היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח והערכת שווי - חברת "רמי לוי-שיווק השקמה 2006 בע"מ"

עבודה מס' 069438

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הערכת שווי לשוויה הכלכלי וסקירת החברה והענף בו היא פועלת והשוואה לחברת שופרסל.

13,635 מילים ,9 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

בעבודתנו ביצענו הערכת שווי לשוויה הכלכלי וסקירת החברה רמי לוי (להלן "החברה") והענף בו היא פועלת וזאת על בסיס הנחות מסוימות הכלולות בגוף עבודתנו תוך השוואה לחברה מקבילה/מתחרה בענף (להלן "חברת שופרסל בע"מ").

לצורך עבודתנו הסתמכנו על נתונים מדוחות כספיים של החברה לשנים 2008-2010 ודוחות כספיים לשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2011, כמו כן על מידע כללי שליקטנו מאתרי אינטרנט כלכליים הן על הענף בכלל והן על החברה בפרט. לצורך גיבוש חוות דעתנו, התבססנו על הערכות, השערות וציפיות בלתי וודאיות לגבי העתיד, המבוססות על הנחות וציפיות שונות הן באשר לעתידה של החברה והן למשק ולכלכלה בכלל. מטבע הדברים, היות וביצענו שימושים באומדנים שונים, הרי ואין כל וודאות כי הנחותינו יתממשו באופן מלא ו/או חלקי. בעבודתנו נעשה שימוש בכלים כלכליים וחשבונאיים במטרה לנתח את פעילותה העסקית של החברה תוך שימוש בניתוח הדוחות הכספיים (רווח והפסד ומאזן) - ניתוח אנכי ואופקי - על מנת לבחון את השינויים אשר חלים בסעיפים התוצאתיים והמאזניים, בחינת תנודות ברווחים כתוצאה מהשפעתם של אירועים אקסוגנים לחברה (מחאה ציבורית והשפעתה), ניתוח הדו"ח על תזרימי המזומנים תוך שימוש במודל אליצור ובחינת ניהול המזומנים של החברה בפעילותה השוטפת, השקעה ומימון, כמו כן בוצע שימוש ביחסים פיננסים שונים הנגזרים מהדוחות הכספיים וזאת במטרה לבחון את יעילותה התפעולית, חוסנה הפיננסי ורווחיותה של החברה. ניתוח הדוחות כאמור נעשה באופן השוואתי לחברת שופרסל כאשר הצגנו את נקודות החוזק והתורפה של כל אחד מהחברות.

הערכת שווי החברה בוצעה באמצעות מודל היוון תזרימי המזומנים החופשי -DCF (Discounted Cash Flow). עיקרה של שיטה זו הוא להוון בשיעור הון משוקלל את תזרימי המזומנים הצפויים בעתיד כתוצאה מפעילותה התפעולית של החברה ובכך לכמת את שוויה הכלכלי של החברה למועד עריכת השווי. הכלים ליישום ההיוון הינם דוחות של תזרימי מזומנים חזויים (פרו-פורמה) אשר אותם נחשב תוך העזרות בדוחות כספיים של תקופות נוכחיות ויצירת תחזית ל-5 השנים הבאות כאשר תחילתה של השנה השישית כערך שייר תהוון לאין סוף (הנחת העסק "החי"). את הערכים המתקבלים מהחישובים כאמור נהוון באמצעות שיעור ריבית היוון של 10%.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ענף קמעונאות המזון
3. סקירת חברת רמי לוי - שיווק השקמה בע"מ
4. ניתוח swot
5. סקירת שוק חברה מתחרה - קבוצת שופרסל בע"מ
6. ניתוח מגמות של הדוחות הכספיים
7. ניתוח יחסים פיננסים
8. הערכת שווי חברה
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

המחאה החברתית שפרצה בקיץ האחרון הביאה לשחיקת מחירים, שגרמו לשחיקת הרווח הגולמי בענף. למרות זאת החברה חתמה את הרבעון השלישי של 2011 עם עלייה בהכנסות בשיעור של 39% ועלייה בפדיון החנויות הזהות של 4% (הסניפים שהיו קיימים ברבעון השלישי ב-2010), זאת בעוד שהחברות שופרסל ומגה סבלו מירידה בפדיון חנויות זהות של 1% ו- 6.7% בהתאמה.

תגים:

רשתות שיווק · סופרמרקט · שיווק מזון · שופרסל

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח והערכת שווי - חברת "רמי לוי-שיווק השקמה 2006 בע"מ"", סמינריון אודות "ניתוח והערכת שווי - חברת "רמי לוי-שיווק השקמה 2006 בע"מ"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.