עבודות [1-5] מתוך 5

תוצאות חיפוש "קוגניציה":

עבודה מס' 60328 SHOPPING CART DISABLED
מטה קוגניציה ואסטרטגיות למידה, 2001.
עבודה זו עוסקת באסטרטגיה לפיתוח היכולת לאתר רעיון מרכזי בטקסט, על ידי שימוש במטה קוגניציה.
4,707 מילים (כ-14.5 עמודים), 12 מקורות, 175.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת באסטרטגיה לפיתוח היכולת לאתר רעיון מרכזי בטקסט, על ידי שימוש במטה קוגניציה.
פרקי החלק הראשון של העבודה עוסקים במס' תחומים:
* הרעיון המרכזי- מהו, מה חשיבותו בהבנת טקסט ומהו מיקומו בטקסט.
* מטה קוגניציה ואסטרטגיות למידה- מהי מטה קוגניציה, מהן אסטרטגיות למידה והאסטרטגיה לאיתור רעיון המרכזי.
* הכשרת הלומד לאיתור הרעיון המרכזי- אפיוני הלומדים, אפיוני הטקסט וגישות להוראת הרעיון המרכזי.
* עקרונות בסיסיים לבניית מערכי שיעור.

החלק השני עוסק ביישום-  מוצעות 3 פעילויות, בדרגות קושי שונות, המדגימות שימוש באסטרטגיה מטה קוגנטיבית על מנת לאתר רעיון מרכזי בטקסט.

תוכן העניינים:
1. הרעיון המרכזי
      1.1 מהו רעיון?
      1.2 מהו רעיון מרכזי
      1.3 מהי החשיבות של רעיון מרכזי בהבנת טקסט?
      1.4 סוגי רעיון מרכזי ומיקומם בטקסט
2. מטה קוגניציה ואסטרטגיות למידה
      2.1 מטה קוגניציה
      2.2 מטה קוגניציה וקריאה
      2.3 אסטרטגיות לפיתוח היכולת לאיתור רעיון מרכזי
3. הכשרת הלומד לאיתור רעיון מרכזי
      3.1 אפיוני הלומדים
      3.2 אפיוני הטקסט
      3.3 גישות להוראת הרעיון המרכזי
4. עקרונות בסיסיים לבניית מערכי שיעור
5. יישום
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 68126 SHOPPING CART DISABLED
השפעת נורמאליות אירוע על שיפוטים לגבי תאונה ללא תיווך "קוגניציה קרה", 2005.
האם בתאונה זהה מידת נורמאליות האירוע תשפיע על השיפוטים לגבי התאונה, כך שחשיפה לאירוע אבנורמלי תביא לשיפוטים מחמירים יותר של התאונה, מאשר חשיפה לאירוע נורמאלי.
4,031 מילים (כ-12.5 עמודים), 7 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק האם ממצאיו של Macrae היו מתקבלים גם ללא תיווך של "קוגניציה קרה". המחקר הנוכחי יחזור על הניסוי של Macrae בתוספת מידע על כך שהסיכוי ללקות בהרעלת מזון שווה בכל המסעדות באזור, ובכך יהפוך משתנה מיקרי במחקרו של Macrae לגורם קבוע במחקר זה. השאלה המחקרית של מחקר זה היא האם שיפוטים הקשורים לתאונה מושפעים מ"קוגניציה חמה", כפי שטען  Macrae, או שמא מן המודל של ה"קוגניציה הקרה".
המחקר הנוכחי משער כי גם כשהשכיחות הנתפסת של התאונה זהה, מידת נורמאליות האירוע תשפיע על השיפוטים לגבי התאונה, כך שחשיפה לאירוע אבנורמלי תביא לשיפוטים מחמירים יותר של התאונה, מאשר חשיפה לאירוע נורמאלי. במחקר זה, משתתפים בשתי קבוצות נתבקשו לקרוא תיאור-מקרה של הרעלת-מזון. תיאורי המקרה היו זהים לחלוטין לאלו שהיו במחקרו של Macrae, מלבד תוספת שאמרה שהסיכוי ללקות בהרעלת-מזון שווה בכל המסעדות באזור. לאחר קריאת תיאור-המקרה נתבקש כל נבדק לענות על שאלון שהיה זהה לזה של Macrae, והוספה שאלה שנועדה לבדוק את הצלחת הפיכתו של המשתנה "קוגניציה קרה" לגורם קבוע.

