היישום אינו מחובר לאינטרנט

אי אפליית נשים - אידיאולוגיה ומציאות

עבודה מס' 065017

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת אפליית נשים כאידיאולוגיה הבאה לידי ביטוי בחקיקה, אל מול המציאות הקיימת.

22,453 מילים ,62 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

בתנ"ך, בספר בראשית, נקבע מעמדה השווה באופן מוחלט, של האישה. כך, בפרק א', פסוק כ"ז נאמר: "ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בצלם אלוהים ברא אותו - זכר ונקבה ברא אותם." גם סיפור בריאת העולם שב ומדגיש את השוויון בין הגבר לאישה ובספר בראשית, פרק ה', פסוקים א' וב' נאמר: "זה ספר תולדות אדם. ביום ברא אלוהים אדם - בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם - ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם."
מכאן למדים, כי סיפור בריאת העולם, התייחס באופן שווה ומוחלט לזכר ולנקבה כאדם, שניהם, שווים, בערכם, בזכויותיהם ובתרומתם.
מגילת העצמאות, היא המסמך המכונן של מדינת ישראל, הגדירה את מעמדה השוויוני של האישה במילים - "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין." ואמנם גם בקווי היסוד של הממשלה הנבחרת הראשונה בישראל ביום 18.3.1949, נקבע, כי "יקוים שוויון מלא וגמור של האישה - שוויון בזכויות ובחובות, בחיי המדינה, החברה והמשק ובכל מערכת החוקים."
אולם, כפי שיפורט בעבודה זו, אין המצב בישראל משקף את שהתכוונו קברניטיה לקיים ובפועל החברה הישראלית הציבה באופן עקבי חסמים בפני היכולת של האישה בישראל לממש באופן מלא את יכולותיה.
הטענה, כי חיסול אי השוויון של הנשים בישראל, אינו נובע אך ורק מן הטעם של צדק חברתי, שכן טעם זה ברור ואין אדם שיחלוק עליו, אלא דווקא מן הטעם, שחברה המפלה לרעה את מרבית חבריה (נשים), מונעת מעצמה אפשרות של ניצול פוטנציאל אדיר הטמון בה ולפיכך, מנוהלת באופן בלתי יעיל.
הטענה הנטענת היא, כי שוק עבודה יעיל, אינו יכול להיות מונחה משיקולים בלתי הגיוניים כגון אי שיוון , הנובעת מדעות קדומות ומסטריאוטיפים. שוק עבודה יעיל מוכרח, שישתמש במאגר האנושי שבו באופן רציונאלי ויעיל, תוך העדפת עקרון זה על פני עקרונות חשוכים, כי ייתכן, ונשים ראויות ממש כמו הגברים להחזיק בעמדות מפתח בממשל, בפוליטיקה ובכלכלה. חברה, המונחית ע"י עקרונות בלתי רציונאליים, גורמת לבזבוז כלכלי אדיר של המשאב היקר ביותר שלה, הוא המשאב האנושי.
אין די בביטול אי השוויון נגד נשים. היעד הוא קידום נשים בפועל לעמדות הכרעה והשפעה בתחום הפוליטי, הכלכלי והניהולי. היעד הוא ליצור הזדמנויות ממשיות שיאפשרו לנשים להיות מעורבות ותורמות שוות ביצירה ובצבירה של ההון הכלכלי והעסקי בישראל, ובהזדמנויות של ממש לנשים, להיות שוות ייצוג בפוליטיקה, בניהול ובעסקים בישראל.
אי שיווין מטעמי מין הוא בעל ההיקף הנרחב ביותר במגזר הציבורי הישראלי, הן משום שמספרן היחסי של הנשים גדול משל הגברים והן משום שנשים אינן מופלות רק בשל היותן נשים, אלא גם בשל הריון, לידה והורות. אי השוויון בין נשים וגברים במגזר הציבורי מתבטא בכל האופנים האפשריים, ובכלל זה אפליה בשכר, בקידום, בכניסה למקצועות, בתנאי עבודה, הטרדה מינית וכו'.
בעבודה זו מטרתנו היא להציג את מהות אי השוויון בין נשים לגברים במגזר הציבורי ולבחון בנקודות זמן שונות את המצב הקיים. לבדוק מדוע קיימים פערים בין המצב הרצוי לבין המצב הקיים, מהן הסיבות והגורמים לכך. כמו כן נציג מספר פתרונות אשר יכולים להביא לצמצום אי שוויון.

