היישום אינו מחובר לאינטרנט

פערי שכר בין גברים לנשים בישראל - בדיקה אקונומטרית

עבודה מס' 064689

מחיר: 308.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד משפיעים משתני הניסיון, ההשכלה, המצב המשפחתי וארץ המוצא של האב על ההכנסה.

4,220 מילים ,4 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

מטרת העבודה לנתח את פערי השכר בין נשים וגברים, מהם המשתנים המסבירים את הפערים הללו ברמת מובהקות של 95%, אמידת רגרסיית השכר של נשים וגברים ובחינתה בכלים אקונומטריים.

תוכן העניינים:
1. סקירה ספרות
2. תאור סטטיסטי של התפלגות שכר נשים וגברים במדגם
2.1 שלושת הגרפים המתארים את השכר עבור שעת עבודה
3. ארבעה משתנים אשר מסבירים את השכר שהפרט מקבל
3.1 שנות לימוד - Education
3.2 ניסיון - Experience
3.3 מצב משפחתי - Martial
3.4 ארץ מוצא של האב - Father
3.5 Correlation matrix - טבלת מקדמי המתאם
4. הנחות סטטיסטיות שדרושות לקבלת אומדים חסרי הטיה ובעלי שונות מינימאלית
5. אמידת רגרסיית השכר
6. תוצאות אמידת המשוואה
7. מבחן F למובהקות הרגרסיה
8. אמידת אוכלוסיית הנשים והגברים בנפרד
9. מבחן שונות שונה בין אוכלוסיית הנשים לאוכלוסיית הגברים
9.1 מבחן העין
9.2 מבחן Goldfeld-Quant
10. סיכום ומסקנות

קטע מהעבודה:

במדגם יש להסתכל על השכר לשעה ולא על השכר החודשי בשל העובדה שנשים עובדות יותר במשרות חלקיות מאשר גברים ואז כאשר ננסה לבחון את הפער בין השכר החודשי של נשים וגברים כיוון שלנשים יהיו פחות שעות עבודה (בגלל המשרות החלקיות) המדגם יוטה לכיוון הגברים ויצא שנשים מרוויחות פחות.
על מנת לנטרל את גורם אופי המשרה (חלקית, מלאה) ואת מספר שעות העבודה בחודש וכדי שנוכל לבחון את הפער האמיתי בין שכר נשים לגברים, נבחן את השכר לשעה ולא את השכר החודשי.

מקורות:

