היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר שבין תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהעבודה ובין מחויבות ארגונית בקרב אנשי תקשורת טלוויזיונית.

עבודה מס' 062759

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

5,788 מילים ,37 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
פרק 1 - מבוא
פרק 2 - סקירת ספרות:
2.1 מחויבות
2.2 מחויבות ארגונית
2.3 שביעות רצון מהעבודה והשפעתה על מחויבות
2.4 תמיכה ארגונית נתפסת והשפעתה על מחויבות
2.5 ההבדל בין שביעות רצון ותמיכה ארגונית
2.6 משתני רקע אישיים
2.7 השערות ומודל המחקר
פרק 3 - שיטה:
3.1 נבדקים
3.2 משתני המחקר ודרך מדידתם
3.3 הליך המחקר
פרק 4 - תוצאות
פרק 5 - דיון
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון המחקר

תמצית
בשנים האחרונות, המושג מחויבות ארגונית, כלומר מידת הזדהות הפרט עם הארגון ומעורבותו
בארגון (Mowday, Porter & Steers1982,), זוכה להתעניינות מרובה, הן בקרב חוקרים
בדיסיפלינות השונות, והן בקרב מנהלים בארגונים. הסיבה להתעניינות זו נובעת מכך שבמחקרים
רבים נמצא כי למחויבות ארגונית כושר ניבוי טוב למגוון התנהגויות ארגוניות כגון היעדרויות
(Sagie, 1998), התנהגויות נסיגה (Muller & Price, 1990) והתנהגות אזרחית ארגונית
(Schappe, 1998). בנוסף, בקרב ארגונים רבים המחויבות נתפסת כערך חיובי ומטרה בפני
עצמה וישנה כוונה להבין כיצד ניתן להביא למצב בו יהיו העובדים חדורי מחויבות ( ,Lewicki
1981).
הספרות המחקרית מציגה עדויות רבות לגורמים המשפיעים על מחויבות ארגונית. בין הגורמים
נמנים משתני רקע אישיים (כגון מין, גיל וכיו"ב) (Mowday et al, 1982) גורמים הקשורים
למקום העבודה והתפקיד (כגון אתגר ועניין בעבודה) ( ,Eisenberger, Huntington
Hutchison & Sowa, 1986) וגורמים חוץ ארגוניים (כגון אלטרנטיבות לעבודה) ( & Allen
.(Meyer, 1990

מטרת מחקר זה היא להציג מודל תיאורטי למחויבות ארגונית המאגד בתוכו שתי גישות
מסורתיות בחקר המחויבות הארגונית: 1. הגישה האפקטיבית, המתמקדת בשביעות רצון
מהעבודה. 2. הגישה הקוגניטיבית, המתמקדת בתמיכה ארגונית נתפסת. במחקר זה, שביעות רצון
מהעבודה ותמיכה ארגונית נתפסת הוכנסו למודל יחיד המסביר מחויבות ארגונית.
מטרה נוספת של מחקר זה הינה לבחון את המודל התיאורטי בקרב אנשי תקשורת מענף
הטלוויזיה. המציאות החדשה של הטלוויזיה בימינו מתאפיינת ברב ערוציות, וזאת בניגוד לעבר.
בעבר, הטלוויזיה הישראלית התבססה על ערוץ ממלכתי אחד ולפיכך לאנשי התקשורת לא היו
אלטרנטיבות עבודה חלופיות. המציאות של ימינו שונה. מדיית הטלוויזיה פרצה את מחסום
הערוץ הבודד וכיום יש שפע ערוצים, קרי שפע אפשרויות, ארגונים שבהם איש התקשורת יכול
לעבוד. בנוסף, טבע עבודתו של איש התקשורת הוא להביא מידע, לתור אחר ה"סקופ" ונראה כי
יותר מאשר בעבר, איש התקשורת של ימינו מחויב יותר לעיסוקו מאשר לארגונו. מסיבה זו, עולה
הצורך לבחון באיזה נסיבות יהיו מוכנים אנשי התקשורת לתרום לטובת השגת יעדי הארגון בו הם
עובדים ולהזדהות עם ערכיו ומטרותיו. במילים אחרות, להביאם למחויבות ארגונית. חשוב לציין
כי בספרות המחקרית הקיימת בנושא מחויבות ארגונית, לא נמצא מודל עבודה הבוחן מחויבות
בקרב אנשי תקשורת ולכן מתגבר הצורך לעריכת מחקר שכזה.

הנבדקים במחקר היו אנשי תקשורת (כתבי שטח ואולפן, עורכים, מפיקים, צלמים), העוסקים
בחדשות בטלוויזיה משני ארגונים (חדשות ערוץ 2 וחדשות הערוץ המקומי של תבל). יש לציין
שמאפייני העיסוק של הנבדקים בשני הארגונים היו זהים ולכן הם אוחדו לכדי מאגר נתונים
אחיד. סך כל גודל המדגם היה 41 נבדקים.
שאלוני המחקר חולקו באמצעות שני אנשי קשר בארגונים הנבדקים. אנשי הקשר ציינו בפני
הנבדקים כי השאלון הינו אנונימי ומשמש לצורכי מחקר באוניברסיטת חיפה. השאלונים נאספו
לכדי מאגר נתונים מרוכז הכלל 41 נבדקים ועובדו באמצעות תוכנת .SPSS

הערת מערכת: קובצי ה SPSS אינם חלק מהעבודה.