תוכן הענייניים
מבוא
1. הגדרת המחקר
1.1 מטרת העבודה
1.2 פרדוקס
1.3 שאלת המחקר
1.4 השערות
1.5 מתודולוגיה
2. סקר ספרות
2.1 הגדרות
2.1.1 הגדרת מושג שוויון ואפליה
2.1.2 הגדרת מושג אידיאולוגיה
2.2 אידיאולוגיות באי אפליית נשים
2.2.1 אידיאולוגיה ליברלית
2.2.2 אידיאולוגיה מרקסיסטית
2.2.3 אידיאולוגיה רדיקלית
2.2.4 אידיאולוגיה פוסט מודרנית
2.2.5 אידיאולוגיה דתית
2.2.6 אידיאולוגיה מזרחית
2.3 התפתחות היסטורית
2.3.1. חלוקת התפקידים המסורתית
2.3.2. תקופת היישוב
2.3.3. הקמת המדינה
2.3.4. 1960-1990
2.3.5. 1990-2000
2.4 גורמים לאי השוויון
2.4.1. תפיסות מסורתיות
2.4.2. סטריאוטיפים
2.4.3. חינוך
2.4.4. קונפליקט בין עבודה לבין משפחה
2.4.5. תקשורת
2.4.6. הפרדת עיסוקים
3. החקיקה כביטוי לאידיאולוגית אי אפליית נשים
3.1 חוקים שנחקקו מקום המדינה ועד היום בנושא מניעת אפליית נשים
3.2 פס"ד כביטוי לאידיאולוגית אי אפליית נשים
4. נשים בפוליטיקה
4.1 תמונת מצב
4.2 ייצוג נשים בפוליטיקה - השוואה בין מדינות
4.3 נשים בממשלה, בכנסת ובשלטון המקומי
4.3.1 נשים בממשלה
4.3.2 נשים בכנסת
4.3.3 נשים בשלטון המקומי
4.4 גורמים לתת ייצוגיות נשים בפוליטיקה הישראלית
5. הצגת המציאות הקיימת המאופיינת באפליית נשים בשוק העבודה
5.1 המציאות הקיימת בהשתתפות הנשים בכוח העבודה
5.2 המציאות הקיימת המאופיינת בפערי שכר לטובת הגברים
5.3 חלקן של הנשים בשירות הציבורי והתפלגות הדרגות בכל רמות התעסוקה
6. חסמים המונעים את יישום המדיניות
6.1 סוגי חסמים
6.2 החסמים המונעים מנשים בישראל מלממש את הפוטנציאל שבהן
6.3 הקושי באכיפת החקיקה המגנה
7. מסקנות לאור השערות המחקר
8. פתרונות בדרך לרצוי
8.1 דרכי פעולה אפשריות לביטול החסמים ולהעצמת מימוש הפוטנציאל הנשי בישראל
8.1.1 מימון עלות השילוב בין חיי הורות לחיי העבודה ע"י הקופה הציבורית
8.1.2 קביעת זכות יסוד לשוויון הזדמנויות לאישה
8.1.3 תיקון סעיף 5 לחוק שיוון זכויות האישה
8.1.4 אכיפת החקיקה האוסרת אפליה
8.1.5 חינוך
8.1.6 קידום נשים בעסקים
8.1.7 העדפה מתקנת
8.1.8 הקמת ארגונים וגופים לצמצום הפער
8.2 מיגור האפליה
9. סיכום
10. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

משמעות המושג "שוויון בעבודה" נגזרת מהמשמעות הכללית של עקרון השוויון. על כן, הדיון במשמעות מושג השוויון בעבודה או אי אפליה מצדיק, תחילה, כניסה לעובי הקורה של מושג השוויון כעקרון כללי.
רעיון השוויון הוא עקרון יסוד של מערכת המשפט בכל חברה דמוקרטית. יסוד זה בא לידי ביטוי בפרט במגילת העצמאות של מדינת ישראל, אשר הבטיחה שוויון פוליטי וחברתי מלא לכל תושביה, ללא הבדל דת, גזע או מין. ואולם היישום של הצהרה רעיונית זו בתוך המציאות החברתית הנתונה איננו פשוט כלל ועיקר, וקיים היזון הדדי בין המושג המופשט של השוויון לבין הדרישות המשתנות של הצדק החברתי. הנושא של שוויון המינים, הוא ללא ספק, אחד התחומים הבולטים מבחינה זו.

תגים:

אפליה · שיוויון · שוויון · שיויון · מתקנת · פוליטיקה · עסקים · מעמד · האישה · שילוב · הורות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אי אפליית נשים - אידיאולוגיה ומציאות", סמינריון אודות "אי אפליית נשים - אידיאולוגיה ומציאות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.