עבודות [559-567] מתוך 1255 :: [עמוד 63 מתוך 140]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 63657 SHOPPING CART DISABLED
השפה העברית בתרבות החרדית, 2000.
משמעות השפה בחברה החרדית, והפונקציות שהיא ממלאת בחברה זו.
2,351 מילים (כ-7 עמודים), 14 מקורות, 174.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה עוסקת בביסוס הטענה כי השפה היא אמצעי המבנה את המציאות כנגד התפיסה כי השפה היא רק 'סוכן הסעה' של מחשבות. ביסוס הטענה נערך באמצעות התמקדות בחשיבות השפה בחברה החרדית מול החברה החילונית.
במסגרת זו, נערכת סקירה של השימוש בשפה בקרב מספר קהילות חרדיות, ובחינת ההבדלים בין החינוך הלשוני של גברים ונשים.  כמו כן ישנה התבוננות בהיבטים הלשוניים של המעבר מהחברה החילונית לחברה החרדית, ומהחברה החרדית לחברה החילונית. התבוננות זו נתמכת בסקירת ספרות ובראיון אישי שנערך עם 'חוזר בשאלה'. הסעיף האחרון בוחן בקצרה את המגמה האוניברסאלית של המתח בין המסורת והמודרנה, והפונקציה של השפה במתיחות זו.

ניתן לראות בבירור שהשפה העברית המודרנית שונה בתכלית משפת הקודש העברית המקובלת במגזרים חרדים מסוימים. החברה החרדית בפרט והיהדות בכלל מכירים בחשיבות השפה ככלי לעיצוב הפנימי של האדם, ובתפקיד החברתי שהיא ממלאת בשמירה על נבדלות וסגירות בפני השפעות חיצוניות.
למרות שבסיס השפה העברית המודרנית והמקראית הוא אחד, ולמרות שייכותם של החרדים והחילוניים לעם אחד, קל יותר לעמוד על ההבדלים התרבותיים-לשוניים התהומיים הפעורים בין החברות (היינו, הגורם המפריד), מאשר על המאחד בניהם.

תוכן העניינים:
מבוא
טריגלוסיה לשונית-תרבותית
החינוך בגיל צעיר (בנות)
הכניסה לעולם החרדי
המעבר לעולם החילוני
בעולם: שפת הדת והמסורת מול המודרנה
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 63646 SHOPPING CART DISABLED
תרבות בית-הספר ותרבות האינטרנט., 2005.
7,690 מילים (כ-23.5 עמודים), 20 מקורות, 438.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לכאורה נדמה שהפער בין שני העולמות הללו גדול מאוד, כל אחד מאופיין אחרת לגמרי, האחד מייצג מסגרת, חוקים ומשמעת והשני מזוהה עם חופש, מהירות ותעוזה. כאן אנסה להגדיר את המאפיינים של שתי המערכות, מהן חוקיה, מה היחסים בין הפרטים בקבוצה, כמו למשל רעיון אחדות הזמן שמדבר עליו אבירם (1994), מול האפשרויות העל-זמניות, כמעט, שמציעה רשת האינטרנט.
מתוך ההבדלים שבין שתי המערכות, כיצד נערכים בבית-הספר לשילוב האינטרנט בתכנית הלימודים, אלו בעיות עומדות בפניהם. אתן מספר דוגמאות לפתרונות שעולים מהשטח, המצביעים, בעצם, על ראיית העולם השונה, ונעים בין הדגש על פיתוח האדם דווקא, מול השאיפה להטמעה מירבית של האינטרנט במערכת הבית-ספרית.
בעבודה זו אעמוד על מאפייני תרבות הלמידה המסורתית לעומת מאפייני למידה דרך מחשב.
כלומר כיצד רותמים אנשי המקצוע השונים את אינטרנט, ואת הטכנולוגיה המתקדמת בניסיון לשלבם במערכת החינוך, האם הם כלי עזר בידי המערכת, או שהם מכתיבים כללים חדשים, ואופי לימוד שונה לחלוטין, המפרק מסגרות ישנות ומציע במקומן אחרות, מסגרות שונות של זמן, מקום ואופי לימוד שונים לחלוטין.
כלומר יבחנו כאן בעצם שני ממדים - האינטרנט כתרבות, על שלל חוקיה ומאפייניה מול תרבות הכיתה, והאינטרנט ככלי שמשפיע ומשנה את חוקי הכיתה והלמידה.
בפרקים הבאים אבחן מהן התיאוריות שעוסקות במבנה בית-הספר והכיתה, מה מערך נושאי התפקידים השונים, מה המבנה הפיזי, הקלאסי והפתוח. כיצד השתנה במשך השנים היחס בין המורה לתלמיד, כיצד השתנה המערך הכללי סביבו - ממערכת המספקת ידע, למערכת המבקשת להתחשב בצרכיו.
מהו האינטרנט, מה אופיו, מה התכונות העיקריות שלו, כיצד ניתן להיעזר בו, באילו תחומים של חיינו הוא נוטל חלק. מה היתרונות ומה החסרונות של הטכנולוגיה הזאת. כיצד ניתן להיעזר באינטרנט ובמערכות טכנולוגיות מתקדמות בסביבת הלימודים, וכיצד משפיעים ערכי התרבות של האינטרנט על הקודקס התרבותי של בית-הספר.

