היישום אינו מחובר לאינטרנט

השתתפות נשים בכוח העבודה וגירושים בישראל

עבודה מס' 063133

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ההשפעה של השכלת נשים והשתתפותן בכוח העבודה על שיעורי הגירושים בישראל.

4,113 מילים ,26 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
סקירת ספרות
ממצאים בישראל
השערות המחקר
שיטת המחקר
שיעור הגירושים
שיעור השתתפות נשים בכוח העבודה
שיעור השכלת נשים
ממצאים
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
בשלושת העשורים האחרונים התרחשו בעת ובעונה אחת כמה תהליכים השלובים זה בזה.
שינויים טכנו-כלכליים, טכנו-מדעיים וערכיים-פוליטיים ערערו את החלוקה בין ספירת העבודה
הגברית לספירת המשפחה הנשית. הגידול במשרות הצווארון הלבן והשירותים, התפתחותן של
טכנולוגיות חדשות והתפשטות ההשכלה הגבוהה הביאו יותר ויותר נשים אל שוק העבודה העירוני
המודרני. להתפתחויות הללו השלכות מרחיקות לכת לא רק על עמדותיהן של הנשים, התנהגותן,
ערכיהן וזהותן העצמית, אלא גם על הגברים בחייהן, על משפחותיהן ועל החברה כולה (יזרעאלי,
1999; פוגל-ביז'אוי, 1999; פרס, 2000).
בישראל קיימים אותם תהליכים פוסט-מודרניים שתוארו לעיל: שיעור הנשים המשתתפות
בכוח העבודה והשכלתן של הנשים גדלים בהתמדה, כאשר במקביל לתהליכים אלה חל פיחות
במידת יציבות המשפחה, ושיעור הגירושים בכלל האוכלוסייה נמצא במגמה כללית של עלייה.
כתוצאה מגירושים נוצרו משפחות חד הוריות רבות שהפכו לחלק מהנוף הנורמטיבי של החברה
הישראלית (סבירסקי ואחרים, 2002; פוגל-ביז'אוי, 1999).
מחקרים רבים שעסקו בנושא קושרים את העלייה בשיעורי הגירושים שחלה במדינות
מתועשות רבות, לעלייה ברמת ההשכלה של הנשים, ובהזדמנויות הכלכליות הפתוחות בפניהן בשוק
העבודה ( .(Bumpass et al1997,; Cherlin1992,; Ruggles1997,; South2001,; Ono1999,
אחת הטענות הרווחות היא, שגידול בהיקף ההשכלה בקרב נשים ובהיקף ההשתתפות של נשים
בכוח העבודה מדרבן נשים עובדות לעשות שינוי בחייהן- דבר שעקרות בית אינן מעיזות לעשותו
(למשל, Cherlin1992,), שכן השכלה ותעסוקה מגבירים את אפשרויות האוטונומיה והעצמאות של
נשים, וגורמים לירידה בערכם של הנישואים כמקור של ביטחון כלכלי לנשים.
בישראל קיימים מעט מחקרים העוסקים באיתור הגורמים המוליכים לגירושים. יש לזכור
כי בישראל המשפחה הדו-הורית היא עדיין הדפוס המשפחתי הנורמטיבי, ושיעור הגירושים בה
הוא בין הנמוכים בהשוואה למדינות מערביות אחרות. למרות זאת, העלייה בשיעורי הגירושים היא
ניכרת, כאשר במקביל גוברת הלגיטימציה הניתנת לרבגוניותן של המשפחות. מטרת המחקר הנוכחי
היא לבחון את הגורמים המשפיעים על העלייה בשיעורי הגירושים בישראל, כאשר ספציפית
המחקר יתמקד בהשפעה של השכלת נשים והשתתפותן בכוח העבודה.

שיטת המחקר
נתוני המחקר נלקטו מהשנתון הסטטיסטי לישראל ומסדרת פרסומים מיוחדים שערכה הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה. נתונים אלה מבוססים על סקרי כוח האדם השנתיים ועל מפקדי
האוכלוסין והדיור שערכה הלמ"ס.

הנתונים נותחו בשני שלבים:
ראשית, על ידי שימוש במתאמים פשוטים הבוחנים את הקשר בין כל זוג משתנים.
שנית, על ידי שימוש ברגרסיה ליניארית פשוטה, הבוחנת את הסיכון להתגרש באמצעות כל אחד
מהמשתנים הבלתי תלויים.

