היישום אינו מחובר לאינטרנט

תכניות התערבות להתמודדות עם לחץ במקום העבודה

עבודה מס' 050820

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה זו מתמקדת בתכניות התערבות ברמה הארגונית תוך סקירת מודלים ומחקרים.

10,435 מילים ,71 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

העבודה היתה תמיד במוקד תשומת הלב של ההיסטוריה האנושית המתועדת. הפעילות הקשורה לעבודה ותוצאותיה מזוהים כבעלי חשיבות פונדמנטלית לגבי מרבית האנשים בעולם (Mow- International Research Team, 1987). הרוב המכריע של האינדיבידואלים בחברות המפותחות שואבים חלק ניכר מהwell being - האינסטרומנטלי שלהם מן ההכנסות והיתרונות המופקים מעבודתם. העבודה ותוצריה ממלאים גם פונקציות פסיכוסוציאליות , כגון השגיות ועיצוב הזהות האישית , הערכה עצמית ותחושה של הגשמה עצמית (Harpaz1990,). לעבודה יש השלכות משמעותיות לגבי ארגונים והחברה בכלל היות ותוצריה עשויים להשפיע על
הפרודוקטיביות והרווחיות של הארגונים ופריחתה של החברה כולה .

למשל ,נמצא כי מחויבות למוסר עבודה קשורה לפרודוקטיביות גבוהה, שביעות רצון מהעבודה, השתכרות, צורך חזק בהישגיות וגילוי יוזמה בעבודה (Furnham & Koritsas, 1990). אולם על אף חשיבותה של העבודה לכל היסודות החיוביים האמורים, יש לעבודה פנים אחרים וגם בהשלכותיה השלילות, ניתן לראות את חשיבותה.
העבודה עלולה להוות מקור לתשישות ולחץ, ולהסב נזקים לבריאותו הפיזית והמנטלית של העובד.
נושא הלחץ התעסוקתי נחקר רבות ב25 - השנים האחרונות. ולדברי (Burke (1993 ההתעניינות בנושא הולכת וגוברת: הוא מזכיר את עבודתם של (Cooper & Payne (1988 בנושא בעיות עכשוויות בתחום הלחץ התעסוקתי, וכן את (Quick et Al. (1987, בנושא המערכות לטיפול בבריאות העובד במקומות העבודה.

כמו כן, ממצאי מחקרים מקבלים משקל הולך וגובר בקביעת מדיניות לאומית, בכל הנוגע לנושאי העבודה והתעסוקה, כמתואר במאמרים ב American Psychologist (1990a,b)- הדנים במעמדה של הפסיכולוגיה הארגונית ומקומה בפורום הציבורי. מספר ספרים בנושא ראו אור (למשל: Beehr & Bhagat 1985; Cooper & Payne 1980,) וכן ז'ורנלים המוקדשים באופן אקסקלוסיבי לפרסום ממצאי מחקר בתחום הלחץ התעסוקתי (לדוגמה ;Work and Stress Journal of Occupational Behavior; Journal of Occupational and Organizational ; .(Psychology
הנושאים העיקריים הנסקרים ונידונים בהרחבה רבה בספרות המחקרית הינם חקר הסיבות ללחץ התעסוקתי, סממניו, השלכותיו ודרכי ההתמודדות עמו.

נושא עבודה זו הינו תוכניות התערבות להתמודדות עם לחץ במקום העבודה. באופן עקרוני ניתן לחלק את ההתערבות לשתי רמות: רמת הפרט, המתייחסת להתנהגויות שהפרט מאמץ, המאפשרות לו להתמודד טוב יותר עם לחצים בעבודה. הרמה השניה, הינה רמת הארגון. במישור זה נתייחס לפעולות והמאמצים בהם נוקט הארגון על מנת להפחית את הלחץ התעסוקתי אותו חווה העובד במסגרת אותו ארגון וזאת על מנת למנוע את שחיקתו ולשפר את תפקודו.

בעבודה זו אתמקד בעיקר בתוכניות התערבות ברמה הארגונית להבדיל מהתערבות ברמת הפרט.
לפני סקירתן של תוכניות ההתערבות ודרכי ההתמודדות עם לחץ תעסוקתי נבהיר בקצרה מהו לחץ. לאחר מכן נעמוד על מקורות הלחץ במקום העבודה, דרכי אבחונו של לחץ במקום העבודה, כיצד מתמודד עמו הפרט ולבסוף כיצד מתמודד עמו הארגון וכן נעמוד על חשיבותה של כל אחת מרמות התמודדות אלו בנפרד וביחד.

