היישום אינו מחובר לאינטרנט

פיתוח משאבי אנוש באמצעות איתור (OCB) ע"פ מודל Graham

עבודה מס' 062347

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: שירותי הכיבוי במרחב גליל עליון ורמת הגולן.

14,286 מילים ,40 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מנהלים
פרק 1 - מבוא התנהגות אזרחית בארגון
מטרת המחקר
שאלות המחקר
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 התנהגות אזרחית ארגונית: סקירת הרקע המדעי
2.2 התנהגות אזרחית ארגונית כמימד של יעילות אפקטיביות והצלחה ארגונית
2.3 התנהגות אזרחית בארגון OCB: תיחום מושגי ורעיוני
2.4 רקע תיאורטי ומושגי לצמיחת מימד OCB
2.5 המרכיבים השונים של OCB
2.6 הגבולות המושגיים של OCB
2.7 הגורמים המשפיעים על OCB: מודלים קיימים
2.8 לסיכום סקירת ספרות
פרק 3 - מערך המחקר ומתודולוגיה
3.1 הבעיה וחשיבות המחקר
3.2 שאלות המחקר
3.3 מטרת המחקר
3.4 שיטות המחקר והשיטה הנבחרת
3.5 הנחת יסוד
3.6 מתודולוגיה
3.7 משתני המחקר
3.8 שיטת ניתוח ועיבוד נתונים
3.9 מגבלות המחקר
פרק 4 - ממצאים
4.1 הממצאים ע"פ המודל של Graham לפי שיוך תחנתי
4.2 הממצאים ע"פ המודל של Graham לפי שנות ותק
4.3 מדדי OCB לפי שיוך תחנתי (18 פריטים(
4.4 מדדי OCB לפי שנות ותק כלל-מרחבי (18 פריטים(
פרק 5 - דיון
5.1 ניתוח ודיון בממצאים
5.2 הקשר בין אקלים ארגוני ((OC
לבין התנהגות אזרחית בארגון ((OCB
5.3 ניתוח אקלימה הארגוני של ת' קרית שמונה בכפוף לממצאים
5.4 שחיקת עובדים בשירותי הכיבוי
פרק 6 - סיכום מסקנות והמלצות
6.1 סיכום
6.2 מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספח

עבודת מחקר זו מנסה לברר את המימדים: האלטרואיסטי והארגוני של OCB ביחידותיה
העיקריות של שירותי הכיבוי במרחב גליל עליון ורמת הגולן (קרית שמונה; חצור הגלילית; צפת;
קצרין; בני יהודה), אחת מהנחות היסוד שלה גורסת כי יש קשר בין מרכיבי "אזרחות ארגונית"
לרמת התיפקוד הארגוני בכלל או ליתר דיוק להצלחה הארגונית על מרכיביה השונים.
חלק ממרכיבים אלה נבחן כבר במחקרים קודמים (לדוגמה: שביעות רצון מהעבודה, מחוייבות
לארגון, צנטרליזציה\שיתוף בקבלת החלטות, פורמליזציה).
מטרתי לאבחן את המימד האלטרואיסטי ל"התנהגות אזרחית בארגון" (OCB) בקונטקסט
התרבותי ארגוני של "שירותי הכיבוי במרחב גליל עליון ורמת הגולן", לפי המודל של Graham
(1991) באמצעות גליון הערכת מפקדים ככלי לחקר התנהגות עובדים, לבחינת ביצועים ארגוניים
ולהערכת תרומתם להצלחה ארגונית.
שאלות המחקר
* האם קיים קשר בין תופעת "התנהגות אזרחית בארגון" (OCB) לבין השיוך היחידתי - תחנות
שירות הכיבוי במרחב גליל עליון ורמת הגולן (קרית שמונה; חצור הגלילית; צפת; קצרין; בני
יהודה).
* האם קיים קשר בין מימדי התופעה (OCB) לבין הוותק בשירותי הכיבוי?
במענה לשאלת המחקר הראשונה: נראה כי יש קשר בין תופעת (OCB) לבין השיוך היחידתי בגין
אקלים ארגוני שלילי יחידתי ושחיקת עובדי הכיבוי של תחנת ק"ש (בעלת ההישג הנמוך ביותר
לעומת שאר התחנות).
ההסבר לכך הוא: כבאי התחנה חיים במציאות של מתח בטחוני ופעילות מבצעית מרוכזת ומרובה
(גבול לבנון קטיושות וכיו"ב).
במענה לשאלת המחקר השניה: נמצא כי קיים קשר בין מימדי התופעה (OCB) לבין הוותק
בשירותי הכיבוי. נתגלה במחקר פער ציונים גבוה בכל הפריטים שבגליון ההערכה בין חדשים
לותיקים, בגין תופעת שחיקה בעבודה של הכבאים הותיקים.

