערכת השווי שבוצעה בעבודה וניתן אינדיקציה חלופית לשווי בדרך של גישת המכפיל.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת מתודולוגיות להערכת שווי
2.1 מהי הערכת שווי
2.2 שיקולים בקביעת שווי
2.3 מתודולוגיות שונות להערכת שווי
2.3.1 גישת היוון זרמי המזומנים - D.C.F
2.3.2 גישת השווי הנכסי הנקי
2.3.3 גישת המכפיל
2.3.4 גישת העסקאות הדומות
3. סקירת החברה וניתוח הסביבה הכלכלית
3.1 כללי
3.2 מבנה הפעילות של החברה
3.3 מגזרי פעילות גיאוגרפים
3.4 גורמים המשפיעים על תוצאות החברה
3.5 סיכום סקירת החברה
4. הערכת שווי לחברת "מכתשים אגן" לפי שיטת ה  - D.C.F
4.1 הנחות המבססות את הערכת השווי
4.2 ניתוח סעיפי הדוחות ובניית התחזית לתקופת הערכה
4.3 תזרים המזומנים התפעולי המייצג
4.4 תוצאות הערכת השווי
4.5 ניתוח רגישות
4.6 סיכום הערכת השווי
5. ביצוע הערכת שווי במתודולוגיה החלופית - מכפיל הרווח
6. סיכום הערכת השווי והעבודה
7. נספחים

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו פרטים ביבליוגרפיים לגבי המקורות העיתונאיים בהם נעשה שימוש. שאר המקורות הם אתרי אינטרנט ודוחות.

מתוך העבודה:
הערכת שווי היא תהליך שמטרתו קביעת השווי הנוכחי של חברה, השקעה, תיק מניות או פריט מאזני. וזאת תוך שימוש בטכניקות (מתודולוגיות) המשמשות לקביעת השווי אשר חלקן אובייקטיביות וחלקן סובייקטיביות. הערכות שווי של חברות, מתבצעות כל העת בעולם הכלכלה ושווקי ההון המודרניים בעולם. מטרתן הינה בראש ובראשונה, שכלול יכולת קבלת ההחלטות של גורמים המעורבים בחברה. הערכת שווי חברות כשמה כן היא הערכה בלבד ואינה מדע מדויק, היא אמורה לשקף באופן סביר והוגן מצב נכון בזמן מסוים, על בסיס נתונים קיימים מהדוחות הכספיים, כאשר היא מותנית בהערכות ההנהלה והבעלים, הנחות יסוד שנקבעו, ותחזית שנאמדו ע"י אנליסטים שונים. הערכת השווי אמורה לשקף את השיפוט, הניסיון המצטבר ושיקול הדעת של המעריכים ותוקפה לפרק זמן סביר בלבד. בנוסף קיימים מרכיבים איכותיים, אשר חלקם אינם ניתנים לכימות ומרכיבים מדויקים יותר של גורמים מקצועיים כגון הערכת שמאים (לנדל"ן וציוד), חוות דעת של רו"ח (מיסוי) וכד'. השימוש במתודולוגיה משתנה בהתאם לסוג הענף בו החברה נמצאת, למשל הערכת שווי בנקים שונה מתודולוגית, בהיבטים שונים, מהערכת שווי של חברות תעשיה ומסחר ומזו של חברות נדל"ן. על כן יש להתאים את השימוש הנכון בטכניקה הרצויה ע"פ אופייה של החברה המוערכת.
 
עבודה מס' 67988 SHOPPING CART DISABLED
הערכת שווי לחברת אל על 2009, 2009.
הערכת שווי לחברת אל על על פי שיטות הערכת השווי המקובלות בשוק וכן הסבר ופירוט לגבי כל שיטה.
6,657 מילים (כ-20.5 עמודים), 8 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה הינה הסבר על שיטות הערכת השווי, תהליך העבודה ואופן הביצוע. העבודה מפרטת על הערכת שווי לפי שיטת ה-DCF ומראה כיצד מתבצעת העבודה על חברה(אלעל).