תוכן עניינים:
הקדמה
לחץ - כללי
מודלים של לחץ תעסקותי
זיהוי לחץ תעסוקתי בקרב עובדים בארגון
התערבויות להפחתת לחץ תעסוקתי
מחקר ופרקטיקה - שתי תרבויות נפרדות?
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

ADAMS, J. D., 1980 , Planing for comprehensive stress management, . In MARSHALL J., COOPER C. L. (eds.), Coping with Stress at Work, Case Studies from Industry, Chap 3, 55 - 75, (Gower, England).
ALEXANDER, C. N., SWANSON, G. C., RAINFORTH, M. V., CARLISLE, T. W. et Al. Effects of the transcendental meditation program on stress reduction, health, and employee development: A prospective study in two occupational settings. Anxiety Stress and Coping: An International Journal. 6, 245-262.
American Psychologist, 1990a, Special issue: Organizational psychology, 45, 45-283.
American Psychologist, 1990b, Psychology in the public forum, 45, 1137-1166.
BARLING, J., WADE, B. and FULLAGAR, C. 1990, Predicting employee commitment to company and union, Journal of Occupational Psychology, 63, 49-63.
BEEHR, T. A. and BHAGAT, R. S., 1985, Human Stress and Cognition in Organizations (Jhon Wiley, New York).
BLAKE, R. R. and MOUTON, J. S. 1984, Solving costly organizational conflicts, (Jossey - Bass, San Francisco).
BOMAN, B., and RAHE, R. H. 1988, Stress and Heart disease. In S. Fisher and J. Reason (eds.), Handbook of Life Stress, Cognition and Health (Wiley, Chichester).
BRIEF, A. P. and GEORGE, J. M., 1991, Psychological stress and the workplace: a brief comment on the Lazarus outlook. Journal of Social Behavior and Personality.
BROWN, G. W. 1979, The social etiology of depression-London studies. In R. A. Depue (ed.), The Psychology of the Depressive Disorders: Implications for the Effects of Stress (Academic Press, London).
BURNS, L.E, 1980, Relaxation in The Management of Stress. In Marshall J., Cooper C. L. (eds.), Coping with Stress at Work, Case Studies from Industry, Chap 5, 95-108 (Gower, England).
BURKE, R. J. 1993, Organizational - level interventions to reduce occupational stressors (rev.), Work Sress, 7, 77-87.
CAPLAN, R. D., COBB, S., FRENCH, J. R. P., VAN HARRISON, R. and PINNEAU Jr., S. R. 1975, Job Demands and Worker Health (US Government Printing Office, Washington DC).
CHAY, Y. W. 1993. Social Support, Individual Differences and Well - Being: A Study of Small Business Enterpreneurs and Employees. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 66, 285-302.
CINCIRIPINI, P.M. 1988, Cognitive stress and cardiovascular reactivity: relationship to hypertension. In J. J. Hurrell, L. R. Murphy, S. L. Sauter and C. L. Cooper (eds.), Occupational Stress: Issues and Development in Research (Taylor Francis, New York).
COOPER, C. L. and PAYNE, R., 1980, Current Concerns in Occupational Stress (Jhon Wiley, New York).
COOPER, C. L. and PAYNE, R., 1988, Causes, Coping and Consequences of Stress at Work (Jhon Wiley, New York).
CULBERT, S. A. and RENSHAW, J. R., 1972, Coping with the stresses with of travel as an opportunity for improving the quality of work and family life. Family Process, 11, 321-337.
DANIELS, K. 1996, Why aren't Managers concerned about Occupational Stress. Work and Stress. 10(4), 352 -366.
DAVIDHIZAR, R. and BOWEN, M., 1992, Camaraderie: The Key to Making Work Fun. Today's or Nurse. 14, 46-47.
DIJKHUIZEN. N., 1981, Towards Organizational Coping with Stress. In MARSHALL J., COOPER C. L. (eds.), Coping with Stress at Work, Case Studies from Industry, Chap 11, 203 - 220 (Gower, England).
DRISCOLL, J. M., KELLY, F. A., and FASSINGER, R. E. 1996. Lesbian indentity and disclosure in the workplace: relation to occupational stress and satisfaction. Journal of Vocational Behavior. 48(2), 229-242.
FARRELL, D. and STAMM, C. L. 1988, Meta-analysis of the correlates of employee absence, Human Relations, 41, 211-227.
FRENCH, J. R .P. Jr, ROGERS, W. and COBB, S. 1974, A Model of Person Environment Fit. In G. V. Coelho, D. A. Humburgh and J. E. Adams (eds.), Coping and Adaptation (Basic Books, New York).
FRESE, M. 1985, Stress at work and psychosomatic complaints: a causal interpretation, Journal of Applied Psychology 70, 314-328.
FRISCH, S. R., DEMBECK, P. and SHANNON, V. 1991, Perceptions of Stress and Ways of Coping, Canadian Journal of Nursing Administration, 4(4), 6 - 7, 9 - 13.