מערך:
מערך הניסוי הוא חד גורמי בין נבדקי. המשתנה הבלתי תלוי הוא מידת נורמאליות האירוע. המשתנה בעל שתי רמות: תאור מקרה בעל מוטיב נורמאלי ותיאור מקרה בעל מוטיב אבנורמאלי.

הערת מערכת: הפלטים הסטטיסטיים אינם כלולים בקובץ העבודה.

מתוך העבודה:
המושג "מחשבות אילו" מוגדר כמחשבה המנוגדת לעובדה (Roese,1997). המושג מתייחס ליכולת קוגניטיבית של האדם לשנות בדמיונו תוצאה שנחוותה במציאות, וליצור לעצמו מציאות אלטרנטיבית, שונה מזו שמולה הוא עומד. אותה אלטרנטיבה מדומיינת ("מה שהיה יכול לקרות אילו....") מתבססת על ה"נורמות" של האדם - תבניות סכמאטיות של תוצאות שגרתיות במציאות המוכרת של האדם. הנורמות מבוססות על התנסויותיו הקודמות ואליהן האדם ישווה את התוצאות במציאות (Kahneman & Miller, 1986). מחשבות אילו ייווצרו בדרך כלל בתגובה להתרחשות מצערת ויוצאת דופן (למשל תאונה) (Kahneman & Miller, 1986).
 