כלי המחקר
הכלים הראשוניים והמובנים מאליהם הם עיני אוזני וחושי ולאלה מתווסף האמצעי החיצוני -
ראיונות ומילוי גליונות הערכה תקופתיים של 5 מפקדי התחנות. מטה ומנהלת המרחב ראיינתי
אישית וכמו כן ראיינתי אישית את 5 מפקדי תחנות הכיבוי.
גליונות אלו מילא כל מפקד ישיר ביחס לפקודיו במסגרת ראיון. הגליון נשאר בתיקו האישי של
העובד במזכירות המרחב. המראיין-המפקד דירג את המרואיין-הפקוד בסולם ציונים מ1- עד 5
כאשר הציון 5 הוא החיובי ביותר.
המחקר כולל את כל עובדי שירותי הכיבוי בתחנות שירות הכיבוי במרחב גליל עליון ורמת הגולן 80
כבאים.

מקורות:

אורן, מ., ברקוביץ, נ., סלע, נ. פוקס, ש. (1995). "ניהול בריא". מנהלים, 82, 21-18.
גאוני, ר. (1989). "השירות הוא קו הייצור", משאבי אנוש: אוקטובר 1989, עמ' 13-12.
גורדון, ש. (1997). "דרך עיניו של הלקוח", משאבי אנוש: אוגוסט 1997, עמ' 25.
גזיאל, ח. (1982). יסודות במנהל ציבורי. תל-אביב, דקל.
גזיאל, ח. (1990) מחשבה מנהלית בת זמננו, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
גרין, ע. (1985). מחויבות ארגונית: אסקלציה של הנהגות, אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה לניהול.
דונת, ניר. (1995). "שיטות מתקדמות להשגת שביעות רצון הלקוח", ניהול איכות כוללת: פברואר 1995, עמ' 11-7.
האוניברסיטה הפתוחה (1988), ניהול משאבי אנוש יחידה 3 עבודה והנעה.
הון, ע. (1993). "מכשלות בדרך להפעלת תוכנית לשיפור השירות". יוני 1993. משאבי אנוש, 25-23.
זק, א. (1975) אקלים ארגוני ושביעות רצון בעבודת ההוראה מודל סיבתי, ביה"ס לחינוך אוניברסיטת ת"א.
טננבאום, א. (1976). פסיכולוגיה חברתית של העבודה. תל-אביב, סדן.
כץ ד, קהאן ו'. (1987) ארגונים וגישת המערכת אצל אלבויים ו' דרור (עורכת) מדיניות ומנהל ירושלים מגנס.
סמואל, י. (1990). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
סמילנסקי, מ' (1992). בחירת מקצוע ותכנון קריירה כרך ד'.
פיינס-מלאך, א. (1984), שחיקה נפשית: מהותה ודרכי ההתמודדות עמה, תל-אביב, צ'ריקובר.
פרידמן, י. (1992), התנהגות תלמידים השוחקת את המורה, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1995), להיות מנהל בית ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות, פרסום מס' /711א' ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999), השחיקה של מנהל בית הספר, פרסום מס' 740, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999), שחיקת המורה: המושג ומדידתו, פרסום מס' 746, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. ולוטן, א. (1993), לחץ ושחיקה בהוראה: גורמים ודרכי מניעה, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פופר, מ. (1984). מימדים וביטויים של מחויבות לארגון, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
קולא, ע. גלוברמן, ו' (1994). להיות מנהל ולהצליח הוצאת רכס.
קרן, ד. (1999). "הקשר בין אקלים ארגוני לבין התנהגות אזרחית בארגון" עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך מאוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי החברה. פברואר 1999.
שביט, ח. ויעקב ק. (1994). "שיפור המוצר בארגוני שירות", ניהול: 27.
שיווק ועוד אוסף מאמרים בהוצאת סטטוס, הירחון לחשיבה ניהולית, הוצאת אחיעד בע"מ, ינואר 1995.
שנהר, א. (1990). תרבות וסגנון הניהול הישראלי והצלחה כלכלית. רבעון לכלכלה, כרך מ"ה, 305-294.
Barnard, C.I. (1983). The functions of the executive. Cambridge, Harvard University Press D. Katz. (1964). The motivational basis of organizational behavior. Behavior Science, 9. 131-133.
Batemen, T.S. Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26, 587-595.
Becker, T.E. (1992). The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Blau, P. (1964). Exchange and Power in Social Life. New-York: Eiley.
