היישום אינו מחובר לאינטרנט

הסתגלותם של ילדים להורים חולי נפש בשלושה תחומים - רגשי, משפחתי וחברתי.

עבודה מס' 062444

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

7,482 מילים ,50 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

חשיבותם המכרעת של ההורים בהתפתחותו התקינה של ילדם, הודגשה על ידי תאורטיקנים רבים של יחסי אובייקט. תיאוריות אלה רואות את הקשר בין הילד להוריו כגורם מכריע בהתפתחות וקביעת הבריאות הנפשית של הילד בעתיד.
ליקויים בהורות גורמים כפועל יוצא מכך לקשיים בהסתגלות הילד ועלולים לפגוע ברווחתו, בבריאותו הנפשית ובהתפתחותו התקינה.
מחלת נפש כרונית גורמת לפגיעה מתמשכת בתפקודים ההוריים לאורך זמן, ולפיכך חושפת את ילדי ההורים החולים לסיכון מיוחד. משפחה בה מתרחשת מחלת נפש היא למעשה משפחה החיה במצב של משבר מתמשך, והשפעותיו של משבר זה על הילד קשות לוודאי. על כן, כפי שמעידים מחקרים רבים שנעשו בתחום, לילדים להורים חולי נפש הפרעות קשות בהסתגלות בתחומים שונים.
בעבודה זו אנסה לבדוק את הסתגלותם של ילדים להורים סכיזופרנים על-פני שלושה תחומים: רגשי, משפחתי וחברתי. אעשה זאת תוך סקירת חומר תיאורטי בנושא, וכן בהסתמך על חומר קיים העוסק בחשיבות ההורים להתפתחות הילד, בהשפעת הורות לקויה על הילד ובמצב של מחלת נפש של הורה כמשבר בחיי המשפחה והילד.

תוכן עניינים:
מבוא
תפקיד ההורים והמשפחה בהתפתחות הילד
הורות לקויה והשפעתה על הילד
מחלת נפש של הורה כמשבר בחיי המשפחה והילד
הסתגלותם של ילדים להורים חולי נפש
הסתגלות רגשית
הסתגלות משפחתית
הסתגלות חברתית וקוגניטיבית
משתנים המשפיעים על פגיעות הילד
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