FULLERTON, C. S., McCARROL, J. E., URSANO, R. J. and WRIGHT. K. M. 1992, Psychological Responses of Rescue Workers: Fire Fighters and Trauma, American Journal of Orthopsychiatry, 62, 371 - 378.
FURNHAM, A. and KORITSAS E. (1990). The Protestant work ethic and vocational preference. Journal of Organizational Behavior, 11, 43 - 55.
GALINSKY, E., BOND, J. T. and FRIEDMAN. D. E. 1996, The Role of Employers in Addressing the Needs of Employed Parents. Journal of Social Issues. 52, 111-136.
GANSTER, D. C., MAYES, B. T., SIME, W. E. and THARP, G. D., 1982, Managing Occupational Stress: A field experiment. Journal of Applied Psychology, 67, 533-542.
GARDELL, B., 1982, Scandinavian research on stress in working life. International Journal of Health Services, 9, 31-40.
GIBBS, M. S., DRUMMOND, J. and LACHENMEYER, J. R. 1993, Effects of Disasters on Emergency Workers: A Review, with Implications for Training and Postdisaster Interventions. Journal of Social Behavior and Personality, 8, 5(special issue), 189-212.
GIORDANO, F. G. 1995, The Whole Person at Work: An Integrative Vocational Intervention Model for Women's Workplace Issues. Journal for Specialists in Group Work, 20, 4-13.
GLADSTONE, J. and REYNOLDS, T. 1997, Single Session Group Work Intervention in Response to Employee Stress during Workforce Transformation. Social Work with Groups, 20, 1, 33 - 49.
HANDY , J.A.1988, Theoretical and methodological problems with occupational stress and burnout research , Human Relations , 41, 351-369.
HARPAZ, I. (1990). The meaning of work in Israel : its nature and consequences. New York Praeger.
HARRISON , R.V, 1985, The Person - Environment Fit model and the Study of job Stress. In T. A. Beehr and R. S. Bhagat (eds.), Human Stress and Cognition in Organizations (Jhon Wiley, New York). pp. 23-56.
HAVLOVIC, S. J. and KEENAN, J. P. 1991, Coping with Work Stress: The Influence of Individual Differences, Journal of Social Behavior and Personality, 6, 7, 199-212.
HOLMES, T. H. RAHE, R. H., 1967, The Social Readjustment Rating Scale, Journal of Psychosomatic Research pp. 213-218.
IVANCEVICH, J. M. and MATTESON, M. T. 1987, Organizational level stress management interventions: a review and recommendations. In J. M. Ivancevich and D.C. Ganster (eds.), Job Stress: From Theory to Suggestion (Howarth Press, New York), pp. 229-248.
IVANCEVICH, J. M. and MATTESON, M. T. 1988, Promoting the Individual's Health and Well-being. In Cooper, C. L. and Payne, R., 1988, Causes, Coping and Consequences of Stress at Work (Jhon Wiley, New York), pp. 267-299.
IVANCEVICH, J. M. and MATTESON, M. T., FREEDMAN, S. M. and PHILLIPS, J. S., 1990, Worksite stress management interventions. American Psychologist, 45, 252-261.
JACKSON, S. E., 1983, Participation in decision making as a strategy for reducing job-related strain. Journal of Applied Psychology, 68, 3-19.
JACOBSON, B. H., ALDANA, S. G., GOETZEL, R. Z., VARDELL, K. D., ADAMS, T. B. and PIETRAS, R. J. 1996, The Relationship between Perceived Stress and Self Reported Illness Related Absenteeism. American Journal of Health Promotion. 11, 1.
JEMMOTT, J. B. and LOCKE, S. E. 1984, Psychosocial Factors, immunologic mediation and human susceptibility to infectious diseases: now much do we know? Psychological Bulletin, 95, 78-108.
JIMMIESON, N. L. and TERRY, D. J, 1993, The Effects of Prediction, Understanding, and Control: A Test of the Stress Antidote Model. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal, 6, 179-199
KAHN, R. L., 1987, Work stress in the 1980's: research and practice. In J. C. Quick, R. S. Bhagat, J. E. Dalton and J. D. Quick (eds.), Work Stress: Health care systems in the workplace (Praeger, New York), pp. 311-320.
KASL, S. V., 1984, Stress and Health, Annual Review of Public Health, 5, 319-341.
KEARNS, J.1986, Stress at work: the challenge of change. BUPA series. The management of health : Stress and the City (BUPA, London).
LANDSBERGIS, P. A. 1988. Occupational Stress among Health Care Workers: A Test of the Job Demands - Control Model. Journal of Organizational Behavior. 9, 217-239.
LEVI, L., and FRANKENHAEUSER, M. and GARDELLI, B. 1982, Report on work stress related to social structures and processes. In G.R. Elliot, and C. Eisdorfer, (eds.), Stress and Human Health (Springer, New York), pp. 119-146.