חברת אל על עוסקת בהובלה אווירית של נוסעים ומטען (כולל כבודה ודואר) בין ישראל וחו"ל, באמצעות מטוסי נוסעים ומטוסי מטען. מטוסי הנוסעים של החברה  מבצעים הן טיסות סדירות  והן טיסות שכר. החברה משמשת כמוביל האווירי הנקוב של מדינת ישראל במרבית הקווים הבינלאומיים הפועלים מישראל ואליה.
במסגרת עבודה זו סקרנו את ענף התעופה האזרחית ואת חברת אל על הפועלת בענף זה. בנוסף ביצענו ניתוח של הדוחות הכספיים של חברת אל על. מניתוח הדוחות הכספיים של חברת אל על נראה כי חברת אל על הינה חברה יציבה ומובילה בענף התעופה האזרחית. אולם, למרות שהחברה מפיקה מזומנים היא בעלת שיעור מינוף גבוה הגורם, בין היתר, להוצאות מימון גבוהות. עלייה במחירי הדס"ל ובהוצאות שכר עובדים עלולות לגרום לחברה לרשום הפסדים גבוהים מהצפוי בעתיד.

במסגרת הערכת השווי ניסינו לקבוע מחיר סביר לשווי השוק ההוגן של פעילות חברת אל על, על בסיס שיקולים כלכליים של הטווח הארוך. הערכת השווי מבוססת על נתונים הכוללים דוחות כספיים של החברה לשנים 2006, 2007 ו -2008, וכן אינפורמציה מאתר הבורסה לניירות ערך בת"א ומאתרים פיננסים נוספים.
הערכת השווי מנסה להגיע לטווח השווי הסביר על בסיס המידע האמור. שינויים במידע או מידע נוסף עשויים להשפיע על תוצאות הערכה.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1 סביבה עסקית
פרק 2 סקירת החברה
פרק 3 ניתוח דוחות כספיים
פרק 4 מתודולוגיה
פרק 5 הערכת השווי
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
הרכוש השוטף של אל על גדל בשנת 2007, אך בסוף 2008 נותר זהה ליתרה בשנת 2006. בסוף שנת 2008 הרכוש השוטף הסתכם ב- 371 מ' דולר, מזה בעיקר: מזומנים ופקדונות בסך 211 מ' דולר ולקוחות בסך 106 מ' דולר.
במהלך השנים נראה כי קיימת מגמה של ירידה בלקוחות, ועליה ביתרות המזומן. קיימת ירידה בלקוחות למרות עליה בהכנסות חרף התחרות הקיימת בשוק. החברה מקטינה את האשראי ללקוחותיה.
 