מקורות:

מטלון, י. (1985). מחויבות ארגונית בארגון צבאי: גורמיה המקדימים. עבודת גמר לקבלת התואר "מוסמך". החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה.
עאמר, ר. (2003). מחויבות ותרבות ארגונית והשפעתן על הביצוע בארגוני השירות הציבורי במגזר הדרוזי בישראל. עבודת גמר לקבלת התואר "מוסמך". בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
Allen, N.H. & Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents of effective response to task characteristic. Social Justice Research, 1, 177-198.
Angle, H. & Perry, J.(1981). An empirical assessment of organizational commitment and organizational effectiveness. Administrative Science Quarterly, 26, 1-14.
Becker, H.S. (1960). Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociology, 66, 32-40.
Barayfield, A.H. & Rothe, H.F. (1951) An index of job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 35, 307-311.
Dessler, G. (1999). How to earn your employee commitment. Academy of Management Journal, 51, 71-76.
Eisenberger, R., Huntington, R. Hutchison, S. & Sowa , D. (1986) Perceived organizational support and employee diligence, commitment and innovation. Journal of Applied Psychology, 71, 500-507.
Eisenberger, R., Fasolo, O. & Davis - LaMasto, V. (1990). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 75, 51-59.
Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S. & Lynch, P. (1997). Perceive organizational support, discretionary treatment and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 82, 812-820.
Ezioni A.(1961) A Comparative Analysis of Complex Organizations. New York, Free Press
Ivancevich, J., Olelens, M. & Matterso, M. (1997). Organizational Behavior and Management. Sydney: Irwin.
Iverson, R.D., & Roy, P.(1994).A causal model of behavioral commitment: evidence from a study of Australian blue - collar employees. Journal of Management, 20, 15-41.
Fasolo, P.M. (1995). Procedural justice and perceived organizational support: Hypothesized effects on job performance. In Cropanzano, R.S. & Kacmar, K.M. (Eds.) Organizational politics, justice and support: Managing the social climate of the workplace: 149-164. Westport, CT: Quorum.
Festinger, L. (1962). Cognitive dissonance. Scientific American, 4, 93-107.
Homans, G. (1974). Social Behavior: Its Elementary Forms. New York. Kanter R.M. (1968). Commitment and Social Organization: A study of Commitment
Mechanisms in Utopian Communities. American Sociological Review, 33, 499-517. Kanter R.M. (1972). Commitment and social organization: A study of commitment mechanisms in utopian communities. American Sociological Review, 33, 499-517.
Lawler, E.J. & Yoon, J. (1996). Commitment in exchange relations: Test of a theory of relational cohesion. American Sociological Review, 61, 81-108.
Lewiciki, R.J. (1981). Organizational seduction: building commitment to organizations. Organizational Dynamics, 5, 5-21.
Lincoln, J.R., & Kalleberg, A.L.(1985). Work organization and workforce commitment: A study of plants and employee in the USA and Japan. American Sociological Review, 50, 738-760.
Lock, E.A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. Dunnette (Ed), Handbook of Industrial and Organizational Psychology (pp. 1293-1349). Chicago: Rand McNally.
Lock, P. & Carwford, J. (2000). Antecedents of organizational commitment and the mediating role of job satisfaction. Journal of Managerial Psychology, 16, 594-613.
Matthiew, J. & Hamel, D. (1989). A cause model of the antecedents of organizational commitment among professionals and non - professionals. Journal of Vocational Behavior, 108, 171-194.
Meyer, J.P. & Allen, N.H (1984).Testing the "Side-bet theory" of some methodological considerations. Journal of Applied Psychology, 69, 372-378.
Michaels, P. (1994). An expanded conceptual framework on organizational commitment and job satisfaction for sales force management, Journal of Business and Society, 7, 42-67.
Mowday R.T, Porter L.w, Steers R.M. (1982). Employee organizational linkages: the psychology of commitment absenteeism and turnover. Academic press 1982.
Muller, C.W. & Price, J.L.(1990). Economic, psychological and sociological determinants of voluntary turnover. Journal of Behavioral Economics, 9, 321-335.
Salancik G.R. (1977). Commitment and the Control of Organizational Behavior and Belief. In B.M Staw and G.r Salancik (eds.), New Direction in Organizational Behavior. Chicago: St. Clair Press.
Sagie, A. (1998). Employee absenteeism, organizational commitment and job satisfaction: An other look. Journal of Vocational Behavior, 52, 156-171.
Schappe, S.P. (1998). The influence of job satisfaction, organizational commitment and fairness perceptions on organizational citizenship behavior. Journal of Psychology, 132, 277-290.
Setton, R.P., Bennett, N. & Linden, R.C. (1996). Social exchange in organizations: perceived organizational support, leader - member exchange and employee reciprocity. Journal of Applied Psychology, 81, 219-227.
Shore, L.M. & Wayne, S.J. (1993). Commitment and employee behavior: Comparison of affective commitment and continuance commitment with perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 78, 774-780.
Shore, L.M & Tetrick, L.E. (1991). A construct validity study of the survey of perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 76, 637-643.
Staw, B.M. (1977). Motivation in organizations: Toward synthesis and redirection in: B.M Staw & G.R Salanicick (eds). New directions in organizational behavior.
Steers, R.M. (1977). Antecedents and outcomes of Organizational Commitment. Administrative science quarterly: 22, 137-149
Wayne, S.J., Shore, L.M. & Liden, R.C. (1997). Perceived organizational support and leader - member exchange: A social exchange perspective. Academy of Management Journal, 40, 82-111.

תגים:

ארגונית · מחויבות · רצון · שביעות · תמיכה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר שבין תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהעבודה ובין מחויבות ארגונית בקרב אנשי תקשורת טלוויזיונית.", סמינריון אודות "הקשר שבין תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהעבודה ובין מחויבות ארגונית בקרב אנשי תקשורת טלוויזיונית." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.