הוק, ש. (1979). נסיונות לתרום להורות טובה. חברה ורווחה, כרך ב' (4), 441-449.
יונאי, פ. (1977). מעקב אחרי קבוצת חולים ששוקמו לאחר אשפוז בבי"ח פסיכיאטרי. סעד, יולי 1977, 87-93.
רביב, ע. וכצנלסון. (1986). משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתו. ספריית מעריב, תל-אביב.
Andereasen, N. C. (1999). Understanding the Causes of Schizophrenia. New England Journal of Medicine, 340 (8), 645-647.
Anthony, E. J. (1969). A Clinical Evaluation of Children With Psychotic Parents. American Journal of Psychiatry, 126 (2). 177-184.
Anthony, E. J. (1970). The Impact of Mental and Physical Illness on the Family. American Journal of Psychiatry, 127. 138-146.
Anthony, E. J. (1970). The Influence of Maternal Psychosis on Children-Folie a' deux. in Parenthood - It's Psychology and psychopathology.
Anthony, E. J. (1986). Terrorizing Attacks on Children by Psychotic Parents. Journal of American Acad. Of Child Psychiatry, 25 (3), 225-326.
Arbelle, S., Magharious, W., Auerbach, J. G., Hans, S. L., Marcus, J., Baruch, S. Caplan, R. (1997). Fformal Thought Disorder in Offspring of Schizophrenic Parents. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 34 (3), 210-221.
Aylon, M. Merom, H. (1985). The Israeli High Risk Study: The Teacher Interview. Schizophrenia Bulletin, 11 (1), 117-122.
Beisser, A. R. et al. (1967). Psychosocial Adjustment in Children of Schizophrenic Mothers. Journal of Nervous and Mental Disease, 145, (6) 429-440.
Bender, L. (1937). Behavior Problems in Children of Psychotic and Criminal Parents. Genetic Psychology Monographs, 19, 229-339.
Bowlby, J. (1973). Separation: Anxiety and Anger. Vol: Two of Attachment and Loss, Basic Books. N. W.
Bowlby, J., Robertson, J. Rosenbluth, D. (1960). A two Years Old Goes to Hospital. in The Psychoanalytic Study of Child. (eds. Eissler, R. S. et al). pp. 82-94. New York: International Universities Press.
Caplan, G. (1964). Principles of Preventive Psychiatry. Basic Books, N.Y.
Cooper, S. F. et al (1977). The Children of Psychiatric Patients: Clinical Findings. British journal of Psychiatry, 131, 514-522.
Cowie, V. (1961). The Incidence of Neurosis in Children of Psychotics. Acta. Psychiatry Scand., 37, 37-71.
Cytryn, L. et al. (1984). A Developmental View of Affective Disturbances in the Children of Affectivity Ill Parents. American Journal of Psychiatry, 141 (2), 219-222.
Doniger, C. B. (1962). Children whose Mother are in a Mental Hospital. Journal of Child Psychology Psychiatry, 3, 165-173.
Duffy, A., Alda, M., Kutchee, S., Fusee, C. Grof, P. (1998). Psychiatric Symptoms and Syndromes among Adolescent Children of Rarents with Lithium-Responsive or Lithium-Nonresponsive Bipolar Disorder. American Journal of Psychiatry, 155 (3), 431-433.
Edelston, H. (1943). Separation Anxiety in Young Children. in The Psychological Responses of Children to Hospitalization and Illness. (eds. Vernon, T. A. et al). pp. 28-95. Charles Thomas Publishers, N. Y. 1965.
airbrain, W. R. D. (1949). Steps in the Development of an Object Relation Theory of the Personality. In An Object Relation Theory of the Personality. Basic Books., N. Y.
Garmezy, N. (1974). Children at Risk: The Search for the Antecedents of Schizophrenia, Part 2: On going Research Programs. Issues and Intervention. Schizophrenia Bulletin, 9, 55-125.
Ingraham, L. J., Kugelmass, S., Frenkel, E. Nathan, M. (1995). Schizophrenia Bulletin, 21 (2), 183-192.
Irvine, E. E. (1976). Children at Risk. in Crisis Intervention in Selected Readings. (eds. Parad, H. J.). Family Service of America, N. Y.
Janes, C. L. et al. (1983). School Behavior in Adolescent Children Of Parents with Mental Disorder. Journal of Nervous and Mental Disease, 171, 234-240.
Kauffman, C. et al. (1979). Super-kids: Competent Children of Psychotic Mothers. American Journal of Psychiatry, 136 (11), 1398-1402.
Kinard, M. E. (1982). Child Abuse and Depression. Child Walfare, 61 (7), 403-413.
Klein, M. (1952). On Observing the Behavior of Young Infants. In Envy and Gratitude and Other Works. pp.1946-1963. Delacorte Press, N. Y. (1975)
Koss, E. (1964). Families in Trouble. King's Crown Press, N. Y.