0.000000
נבחן עפ"י מבחן Chaw-Fisher את יציבות המקדמים בין שתי הקבוצות של שכר נשים ושכר גברים, כלומר, האם הפרמטרים זהים בין נשים לגברים:
המודל המוגבל:
המודל הלא מוגבל:
אחרת
= F(קריטי)= (q, N-K) = (6, 6128+5489-2(5+1))=(6,11605)==2.19
אם (74.807 2.19) אזי נדחה את השערת , כלומר המקדמים שונים בין אוכלוסיית הגברים לנשים - יש פער בשכר בין גברים לנשים.
נגדיר משתנה דמי:
אישה 1
Gender =
גבר 0
Dependent Variable: LN_SALARY
Method: Least Squares
Date: 08/03/06 Time: 15:21
Sample: 800 32898 IF AGE =20 AND AGE =60 AND WORK=1
Included observations: 11617
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  
EXPERIANCE
0.049793
0.002560
19.44775
0.0000
EXPERIANE_2
-0.000833
7.11E-05
-11.70746
0.0000
EDUCATION
0.098360
0.002824
34.82752
0.0000
MIZRAHI_DUMMY
-0.107653
0.027025
-3.983468
0.0001
ASHKENAZI_DUMMY
-0.219196
0.026228
-8.357199
0.0000
C
1.841544
0.046025
40.01203
0.0000
EXPERIANCE*GENDER
-0.017276
0.003502
-4.933187
0.0000
EXPERIANE_2*GENDER
0.000368
9.67E-05
3.800497
0.0001
EDUCATION*GENDER
0.001564
0.004061
0.385019
0.7002
MIZRAHI_DUMMY*GENDER
0.103653
0.037423
2.769777
0.0056
ASHKENAZI_DUMMY*GENDER
0.103963
0.036316
2.862754
0.0042
GENDER
-0.210309
0.065400
-3.215730
0.0013
R-squared
0.253447
    Mean dependent var
3.395062
Adjusted R-squared
0.252740
    S.D. dependent var
0.720734
S.E. of regression
0.623032
    Akaike info criterion
1.892596
Sum squared resid
4504.705
    Schwarz criterion
1.900199
Log likelihood
-10981.14
    F-statistic
358.1624
Durbin-Watson stat
1.831966
    Prob(F-statistic)
0.000000
[הגדרה כללית: שכר בסיס לשעה הינו שכר לפרט שהוא למעשה חסר השכלה, חסר ניסיון תעסוקתי, מוצא האב לא ידוע או שמוצאו בארץ]
שכר הבסיס לשעה של גברים הוא לעומתם השכר הבסיס של נשים הוא כלומר שכרן הבסיסי של הנשים נמוך יותר משכרם הבסיסי של הגברים.
ניתן לראות כי הניסיון משפיע בצורה חיובית ניכרת יותר על שכרם של הגברים (4.979%) לעומת הנשים ( 3.2517%), אך לעומת זאת התפוקה השולית של גברים פוחתת בצורה חדה יותר (-0.000833) לעומת נשים (-.0.000465).
מבחינת השכלה ניתן לראות כי משתנה הפער (Education*Gender) אינו מובהק ולכן השפעתו בעצם זהה אצל נשים וגברים. כלומר התשואה בשכר על ניסיון הינה 9.836% הן לגברים והן לנשים. השכלה הינו המשתנה היחיד שאין בו פער בשכר בין גברים לנשים.
מבחינת מוצא האב "אשכנזי" ניתן לראות שאצל נשים וגברים ההשפעה הינה שלילית, אולם אצל נשים ההשפעה היא פחות שלילית (11.5%-) לעומת הגברים (21.9196%-).
לעומת זאת, משתנה מוצא האב "מזרחי" משפיע על שכרם של הגברים בצורה שלילית (10.7653%-) לעומת זאת, אצל נשים ניתן לראות כי ההשפעה זניחה מאוד, כלומר היות אבי האישה ממוצא מזרחי כמעט ואינו משפיע על שכרה(0.4%-).
באופן כללי ניתן לראות כי שכר גברים גבוה משכר הנשים.
9. מבחן שונות שונה (הטרוסקדסטיות) בין אוכלוסיית הנשים לאוכלוסיית הגברים:
מבחן העין:
בגרף הנ"ל ניתן לראות כי בנקודה 1 בציר ה-X ניתן לראות את הפיזור של הגברים לאורך ציר ה-Y ואילו בנקודה 2 בציר ה-X ניתן לראות את הפיזור של הנשים לאורך ציר ה-Y.
ע"פ מבחן העין ניתן לראות, כי הפיזור אצל גברים באופן זניח גדול יותר מהפיזור אצל נשים, כלומר לגברים יש את התצפית הקיצונית ביותר הן במינימום (הנמוך ביותר) והן במקסימום (הגבוה ביותר), אך מכיוון שנראה עפ"י מבחן העין שהשונות בין גברים לנשים כמעט זהה לחלוטין - נראה כי השונות בין גברים לנשים הינה שונות
שווה.מבחן II - מבחן GoldFeld - Quant
נסמן: G= גברים , N= נשים
אם (1.0727 1.39) אזי נקבל את השערת , כלומר קיבלנו שהשונות היא שווה.
קיבלנו ש-ESS (Sum Squared resid) של אוכלוסיית הגברים לחלק