תוכן העניינים:
1. מבוא
   מהי תרבות
2. תרבות בית הספר
   פער בין תרבות  בית הספר לתרבות מחוצה לו
   תרבות בית הספר המודרני
3. תרבות האינטרנט
   ממד המידע
   ממד התקשורת הבינאישית
   המעבר מתרבות האינטרנט לתרבות בית-הספר
   יתרונות הלימוד באמצעות המחשב
   פורומים להשלמת הדיון בכיתה
4. סיכום
5. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 63631 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין דלקות אוזן תיכונה בילדות המוקדמת לבין השפה, 2000.
סקירה קצרה.
1,546 מילים (כ-5 עמודים), 4 מקורות, 86.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
מבוא
פרק ראשון - השפעת דלקות אוזן תיכונה על השמיעה
פרק שני - הקשר בין דלקות אוזן תיכונה בילדות המוקדמת לבין השפה
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא

דלקת אוזן תיכונה - הגדרה: המונח דא"ת מתייחס לנוכחות של נוזל בחלל האוזן התיכונה,
בהעדרם של סימנים חד משמעיים לזיהום חמור. ((1993 ,KNIVEIRG
דלקות אוזן תיכונה חדות הן מהמחלות השכיחות ביותר בגיל הילדות (1-3). עד %80 מן הילדים
יחלו בהם לפחות פעם אחת במשך הילדות. עיקר שכיחותן של דא"ת היא בשנות החיים
הראשונות עם שכיחות גבוהה נוספת בתקופת גן החובה וכיתות בית הספר הנמוכות. זוהי בדיוק
התקופה בה מתרחש בחיי הילד תהליך מזורז של רכישת שפה. (פוגלמן, (1993
דא"ת מקושרות לעיתים קרובות עם אובדן שמיעה משמעותי בראשית החיים. ( 1998,
(LEVARG
לאור עובדה זו מתעוררת השאלה האם לדא"ת השפעה כלשהי על הישגים לשוניים?
קיומו של קשר שכזה בין דא"ת במשך שנות החיים הראשונות ויכולת שפה מאוחרת יותר, נותר
במחלוקת עקב ממצאים אמפיריים סותרים.

בעבודה תוצגנה הגישות השונות ביחס לקשר בין דא"ת לבין התפתחות השפה.