LINDQUIST, T., BEILIN, L. and KNUIMAN, M.1997, Influence of Lifestyle, Coping and Job Stress on Blood Pressure in Men and Women. Hypertension, 29, 1-7.
LOCKE, E. A. and TAYLOR, M. S., 1991, Stress, coping and the meaning of work.
LONG, B. C. and FLOOD, K. R. 1993. Coping with work stress: Psychological benefits of exercise. Work and Stress. 7, 109-119.
McHUGH, M. and BRYSON, I. 1992, Will the 21st century bring healthier profits through healthier people? Paper presented to the British Academy of Management Conference, Bradford, UK, September.
MELHUISH , A. H., 1980, The Doctor's Role in Educating Managers About Stress. In Marshall J., Cooper C. L. (eds.). Coping with Stress at Work, Case Studies from Industry, Chap 1, 3-40 (Gower, England).
MICHIE, S. 1996, Reducing Absenteeism by Stress Management: Valuation of a stress Counseling Service. Work Stress, 10 ,367-372.
MISHARA, B. L. and GIROUX, G. 1993. The Relationship between Coping Strategies and Perceived Stress in Telephone Intervention Volunteers at a Suicide Prevention Center. Suicide and Life Threatening Behavior, 23(3), 221-229.
MOTOWILDO, S. J., PACKARD, J. S. and MANNING, M. R. 1986, Occupational stress: it's causes and consequences for job performance, Journal of Applied Psychology, 71, 618-629.
Mow- International Research Team . (1987). The Meaning of Working (London: Academic Press).
MURPHY, L. R., DUBOIS, D. and HURRELL, J. J. 1986, Accident reduction through stress management, Journal of Business and Psychology, 1, 173-182.
MURPHY, L. R., 1987, A review of organizational stress management research: methodological considerations. In J. M. Ivancevich and D. C. Ganster (eds.), Job Stress: From Theory to Suggestion (Howarth Press, New York ), pp. 215-227.
MURPHY, L. R., 1988, Workplace Interventions for Stress reduction and Prevention. In In Cooper, C. L. and Payne, R., 1988, Causes, Coping and Consequences of Stress at Work (Jhon Wiley, New York), pp. 301-339.
NEWMAN, J. D. and BEEHR, T., 1979, Personal and organizational strategies for handling job stress: a review of research and opinion. Personnel Psychology, 32, 1-43.
NEWMAN, M. G. and STONE, A. A. 1996. Does Humor moderate the effects of experimentally - induced stress? Annals of Behavioral Medicine, 18(2), 101-109.
PEARLIN, L. and SCHOOLER, C. 1978, The Structure of Coping. Journal of Health and Social Behavior. 19, 2- 21.
PIERCE, J. L. and NEWSTROM, J.W., 1983, The design of flexible work schedules and employee responses: relationships and processes. Journal of Occupational Behavior, 4, 247-262.
QUICK, J. C., BHAGAT, R. S, DALTON, J. E. and QUICK, J. D., 1987, Work Stress: Health Care Systems in the Workplace (Praeger, New York).
RENSHAW, J. R., 1975, An exploration of the dynamics of the overlapping worlds of work and family. Family Process, 14, 143-165.
REYNOLDS, A. and SHAPIRO, A. A. 1991, Stress reduction in transition: conceptual problems in the design , implementation , and development of worksite stress management interventions. Human Relations , 44, 717- 733.
ROSS, E. 1996, How South African Social Workers Cope with Occupational Stress. Social - Work, 32, 97-111.
Royal College of Physicians, Smoking or Health (London: Pitman Medical, 1977).
SELYE, H., 1974, Stress without Distress (New York: J. B. Lippincott, 1974).
SIEGRIST, J. and PETER, R., 1994, Job stressors and coping characteristics in work - related disease: issues of validity, Work Stress, 8, 130- 140.
SHINN, M., ROSARIO, M., MORCH, H. and CHESTNUT, D. E., 1984, Coping with job stress and burnout in the human services. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 864-876.
TEHRANI, N. and WESTLAKE, R. 1994, Debriefing Individuals Affected by Violence, Counseling Psychology Occupational Health Service, 7, 3, 251-259.
WALL, T.O. and CLEGG, C. W., 1981, A longitudinal study of group work redesign. Journal of Occupational Behavior, 2, 31-49.

תגים:

ארגונית · התנהגות · לחצים · עובדים · תעסוקתי · שחיקה · תעסוקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תכניות התערבות להתמודדות עם לחץ במקום העבודה", סמינריון אודות "תכניות התערבות להתמודדות עם לחץ במקום העבודה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.