עבודה מס' 67931 SHOPPING CART DISABLED
שווי הוגן - היבטי חשבונאות וביקורת, 2008.
בחינת המסגרת המושגית של שווי ההוגן, אופן היישום ודווח באמצעות דוגמאות, וביקורת של שווי הוגן.
14,497 מילים (כ-44.5 עמודים), 23 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבר הלא רחוק, נהוג היה להציג בדוחות הכספיים את הנכסים על בסיס העלות, אך לא מעל שווי השוק, בעוד שהתחייבויות נכללו בדוחות לפי הגישה השמרנית. בשל כך, הוטחה בחשבונאות במשך שנים ביקורת חריפה על היצמדותה לערכים היסטוריים ולעקרון העלות, והעדפתם על פני נתונים כלכליים עדכניים ומשקפים יותר, והאיזון הדק בין רלבנטיות המידע לבין אמינותו נשמר רק בקושי.
בשנים האחרונות מסתמנת בתקינה החשבונאית מגמה כללית של מעבר ממדידה מסורתית לפי שיטת העלות למדידה על פי שיטת השווי ההוגן. רובם ככולם של התקנים החשבונאים שפורסמו החל מסוף שנות ה-90 עושים שימוש נרחב במונח שווי הוגן. ההגדרה המקובלת למונח שווי הוגן הינה הסכום שבו ניתן להחליף נכס, או לסלק התחייבות, בעסקה בתום לב בין קונה מרצון ומוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת. למותר לציין כי לאור העובדה שמדובר במונח חדש יחסית, הוא אינו נזכר כלל במסגרת המושגית שנכתבה בסוף שנות ה-80. להלן מספר דוגמאות לשימוש במדידה לפי שווי הוגן בתקנים שפורסמו בשנים האחרונות: תקן חשבונאות מספר 39  "מכשירים פיננסיים - גילוי והצגה" (עליו מבוסס תקן חשבונאות ישראלי מספר 22), תקן חשבונאי בינלאומי מספר 40 "נדל"ן להשקעה" (עליו מבוסס תקן חשבונאות ישראלי מספר 16), ותקן חשבונאי בינלאומי מספר 2 "תשלום מבוסס מניות" (עליו מבוסס תקן חשבונאות ישראלי מספר 24), תקן חשבונאי בינלאומי מספר 16 "רכוש קבוע" (עליו מבוסס תקן חשבונאות ישראלי מספר 27 ) אימץ לאחרונה את השווי ההוגן כבסיס ראוי להערכת נכסים בעסקאות החלפת נכסים.
המעבר מבסיס העלות ההיסטורית לבסיס השווי ההוגן אינו רק טכני. מצד אחד מדידת השווי ההוגן עשויה להיות פשוטה לנכסים והתחייבויות מסוימות (לדוגמא השקעות לזמן קצר, אם מחיר מכירה או ציטוט מחיר נקבע בשוק פעיל), מצד שני מדידת הנכסים וההתחייבויות האחרים יכולה להיות מורכבת יותר (לדוגמא אופציות call  ו- put) כאשר אין מחיר שוק זמין, והערכת שווי ההוגן מבוססת על מודל כלשהו, כגון היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים.
השימוש המוגבר בהערכות השונות (שימוש באומדנים למשל) משפיע במידה רבה על הדוחות הכספיים המודרניים,שאמורים לשקף בין היתר באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבו הכספי של הגוף המדווח והכול בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים.
יחד עם זאת, לא סביר להניח שבעתיד יוצגו הדוחות רק על בסיס השווי ההוגן כך שיהוו מעין הערכת שווי כלכלית של הגוף המדווח, תוך התעלמות מעלות היסטורית. קביעת שווי הוגן, המבוססת על שימוש במודל הערכה, אינה מדויקת מעצם טבעה. עובדה זו נובעת מכך שמדידה כאמור עשויה להיות מבוססת על הנחות לגבי תנאים, עסקאות או אירועים עתידיים, אשר תוצאתם אינה ודאית ונתונה לשינויים על פני זמן. הסובייקטיביות הכרוכה בקביעת השווי ההוגן עשויה להקשות על רואי החשבון המבקרים להעריך האם המדידה לפי שווי הוגן והגילוי שניתן בדוחות הכספיים הם בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים (אלשיץ, 2003). לאור האמור סברה לשכת רואי החשבון האמריקאית (ה-AICPA) כי קיים צורך בתקן ביקורת אשר יספק לרואי החשבון הנחיות מקיפות לגבי ביקרות שווי הוגן. לפיכך, פורסם בינואר 2003 תקן ביקרות חדש, SAS 101, בדבר ביקרות שווי הוגן (Auditing Fair Measurements and Disclosures). קביעותיו של SAS 101 דומות במידה רבה לקביעותיו של תקן הביקורת הבינלאומי, ISA 545, בדבר ביקרות שווי הוגן, אשר פורסם ביולי 2002.
על מנת להבין את מהות הביקורת יש להבין תחילה את כללי הדיווח החשבונאי המיישמים שווי הוגן או נעזרים בו. לכן מטרת העבודה תהיה להבין לעומק את המסגרת המושגית של שווי ההוגן, אופן היישום והדיווח באמצעות דוגמאות, ואת ביקורת של שווי הוגן.

תוכן עניינים:
1.מבוא
2.השווי ההוגן
2.1 מדידה חשבונאית על פי שווי הוגן ואופן קביעתו
2.2 שימוש בשווי הוגן - יתרונות וחסרונות
2.3 דוגמאות ליישום שווי הוגן בתקינה חשבונאית
2.3.1 התחייבויות תלויות בגישת השווי ההוגן
2.3.2 אופציות לעובדים
2.3.3 ירידת ערך נכסים
2.3.4 צירופי עסקים,מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים
2.3.5 רכוש קבוע
2.3.6 מלאי
2.3.7 נדל"ן להשקעה
2.3.8 נגזרים פיננסיים
3. ביקורת השווי ההוגן
ISA 545 3.1 -ביקורת שווי הוגן, מדידה וגילוי
3.2 SAS 101- הבנת תהליך קביעת השווי ההוגן והגילוי הנאות בגינו, הבקרות פנימיות והערכת סיכונים
3.3 הסתמכות על חוות דעת מומחים-גילוי דעת 64
3.4 פיתוח אומדנים בלתי תלויים לשווי הוגן
3.5 ביקורת נגזרים פיננסיים
3.6 תכנית ביקורת לשווי הוגן מתוך מבחן מועצה
4. סיכום
5. ביבליוגרפיה
6. נספחים