עבודה מס' 60209 SHOPPING CART DISABLED
מטה-קוגניציה בשיפור תהליכי קריאה של תלמידים לקויי למידה, 1999.
האם ניתן ללמד ולפתח ערנות מטה-קוגניטיבית על ידי הקניית אסטרטגיות מטה-קוגניטיביות והאם אלה ישפרו את תהליכי הקריאה אצל תלמידים לקויי למידה?
5,601 מילים (כ-17 עמודים), 18 מקורות, 230.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אנסה להראות כיצד ניתן בעזרת המטה-קוגניציה, כלומר בעזרת השליטה והחשיבה שיש לתלמיד לקוי הלמידה על חשיבתו, לשפר ולהתגבר על רבים מקשייו.
במשך השנים האחרונות, היתה המטה-קוגניציה לאחד משדות המחקר העיקריים בתחום מחקר התפתחות ההכרתית.
מטה- קוגניציה היא ידיעת האדם את תהליכי הכרתו (חשיבתו). חשיבה על חשיבה.
כישורים מטה-קוגניטיביים הם הידע והבקרה שיש לאדם על פעולות החשיבה והלמידה שלו, כולל קריאה.
Flavell1987 () וחוקרים אחרים (אצל גוטרמן, 1987) עשו ניסיונות להגדיר את תחומי המטה-קוגניציה. מחקר התחום עדיין בראשיתו, אך ההגדרות מסייעות להבנת תחום מורכב זה.
ידע מטה-קוגניטיבי מתייחס לעניינים הכרתיים ולידע עולם שהאדם רוכש. ידע זה בנוי משלושה מרכיבים: אודות עצמנו, אודות המשימה העומדת בפנינו ואודות האסטרטגיה בעזרתה נבצע את המשימה.
1978)] Brown) אצל גוטרמן ווהל 1993] מתמקדת במחקריה בעשייה עצמה המכוונת על ידי מכניזם הכרתי. המטה-קוגניציה כוללת את היכולת לבדוק את התוצאה של כל ניסיון הכרתי, לתכנן את הצעד הבא, לפקח על יעילות הפעולה הננקטת, לערוך שינוי במה שנעשה ולבסוף היכולת להעריך את מידת היעילות של האסטרטגיה שננקטה.
התיאוריה של Brown ישימה בתחום ההוראה.
טענתה היא כי ההבדל בין לומדים יעילים לבין לומדים בלתי יעילים מקורם בתפקוד ההכוונה והשליטה, ואותם ניתן ללמוד. הרכיבים הניתנים ללמידה הם אסטרטגיות.
המונח אסטרטגיה Strategy) -) שאול מן התחום הצבאי, והוראתו בתחום החינוך היא הוראה רחבה, ומשמעותה: האמצעי האופטימלי המודע בדרך להשגת מטרה מסוימת.
אחת התרומות של המחקרים בתחום המטה-קוגניציה (מליץ, מליץ, 1995) הינה הרחבת הבנתנו את תהליכי הקריאה, בעיקר מתוך השוני בין קוראים חלשים לבין קוראים טובים. לגבי קוראים חלשים ההתמקדות בתחום החינוך היא על הוראת אסטרטגיות למידה וקריאה, אשר מסיבה כלשהי לא השכילו לרכוש אותם ולהשתמש
בהם באופן ספונטני.
אסטרטגיית הלמידה תכיל בתוכה, טקטיקות שונות, או במינוח אחר מיומנויות שונות. אסטרטגיות הלמידה הן שמסייעות לפתח את היכולת להגדיר מצבים, מטלות, בעיות ולהגיב בצורה מתאימה. בחירת הטקטיקות או המיומנויות הנדרשות יכוונו על ידי בחירת האסטרטגיה.
על פי גישה זו אסטרטגיית הלמידה הננקטת, במפגש עם טקסט, דהיינו, קריאה, היא פונקציה של סוג הטקסט, מטרת הלומד ואפיוניו של הלומד.
קריאה: במושג קריאה, הכוונה כאן, היא להבנת משמעותם של טקסטים (להבדיל מקריאה טכנית בה למלים ולמשפטים אין משמעות לגבי הקורא).
תיאוריות שהתפתחו בחמישים שנים אחרונות בקשר להוראת הקריאה (ווהל, ארדון 1993) מתבססות על חקר התהליך הקוגניטיבי שעובר האדם בעת הקריאה, ומנסות להתחקות אחר תהליך זה בקריאה. השאיפה היא ללמד אדם  שאינו יודע לקרוא, לעשות פעילויות שהקורא המומחה עושה באופן טבעי.
הגישה המסורתית המקובלת במרבית בתי הספר בארץ היא הוראת הקריאה על פי מיומנויות, גישה זו פותחה על ידי 19681972,) Davis, אצל ווהל, ארדון 1993), הוא העלה את הרעיון שקריאה איננה תהליך חשיבתי אחיד, אלא תהליך המורכב מכמה מיומנויות. גישה זו זוכה לביקורת רבה בשנים האחרונות, פירסון ועמיתיו ( 1990, אצל ווהל, ארדון 1993) סבורים כי הבנת הנקרא נוצרת, ברגע שאדם מצליח לקשר בין הידע הקודם שלו לבין הידע החדש המופיע בטקסט שלפניו, כלומר ראית תהליך הקריאה כתהליך אינטראקטיבי. גישה זו מבוססת על תיאוריית הסכימה (Schema).
הסכימה היא סל של מידע המצוי במוח האדם, מעין מבנים הכוללים את הידע האגור באדם. התיאוריה (רומלהרט1981, אצל טובלי, ווהל 1991) מנסה להסביר כיצד האדם מאחסן ידע בזיכרונו, כיצד רוכש ידע חדש. הקריאה, אם כך היא תהליך של הבניית משמעות באמצעות קישור הידע הקודם של הקורא עם הידע הכלול בטקסט. כל אינטראקציה בין הקורא לבין הטקסט עוזרת לו להבין את משמעותו. בתהליך האינטראקציה מפעיל הקורא תהליכים מטה-קוגניטיביים.
מרכיבי המטה-קוגניציה בקריאה  הם: הטקסט, המשימה, אסטרטגיות למידה והמאפיינים האישיים של הקורא. המחקר ייחד מחקרים להיבטים השונים.
האינטראקציה בין המרכיבים הללו  חיונית לצורך למידה. הקורא הטוב והקורא החלש נבדלים ביניהם בתהליכים המטה-קוגניטיביים שהם חווים. יכולת לזהות כישלון בהבנה, יכולת להתאים האסטרטגיה לסוג הטקסט, לביצוע משימת ולמאפייניו של הקורא.
קוראים חלשים רבים הם תלמידים לקויי למידה.
לקות למידה הוא מונח כללי המיוחס לקבוצה הטרוגנית של ליקויים המתבטאים בקשיים משמעותיים ברכישתם של קשב, דיבור, קריאה ,כתיבה, חשיבה ויכולת מתמטית. ליקויים אלה הינם פנימיים לאדם והם באים למרות הוראה קונבנציונלית תקינה, אינטליגנציה תקינה והזדמנויות חברתיות ותרבותיות נורמליות.

