היישום אינו מחובר לאינטרנט

ייצוג היהודים יוצאי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה של מערכת החינוך

עבודה מס' 064401

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: באיזו מידה ובאיזה אופן מיוצגים יהודי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה של מערכת החינוך.

5,785 מילים ,10 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

במרכזה של עבודה זו עומדות השאלות הבאות: האם העבר של היהודים מצפון אפריקה והמזרח התיכון מהווה נדבך בתודעה של הישראלים?, האם ההיסטוריה של קבוצת אוכלוסייה מרכזית זו מהווה חלק בהבניית הזהות הישראלית?, האם הגידול שחל מאמצע שנות ה-90 בהתייחסות להטרוגניות של החברה בישראל והדיון האקדמי והציבורי הנרחב בנושאים של רב-תרבותיות באים לידי ביטוי בספרי הלימוד להיסטוריה של מערכת החינוך?, עד כמה הזהות הישראלית המתפתחת כוללת בתוכה סיפורים שונים ו"היסטוריות" שונות? ועד כמה יש הכרה בסובייקט המזרחי כבעל ניסיון היסטורי משמעותי שרלוונטי לזהות ישראלית זו?.

בחרתי לעסוק בנושא זה בעבודתי משום שלדעתי יש לו חשיבות ברורה ומכרעת לא רק מבחינה אקדמית טהורה אלא גם באשר לעיצוב אופי החברה ותפיסותיה, במיוחד לאור העובדה כי חשיפתם של מספר כה גדול של תלמידים לתמונות עבר "חד-ממדיות" מביאה, בסופו של תהליך, לידי יצירת זיכרון קולקטיבי המעוגן ברשמים שספגה האוכלוסייה הבוגרת בעת שהותה בביה"ס.
תכני הלימוד בבתי-הספר הם המעצבים זהות ותרבות ולכן יש לבחון האם הם נבחרים ונכתבים במחשבה רבה ובקפידה יתרה, ומכוונים לשרת מטרות גבוהות וחשובות.

בפרק הראשון של העבודה אנסה לסכם בנקודות כלליות ובתמציתיות את אחד מנושאי המסגרת של עבודה זו ושל הקורס במסגרתה היא נכתבת, נושא המהווה את הבסיס לכל שאלות המחקר הנבחנות בעבודה זו, הלוא הוא נושא החינוך לרב-תרבותיות בחברה בכלל ובמערכת החינוך בישראל בפרט (באמצעות ניתוח הגישות השונות בהן יכולה חברה לנהל את הרב-תרבותיות של חבריה, ובהסתמך על המתואר בשאר פרקי העבודה אוכל להסיק בסוף העבודה מסקנה באשר לאופן בו מתייחסת מערכת החינוך הישראלית לרב-תרבותיות של תלמידיה ושל כלל אזרחי המדינה).
בפרק השני של העבודה אבחן, באופן כמותי, את מידת הייצוג של יהודי ארצות ערב בספרי ההיסטוריה של מערכת החינוך לאורך 50 השנים האחרונות.
בפרק השלישי אבחן את אופן ייצוג זה ואת תקינות השפה בה נוקטים מחברי ספרים אלו.
בפרק הרביעי, והמרכזי בעבודה זו, אנסה לרדת לעומקו של עניין ולבחון את הקונטקסט של ייצוג זה, תוך ציון וניתוח הגישות והתפיסות העומדות מאחורי קונטקסט זה.
בפרק האחרון של העבודה אנסה לסכם את הממצאים אליהם הגעתי ולהסיק מכך את המסקנות הראויות.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. רב-תרבותיות בחברה ובמערכת החינוך
3. מידת הייצוג של יהודי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה
4. אופן הייצוג ותקינות השפה
5. קונטקסט הייצוג
6. סיכום ומסקנות
7. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מדינת ישראל הינה מדינה צעירה יחסית, המנסה להתגבש מתוך ריבוי של מסורות תרבותיות ושסעים חברתיים ודתיים המאיימים לפלגה.
ההיסטוריה של העם היהודי בתפוצות ובארץ ישראל, כמו זו של שאר עמי העולם, מהווה היבט חשוב בחייה של המדינה מאחר והיא מהווה את אחד המרכיבים המשמעותיים בזהותה של האומה הצעירה והמתפתחת.
חשיבותו של עבר היסטורי זה נעוצה בעיקר בכך שהוא נחלתו של האומה כולה, המוצאת בו מכנה משותף שמאחד אותה מעבר למחלוקות הפוליטיות, החברתיות והדתיות.

