היישום אינו מחובר לאינטרנט

תקשורת בין תרבויות - חקר העדתיות בישראל

עבודה מס' 061471

מחיר: 253.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח הגישה התרבותית בחקר העדתיות בישראל והשפעתה על כישלון כור ההיתוך.

8,865 מילים ,19 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

מדינת ישראל תהווה "כור היתוך" לכלל הרוצים לעלות ארצה - כך נקבע במגילת העצמאות אשר נחתמה ב14 - במאי 1948, בעת כינוס חברי מועצת העם, וממחישות יותר מכל את זיקת העם בתפוצות למדינת ישראל ומטרותיה.
"כור היתוך" כוונתו, מיזוג העולים על הרכב אוכלוסייתם השונה, הבדלי התרבות, מוצאם ומנהגיהם, במטרה ליצור גוש מלוכד, מאוחד ומאמין ולהביא לישיבה פיזית במדינתם - ישראל.
העלייה הגדולה של שנות ה-50, על הרכב האוכלוסייה שלה, היתה נקודת מפנה בהתפתחות החברה הישראלית. בשל היקפה הגדול וקצבה המהיר, אשר הביא לקליטת העולים במשך שנים רבות, ובשל האופי הארעי של מצבם וניתוקם מן החברה הישראלית הוותיקה ומתרבותה, חיו העולים במובלעות חברתיות - תרבותיות, אשר נקודות המפגש בינהן ובין האוכלוסייה הוותיקה היו מצומצמות מאד.
בספרו של פרופ' משה ליסק (1999) - "העלייה הגדולה בשנות החמישים, כישלונו של כור ההיתוך", מנתח פרופ' ליסק את הגורמים, לדעתו, לכישלונו של "כור ההיתוך" - הרכב דמוגרפי, היבטים חברתיים והשפעות נוספות.
מקריאת הספר וניתוחו, עולות תהיות רבות באשר לצורת הקליטה ואופייה וכן תהיות באשר למאמצים המספיקים (אם נעשו), על ידי העולים הטריים. סיפור הקליטה של העלייה הגדולה, העלייה הראשונה בתולדות המדינה, הוא סיפור מורכב. היו בו הישגים מרשימים, בעיקר בתחום הקליטה הפורמלית - מוסדית וממדיה, אך לא נעדרו ממנו גם פרקים מכאיבים ומאכזבים, בעיקר בתחום הקליטה החברתית-תרבותית.
השאלה המרכזית העולה מן הנושא היא כיצד מדינה צעירה כישראל, נכשלה כביכול, באחת ממטרותיה העיקריות שלשמה נוסדה, ואשר עבורה הוקצו מאמצים ומשאבים רבים והיא - הפיכת מדינת ישראל "לכור היתוך" עבור העולים היהודים, כפי שצויין במגילת העצמאות.
בעבודה זו אתמקד בגישה התרבותית בחקר העדתיות בישראל והשפעתה על כשלון "כור ההיתוך" בשנות החמישים, תוך מתן דגש לפן התקשורתי בין התרבויות השונות.
העדתיות היהודית, הנה בעיה בעלת בולטות גבוהה מאד בישראל, ועל כן היא מהווה אחת מבעיות היסוד התקשורתיות-חברתיות ומשמשת כאחד הנושאים המועדפים למחקר ע"י מדעני החברה.
בעבודה זו אתמקד בגישה חילופית אחת לעדתיות והיא הגישה התרבותית - גישה זו תנותח אל מול גישות מחקריות אחרות כגון:
- גישת בינוי אומה - מודרניזציה.
- גישת הקונפליקט הקשורה בשמו של סבורסקי (1981).
- גישה פלורליסטית המיוצגת ע"י (1978) Smooha.
לצידו של דיון ענייני בהישגי הגישה ומגבלותיה, עולה הצורך להבהיר את המטרה העיקרית באמצעות סיכומי מחקרים וביקורת, תוך כדי ניסיון לשלבם לתורה סדורה אחת ודיווח על המציאות (הן הקודמת והן העכשווית).
כמובן שמניתוח זה אנסה להאיר ולהקיש על הנקודות והשאלות שעלו לדיון בזיקה ל"כור ההיתוך" וכישלונו .
העבודה תבוסס על מחקרים סוציולוגים, אנתרופולוגים ותרבותיים המפורטים בסופה כגון: ברנשטיין, גולדברג, דשן, שוקד, וינגרוד , לוטן, ליסק, פרס ועוד.

תוכן עניינים:
מבוא - אנו מכריזים בזאת...
פרק 1 - מושגי יסוד
תרבות
עדה ועדתיות
פרק 2 - גישות מחקריות לעדתיות
הגישה התרבותית וגישות מחקריות אחרות
גישת בינוי אומה - מודרניזציה
גישת הקונפליקט
הגישה הפלורליסטית
פרק 3 - השוואה בין הגישות
יהדות תימן
יהדות מרוקו
יהדות עיראק
יהדות בולגריה
השוואה
פרק 4 - דיון וסיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