ב- ESS (Sum Squared resid) של אוכלוסיית הנשים שווה ל-1.
ועפ"י חישוב ה-ברמת מובהקות של 95%, נקבל את השערת ה-.
לפיכך, עפ"י מבחן Goldfeld - Quant השונות שווה בין אוכלוסיית הגברים לאוכלוסיית הנשים. (בדומה לתוצאות שקיבלנו גם עפ"י מבחן העין)
10. סיכום ומסקנות
בעבודה זו רצינו לאמוד את פערי השכר בין נשים וגברים בישראל.
מהסקירה הספרותית הסקנו כי קיים פער בין נשים וגברים כאשר הגברים מהווים את האוכלוסייה עם המשכורות הגבוהות יותר.
מתוך המקורות הספרותיים ראינו כי קיימים פערים בשכר הנובעים מתוך השכלה, ניסיון, גיל, מוצא, תחום העיסוק, מצב משפחתי ואף מהפלייה.
בעבודה בדקנו איך משפיעים הגורמים ניסיון, השכלה, מצב משפחתי וארץ המוצא של האב על ההכנסה.
כאשר בחנו את השפעת ההשכלה על פערי השכר בין נשים וגברים קיבלנו כי משתנה מסביר זה לא מובהק, כלומר, רמת ההשכלה משפיעה באותו אופן על שכר הנשים והגברים. אולם מתוך הסקירה הספרותית ניתן לראות כי קיים פער בין גברים לנשים במונחי שכר לשעת עבודה. אך הפער נמוך יותר בקרב בעלי השכלה גבוהה מאשר בקרב בעלי השכלה
נמוכה.
בדקנו את השכר לשעה ולא לתקופה (חודש או שנה) כדי למנוע ולנטרל את השפעת סוג המשרה (חלקית - יותר נשים עובדות בסוג משרה זה / מלאה - יותר גברים עובדים בסוג משרה זה) ואת מספר שעות העבודה החודשיות, כיוון שנשים עובדות בממוצע בחודש פחות שעות מגברים ולכן הפער בשכר החודשי יהיה גבוה יותר מפער בשכר לשעה. הוכחה
לכך הינה שנשים אכן מצמצמות את כמות השעות בה הן מצויות בשוק העבודה כאשר הן מקימות משפחה, ניתן לראות זאת בכך שנשים נשואות הן אלה שעובדות את מספר השעות הנמוך ביותר ביחס לנשים רווקות ולגברים נשואים ורווקים כאחד.
השמטנו את משתנה הדמי המתארים את המצב המשפחתי (נשוי, רווק, גרוש, פרוד ואלמן) מהרגרסיה כיוון שקיים מתאם בין המצב המשפחתי להפרעה האקראית שניתן להסבירו בשל התכונות השונות שיש לפרט המגולמות במצבו המשפחתי, כגון אחריות ורצינות ואשר קשורות ומתואמות עם ההפרעה האקראית.
כאשר בחנו את השפעת הניסיון על פערי השכר בין נשים לגברים, כמו בספרות קיבלנו כי
השפעת הניסיון משפיע בצורה ניכרת יותר על שכרם של הגברים לעומת הנשים.
נשים מתקדמות בעבודה פחות מגברים וזאת על אף היותם משכילות יותר וותיקות יותר בעבודה ביחס לגברים.
מבחינת פערי שכר בשל מוצא ניתן לראות בספרות כי בראש סולם השכר ניצבים גברים אשכנזים, אחריהם גברים מזרחיים, בדרגה השלישית נשים אשכנזיות ובסוף הטבלה נשים מזרחיות. כאשר בדקנו את השפעת מוצא האב על פערי השכר קיבלנו תוצאות הפוכות לנתונים בספרות. נשים שאביהם ממוצא מזרחי כמעט ולא מושפע שכרם בשל נתון זה
(השפעה אפסית). אחריהן נמצאים בסולם הגברים שאביהם ממוצא מזרחי, אחריהם נמצאות נשים שאביהן ממוצא אשכנזי ואילו בסוף נמצאים גברים שאביהם ממוצא אשכנזי.
מתוך מסמך המכון למחקר כלכלי חברתי של ההסתדרות.http://www.histadrut.org.il/serve/Union/Folder_Template.asp?Folder_ID=2295 ImgOn=0 Curr_Folder=4078 inverse=2 proj= num=
שגיא חמץ, " זה לבן על לבן", http://www.notes.co.il/sagi/1678.asp
הנתונים לקוחים מדו"ח הלמ"ס 2000, ומעודכנים ל- 1998.
מקורות: משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה, 2004, http://www.mof.gov.il/hachnasot/welcome2005.htm ; סבירסקי ש. וקונור-אטיאס א."תמונת מצב חברתית" 2005, מרכז אדוה, http://www.adva.org/ivrit/ADVA_ISRAEL_2005_HEB.pdf .
עמוד 2 מתוך 30
שנות צבא
גיל
שנות
לימוד
הפחתת גיל 0
עד 6

תגים:

אקונומטריקה · גברים · ישראל · נשים · פער · שכר · אפליה · הכנסה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פערי שכר בין גברים לנשים בישראל - בדיקה אקונומטרית", סמינריון אודות "פערי שכר בין גברים לנשים בישראל - בדיקה אקונומטרית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.