מקורות:

דיומון, וילפריד (1995). "המשפחה ומצבה באירופה המערבית". ביטחון סוציאלי, 44, 5-22.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (1999). סדרת פרסומי היובל. חינוך והשכלה- פרסום מס' 9.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. "רמת ההשכלה של האוכלוסייה בישראל". סדרת פרסומים מיוחדים. פרסום מספר 66, 604, 1027.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2002). שנתון סטטיסטי לישראל. ירושלים: משרד ראש הממשלה. 1960-2001.
יזרעאלי, דפנה (1997). "תרבות מדיניות ונשים במשפחות שבהן שני מפרנסים בישראל". מתוך ר' ולר ור' כהן (עורכות). משפחה ודעת - מבט עכשווי על המשפחה. ירושלים: משרד החינוך, עמ' 80-107.
יזרעאלי, דפנה (1999). "המיגדור בעולם העבודה". מתוך יזרעאלי ד', פרידמן א', דהאן-כלב א', הרצוג ח', חסאן מ', נווה ח' ופוגל-ביז'אוי ס'. מין מיגדר ופוליטיקה. תל אביב: עם עובד. עמ' 167-216.
ירחון נעמת: הירחון לאישה ולמשפחה. "נשים עובדות מגישות תביעות גירושים פי 4 מעקרות בית". דצמבר 1985, 2-4.
כץ, רות ויוחנן פרס (1996). "מגמות הגירושים בישראל והשלכותיהן לטיפול המשפחתי". חברה ורווחה. טו(4), עמ' 483-502.
סבירסקי ש', קראוס ו', קונור-אטיאס א', הרבסט ע'. "אמהות חד הוריות בישראל". מתוך מידע על שוויון, גליון מס' 12- דצמבר 2002.
פוגל-ביז'אוי, סילביה (1999). "משפחות בישראל: בין משפחתיות לפוסט-מודרניות". מתוך מתוך יזרעאלי ד', פרידמן א', דהאן-כלב א', הרצוג ח', חסאן מ', נווה ח' ופוגל-ביז'אוי ס'. מין מיגדר ופוליטיקה. תל אביב: עם עובד. עמ' 107-166.
פרס, יוחנן. "ומי ישמור על המשפחה". פנים, 12, 2000, 48-52.
שדולת הנשים, 2002. נשים בישראל- ריכוז נתונים ומידע.
שטייר ח', אורן ע', אליאס נ', לוין-אפשטיין (1998). "תפקידי מיגדר, משפחה, והשתתפות נשים בכוח העבודה- עמדות של ישראלים, ותיקים ועולים חדשים, בפרספקטיבה השוואתית". המכון למחקר חברתי, דו"ח מחקר. החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אוניברסיטת תל-אביב.
Al-Krenawi Alean, Graham John R. Divorce among Muslim Arab women in Israel. 1998. In J. of Divorce and Remarriage: 29 (3-4), 103-119.
Becker GS. 1981. A Treatise on the Family. Cambridge: Harvard Univ. Press.
Bumpass LL, Martin TC, Sweet JA. 1991. The impact of family background and
early marital factors on marital disruption. Journal of Family issues. 12: 22-42.
Cherlin AJ. 1992. Marriage, Divorce, Remarriage. Revised and Enlarged edition. Cambridge: Harvard Univ. Press.
Dolan, Mary A, Hoffman, Charles D. 1998. Determinations of divorce among women: A reexamination of critical influences. In Journal of Divorce and Remarriage, vol 28 (3/4), 97-106.
Greenstein Theodore N. 1995. Gender Ideology, Marital Disruption, and the Employment of Married Women. Journal of Marriage and the Family. 57: 31-42.
Katz, Ruth. 1998. Divorced mothers evaluate their lifestyle: Personal attitudes and social perceptions. In Journal of Divorce and Remarriage, Vol. 28 (3/4), 121-136.
Ono, Hiromi. 1999. Historical time and U.S. marital dissolution. In Social Forces, Vol 77 (3): 969-997.
Oppenheimer, Valerie K. 1997. Women`s Employment and the Gain to Marriage: The Specialization and Trading Model. Annual Review of Sociology. 23: 431- 453.
Ruggles, Steven. 1997. The risk of Divorce and Separation in the United States, 1880-1990. Demography, 34: 455-466.
Sayer, Liana and Bianchi Suzanne M. 2000. Women,s Economic Independence and the probability of Divorce. Journal of Marriage Issues. 21: 906-943.
South, Scott J. 2001. Time-Dependent Effects of Wives` Employment on Marital Dissolution. American Sociological Review, 66(2): 226-245.
Tzeng, Jessie M. and Mare Robert D. 1995. Labor Market and Socioeconomic Effects on Marital Stability. Social Science Research, 24: 329-351.

תגים:

מיגדר · מגדר · גירושים · השכלה · נשים · עבודה · שוק

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השתתפות נשים בכוח העבודה וגירושים בישראל", סמינריון אודות "השתתפות נשים בכוח העבודה וגירושים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.