היישום אינו מחובר לאינטרנט

אינטגרציה חברתית בחינוך

עבודה מס' 061883

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הריבוד והשסעים בחברה הישראלית כגורמים להחלת הרפורמה בחינוך.

16,593 מילים ,80 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מאז התחדשה העלייה לארץ ישראל, ברבע האחרון של הי"ט, התפתחה בארץ (כמו בארצות הגירה אחרות), מה שניתן לכנות תרבות פולקלוריסטית של דימויים וסטריאוטיפים של עולים בעיני ותיקים ושל ותיקים בעיני עולים. איכותם החיובית או השלילית של הסטריאוטיפים הייתה פרי מידת הקרבה או הזרות בין הקולטים והנקלטים וכן של המתחים והחיכוכים שהתפתחו ביניהם על רקע תרבותי-אידיאולוגי, פוליטי או כלכלי.
המתחים הם מאפיין נפוץ במפגש בין קבוצות הטרוגניות ואלו לא פסחו על יהודים מקבוצות שונות במהלך יובל השנים האחרונות. (שטאל, 1979)
הסטריאוטיפים שנוצרו ממפגש זה הם שקבעו וקיבעו את מערכת היחסים לאורך יובל השנים האחרונות בין האוכלוסייה הקולטת לבין האוכלוסייה הנקלטת, בין ותיקים לחדשים, בין דתיים לחילוניים, בין ימין לשמאל ובין ערבים ליהודים. המיתוס-האתוס של "כור-היתוך" כל-יכול וכל מרפא, בו האמינו תמיד, כי בישראל עתידה להיווצר חברה פלורליסטית וסובלנית, שבה יהיה מקום לשונות ולאחרות. חברה שכזאת מחייבת קיומם של זהות ואתוס קולקטיבי משותפים לכל מרכיביה השונים של המדינה ואזרחיה, נשאר לרוב רק כמשאלת לב. תוכניות ההתערבות לשיפור היחסים בין קבוצות חברתיות בישראל לא פתרו את הבעיה לחלוטין. תוכניות אשר פעלו לצמצום הפערים החברתיים-כלכליים, תוכניות למידה שיתופיות (אינטגרציה) שבהן תלמידים משתי קבוצות פועלים יחד למימוש משימות משותפות, תרמו לשיפור מה. תוכנית זו היא פרי החלטת הכנסת שנתקבלה ביום ד' במנחם-אב תשכ"ה, 29.7.68.
בכך הפכו הצעות הוועדה הנ"ל להחלטת הכנסת, שעל יסודה מוקמות ומתקיימות חטיבות-הביניים במסגרת "הרפורמה".

מטרת סמינריון זה:
1. סקירה מקיפת של חומר רקע תיאורטי ומחקרי הקשורים באופן ישיר ו\או עקיף לנושא הריבוד והשסעים בחברה הישראלית, שהם היו הגורמים להחלת הרפורמה בחינוך.
2. סקירה מקיפת של חומר רקע תיאורטי ומחקרי הקשורים באופן ישיר ו\או עקיף לנושא האינטגרציה החברתית בחינוך:
* מטרות.
* ביצוע.
* תוצאות.
כאחד הפתרונות לצמצום בעיית הריבוד והשסעים בחברה הישראלית.

3. בחינת הצלחתה ו\או כישלונה של תוכנית האינטגרציה לאורך זמן, תוך התמקדות בנושאים הבאים:
* "אי השוויון בחינוך".
* התמודדות בית הספר עם הטרוגניות התלמידים: (שינוי, שותפות וזהות).
* הצגת נתונים מדוחות סטטיסטיים שנתיים בדבר זכאות לתעודת בגרות. כדי לבחון את הפערים בין אוכלוסיות שונות.

4. סיכום, מסקנות והצעות לפתרון לקראת עתיד טוב יותר.