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
כאשר רוצים ליישם את שיטת השווי ההוגן קיימת השפעה מכרעת לסוגיית המדידה של הפריט - כיצד ועל פי אילו קריטוריונים יירשם אותו פריט שאנו רוצים למדוד. מדידה מוטעית אשר תביא להצגה לא נכונה של הפריט (או של כלל הדוחות במידה ומדובר בפריט מהותי מאוד) עלולה להביא לקבלת החלטות שגויות בקרב משתמשי הדוחות הכספיים. משקיע פוטנציאלי הבא לבחון דוחות כספיים של חברה, עשוי לפקפק בנכונות וברלבנטיות של הדוחות במידה ויבחין כי קרקע השווה מיליונים רשומה על פי עלות היסטורית הנמוכה בהרבה.
 
עבודה מס' 70052 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח פיננסי והערכת שווי- חברת ישרוטל בע"מ, 2014.
ניתוח הענף ,הסביבה העסקית של החברה, חישוב וניתוח יחסים פיננסים על בסיס הדוחות הכספיים תוך השוואה לחברת דן המתחרה ולבסוף ביצוע הערכת שווי לחברת ישרוטל ל-31.12.12.
13,188 מילים (כ-40.5 עמודים), 6 מקורות, 406.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו נסקור את ענף המלונאות בדגש על רשת המלונות ישרוטל. נסקור את מאפייניו הרבים של הענף,השינויים שעבר בשנים האחרונות ברמת התיירות הפנימית והחיצונית,ההשפעות הכלכליות והביטחוניות של ישרוטל וענף המלונאות, מעמדה בענף, סיכונים עסקיים, חשיפות, הזדמנויות וכדומה.
לצורך הניתוח בחרנו להתמקד בחברת ישרוטל תוך השוואת הממצאים לרשת המלונות דן. את הניתוח ביצענו על סמך הדוחות הכספיים ודוחות הדירקטוריון של החברות כאשר בניתוח עשינו שימוש בכלים חשבונאיים, יחסים פיננסים, ניתוח דוחות כספיים (מאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרימי מזומנים) והערכת שווי על פי מודל ה-DCF  תוך השוואה לחברה המתחרה בענף.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ענף התיירות והמלונאות, סקירת החברה וניתוח הסביבה הכלכלית
3. ניתוח S.W.O.T
4. ניתוח המאזן והאיתנות הפיננסית
5. ניתוח דוחות רווח והפסד
6. ניתוח דוח תזרים המזומנים
7. סיכום הניתוח הפיננסי
8. הערכת שווי חברה בשיטת DCF
9. סיכום ומסקנות
10. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
סקירה ברמה שנתית 2010-2012
בשנים האחרונות חלה עלייה הדרגתית במספר התיירים בישראל, כשהשיא השנתי היה ב-2011 עם 2.8 מיליון תיירים, (הסך הכולל לשנת 2011 היה 3.4 מיליון מבקרים כולל מבקרי יום) ובשנת 2012 היו 2.9 מיליון כניסות תיירים לארץ(הסך הכולל לשנת 2012 היה 3.5 מיליון מבקרים כולל מבקרי יום). מדובר בגידול של 2% לעומת שנת 2011 וגידול של 3% לעומת שנת 2010.
 
עבודה מס' 63320 SHOPPING CART DISABLED
הערכת שווי של חברת עלית, 2003.
ניתוח סביבת מיקרו ומאקרו, ניתוח דוחותיה והערכת שוויה של חברת עלית.
12,963 מילים (כ-40 עמודים), 11 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תיאור קצר של החברה ועיסוקיה:
עלית תעשיות בע"מ היא קבוצה של חברות תעשייתיות ומסחריות בתחום המזון, אשר פועלת בישראל ומחוץ לישראל. פעילויותיה של עלית בארץ ובחו"ל כוללות ייצור, שיווק והפצת מגוון רחב של מוצרי מזון ,כולל שוקולד, ממתקים, קפה, חטיפים מלוחים ומוצרי מאפה. החברה הינה חברה מגוונת המקושרת רב-לאומית.
החברה מעסיקה 4800, עובדים בארץ ובעולם.