השאלה הנשאלת בעבודה זו היא האם ניתן ללמד  ולפתח ערנות מטה-קוגניטיבית על ידי הקניית אסטרטגיות מטה-קוגניטיביות (להלן, כלים) והאם אלה ישפרו את תהליכי הקריאה  אצל תלמידים לקויי למידה?
מוצגים ארבעה כלים המסייעים בהבנת הנקרא, ונבחנות האיכויות המטה-קוגניטיביות הגלומות בהן.
הדיון מתייחס לכמה סוגיות.
האם ניתן לבדוק תהליכים מטה-קוגניטיביים?, האם ניתן להקנותם?
האם ההקניה אכן משפרת את ההבנה?
הדיון מעלה את הבעייתיות הכרוכה בחקירת תחום המטה-קוגניציה, אך יחד עם זאת מציין את התרומות שיש לידע הקיים כבר היום בתחום בשיפור תהליכי הקריאה של תלמידים לקויי למידה.

תוכן העניינים:
תמצית
מטה-קוגניציה בשיפור תהליכי קריאה של תלמידים לקויי למידה
מטה-קוגניציה מה היא?
אסטרטגיות למידה
תיאוריות קריאה
מטה-קוגניציה וקריאה
שלבי תהליך הבנת הנקרא
מרכיבי המטה-קוגניציה בקריאה
אפיוני הקורא הטוב ואפיוני הקורא החלש
לקות למידה
הצגת השאלה לדיון
           הצגת אסטרטגיות קריאה
           הכלים
דיון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50933 SHOPPING CART DISABLED
קוגניציה חברתית - שתי גישות לתיאוריות יחוס, 2000.
תיאורית הקו-ואריציה של קלי ותיאורית תואם-המסקנות של ג'ונס ודייויס, והשוואה בינהן.
5,172 מילים (כ-16 עמודים), 19 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו נערכה במסגרת סמינריון תחת השם 'קוגניציה חברתית'. והיא עוסקת בתיאוריות ייחוס וסיבתיות.
בחרתי לעסוק בנושא זה כי אחת הנטיות המוכרות לכולנו היא רצוננו לדעת ולהבין את הסיבות להתרחשויות ולאירועים בסביבתנו.

מחשבותיו של הזולת וכוונותיו הן אינדיבידואליות, נסתרות ועל פי רוב ידועות רק לו.
לפנינו נחשפת התנהגותו הגלויה, ולפיה אנו מנסים להעריך את כוונותיו ואת אופיו.
תהליך זה, אותו אנו מבצעים יום יום ומדי שעה באינטראקציה עם זולתנו מכונה ייחוס (ATTRIBUTION).

בחפשנו סיבות שיסבירו את ההתרחשויות ואת התנהגותם של האנשים שמסביבנו, אנו דומים לאיש המדע המנסה להסביר תופעות שונות כדי לחזות אותן ואף לשלוט בן. ההקבלה הזאת בין חשיבה מדעית לחשיבה היומיומית הביאה חוקרים לחפש הקבלה גם בתהליכים ובאמצעים של שתי צורות החשיבה כדי להסביר תופעות ולנסח תיאוריות ייחוס המושתתות על צורות חשיבה "מדעיות".
ייחוס סיבתיות הוא אחד הנושאים "הוותיקים" והמרכזיים ביותר בפסיכולוגיה החברתית. למרות עיסוקו בתהליכי היסק קוגנטיביים, וסמיכותו לתחום החברתי-קוגנטיבי, הוא התפתח כתחום נפרד, ולמעשה הקדים את הזרם המרכזי של הפסיכולוגיה החברתית-קוגנטיבית.