 
עבודה מס' 63628 SHOPPING CART DISABLED
המבוגר המצוי והמבוגר הרצוי על פי כתביו של יאנוש קורצ'אק., 2002.
4,718 מילים (כ-14.5 עמודים), 13 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
פרק ראשון: יאנוש קורצ'אק- פרקי חיים 1942 - 1878
פרק שני: דמות הילד על פי יאנוש קורצ'אק
פרק שלישי: המבוגר המצוי על פי יאנוש קורצ'אק
פרק רביעי: המבוגר הראוי על פי קורצ'אק
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
בעבודה זו אנסה לענות על השאלה כיצד ראה קורצ'אק את יחסם של המבוגרים לילדים, וכיצד
חשב שיחס זה צריך להיות.
לצורך כך, אציג בפרק הראשון סקירה קצרה על יאנוש קורצ'אק הילד, המחנך, הסופר. בפרק
השני אציג את דמות הילד על פי קורצ'אק וזאת מאחר שקורצ'אק סבר שהילד - יכולותיו,
אישיותו ותכונותיו - צריכים להיות נקודת המוצא לעשייה החינוכית. בפרק השלישי אציג את
דמות המבוגר (הורה, מחנך) כפי שהיא עולה מכתביו השונים של קורצ'אק. בפרק האחרון של
העבודה אתאר כיצד, לדעת קורצ'אק, צריך מבוגר השואף לחנך להתנהג על מנת להצליח
בחינוך.
העבודה אינה מתיימרת לקבוע מהו המחנך המושלם שכן, כפי שיוצג בהמשך, קורצ'אק לא
האמין שקיימת שלמות לא אצל ילדים ולא אצל מבוגרים. הוא דיבר על ניסיון לנהוג באופן הטוב
ביותר האפשרי.
לצורך העבודה השתמשתי בעיקר בכתביו של קורצ'אק. בנוסף נעשה שימוש במאמרים
ובספרים המתארים את חייו ואת משנתו החינוכית.


 
עבודה מס' 63619 SHOPPING CART DISABLED
השפעת המסגרת החינוכית על הדימוי העצמי של התלמיד לקוי הלמידה., 1997.
6,928 מילים (כ-21.5 עמודים), 26 מקורות, 317.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
מבוא
פרק ראשון: לקויי למידה - הגדרה
פרק שני: דימוי עצמי
פרק שלישי: שילוב
פרק רביעי: הדימוי העצמי של הילד לקוי הלמידה
פרק חמישי: דוגמא לתוכנית התערבות כיתתית לשיפור הדימוי העצמי של תלמידים לקויי
למידה המשולבים בכתה רגילה
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
בעבודה זו אנסה לבחון את השפעת המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד לקוי הלמידה על
הדימוי העצמי שלו. לצורך כך אסקור בפרק הראשון את ההגדרות השונות למונח "לקויי
למידה". בפרק השני יוצג מושג הדימוי העצמי וייסקרו מה הם הגורמים המשפיעים על עיצובו.
בפרק השלישי אסקור את מושג השילוב הרציונאל העומד בבסיסו ואפשרויות ההשמה של
תלמידים לקויי למידה, בישראל. בפרק הרביעי אפרט מה הם הגורמים המשפיעים על הדימוי
העצמי של ילד לקוי למידה, תוך מתן דגש על ההשפעה שיש לסוג המסגרת החינוכית בה לומד
הילד לקוי הלמידה על הדימוי העצמי שלו. בפרק החמישי והאחרון, אציג דוגמה לתוכנית
התערבות שנבנתה במטרה להעלות את הדימוי העצמי של תלמידים לקויי למידה המשולבים
בכתה רגילה.


 
עבודה מס' 63607 SHOPPING CART DISABLED
פיתוח מודעות רב תרבותית בתוכניות הלימוד של בית ספר 'גליל'., 2005.
11,521 מילים (כ-35.5 עמודים), 38 מקורות, 548.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון : האם ניתן לפתח מודעות רב - תרבותית?
פרק שני : תוכנית הלימודים של כיתה ז' בבי"ס "גליל"
פרק שלישי : פיתוח מודעות רב - תרבותית בתוכנית הלימודים
סיכום
נספחים
ביבליוגרפיה