הערות למתודולוגיה:
בחרנו לבצע הערכת שווי לפי שיטת DCF מהסיבות הבאות:
א. שיטת השווי הנכסי הנקי מחייבת לחשב את סך הנכסים הריאליים במאזן בניכוי סך ההתחייבויות. בחברת עלית השווי הנכסי אינו מייצג היטב את שווי החברה, מאחר שמרבית הערך של החברה נובע מהמותג שלה ושל מוצריה. בנוסף קיימת בעיה בהערכת השווי  הכלכלי הנכסי של הנכסים במאזן.
ב. בשיטת המכפיל ניתן לקבל רק אינדיקציה לשווי החברה. שיטה זו אינה מדויקת מכיוון שהיא נסמכת על ממוצע החברות בענף ולא על החברה שלנו. בנוסף חברת עלית הינה חברה מפסידה ולכן קיימת בעיה ביישום שיטת המכפיל.

תמצית ההערכה:
עלית ביצעה תהליכי התייעלות ששיפרו וצפויים להמשיך לשפר את רווחיותה התפעולית.
תוצאותיה של עלית אינטרנשיונל צפויות להשתפר בהדרגה ושיעור המס האפקטיבי צפוי לרדת בהדרגה בשנה הקרובה.
עלית היא גורם משמעותי בתחום המזון, בעלת יתרון לגודל, חברה שיודעת איך למתג, לקחת קטגוריה, להוביל אותה ולגרום למהפך בשוק. את הצמיחה בעלית אנו רואים בשנים הבאות דרך המותגים. בשנתיים האחרונות מה שנראה כהקפאת הצמיחה והירידה במכירות בארץ נבע בעיקר מהקטנת היצוא, שלא היה רווחי, ומסגירת רשת חנויות עלית. במותגי העל עלית ממשיכה לצמוח.
ישום תקן 15 אמור לשקף שיפור בדוחות הבאים של החברה.
בקיצור, אנו צופים המשך צמיחה, רווחיות וקיום עלית כחברה רב לאומית.

בהתאם לכך, אנו מאמינים כי מחיר המניה נמוך משמעותית משוויה הכלכלי.
בהתייחס לגורמים אלה שנותחו לאורך העבודה, המלצתנו היא - "קניה".

אנו נמנעים מהמלצת "קניה חזקה" בגלל המיתון השורר במשק, המגמות במחירי חומרי הגלם והמשך הירידה בצריכה הפרטית.

תוכן העניינים:
1. תמצית ההערכה
   1.1 תיאור קצר של החברה ועיסוקיה
   1.2 בעלי תביעות עיקריים:
   1.3 נושאי משרה בכירים המכהנים בחברה
   1.4 עץ החזקות
   1.5 הערות למתודולוגיה
   1.6 שווי החברה לפי השיטות השונות
   1.7 סיכונים עסקיים ופיננסים
   1.8 תמצית ההערכה
2. תיאור החברה ופעילותה (רוב החומר נלקח מאתר The Marker)
   2.1 תיאור כללי
   2.2 מטרות ואילוצים
   2.3 המבנה הארגוני
   2.4 עץ האחזקות
   2.5 בעלי שליטה
   2.6 תחומי פעילות לפי מגזרים + מוצרים והתמחויות
   2.7 מיצוב החברה בענף
   2.8 מערך ותהליך הייצור
   2.9 מערך מכירות ושיווק
   2.10 כוח אדם
   2.11 הנהלת החברה
   2.12 יחסי עבודה
   2.13 היסטוריה
   2.14 אסטרטגיות ותוכניות לעתיד
   2.15 חזקות, חולשות, הזדמנויות וסיכונים
3. ניתוח הענף והשוק
   3.1 גודל השוק
   3.2 נתאר סיכוני שוק חזויים מראש בענף
   3.3 ניתוח מתחרים
   3.4 השוואות ענפיות ובינלאומיות
   3.5 סביבת המחוקק
   3.6 כושר הייצור וניצולו
   3.7 חשיפות לסיכונים
   3.8 שיעורי רווח בענף
4. דוחות כספיים
   4.1 נתונים הסטורים של הדוחות הכספיים
   4.2 ניתוח תוצאות עסקיות
       4.2.1 דו"ח רווח והפסד
       4.2.2  מאזן
       4.2.3  תזרים מזומנים
   4.3 ניתוח יחסים פיננסים
   4.4 משאבים לא מוחשיים
5. מבנה ההון ומחזיקי ני"ע
   5.1 הרכב הון המניות(המונפק והנפרע
   5.2 בעלי עניין ואחזקות מוסדיים
   5.3 תשואת המניה מול מדדי השוק ודיבידנדים בשנים האחרונות
6. מחיר ההון
   6.1 קביעת מחיר ההון
7. הערכת שווי
   7.1 מתודולוגיה רלוונטית לעלית
   7.2 הערכה בשיטת DCF
   7.3 חישוב נכסים עודפים
   7.4 הערכות שווי בשיטות אלטרנטיביות
   7.5 השוואות ענפיות
   7.6 ניתוחי רגישות
8. סיכום
9. מקורות מידע
 