Lazarus, R. S. (1966). Psychological Stress and Coping Process. Magraw - Hhhill Book Inc. N. Y.
Lidz, T. (1965). Schizophrenia and Family. New York: International Universities Press.
Mahler, M. (1972). On the First Three Subphases of the Separation Individuation Process. International Journal of Psychoanalysis, 53, 333-338.
Mchnew, D. H. et al. (1979). Offspring of Patients with Affective Disorder. American Journal of Psychiatry, 134, 148-152.
Mednick, S. A. Schulsinger, F. (1968). Some Pre-morbid Characteristics Related to Breakdown in Children with Schizophrenic Mothers. in The Transmission of Schizophrenia. (eds. Rosenthal, D. Kety, S. S.). Pergammon Press Inc., N.Y.
Mitchel, G. D. (1969). Paternalistic Behavior in Primates. Psychological Bulletin, 71, 339-417.
Mortensen, P. B., Pedersen, C. B., Westergaard, T., Wohlfahrt, J., Ewald, H., Mors, O., Andersen, P. K. Melbye, M. (1999). Effects of Family History and Place and Season of Birth on the Risk Causes of Schizophrenia. New England Journal of Medicine, 340 (8), 603-608.
Nagler, S. Mirsky, F. (1985). The Israeli High Risk Study. Schizophrenia Bulletin, 11 (1), 19- 153.
Nunes, E. V., Weissman, M. M., Goldstein, R. B. McAvay, G., Seracini, A. M., Verdelie, H. Wickramaratne, P. J. (1998). Pcychopathology in Children of Parents with Opiate Dependence and\or Major Depression. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37 (11),1142-1151.
Oates, M. (1997). Patients as Parents: The Risk to Children. Bbritish Journal of Psychiatry,170 (Suppl 32), 22-27.
Parad, H. J. Caplan, G. A. (1960) A Framework for Studying Families in Crisis. Crisis in Crisis Intervention: Selected Readings. (eds. Parad H. J.). Family Association of America, N.Y. (1966)
Rice E. P., Ekdahl, M. Miller, L. (1971). Children of Mentally Ill Parents. Behavioral Pub., N. Y.
Robertson, J. (1958). Young Children in Hospitals. Basic Books, N.Y.
Rutter, M. (1966). Children of Sick Parents: An Environmental and Psychological Study. Oxford University Press, London.
Rutter, M. (1984). Parental Psychiatric Disorder: Effects on Children. Psychological Medicine, 14, 853-880.
Schwartz, C. (1984). Failure in the treatment of a Psychotic Mother and Child: Aspects of Transference and Resistance. Psychoanalytic Review, 71 (3), 379-411.
Seeman, M. V. (1996). The Mother with Schizophrenia. in Parental Psychiatric Disorder: Distressed Parents and their Families. (eds. Goepfert, M., Webster, J. Seemam, M. V.). pp. 190-200. Cambridge, England UK: Cambridge University Press.
Shachnow, J. (1987). Preventive Intervention with Children of Hospitalized Psychiatric Patients. American Journal of Orthopsychiat, 67 (1), Jan.
Shotten, J. H. (1985). The Family Interview. Schizophrenia Bulletin, 11 (2).
Sobel, D. (1961). Children of Schizophrenic Patients. American Journal of Psychiatry, 118, 512-517.
Sohlberg, S. C. Yaniv, S. (1985). Social Adjustment and Cognitive Performance of High Risk Children. Schizophrenia Bulletin, 11(2).
Sullivan, H. S. (1953). The Interpersonal Theory of Psychiatry. Norton, N. Y.
Sussex, J. N. et al. (1963). Adjustment in Children with Psychotic Mother in The Home. American Journal of Orthopsychiatry, 33, 849-854
Warner, V., Mufson, L. Weissman, M. M. (1995). Offspring at High and Low Risk for Depression and Anxiety: Mechanisms of Psychiatric Disorder. . Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34 (6), 786-797.
Weintraub, S. et al. (1978). Peer Evaluation of the Competence of Children Vulnerable to Psychopathology. Journal of Abnormal Child Psychology, 6 (4), 461-673.
Winnicott, D. W. (1964). The Family and Individual Development. Tavistock, London.
Winnicott, D. W. (1971). Playing and Reality. Penguin Middlesex, England.

תגים:

הורים · הסתגלות · התפתחות · חברה · ילדים · מחלת · משבר · משפחה · נפש · קוגניציה · רגש

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הסתגלותם של ילדים להורים חולי נפש בשלושה תחומים - רגשי, משפחתי וחברתי.", סמינריון אודות "הסתגלותם של ילדים להורים חולי נפש בשלושה תחומים - רגשי, משפחתי וחברתי." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.