היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת שפת גוף של המורה על אקלים כיתה

עבודה מס' 064383

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד תקשורת בלתי מילולית ושפת הגוף מסייעים לשיפור האקלים בכיתה.

7,629 מילים ,52 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

"אקלים כיתה" הנו מושג רחב הכולל בתוכו ממדים רבים והוא מכונה בפי חוקרים גם "אווירת כיתה" או "סביבת כיתה", כשההתייחסות היא לחדר הכיתה בו מתקיימים תהליכי הוראה ולמידה ולמרכיבים המשתתפים והמשפיעים על תהליכים אלה ועל תוצאותיהם. לכתה כמקום ההתרחשויות הלימודיות והחברתיות השונות, ולפעילות הגומלין המתרחשות בה יש השפעה על התלמיד (MOOS 2000):
- ברמה האישית: תפיסה עצמית ושביעות רצון אישית.
- ברמה הקבוצתית: בתחושת ההשתייכות, ביחסים הבין אישיים
חוקרים ואנשי חינוך רואים את מכלול הגורמים הסביבתיים, המשפיעים על אופייה הייחודי של פעילות הגומלין בכתה, ואת מכלול העמדות ודפוסי ההתנהגות הנוצרים בעקבות פעילות זו, כשלמות אחת, או כמשתנה כולל המכונה "אקלים כיתה".
על פי חוקרים, הכיתה כסביבה אקולוגית מהווה סביבה קריטית להתפתחות הילד, בשנים שבהן מתעצבת אישיותו. במסגרת הכיתה התלמיד מתנסה בחוויות רגשיות ובתהליכים בין-אישיים, המשפיעים על תפיסתו העצמית, על יכולת להסתגלות רגשית ולהסתגלות החברתית ועל יכולתו לנצל את מכלול כישוריו (גל-אור, 1988).
(1979) Moose מגדיר את אקלים הכיתה כתוצר של משתנים שונים.לפי הגדרתו, האקלים הוא תוצאה של לחצים הפועלים באופן דו צדדי: לחצים סביבתיים הפועלים על התלמידים ולחצים מן התלמידים הפועלים על הסביבה. לפי הגדרה זאת בית הספר, המורים, הסביבה והתלמידים כולם יחד משפיעים על אקלים הכיתה.

מספר רב של מחקרים כמו raser & Walberg 1999). Lewis & Watson 2001 ) נערכו לצורך בדיקת המשתנים המשפיעים על אקלים הכיתה, ונמצאו ממצאים שונים. אולם המחקרים לא הרבו לעסוק במשתנה של שפת הגוף של המורה כמשפיעה על אקלים הכיתה.

מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק את הקשר בין שני אלו כאשר שאלות המחקר הן:
1. באיזו מידה התלמידים מתרשמים משפת הגוף של המורה
2. אילו חיזוקים חיוביים ואלו שליליים מועברים לכיתה באמצעות שפת הגוף.
3. האם שפת הגוף יכולה להקטין את רמת הקונפליקטים בכיתה.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
2. אקלים כיתה
2.1 מהו אקלים כיתתי
2.2 ממה מורכב האקלים הכיתתי
3. מהי שפת הגוף\ תקשורת בלתי מילולית
3.1 הגדרה
3.2 מרכיבי התקשורת
3.3 ענפי שפת הגוף
3.4 תפקיד אברי הגוף בתקשורת הבילתי מילולית
3.5 הקשר בין השפה המילולית והשפה הבלתי מילולית
4. השפעת התקשורת הבלתי מילולית על אקלים הכיתה
4.1 חשיבות השפה
4.2 השפעה על התקשורת והלכידות של הכיתה
4.3 השפעת שפת הגוף על המנהיגות
4.4 השפעת שפת הגוף על התקשורת
4.5 שיתוף פעולה
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

אקלים הוא מושג מקיף ורב מימדי הכולל גורמים רבים כגון: יחסים בינ- אישיים, נורמות, מידת הפיקוח או החופש, לכידות,תחושת השתייכות וסיפוק, סדר ונוהל, שיתוף, תחרותיות ועוד. חוקרים שונים נותנים הגדרות שונות לאקלים, ובהתאם לכך גם מודדים אותו בכלים שונים, לפעמים אף מונים גורם אחד בשמות שונים.
המושג "אקלים חברתי" נושא אופי כוללני ומעורפל למדי. חוקרים שונים מסתמכים על משתנים או מרכיבים שונים בהדגישם מהו "אקלים חברתי" (מניס 1996) .
שמאק (1985) ניסחו מודל המאפיין את האקלים החברתי. מודל זה מבחין בין שישה משתנים שכל משתנה (או מרכיב) לחוד תלוי בכל האחרים, ולצורך בדיקה או חקירה ניתן לטפל בכל משתנה לחוד.