עבודה מס' 66834 SHOPPING CART DISABLED
הערכת שווי של חברת ניו קופל sixt, 2007.
הערכת שווי חברת ניו קופל החזקות בע"מ והשוואה למתחרה העיקרית חברה הבורסאית דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ.
15,699 מילים (כ-48.5 עמודים), 18 מקורות, 604.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו, הערכת שוויה הכלכלי של חברת ניו קופל החזקות בע"מ לתאריך 31 בדצמבר 2006. הערכת השווי התבצעה ע"י השוואה לחברה הבורסאית דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ שהיא המתחרה העיקרית של ניו קופל החזקות בע"מ.
כחלק מהערכת השווי של החברה ביצענו סקירה של ענף הליסינג, בו פועלת החברה, תוך שימת דגש על התפתחות הענף בשנים האחרונות, ניתוח החברה וסביבתה העסקית, מבנה התחרותיות בענף ומגמות ההתפתחות הצפויות לחול בו. לאחר מכן ביצענו סקירה מתודולוגיות להערכות שווי שבה הוסבר, מהי הערכת שווי והשיקולים בקביעת שווי, מציג את השיטות השונות להערכה והסדר תחום הערכות השווי ע"י רשות ניירות ערך. נמצא כי החברה גדלה משמעותית בשנים האחרונות וזאת ניתן לראות לאור צי כלי הרכב של החברה בשנת 2002 אשר מנה 21,000 רכבים לעומת שנת 2006 אשר מנה כ 40,000 רכבים, עם עלייה של 5,000 כלי רכב לשנה בשנתיים האחרונות. לאחר ניתוח המדיניות החשבונאית, הדוחות הכספיים והאיתנות הפיננסית של החברה בנינו תחזית לדוחות רווח והפסד, למאזנים ולתזרימי המזומנים הפנויים של החברה. התחזית אשר בנינו צופה את המשך צמיחתה של החברה, בהתאם להמשך צמיחת הענף, משום שהחברה נהנית מיתרונות לגודל, מוניטין ובסיס לקוחות נאמן.
קיימות מספר שיטות אנליטיות להערכת השווי הכלכלי של חברות, אשר עשויות להניב תוצאות שונות. כיוון ששוויו הכלכלי של עסק משתנה ללא הרף, הערכת השווי מתייחסת לנקודת זמן נתונה ומתבססת על מכלול הנתונים הידועים באותה תקופה. השיטה היעילה ביותר לצורך הערכת שווי הינה שיטת היוון תזרימי המזומן הפנוי (DCF) ובנוסף אליה השתמשנו בשיטת המכפיל היות ולמכפיל שימוש יעיל לבדיקת סבירות תוצאות הערכת שווי, שבוצעה על פי גישת היוון תזרים המזומנים.