החוקר וההיסטוריון פייר נורה עסק במאמריו בהבחנה בין "זיכרון קולקטיבי" לבין ההיסטוריה כדיסציפלינה מדעית טהורה . באמצעות הבחנה זו מבדיל נורה בין שני סוגי שיח: האחד, כתיבת ההיסטוריה בספרים ובמאמרים, פועל בהתאם לכללים הנוקשים של העולם האקדמי ופונה לקהילה מצומצמת יחסית, ואילו השני, הזיכרון הקולקטיבי, גמיש יותר ונעדר סייגים מדעיים, פונה לציבור הרחב ובא לידי ביטוי באופנים שונים ומגוונים, החל באנדרטאות וכלה בסרטי קולנוע.
החוקר אבנר בן עמוס טוען כי בין שני סוגי השיח הללו ניצב סוג שלישי, המתווך ביניהם ואשר עומד במרכזה של עבודה זו - ייצוג העבר במערכת החינוך הממלכתית .

את השיח על אודות העבר בבתיה"ס ניתן למצוא הן בחינוך הפורמאלי, במקצועות הלימוד ההומניסטיים השונים, והן בחינוך הלא-פורמאלי, בטקסים בטיולים ובביקורים במוזיאונים.
מבין כל מקצועות הלימוד הספציפיים רבה במיוחד חשיבותו של מקצוע ההיסטוריה, המוקדש כולו לשחזור העבר.
עבודה זו תעסוק בתחום ספציפי מלימודי ההיסטוריה הכלליים, התחום הקרוי כיום 'תולדות עם ישראל', תוך בחינת מורכבותו של התהליך הקובע את דימויי העבר המוצגים במערכת החינוך בתחום זה.

אף על פי שמפתחי תוכניות הלימודים וכותבי ספרי הלימוד בהיסטוריה נשענים על כתביהם של היסטוריונים מקצועיים, המשתדלים להיות נאמנים לעבר, עדיין חשוב לזכור כי תחום זה מושפע רבות גם משיקולים פוליטיים הנכונים לעת כתיבתו של כל ספר וספר והמיוצגים ע"י קברניטי משרד החינוך וקבוצות לחץ חברתיות שונות.
מטרת עבודה זו הינה לבחון את אופן ייצוגם של יהודי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה של מערכת החינוך, תוך בחינת השאלה האם מיושמים עקרונות של רב-תרבותיות במערכת החינוך הישראלית הלכה למעשה וכל זאת בהתחשב בעובדה כי כמחצית מהאוכלוסייה היהודית בישראל מוצאה מצפון אפריקה או מהמזרח התיכון.

מקורות:

אליאור רחל, "חינוך לתרבות בחברה רב-תרבותית", בתוך חינוך לתרבות בחברה רב-תרבותית: סוגיות בהשתלמויות מורים, בעריכת מרים ברלב, הוצאת בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, התשס"א 2000, עמודים 41-51.
בן-עמוס אבנר, היסטוריה, זהות וזיכרון: דימויי עבר בחינוך הישראלי, ביה"ס לחינוך, הוצאת רמות - אוניברסיטת ת"א, 2002.
ליסק משה, "דימויי עולים - סטריאוטיפים ותיוג בתקופת העלייה הגדולה בשנות החמישים, קתדרה, 43, עמודים 125-144, 1987.
סבר ריטה, "בוללים או שוזרים? מסגרת מושגית לבחינת סוגיות של רב-תרבותיות", גדיש, ז', עמודים 1-8, 2001.
פירר רות, סוכנים של החינוך הציוני, אוניברסיטת חיפה - בי"ס אורנים, הוצאת הקיבוץ המאוחד/ספריית הפועלים, 1985, עמודים 27-50.
פישר שלמה, "המודרניזציה ויהודי המזרח: על ייצוג תולדותיהם של יהודי צפון אפריקה והמזרח התיכון בספרי הלימוד להיסטוריה בישראל", בתוך: היסטוריה, זהות וזיכרון: דימויי עבר בחינוך הישראלי, בעריכת בן-עמוס אבנר, ביה"ס לחינוך, הוצאת רמות - אוניברסיטת ת"א, 2002, עמודים 101-121.
רז-קרקוצקין אמנון, "תוכניות הלימודים בהיסטוריה וגבולות התודעה הישראלית", בתוך: היסטוריה, זהות וזיכרון: דימויי עבר בחינוך הישראלי, בעריכת בן-עמוס אבנר, ביה"ס לחינוך, הוצאת רמות - אוניברסיטת ת"א, 2002, עמודים 47-69.
שטרית סמי שלום, "מחיקון ציוני אשכנזי - על תוכניות הלימודים הרשמיות של ישראל", בתוך: המהפכה האשכנזית מתה: הרהורים על ישראל מזווית כהה, קובץ מאמרים 1992-1999, עורך: אלי חמו, הוצאת בימת קדם, 1999.
שטרית סמי שלום, החינוך בישראל - ביקורת ואלטרנטיבה, הרצאה במרכז הבין-תחומי הרצלייה, 27/11/00, מפורסם באתר האינטרנט של קדמ"ה (הקשת הדמוקרטית המזרחית).
שנהב יהודה, "ספרי ההיסטוריה של עם ישראל", מצד שני, 18: 22-25, 1999.

תגים:

רב תרבותיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ייצוג היהודים יוצאי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה של מערכת החינוך", סמינריון אודות "ייצוג היהודים יוצאי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה של מערכת החינוך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.