מקורות:

בלום גרוס מ (2001) "שלבי התפתחות ברמת פענוח של מסרים בלתי מילוליים המועברים באמצעות שפת גוף" הד החינוך
בנצור נעמי (1996) עניין של תדמית- המסרים הבלתי מילוליים בתקשורת הבינאישית תל אביב: זמורה ביתן.
בר-טל, ד. (1994). פעילות גומלין בכיתה, האוניברסיטה הפתוחה.
ג'ירו,ה., מקליין,פ. (1986). הכשרת מורים והחינוך לדמוקרטיה, בתוך: להתנסות מחדש בשגרתי בדרכים לא שגרתיות, המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים.
גל-אור, י. (1988). "אקלים כיתה". בתוך צדקיהו, ש. אקלים כיתה מהות ומעשה, משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
גל-אור, י. (1988). אקלים כיתה. בתוך צדקיהו, ש. אקלים כיתה מהות ומעשה, משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
גל-אור, יעקב (1988), "אקלים כיתה", בתוך: צדקיהו, ש. [עורך]: אקלים כיתה - מהות ומעשה. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
וייזר, ל. (1990). הערכת תכנית התערבות לשיפור דימוי עצמי, אקלים כיתה ומיקוד שליטה. עבודת גמר לקבלת התואר מוסמך, החוג לחינוך, אוניברסיטת   חיפה.
זיו אבנר (1984), הכיתה כקבוצה חברתית, תל-אביב.
זיו שרה (1996), "העמקת האקדמיזציה במערכת הכשרת עובדי הוראה", דפים, 23, עמודים 91-111.
ז'ק איתי והורביץ תמר, בית הספר הוא גם עולמו של המורה, אוניברסיטת תל-אביב: רמות, 1985.ט', תש"ס, 395-378.
חן, מ. (1984). "קווים מבניים לאקלים הכיתה". הד החינוך, 6-9 .
מניס, י. (1996). "אבחון ושיפור אקלים כיתתי בבית הספר היסודי בישראל במקצוע המתמטיקה".הלכה למעשה בתכנון לימודים, 11, 112-126.
מניס, י. (1996). אבחון ושיפור אקלים כיתתי בבית הספר היסודיבישראל במקצוע המתמטיקה. הלכה למעשה בתכנון לימודים, 11, 112-126. מרינה, ש. (2001). השפעתה של התכנית "כישורי חיים" על רמת התוקפנות בכיתה ועל אקלים כיתה. אוניברסיטת חיפה.משרד החינוך והתרבות, המנהל הפדגוגי שרות פסיכולוגי ייעוצי (1993). אקלים
כיתה דרכי אבחון ועקרונות לבניית תכנית התערבות, (כרך, ב).
פירר, רות (1998), "אקלים כיתה ודמוקרטיה", מעלות.
פרידמן, י. (1995). אקלים בית הספר ואקלים הכיתה. ילקוט מידע למורה, מכון הנרייטה סאלד,    ירושלים.
פרידמן, י. (1998). מורים ותלמידים, יחסים של כבוד הדדי, מכון הנרייטה סאלד, ירושלים.
צדקיהו, ש. (1988). אקלים כיתה מהות ומעשה, משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
קליין, אסתר (1988), "האקלים החברתי בבית-הספר ותרומתו לתהליך הסוציאליזציה". בתוך: צדקיהו, ש. [עורך]: אקלים כיתה-מהות ומעשה, ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
רבין, ק. (1998). שותפים שווים-חברים טובים, רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
רעם גבריאל (1996) "הופעתו של המורה בכיתה" הד החינוך מאי.
רעם גבריאל (2002) אין לי: שפת הגוף: על הדינמיקה הבסיסית בתקשורת הבלתי מילולית, תל אביב .
שון ניל (1998) שפת הגוף למורים תל אביב: מטר
שון ניל (1998) תקשורת בלתי מילולית בכיתה תל אביב: מטר
שמאק א., (1985), תהליכים קבוצתיים בכיתה, חיפה: אח.
שנלר רפאל (1994) "מסרים בלתי מילוליים כמשוב חלופי", הד החינוך
Argyle (1988) Catching Up With Our Bodies: Reflections On Teacher Burnout.  Londn: sage publishing house
Brown, A. L. (1992). Design Experiments: Theoretical and Methodological Challenges in Creating Complex Interventions in Classroom Settings. The Journal of the Learning Sciences, 2 (2), 141- 178.
Fraser, B.J Walberg, H. J. (1999). Educational Environment : evaluation s, antecedents and consequences. Oxford: Pergamon Press.