מבוא
בעבודתי זו אנסה לבדוק האם ניתן לפתח מודעות רב - תרבותית אצל הדור הצעיר החי בישראל של היום בכלל ובגליל בפרט. כפי שאראה במהלך העבודה, ישראל היא מדינה מרובת תרבויות ועדיין ללא מודעות רב-תרבותית. כלומר, מתקיימות בה תרבויות רבות ושונות, תוך סובלנות במקרה הטוב ותוך שסעים ופערים במקרה הנפוץ. על רקע תופעה זו מעניין לבדוק את המקרה הייחודי ויוצא הדופן של בית ספר דו - לאומי ודו - לשוני "גליל".
ביה"ס גליל נוסד לפני שמונה שנים ע"י עמותת יד ביד, לחינוך דו לשוני בישראל. בכל כיתה מלמדות שתי מחנכות, יהודייה וערבייה. בית הספר נתמך על ידי משרד החינוך ומאושר כביה"ס על יסודי ייחודי, על אזורי.1 בביה"ס גליל לומדים כ-180 תלמידים בכיתות א'-ז' הבאים מיישובי משגב, סח'נין ושעב.
בפרק הראשון של עבודה זו אנסה להשיב על השאלה באופן תיאורטי, האם ניתן בכלל לחנך או לפתח מודעות רב - תרבותית? התשובות והדעות כאן, כראוי לנושא הרב - תרבותיות בכלל והחינוך לרב - תרבותיות בפרט, הן רבות ומגוונות, אביא את הבולטות שבהן.
בפרק השני אפרט את הדוגמא של בי"ס "גליל" ואתמקד בתוכנית הלימודים של כיתה ז' שהיא הכיתה הבוגרת ו"המייסדת" של בית ספר זה. פרק זה יתבסס על חומרים כתובים של התוכנית וראיונות עם המורות המובילות והמנהלים העמיתים.
בפרק השלישי אנסה לבדוק האם אכן תוכנית הלימודים של כיתה ז' בבי"ס "גליל" עונה על המדדים של פיתוח המודעות הרב - תרבותית. בפרק זה אנסה לחבר בין התיאוריה למעשה, בין הרצוי למצוי. כמו כן אביא כאן בקצרה ראיות לנושא מפורומים שונים הקשורים לבית הספר.
בנוסף אסקור את הקשיים והמכשלות בדרך ליישום. כמו כן אביא בקיצור המתבקש את הדוגמא של בית הספר בנוה שלום.2
להערכתי, ניתן יהיה להיווכח כי תוכנית הלימודים של כיתה ז', אכן עונה להלכה על הצורך הדחוף לפתח מודעות רב - תרבותית, אך למעשה הדרך עדיין ארוכה ומסובכת. כלומר, למרות העשייה המבורכת ואולי בזכותה, יש עדיין הרבה מה לחשוב ולעשות.

ככלל, עבודה זו עוסקת בהיבט המקסימליסטי של רב תרבותיות, כלומר רב-תרבותיות פלורליסטית במובנה המלא והעשיר ביותר. לפי הגדרתה של נורית נוביס דויטש3, "ברמה המינימליסטית, האדם הפלורליסט הוא סובלן. אין הוא מתעמק ברציונל הקוגניטיבי של ריבוי טובים אלא דוגל בעמדת שיח הזכויות: גם לאחר מגיעות זכות הביטוי, חופש ההתאגדות, חופש הפולחן וכדומה. במקביל, הוא בהחלט עשוי לשפוט לשלילה ערכים הסותרים את שלו. יחסו לאחר חיובי, ואם הוא נרתע רגשית מאחרות, הרתיעה היא ברמה נשלטת. התחומים בהם מתבטא הפלורליזם שלו הם ה'רכים' יותר: בעיקר פלורליזם תרבותי, המתמקד בקונבנציות ונורמות. ברמה חברתית נצפה שיתמוך בזכויות האחר ויתנגד לגזענות. ברמה המקסימליסטית, האדם הפלורליסט הוא בראש וראשונה פלורליסט קוגניטיבי. הוא תופס את המציאות כמורכבת, מזהה בה דילמות וסתירות שלא ניתן ליישבן, ומאמין שערכים שונים וסותרים יכולים להיות "טובים" במקביל. הפלורליזם שלו יונק מחשיבה הקרובה יותר לרלטיביזם; נגדירו כ"פלורליסט חזק" או "רב תרבותי". כאן, היחס חיובי כלפי האחר כולל מרכיב של הערכה ומשיכה לעושר ומגוון תרבותי וערכי. אדם זה אינו מאמין שאמונותיו הן היחידות הנכונות, אם כי הוא עשוי להאמין שלא כל המערכות הערכיות שוות (דהיינו, יש מערכות ערכיות כמו הנאציזם שראוי לשלול). התחומים עליהם הוא מחיל את הפלורליזם שלו יכללו, מלבד התרבותי, גם את הערכי ואולי (אם כי לא בהכרח) את המוסרי. נצפה שיתמוך בחברה פלורליסטית בה יש כבוד ומקום לעולמות תרבותיים וערכיים שונים, ויתנגד להגמוניות כח סמויות (כמו ההגמוניה המערבית, הגברית וכד'). אדם כזה התמודד עם דילמות הכרוכות בתפיסת עולם פלורליסטית, וליבן את עמדותיו בנושא באופן מודע".
בין הפלורליסט המינימליסט והמקסימליסט יתכנו כמובן מצבי ביניים.
בנוסף, מן הראוי לדעתי להזכיר כאן את הקשר האישי שיש לי לרעיון בית הספר ולקיומו 4, השתדלתי כמידת האפשר שהקשר הרגשי החזק שיש לי לרעיון בכלל ולבית הספר המסויים בפרט, לא יטו את התוצאות באופן בלתי סביר.
ומלה אחרונה באמת, אני אסירת תודה ומלאת כבוד והערכה למנהלי ומורי בית ספר 'גליל' שפתחו בפני את דלתם ואפשרו לי להוציא עבודה זו מן הראש והלב אל הכתב.
---------------------------------------------------------------------------------
1. דרכו של בית הספר להכרה רשמית לא היתה קלה. בתחילה לפני שהוקם, כאשר הרעיון רק התחיל לקרום עור וגידים, פנה אלינו השר גונן שגב ושאל האם אין מספיק בעיות בין דתיים לחילוניים שאנו רוצים להקים בית ספר לערבים ויהודים? בנוסף לקח די הרבה זמן עד שמשרד החינוך הסכים להכיר בבית הספר גם אחרי שכבר הוקם ופעל.
2. בית הספר בנוה שלום חנך את בית ספר גליל בשנותיו הראשונות ומייצג תפיסה דומה לגבי מחויבותו החברתית של בית הספר בכלל ובית ספר יהודי-ערבי בפרט.
3. נורית נוביס דויטש "עד כמה ניתן לצפות לפלורליזם באוכלוסיה?", באתר האינטרנטחינוך לפלורליזם.
4. התמזל מזלי והייתי מההורים המייסדים, בתי הצעירה למדה בבית הספר מכיתה א' ועד השליש הראשון של כיתה ז'.
 