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. המטרה
תולדות היחסים הבין-עדתיים חברתיים בישראל
א. סקירה היסטורית
ב. סטריאוטיפים
ג. עמדות
ד. דרכי טיפול לשינוי עמדות ויחסים בין-קבוצתיים ו\או עדתיים
ה. היווצרותן של דעות קדושות בביה"ס
אינטגרציה חברתית בחינוך
א. מבוא
ב. עיקרי התוכנית
ג. המשכיות
ד. עקרונות כלליים לאינטגרציה חברית בחינוך
ה. עיקרי התפיסה החינוכית
ו. עיקרי התפיסה הארגונית
הפרובלמטיקה באינטגרציה, הטרוגניות ושוויון בחינוך
א. הצגת הבעיות
ב. אינטגרציה
ג. הטרוגניות
ד. אפליה ואי שוויון בחינוך
ה. לסיכום בעיות הנובעות מהאינטגרציה
הממצאים - זכאות לתעודת בגרות בשנת 2000 - מגמה ומשמעויות
סיכום
על השסע החברתי ותוצאותיו
א. רקע
ב. דעת קדומות וסטריאוטיפים
ג. השפעת הסטריאוטיפ על החברה הישראלית
ד. השתמעויות מעשיות
הצעת פתרונות ודרכי פעולה לשיפור האינטגרציה, והשוויון בחינוך
א. דרכי פעולה בהקצאת משאבים
ב. שיפור מעמד המורים והכשרתם
ג. חינוך ל"ערבות ומעורבות - כל ילדה שווה, כל ילד שווה"
ד. פתרונות לאינטגרציה יעילה יותר
ה. פעילויות לימודיות
ו. סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספח

מקורות:

אבישר, ג. (1999). מנהל בית הספר כסוכן שינוי בתהליך שילוב התלמיד החריג בכיתה הרגילה. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, החוג לחינוך.
אברהם, י. (1992). השפעת הניהול עפ"י גישת המנהיגות המשנה (טרנספורמטיבית) על תפוקות ארגוניות. עבודת מחקר לתואר דוקטור, הטכניון.
אדלר, ח. בלס, נ. (1996). "אי שוויון בחינוך בישראל", בתוך: יעקב קופ, הקצאת משאבי לשירותים חברתיים, עמ' 121, תל-אביב, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
אור, א. (1992). עבודת תיזה: השפעתה של תכנית התערבות נתונה על עמדות מורים לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות בגיל הרך. אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
אמיר, י. (1969). מגע אישי בין-עדתי כגורם בהפחתת דעות קדומות. מגמות, ט"ז.
אמיר, י., ריץ', י. ובן-ארי, ר. (1978). "בעיות באינטגרציה חברית בחטיבות הביניים". עיונים בחינוך.
אמיר, י., שרן, ש. ובן-ארי, ר. (1985). אינטגרציה בחינוך. ספריה אוניברסיטאית, עם עובד, תל-אביב.
אסא, י. (1996). יש תקווה לאינטגרציה. במת המורה העל יסודי: כתב עת למדיניות חינוך, גליון 3, עמ' 46-48 .
ארונסון. (1977). היצור האנושי - שיפור יחסי אנוש, תל אביב.
בן ברוך, א. (1980). "ארגונים חברתיים כמערכות פתוחות", בתוך: עיונים במנהל ובארגון החינוך, משרד החינוך, אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך, 9, 5-26.
בן-ארי, ר. ואמיר, י. (1988). עימותים בין-קבוצתיים בישראל: הערכת מצב ונתיבי שינוי. פסיכולוגיה, א.
בן דורי, ר. והנדלס, י. (1992). סקר דעת קהל: עמדות הציבור כלפי עולי ברית המועצות - נתוחי נתונים. כלכלה ועבודה, 9.
בנטואיץ, י. (1960). החינוך במדינת ישראל. ת"א, יהושע צ'ציק.
בנימיני, ק. (1980 ). "דימוי הערבי בעיני נוער ישראלי" עיונים בחנוך, 27.
בן ששון, ח.ה. (1969). תולדות ישראל בימי הביניים. תל אביב, דביר.
ברנדס, ע. ונשר, פ. (1996). שווים ולא נפרדים - תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. פרק 8 בתוך, ע. ברנדס (עורך) הקפיצה השלישית: שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים, ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, עמ' 146 - 127.
גזיאל, ח. (1996). מדיניות החינוך על פרשת דרכים, ירושלים, המכון לחקר מערכות חינוך, עמ' 19-3.
גתאי, ע. (1971). תנועת הנוער כמכשיר לקירוב עדות. מגמות, י"ח.
דר, י. (1997). אינטגרציה כנגד שוק פתוח במערכת החינוך בישראל, מפנה: במה לענייני חברה, גליון 19, עמ' 11-16.
זק, א. (1975) אקלים ארגוני ושביעות רצון בעבודת ההוראה מודל סיבתי, ביה"ס לחינוך אוניברסיטת ת"א.
ז'ק, א. הורוביץ, ת. (1985), בית הספר הוא גם עולמו של המורה - הוצאת רמות אוניברסיטת תל-אביב.
זקס, ש. (1982). על בעיית השילוב (אינטגרציה) של הילד החריג. חוות דעת, מס' 1, עמ' 97-100.
חדד, מ. ושפירא, ר. (1977). "שליטה במשאבי והתחברו חברתית". מגמות, כ"ג.
חן, מ. (1995). תושבי השכונות יודעים מה טוב לילדיהם, הד החינוך מרץ-אפריל, עמ' 4-6.
חן, מ., לוי, א. ואדלר, ח. (1978). הליך ותוצאה במעשה החינוך: להערכת תרומתה של חטיבת הביניים למערכת החינוך. ירושלים, משרד החינוך והתרבות.
יוכטמן-יער, א. ופישלזון, ג. (1970). "אי-שוויון בחלוקת ההכנסות". רבעון לכלכלה 17.
יציב, ג. (1986). "במעלה המדרגות היורדות" בתוך: הדברים בשפת ליבם, תל-אביב, אדם מוציאים לאור.
ישובי, נ. (1999). "איפה ואיפה - מאזן השוויון בישראל", דו"ח האגודה לזכויות האזרח בישראל, דצמבר 1999.
כץ. (1989). סטראוטיפים ודעות קדומות, סקירה חודשית, 8.
כץ, א. וגורביץ, מ. (1973). תרבות הפנאי בישראל: דפוסי בילוי וצריכה תרבותית. תל-אביב, עם עובד.
לוי, א. וחן, מ. (1976). "צמצום פער או הצטברות גירעון בהישגים לימודיים בבית הספר היסודי". עיונים במנהל ובארגון החינוך, 4.
לייזר, י. ואבישר, ג. (2000). תמורות ורפורמות בחינוך המיוחד והערכתן כשינוי וחידוש. חלק ב', סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, כרך 15 מס' 2, 16-5, הוצאת אחוה.
ליפשיץ, ח. (1994). שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה, בימת האינטגרציה, ביטאון המכון לקידום האינטגרציה, אוני' בר-אילן, #36, עמ' 2-4.
לשם א. (1993). האוכלוסייה הישראלית ויחסה לעולי שנות ה90-. בטחון סוציאלי, 40.
מחאמיד. (1983). "אוטו סטריאוטיפים והטרוסטריאוטיפים של יהודים וערבים" חוות דעת 16.
מינקוביץ, א., דיוויס, ד. ובאשי, י. (1980). הישגי החינוך של בית הספר היסודי בישראל. ירושלים, מאגנס.
סבירסקי, ש. (1981). "לא נחשלים אלא מנוחשלים". חיפה, מחברות למחקר ולביקורת.