Fraser, B.J Walberg, H. J. (1999). Educational Environment : evaluation s, antecedents and consequences. Oxford: Pergamon Press.
Huesmann, R.L., Guerra, N.G. (1997). Children's Normative Beliefs About Aggression And Aggressive Behavior. Journal Of Psychology, 72, 408-419.
KENDON (1998) Interaction Of School Environment And Student Traits, , Hcraeser Lanoitacude.
Kluczny, H. (2001) The Call To Become An Educator. Doctoral Thesis, University Of Alberta, Department Of Educational Policy Studies.
Leiter, M. P., Maslach, C. (1998). "Burnout". In H. Friedman (Ed.), Encyclopedia Of Mental Health. San Diego, Ca: Academic Press.
Lewis, C., Schaps, E., Watson, M. (2001). "The caring classroom's academic edge". Educational Leadership, 54(1), 15-21.
Maslach, C. (1995), "Understanding Burnout: Definitional Issues In Analyzing A Complex Phenomenon", In: Pain, W.S.(Ed). Job Stress And Burnout, Research, Theory And Intervention Perspective, N.Y Sag Pub.
Moos, R. H. (2000). Evaluating Educational Environments. San Francisco: Jossey - Bass.
Peterson (1996) Teacher Wellness. Well: Newsletter For Wellness, 1(2). Retrieved May 28, 2001 From The World Wide Web: Www.Speakwell.Com/Well/1999_Fall/Articles/Teacher_Wellness.Html
Resnicow, K., Davis, M., Et Al. (2000). Results Of The Teachwell Worksite Wellness Program. American Journal Of Public Health, 88(2), 250. (Ebsco Publishing, Academic Search Elite
Snyder (1983) "Commitment And Control Of Organizational Behavior And Belief, In Staw", B.M. And Salancik, G.R. (Eds) New Directions In Organizational Behavior St. Clair, Chicago
Wetaskiwin, Ab.:. (2000). Wellness In Wetaskiwin Public Schools. Wetaskiwin Regional Public Schools Wellness Committee.
Wicker (1998) Cooperative Learning, Report No. 267, The Johns Hopkins Univ. Pp.1-30.
Abrams, B,J., Segal, A. (1998). How to prevent aggressive behavior. Teaching Exceptional Children, 10-15.
Anderson, C. S. (1982). The research for school climate: A review of the research. Review of Educational Research, 52 (3), 368-420.
Brown, A. L. (1992). Design Experiments: Theoretical and Methodological Challenges in Creating Complex Interventions in Classroom Settings. The Journal of the Learning Sciences, 2 (2), 141- 178.
Fraser, B.J Walberg, H. J. (1999). Educational Environment : evaluation s, antecedents and consequences. Oxford: Pergamon Press.
Lewis, C., Schaps, E., Watson, M. (1996). The caring classroom's academic edge. Educational Leadership, 54(1), 15-21.
Moos, R. H. (2000). Evaluating Educational Environments. San Francisco: Jossey - Bass.
Raviv, A. Reised, E. (1990). Teachers and Students: Two Different Perspectives: Measuring Social Climate in the classroom. American Educational Research Journal, 27 (1),141-157.
Shechtman, Z. (1994). Education for democracy. Assessment of an intervention that integrates political and psychological aims. Youth and Society, 25, 126-139.

תגים:

חינוך · הוראה · מורה · כיתה · תלמיד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת שפת גוף של המורה על אקלים כיתה", סמינריון אודות "השפעת שפת גוף של המורה על אקלים כיתה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.