עבודה מס' 63575 SHOPPING CART DISABLED
הוראת השואה באופן חוויתי, 2005.
האם הוראת השואה צריכה להעשות במסגרת שיעורי ההיסטוריה בלבד, או שיש אפשרויות אחרות?
2,928 מילים (כ-9 עמודים), 12 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בין החוקרים, אנשי החינוך, המורים, אנשי ציבור, פוליטיקאים ובני הדור הראשון והשני לשואה אין תמימות דעים באשר להוראת השואה. נכון כי הוראת השואה עוגנה בחוק כבר ב-1980 אך למעשה מאז הסתיימה השואה ועד ימינו חלוקות הדעות כיצד יש להורות את הנושא.
מהדעה הקיצונית הטוענת כי אין להורות את הנושא כלל משום "טריותו" ולהסתפק בהנצחה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, עבור בגישה הרציונלית הטוענת להוראת השואה במסגרת שיעורי ההיסטוריה הרגילים, המשך בגישה הקושרת קשר הדוק בין הלקח ההיסטורי והציונות ועד גישות אינגרטיביות יותר המרחיבות את נושא הוראת השואה מעבר לכתלי הכיתה ומעבר לשיעורי ההיסטוריה.

עבודה זו תעסוק בגישות האינטגרטיביות תוך שימת דגש על הרגישות והזהירות המתבקשת בהוראת השואה. כלומר, נשאלת כאן השאלה כיצד ניתן ללמד את השואה מלבד בשיעורי ההיסטוריה? האם ניתן לשלב את הידע ההיסטורי עם נושאים אחרים? מה הסכנות בלימוד אינטגרטיבי? מה היתרונות? כיצד יש ללמד את השואה?. האם כחלק מההיסטוריה של העמים? של היהודים? של הקמת מדינת ישראל? האם ניתן לתפוס באופן רציונלי את השואה? האם ניתן לשמור על גישה "אקדמית-אוביקטיבית"?