תוכן עניינים:
מבוא
1.1 סקירת ענף לסוף שנת 2006
1.1.1 ניתוח צד הביקוש
1.1.2 ניתוח צד ההיצע
1.1.3 מגמות התפתחות הצפויות לחול בענף
1.1.3.1 חקיקה להסדרת פעילות ענף הליסינג
1.1.3.2 הפחתת שיעור מס הקנייה על רכבים חדשים
1.1.3.3 עדכון מדרגות שווי שימוש
1.2 ניתוח החברה
1.2.1 התאגדות החברה
1.2.2 תחומי הפעילות של החברה
1.2.3  מבנה אחזקות החברה
1.2.4 הבעלות בחברה
1.2.5 דירקטורים ונושאי משרה בכירה
1.2.5.1 מבנה ארגוני
1.2.6 מבנה ההון
1.2.7 קבוצת החברות אליה משתייכת החברה
1.2.7.1 ניו קופל SIXT- ליסינג
1.2.7.2 ליסינג פרטי ניו קופל SIXT
1.2.7.3 ניו קופל  SIXT- מכירת רכב מיד ראשונה
1.2.7.4 שלמה SIXT - השכרת רכב
1.2.7.5 שלמה SIXT - רשת מוסכים ושירותי דרך
1.2.8  דרכי פעילות החברה כיום
1.3 ניתוח הסביבה העסקית של החברה
1.3.1 ניתוח מודל חמשת הכוחות של פורטר
1.3.1.1 עוצמת התחרות בענף
1.3.1.2 איום כניסת מתחרים חדשים
1.3.1.3 איום מוצרים/שירותים תחליפים
1.3.1.4 כוח הלקוחות
1.3.1.5 כוח הספקים
1.3.2ניתוח SWOT
1.3.2.1 סביבה פנימית
1.3.2.2 סביבה חיצונית
1.3.3 ניתוח סיכונים הנמצאים בפני החברה
1.3.3.1 סיכונים בין לאומיים
1.3.3.2 סיכונים לאומיים
1.3.3.3  סיכונים ענפיים
1.3.3.4 סיכונים ספציפיים לחברה
2. סקירה מתודולוגית להערכת שווי
2.1 מהי הערכת שווי ושיקולים בקביעת שווי
2.2 הסדרת תחום הערכות שווי ע"י רשות ני"ע
2.3 מתודולוגיות שונות להערכת שווי
2.3.1 גישת המכפיל
2.3.2 גישת היוון תזרימי המזומנים DCF
2.3.3 גישת השווי הנכסי הנקי
2.3.4 גישת האופציות
2.3.5 גישת EVA (Economic Value Added) ו-MVA (Market Value Added)
3. הניתוח
3.1 ניתוח מדיניות חשבונאית
3.1.1 צי כלי הרכב
3.1.2 הפרשה לחובות מסופקים
3.1.3 השקעה בחברות מוחזקות, איחוד דוחות כספיים והטיפול במוניטין
3.1.4 הכרה בהכנסה
3.1.5 אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)
3.2 ניתוח הדוחות הכספיים
3.2.1 הכנסות
3.2.2 רווח גולמי
3.2.3 הוצאות מכירה ,והנהלה וכלליות
3.2.4 רווח תפעולי
3.2.5 הוצאות מימון - נטו
3.2.6 רווח נקי
3.2.7 ניתוח תזרים מזומנים
3.2.8 תשואה על ההון העצמי
3.2.9 תשואה על נכסים
3.3 ניתוח האיתנות הפיננסית
3.3.1 יחס שוטף
3.3.2 נכסי החברה
3.3.3 יעילות
3.3.3.1 אשראי לקוחות
3.3.3.2 אשראי ספקים
3.4 הערכת תחזית תוצאות פעילויות לחמש שנים הבאות
3.4.1 חיזוי דוחות רווח והפסד
3.4.1.1 תחזית הכנסות
3.4.1.2 תחזית עלות ההכנסות
3.4.1.3 הוצאות מכירה שיווק ההנהלה וכלליות
3.4.1.4 הוצאות מימון
3.4.2 חיזוי המאזנים המאוחדים
3.4.2.1 צד נכסים
3.4.2.2 צד התחייבויות
3.4.2.3 ההון העצמי
3.4.3 התאמות לצורך חישוב תזרים מזומן פנוי
3.5 הערכת מחירי ההון של החברה
3.5.1 החוב של החברה B
3.5.2 מחיר ההון המשוקלל
3.5.2.1 חישוב S
3.5.2.2 חישוב B
3.5.2.3 חישוב Ke לפי מודל ה- CAPM
3.5.2.4 חישוב  
3.5.2.5 חישוב T
3.6 הערכת שווי של חברה במספר שיטות
3.6.1 שיטת היוון תזרימי המזומנים (DCF)
3.6.2 הערכת שווי בשיטת המכפילים
3.7 מניית החברה בהשוואה לענף ובהשוואה למדד יתר 120
4. הערך של הערכות שווי
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים

מתוך העבודה:
חברת ניו קופל פועלת בענף הליסינג התפעולי, שיטת הליסינג התפעולי כוללת החכרת כלי רכב לתקופה ארוכה (בדרך כלל 3 או 4 שנים) ואספקה חלקית או מלאה של מכלול שירותי תחזוקה נלווים כמו אחזקה, רישוי, ביטוח, שירותי דרך, שינוע, רכב חלופי וכו'. בתום תקופת החכירה, קיימת ללקוח אופציה לרכוש את הרכב מידי חברת הליסינג או להחזירו לחברת הליסינג לצורך מכירתו בשוק. ענף הליסינג התפעולי מאופיין ברמת תחרותיות גבוהה. פועלות בו כ- 30 חברות, חלקן חברות ליסינג בלבד וחלקן חברות ליסינג והשכרה לזמן קצר. בשוק הליסינג התפעולי פועלות 5 חברות עיקריות אשר מחזיקות כיום ב - 70% מנתח השוק.
 