סבירסקי, ש. (1999). "הערות מרכז אדוה להצעת תקציב המדינה לשנת 2000", מרכז אדוה, עמ' 5.
סבירסקי, ש. (2000). תקציב החינוך נשחק, היתרון של העשירון העליון גדל, אפיקים: לתחיה רוחנית וחברתית, להגנת זכויות ומיזוג גלויות, גליון 117-118, עמ' 2-3.
סבירסקי, ש. אטקין, א. (יוני 2001), זכאות לתעודת בגרות לפי יישוב 1999 - 2000, בהוצאת מרכז אדוה מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל.
סימון, א. (1957). "על הישגיהם הלימודיים של ילדי עולים" מגמות, ח'.
סמואל, י. (1990). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
סמוחה, ס. ופרס, י. (1974). "פער עדתי בישראל". מגמות, כ'.
ענבי, נ. (1986). תפיסת האוטונומיה של מורים, גורמי אישיות ותגובה, חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
פונו ח. ופלג ח. 1994. מנהיגות, ירושלים, משרד החינוך והתרבות.
פוקס, א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך, תל-אביב, הוצאת צ'ריקובר.
פישביין, י. (1997). תושבי הווילות לא רוצים אינטגרציה, הד החינוך יוני עמ' 14-15 .
האוניברסיטה הפתוחה. (1988). ניהול משאבי אנוש, יחידה 3 עבודה והנעה עמ' 185-123.
פרידמן, י. (1990). "משמעויות ומיקוד באוטונומיה", בתוך: פרידמן, י. (עורך). אוטונומיה בחינוך - מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע, (מהדורה שניה), מכון סאלד, עמ' 44-32.
פרידמן, י. (1999), שחיקת המורה: המושג ומדידתו, פרסום מס' 746, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרס, י. (1968). זהות עדתית ויחסים בין-עדתיים. (חיבור לקבלת תואר דוקטור). ירושלים, האוניברסיטה העברית.
פרס, י. (1976). יחסי עדות בישראל. תל-אביב: ספריית הפועלים ואוניברסיטת תל-אביב.
קרייטלר, ה. וקרייטלר, ש. (1987). שינוי התנהגות - כיצד. המפעל. ירושלים.
קשתי, י., אלפרט, ב., יוסיפון, מ. ומנור, א. (1997). בית ספר הטרוגני: אחדות בתוך שונות, הוצאת רמות, תל-אביב.
רוזמן, מ., קליימן-זלצמן, נ. וחסון-פרנקל, ר. (1991). זהות אישית: "תפקידי המנחה". הוצאת רמות, ת"א, אוניברסיטת ת"א. עמ' 72-81.
רונן, ח. (1992), הילד בעל הצרכים החינוכיים המיוחדים בכיתה הרגילה, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, (7)1, עמ' 75-93.
רים, י. (1969). סטריאוטיפים לאומיים אצל ילדים. מגמות, ט"ז.
רש, נ. ודר, י. (1990). סגרגציה בתוך אינטגרציה - הפרדה לימודית בחטיבות הביניים גורמים ומשמעויות. המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
שוורצולד, י. ואמיר, י. (1984). יחסים בין עדתיים באספקלריית הזמן. מגמות, כ"ח.
שורצולד, י. וינון, י. (תשל"ח). סימטרייה ואסימטרייה בתפיסה בינעדתית בישראל. מגמות, כ"ד(1).
שורצולד, י. (1980). הדימוי הסטריאוטיפי של הישראלי בעיני תלמידי חטיבות הביניים, מגמות, כה.
שטאל, א. (1976). מיזוג תרבותי בישראל. תל אביב, עם עובד.
שטאל, א. (1979). מתחים בינעדתיים בעם ישראל, תל אביב, עם עובד.
שיינין, מ. (1992). "עמדות כלפי חריגו של תלמידים ומורים בבתי ספר יסודיים". עבודת דוקטורט. החוג לחינוך. אוניברסיטת חיפה.
שכטמן, צ. (1991), שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות רגילות - ממצאים אמפיריים ותכנית התערבות, דפים, 13, עמ' 59-54.
שכטמן, צ., זועבי, מ. וכץ, מ. (1992). השפעת סגנון מנהיגות ניהולי על מרכיבים הקשורים להרגשת המורים בביה"ס ולהתנהגותם בכתות במגזר הערבי בישראל. עיונים במינהל ובארגון החנוך, 18, 74-59.
שפירא, י. (עורך). (1990). "הרפורמה והאינטגרציה": מובאות וקטעי מקורות, ירושלים, משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית.
שרון, ע. (1996). "אי שוויון כלכלי", בתוך: יעקב קופ, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים, עמ' 86, תל-אביב, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
שרן, ש' ושחר, ח' (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. תל-אביב: בית שוקן להוצאת ספרים.
Triandis, H.C. (1975). Culture training, cognitive complexity. And interpersonal attitudes. In R. Brislin, S. Bochner & W. Lonner (Eds.), Cross-cultural perspectives on learning. Beverly Hills, CA: Sage and Wiley/Halstead.

תגים:

דימויים · סטריאוטיפים · הגירה · קבוצות · הטרוגניות · ריבוד · עדה · מזרחים · אשכנזים · עמדות · גזענות · דעה · קדומה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אינטגרציה חברתית בחינוך", סמינריון אודות "אינטגרציה חברתית בחינוך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.