השואה היא נושא הלימוד היחיד שחובת הוראתו מעוגנת בחוק חינוך ממלכתי (מ-1980). אולם, דרכי ההוראה, התכנים והדגשים נתונים לויכוח מתמשך. מחד גיסא הטוענים לייחודה של השואה ולתפקידה החיוני בבניית הזהות הלאומית של החברה הישראלית ומאידך גיסא מצדדי הפרשנות האוניברסלית המוסרית לשואה, שהתעקשו על הוראתה במסגרת כוללת של לימודי ההיסטוריה. מלבד ההבדלים בפרשנות האוניברסלית  או הפרטיקולרית ישנם גם הבדלי גישה מהותיים בין החוקרים ההיסטוריוגרפיים לבין האפשרויות שטומנות בחובן הטכנולוגיות המתקדמות. החוקרים עדיין מתמקדים בסוגיות מהותיות, לעומתם, בעזרת הטכנולוגיות המתקדמות ניתן להביא עדויות מוקלטות של ניצולי שואה למרכז השיח הציבורי. נוצר כאן מתח מתמיד בין סימני השאלה שמעמידים ההיסטוריונים, לבין סימני הקריאה שמציבים אנשי ציבור, פוליטיקאים ואנשי חינוך ובכללם גם בני הדור הראשון והשני לשואה.

שאלת המחקר שעבודה זו באה לבדוק היא: האם הוראת השואה צריכה להעשות במסגרת שיעורי ההיסטוריה בלבד, או שיש אפשרויות אחרות?
להערכתי מן הראוי ללמד את נושא השואה בדרכים רבות ומגוונות ולא רק בשיעורי ההיסטוריה. בעבודה זו אציג בקיצור את הגישות השונות והדגשים השונים העומדים ביסודה של כל גישה. בנוסף אביא דוגמאות משלי להוראת הנושא ואת דעתי בסוגיה הנדונה. חשוב כאן לציין לדעתי כי עובדת היותי מורה לאמנות, מורת עברית בכיתת קלט ובאולפן למבוגרים, חניכה ומדריכה בשומר הצעיר, השפיעו על דעותי הראשוניות בנושא, דעות שאולי התעשרו, התרחבו והתנסחו בעקבות העבודה והקורס, אולם לא השתנו מבחינה מהותית. עוד חשוב לי לציין כאן שלאורך כל העבודה (וגם לעומקה ורוחבה) התלבטתי מה 'להכניס' לכאן? מה אקדמי ומה לא עומד בדרישות האקדמיות? מה אפשר להכניס לכאן מנסיוני ומה לא שייך? מה אולי רגשני או רגשי מדי? באיזו מידה דעותי, רגשותי, אמונותי משפיעות ואולי מטות את הטיעונים?
דומה כי כל ההתלבטויות הללו קשורות קשר בל ינתק לנושא הזהות (השמו"צניקית, הקיבוצניקית, הגלילית, הישראלית, היהודית, האנושית...) שלי בכלל ולנושא הוראת השואה בפרט, בשלב זה של המבוא הן יוותרו ללא תשובה.

תוכן העניינים:
מבוא
הוראת השואה - היסטורית \ ערכית \ רגשית
הוראת השואה בתחומי דעת שונים
סיכום
נספחים
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 63571 SHOPPING CART DISABLED
הגירה כגורם לפסיכופתולוגיות בגיל ההתבגרות, 2004.
בחינת השפעות ההגירה על המתבגר, דרכים להתמודדות, הצגת גורמי סיכון והגנה במהלך ההגירה.
4,608 מילים (כ-14 עמודים), 11 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הגירה ממדינה למדינה היא מצב מיוחד בחוויה האנושית, מצב בו האדם צריך להתנתק מכל מה שהכיר בעבר ולהסתגל לתנאי חדשים, שיכולים להיות שונים מבחינות רבות. גם תקופת ההתבגרות זהי תקופה סוערת בחיי האדם, בה משתנה תפיסת עצמו ותפיסת הגוף כתוצאה משינויים פיסיים והורמונליים ומתחיל המעבר מהילדות אל הבגרות. בגלל שילוב של שתי תופעות ייחודיות אלו, הגירה בתקופת ההתבגרות יכולה להיות מלווה בסימפטומים ייחודיים, אשר לא נפגוש במהגרים בגילאים אחרים. הנושא הוא בעל משמעות ועניין אישיים עבורי, שכן גם אני עליתי לארץ בגיל ההתבגרות (בגיל 11). לכן, ברצוני בעבודה זו לבחון את ההשפעת הגירה על החוויה של המתבגר, לבדוק כיצד ניתן להתמודד עם השפעה זו, ולהציג גורמי סיכון והגנה במהלך ההגירה.
ההגירה שעליה מדובר בעבודה זו היא הגירה במובן של "העלייה" בישראל, כלומר יציאה מארץ המולדת לארץ אחרת על מנת להשתקע בה, או לפחות לפרק זמן ארוך (טיאנו, 1999). לא מדובר בהגירת פליטים, מבקשי מקלט או הגירת עובדים (עובדים זרים), אשר להם מאפיינים ובעיות הייחודיים להם.