עבודה מס' 70139 SHOPPING CART DISABLED
הערכת שווי - רמי לוי שיווק השיקמה, 2014.
הערכת שווי בשיטת DCF.
7,919 מילים (כ-24.5 עמודים), 6 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הערכת השווי מתבססת על מקורות מידע פומביים בלבד ובין היתר על:
1. דוחות כספיים שנתיים לשנים 2011 - 2013 .
2. דוחות כספיים לרבעון 1 לשנת 2014.
3. חומר רקע על הענף.
4. נתונים פומביים אודות הסביבה העסקית והחברות הפועלות בה.

הסקירה וחוות הדעת מבוססים על נתונים שהיו גלויים לציבור ושפורסמו על ידי החברה, וההנחות שהונחו התבססו על המידע האמור.

סימן השאלה הוא בעיקר יכולתה של החברה לשמור על היקף ההוצאות שלה ועל הרווחיות שלה. הגדלת שטחי המכירה ופריסת הסניפים, תוך הגידול במוקדי התחרות של החברה, עשויים לדרוש משאבי ניהול גדולים יותר ויקרים יותר.
להערכתנו ועל סמך התוצאות בשנים האחרונות, ביכולתה של החברה לשמור על סביבת שיעורי הרווחיות שלה. עם זאת, אתגר החברה יגדל כאשר ידובר על השלב הבא, בו החברה תצטרך להחליט האם להמשיך ולהתרחב בקצב מואץ או מתון. במידה שהחברה תחליט להמשיך ולהתרחב בקצב המואץ עלולים שיעורי הרווחיות שלה להיפגע עקב הצורך בניהול רחב יותר. בהערכתנו נתנו ביטוי לשלושה מצבים של קצב פתיחת הסניפים והשפעתם על שווי החברה.

תוכן:
1. תמצית אומדן השווי
2. כללי
2.1 פעילות החברה
2.2 מבנה החברה
2.2.1 תיאור החברות המוחזקות
3. ניתוח הענף
3.1 כללי
3.2 היקף שוק קמעונאות המזון
3.4 השפעות חיצוניות על הענף
3.5 מתחרים
3.6 ספקים
3.7 לקוחות
3.8 עובדים
3.9 ממשלה - הטבות / הגבלות ופיקוחים החלים על פעילות הקבוצה
3.10 מחסומי כניסה לענף
סיכום גורמי הסיכון הכרוכים בענף
4 ניתוח S.W.O.T
5. ניתוח דוחות כספיים
5.1 דוח רווח והפסד
5.2 ניתוח המאזן
5.2.1  נכסים עודפים
5.2.2 רכוש קבוע ופחת
5.2.3 התחייבויות פיננסיות
5.2.4 הון חוזר
6. אומדן שווי
6.1 שיטות מקובלות להערכת שווי
6.2  אומדן שווי על שיטת היוון תזרימי מזומנים
6.3 תחזית רווח והפסד לשנים 2014-2017
6.4 תחזית תזרימי מזומנים
6.5 מחיר ההון ושעור צמיחה עתידי
6.6 סיכום והערכת שווי לפי שיטת D.C.F

מתוך העבודה:
3. ניתוח הענף
3.1 כללי
במרבית המדינות המערביות שוק המזון נשלט ברובו ע"י רשתות שווק גדולות כאשר, במהלך השנים, הולך ומצטמצם חלקם היחסי של מקומות הקניה "המסורתיים" של מזון: שווקים וחנויות מכולת קטנות שבסביבת מקום המגורים, ובהתאמה-גדל נתח המכירות של רשתות השיווק הגדולות. בענף המזון הדינאמי, התחרות החריפה מכתיבה התפתחויות מהירות בשנים האחרונות, ואחת המגמות החדשות הבולטות בשוק זה של מוצרי צריכה היא השחיקה שחלה בכוחן של רשתות השיווק המסורתיות (שמוצרי מזון מהווים את עיקר מכירותיהם) , ובהתאמה-הגידול המואץ שחל בפורמטים לא מסורתיים- כאלו שמחזור מכירותיהם מורכב מפחות מ- %66 ממזון ומוצרים מתכלים.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>