ברנשטיין, ד. (1987). "הסוציולוגיה קולטת את העליה: דיון ביקורתי באסכולה דומיננטית של הסוציולוגיה הישראלית". מחברות למחקר ולביקורת, ו, ע"ע 5-20.
גולדברג, ה. (1984). "חגיגות המימונה במרוקו", דשן ש. ושוקד, מ. (עורכים), יהודי המזרח, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, ע"ע 106-116.
גולדברג, ה. (1984). "המשכיות ושינוי במנהיגות של קהילת יוצאי טריפוליטניה", דשן ש. ושוקד, מ. (עורכים), יהודי המזרח, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, ע"ע 200-207.
דשן, ש. (1979). "האנתרופולוגים וחקר התרבות של עדות המזרח", פעמים 1 (אביב),ע"ע 76-84.
דשן, ש. (1984)." הדתיות של יוצאי המזרח במשבר העליה", דשן, ש. ושוקד, מ. (עורכים) יהודי המזרח, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, ע"ע 71-77.
דשן, ש. (1984)." שנות ההתארגנות הראשונות במושב של יוצאי דרום תוניסיה", דשן, ש. ושוקד, מ. (עורכים) יהודי המזרח, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, ע"ע 184-189.
דשן, ש. (1986). "מעדות המזרח" ל"מחצית האומה", דשן, ש. (עורך) מחצית האומה רמת-גן, אוניברסיטת בר אילן, המכון ליהדות ולמחשבה בת זמננו על שם דוד ובתיה קוטלר. ע"ע 7-17.
וינגרוד, א. (1984). "התפתחויות בעדתיות הישראלית", דשן, ש. ושוקד, מ. (עורכים) יהודי המזרח, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, ע"ע 51-60.
וינגרוד, א. (1960). יהדות מרוקו במעבר, מגמות, הוצאת שוקן, חוב' 3.
לוטן, מ. (1983). על הזהות האשכנזית", מחברות למחקר ולביקורת, 8, ע"ע 5-19.
ליסק, מ. (1999). העליה הגדולה בשנות החמישים כשלונו של כור ההיתוך, מוסד ביאליק-ירושלים.
מנחם, נ. (1983). מתחים ואפליה עדתית בישראל, חיפה, הוצאת רובין.
נאוי, א. (1986). " ישראל: כור היתוך או סיר לחץ?", דשן, ש. (עורך) מחצית האומה , רמת-גן, אוניברסיטת בר אילן, המכון ליהדות ולמחשבה בת זמננו על שם דוד ובתיה קוטלר. ע"ע 239-249.
סבירסקי, ש. (1981). לא נחשלים אלא מנוחשלים, חיפה, מחברות למחקר וביקורת.
סמוחה, ס. (1984). "שלוש גישות בסוציולוגיה של יחסי עדות בישראל" מגמות, כ"ח 2-3, ע"ע 169-206.
סמוחה, ס. (1986). "מוקדי הבעיה העדתית בישראל כיום", דשן ש. (עורך) מחצית האומה רמת-גן, אוניברסיטת בר אילן, המכון ליהדות ולמחשבה בת זמננו על שם דוד ובתיה קוטלר. ע"ע 293-309.
פרס, י. (1983). יחסי עדות בישראל, הוצאת ספרית פועלים ואוניברסיטת תל אביב.
פרס, י. (1983). "מדוע קשה להתמודד עם הפלורליזם הבין-עדתי בישראל", הר-אבן, א. (עורך), האמנם קשה להיות ישראלי?, ירושלים, מוסד ון ליר, ע"ע 77-89.
שוקד, מ. (1984). "מגמות חדשות בדתיות של יוצאי המזרח", דשן, ש. ושוקד, מ. (עורכים) יהודי המזרח, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, ע"ע 151-161.
שוקד, מ. (1984). "תוקפנות ויחסים חברתיים", דשן, ש. ושוקד, מ. (עורכים) יהודי המזרח, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, ע"ע 151-161.
שוקד, מ. (1987). "חותם העליה על חיי המשפחה של יוצאי מרוקו בישראל", חברה ורווחה, ח' 1, ע"ע 169-.206
שוקד, מ. דשן, ש. (1977). דור התמורה: שינוי והמשכיות בעולמם של יוצאי צפון-אפריקה, ירושלים, יד יצחק בן-צבי. ע"ע 2-151.
Bar-Yosef, R. (1968). "Desocialization and Resocialization", International Migration Review, 2: 27-43
Ben-David, J. (1953). "Ethnic Differences on Social Change", Franckenstein, c. (ed), Between Past and Future, Jerusalem, Szold Institute.
Ben-Rafael, E. (1982). The Emmergence of Ethnicity - Cultural Groups and Social Conflict in Israel, Westport, ct. Geenwood Press.
Eisenstadt, S. N. (1953). The Absorption of Immigrants, London Routledge and Kegan Paul.
Glayzer, N. Moynihan D. p. (1976). Beyond the Meltiong Pot Combridge, Mass., M.I.T. Press
Goldberg, H. E. (1972). Cave Dwellers and Citrus Growers, A jewish Community in libya and israel Cambridge University Press. P 169
Goldberg, H.E. (1983). Historical and Cultural Dimensions of Ethnic Phenomena, (Manuscipt).
Gudykunst, W Tsukasa, N. (1994) Bridging Japanese/ North American differences, Sage, Newbury park, California.
Peres, Y. (1985). "Horizontal Integration and Vertical Differentation Among Jewish Ethnicities in Israel" Weingrod A. (ed) Studies in Israeli Ethnicity N.Y., Gordon and Breach Science Publishers, pp. 39-56
Shahar, L. Kurz, D. (1995) Border Crossings: American Interactions With Israelis, International Press: Yarmouth, Main.
Singer, M. (1968). "The concept of culture", Sills, D.L. (ed.), International Encyclopedia of the social sciences, vol. 3 pp.527-543
Smooha, S. (1978). Israel: Pluralism and Conflict, London, Routledge and Kegan Paul.

תגים:

אומה · אישי · אנתרופולוגיה · גישה · דורות · הבדלי · היבטים · היתוך · חברה · כור · מודרניזציה · מוצא · סוציולוגיה · עדה · עלייה · פער · קונפליקט · קליטה · שכנוע · תרבות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תקשורת בין תרבויות - חקר העדתיות בישראל", סמינריון אודות "תקשורת בין תרבויות - חקר העדתיות בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.