חלקה הראשון עבודה זו מציג שתי תיאוריות ייחוס וותיקות, המהוות את אבני היסוד של תחום זה. תיאוריית הקו-ואריציה של הארולד קלי, ותיאוריית תואם- המסקנות של ג'ונס ודיוויס, ובנוסף מחקרים המהווים ביסוס אמפירי לכל אחת מן התיאוריות.
בחלקה השני של העבודה ערכתי מעין השוואה ביניהן המבוססת על המחקרים הרלבנטיים לכל תיאוריה.

מרכזיותו וה"וותק" שצבר תחום זה מסבירים את הכמות הגדולה של הממצאים, והתופעות שהוסברו, והגיוון הרב של הנושאים משתקף גם הוא בעבודה הנוכחית.

תוכן עניינים:
מבוא
תיאוריית הפסיכולוגיה הנאיבית של היידר
תיאוריית הקו-ואריציה של קלי
           תהליך הייחוס על פי קלי
           בדיקת האמפיריות של מודל הקו-ואריציה
           סיכום תיאוריית הקו-ואריציה
תיאוריית תואם-מסקנות של ג'ונס ודיויס
           תהליך הייחוס על פי ג'ונס ודיויס
           בדיקת האמפיריות של מודל תואם-מסקנות
           סיכום תיאוריית תואם המסקנות
השוואה בין שתי התיאוריות
           רלבנטיות המחקרים בהסברת התיאוריות
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 67782 SHOPPING CART DISABLED
קוגניציה חברתית , 2007.
יישום תיאוריית ההתנהגות המתוכננת ויוריסטיקות בכדי להבין את הגורמים שהשפיעו על שיקול הדעת וההתנהגות החברתית בעלת הסיכון בסיפור מקרה.
2,680 מילים (כ-8 עמודים), 22 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הקוגניציה החברתית השליכה את אורה על שאלות רבות וחדרה לתחומי חקירה לא נודעים. היא נבנתה על מסורת ארוכה של מחקרים ותיאוריות הבודקים את השפעתם של עמדותינו, אמונותינו וסכמות שונות אותן אנו מחזיקים, על ההתנהגות. היא הרחיבה ומיקדה את תפקידם של המבנים הקוגניטיביים, תהליכיהם והשפעתם על שיקול דעתנו בבחירותינו החברתיות. זאת, על ידי כך ששילבה בין הפסיכולוגיה החברתית והפסיכולוגיה הקוגניטיבית, כשמטרתה לבחון כיצד אספקטים שונים כגון מחשבות, מטרות, תשוקות, מוטיבציה ורגשות משפיעים על הדרך בה אנו זוכרים, מנבאים, מבינים ומגיבים לסביבתנו החברתית.
בעבודה זו, ניישם ונעריך מודלים של קוגניציה חברתית ויוריסטיקות בכדי להבין את הגורמים שהשפיעו על שיקול הדעת וההתנהגות החברתית בעלת הסיכון בסיפור המקרה על רוברט, בחור צעיר ורווק שלמרות שקיבל טיפול עבור מחלה המועברת ביחסי מין ולמרות התדירות הרבה בה מזדמנים לו מפגשים מיניים, אינו משתמש באמצעי הגנה.

מתוך העבודה:
התופס החברתי, נאלץ לעיתים קרובות לבצע החלטות מורכבות הדורשות דיוק ויסודיות. סיטואציות אלו יכולות לכאורה להוביל לכמות בלתי מוגבלת של מידע, שקרוב לודאי שרובו יהיה ללא ערך. טובתו של התופס תהיה להקיש מסקנות הולמות ומשביעות רצון, אולם אם נעריך ונעבד מידע זה במלואו, סביר להניח ששעות רבות ואף ימים יוקדשו לכך והדבר אינו מציאותי (Fiske & Taylor, 1991). לכן, בכדי להקטין את רמת המורכבות לכדי פיתרון פשוט, התופס משתמש ביוריסטיקות, שהם קיצורי דרך לעיבוד האינפורמציה המתקבלת ודרך קלה להגיע לתשובה (Tversky & Kahneman, 1974).
 

 

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.

סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-5] מתוך 5