improvement. Alexandria, UA: Association for Supervision on Curriculum Development.
Elcock, H. (1976). Political Behavior. New-York: Methuen and Co.
Graham, J.W. (1986). Organizational citizenship informed by political theory. Paper presented at the meeting of the academy of management journal.
Graham, J.W. (1991). An essay on Organizational Citizenship Behavior. Employer Responsibilities and Right Journal 4, 4, 249-270.
Halpin, A. Croft, D. (1963). The Organizational Climate of Schools, The Universityh of Chicag, . Midwest Administration Center.
Katz, D. Kahn, R.L. (1966). The Social Psychology of Organizations. New-York: Wiley.
Kyriacou, C. (1987), "Teacher stress and burnout: An International review". Educational Research, 29(2): 146-152.
Levinson, D.J., Darrow, C.N., Klein, E.B., Leevinson, M.H. Mckee, B. (1978). The seasons of the man's life. New York: Knopf.
Maslach, C. (1973, August), Detached concern in health and Social Service professions. Paper presented at the annual meeting of the American psychological Association, Montreal.
Maslach, C. and Jackson, S. (1981), "The measurement of experienced burnout". Joural of Occupational Behavior. 2, 99-113.
McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. New-York: McGroaw, Hill.
Morrison, W.E., (1994). Role definition and organizational citizenship behavior: The importance of the employees' perspective. Academy of Management Journal, 37, 6, 1543-1567.
Motowidlo, S.J., Packard, J.S., and Manning, M.A. (1986). Occupational stress, its causes and consequences for job performance. Journal of Applied Psychology, 71, 618-629.
O'reilly, C.III. Chatman, J., (1986). Organizational commitment and psychological attachment. The effects of compliance, identification and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.
Organ, D.W. (1990). The motivational basis of organizational citizenship behavior. Research in Organizational Behavior, 12, 43-72.
Perlman, B. and Hartman, E.A. (1982), "Burnout: from summary and future research". Human Relations, 35, 283-305.
Puffer, S.M. (1987). Personal behavior, noncompliment behavior, and work performance among commission salespeople. Journal of Applied Psychology, 72, 615-621.
Smith, C.A., Organ, D.W. Near, H.P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653-663.
Tompson, J.D. (1967). Organizations in Action. New York: McGraw-Hill.
Taguiri, R. Litwin, G. (Eds.). (1968). Organizational Climate Exploration of a Concept, Business School, Boston, Harvard
.Liebermann, M. (1956). Education as a profession. Englwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
Williams, L.J., Anderson, S.E., (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17, 3, 601-617.
Williams, L.J. (1988). Affective and non-affective components of job satisfaction and organizational commitment as determinates of organizational citizenship behaviors. Unpublished dissertation.

תגים:

אזרחית · אפקטיביות · אקלים · ארגוני · ארגונית · בארגון · הצלחה · התנהגות · יעילות · מכבי · עובדים · שחיקת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פיתוח משאבי אנוש באמצעות איתור (OCB) ע"פ מודל Graham", סמינריון אודות "פיתוח משאבי אנוש באמצעות איתור (OCB) ע"פ מודל Graham" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.