תוכן העניינים:
מבוא
גיל ההתבגרות וגורמי סיכון
ההגירה וגורמי סיכון
השפעת ההגירה על המשפחה, הלימודים ויחסים עם קבוצת השווים
   השפעת ההגירה על המשפחה
   השפעת ההגירה על הלימודים
   התמודדות עם קבוצת השווים בהגירה
הגירה כגורם דחק וההתמודדות עם הדחק
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 63554 SHOPPING CART DISABLED
מעשיות התבגרות של נשים על פי תיאוריות של אריקסון ופרויד, 2005.
בחינת שלוש מעשיות.
10,964 מילים (כ-33.5 עמודים), 17 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תבחן בעזרת תיאוריות התפתחות של אריקסון ופרויד את תהליך התבגרות של נשים על פי סיפורי עם שונים. לשם כך בחרתי שלושה סיפורי עם הקשורים להתבגרות נשים שהועלו על הכתב ע"י יוצרים שונים ואינם דומים מבחינת העלילה.
הסיפורים שנבחרו הם: הסיפור "אמור ופסיכה" מהמיתולוגיה היוונית, "שלגייה" של האחים גרים ו"בת הים הקטנה" של הנס כריסטיאן אנדרסן. סיפורים אלה הם קלאסיקות שנכתבו וסופרו בעיבודים וגרסאות שונים בכל העולם. לכל סיפור שבחרתי יש את הייחוד שלו, הגיבורות עוברות בכל הסיפורים מסע התבגרות אך בכל סיפור תהליך המסע שונה מקודמו: פסיכה עוברת מסע אקטיבי לעומת שלגייה שעוברת התבגרות פסיבי; בת הים נכשלת בפתרון המשבר של גיל ההתבגרות לעומת הגיבורות האחרות שעוברות אותו בהצלחה. דרך שוני זה אבדוק מרכיבים שונים בהתבגרות.
תהליך ההתבגרות הוא אחד מהשלבים המורכבים בתהליך התפתחות האדם, וזאת בעיקר בזמננו כאשר ההתבגרות נמשכת זמן רב יותר מבעבר. תהליך ההתבגרות דורש מן האדם לעבור התמודדויות רבות וקונפליקטים נפשיים שפתרונם יביא את המתבגר לשלב הבא - לחיים אינטימיים והקמת משפחה. הדמויות במעשיות והמיתוסים משקפים בברור מאבקים פנימיים שונים בנפש האדם ואלו משתקפים בתיאור הדמויות, באופן הייצוג של טוב ורע ובמסעות שהגיבורים עוברים.

את העבודה אתחיל בשלבי ההתפתחות של אריקסון ופרויד והבנה כללית של תהליך ההתבגרות ואבחן תיאורית התפתחות של נשים ולאחר מכן אציג את הקווים המשותפים שיש בין מעשיות ההתבגרות ככלל ומעשיות התבגרות של נשים בפרט, ואמשיך בניתוח של שלושת הסיפורים שבחרתי על פי התיאוריות השונות ובאמצעים ספרותיים.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. הבסיס התאורטי
   2.1 התיאוריה ההתפתחותית של פרויד
   2.2 התיאוריה ההתפתחותית של אריקסון
   2.3 סיכום והשוואה בין התיאוריות
3. מעשיות-עם וגיל ההתבגרות
   3.1 גיל ההתבגרות
   3.2 מעשיות התבגרות
   3.3 מוטיבים וסמלים במעשיות התבגרות של נשים
4. ניתוח סיפורים על פי תיאוריות התבגרות
   4.1 תהליך ההתבגרות בסיפור "אמור ופסיכה"
   4.2 תהליך התבגרות בסיפור "שלגיה"
   4.3 תהליך ההתבגרות בסיפור "בת הים הקטנה"
5. סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: הטקסטים של המעשיות עצמן אינו חלק מהעבודה.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [559-567] מתוך 1255 :: [עמוד 63 מתוך 140]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>