היישום אינו מחובר לאינטרנט

שקיעתה של התנועה הקיבוצית

עבודה מס' 061285

מחיר: 326.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת מגוון דעות המתייחסות לגורמי שקיעתה ומשברה של התנועה הקיבוצית ודיון במשמעותן של ההצעות לשינוי.

11,762 מילים ,43 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

תולדות התנועה הקיבוצית הם רצופי משברים ותהליכי שינוי.
התנועה הקיבוצית, בתור "חברה אחרת", שאורח חייה וערכיה שונים מהחברה הכללית, היתה מודעת למשבריות שתלווה אותה באופן קבוע.
יתר על כן, ערכים שונים ותפיסות אידיאולוגיה שונות, יצרו זרמים רעיוניים שונים, אשר ביקשו להבטיח את התפתחותם במצב ייחודי זה, מול החברה הכללית.
· "האיחוד" - האמין תחילה ביכולת לגרור את כל החברה הארץ-ישראלית ליסודות שיתופיים.
· "הקיבוץ המאוחד" - חרת להציג את הקיבוץ כגורם הדומיננטי בעיצוב המשק והחברה בישראל.
· "הקיבוץ הארצי" - לא האמין בדו-קיום זה, ועל כן חתר לצמצם את ההשפעות החיצוניות, ע"י התבצרות השותפות הפנימית בכל התחומים (רעיוני, חברתי וחינוכי).
המשבר המושגי הראשון החל עם הקמת המדינה, עת מילאו המנגנונים הממלכתיים את המשימות המסורתיות של הקיבוץ בעבר (ביטחון, קליטת-עלייה, חינוך הנוער והתיישבות).
המשבר הכלכלי הראשון היה כאשר הועתק הדגש מהפעילות המשקית-חקלאית, לפיתוח התעשייה. משבר זה היה מלווה בערעור הביטחון הפנימי, בזהותו היישובית של הקיבוץ באשר לאופיו הכפרי.
תהליך התיעוש שהחל בשנות השישים והתעצם בשנות השבעים מחד, הוגדר כהצלחה ושימש הוכחה לגמישות ויכולת ההסתגלות לתהליכים שניתן להגדירם כמודרניזציה ומאידך, המהווה דילמה בין קידמה וקהילתיות.
המהפך השלטוני ב1977-, עם עליית הליכוד לשלטון, מנע הזרמת כספי סיוע לכיסוי הגירעונות בעבר. יתר על כן, לעיני התנועות הקיבוציות נפער בפתאומיות בור ענק בגין מפולת המניות בניצוחו של דוד בלאס.

תוכן העניינים:
מבוא
משקיעה למשבר
שקיעה ומשבר בתחום הרעיוני אידיאולוגי
הפרובלמטיקה במבנה הארגוני של הקיבוץ
שקיעה ומשבר בתחום הכלכלה הפוליטית הקיבוצית
שיג ושיח באשר לשינויים בקיבוץ
תחומי השינוי המוצעים לקראת הקיבוץ החדש
הפרטה בתחום העבודה
הפרדת העסק מהקהילה
הדמוקרטיה הקיבוצית, מנהיגות ותהליך קבלת החלטות
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אביזוהר, מ. (1990). בראי סדוק. תל-אביב: ספרית אופקים עם עובד, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת באר-שבע.
אהרני, יאיר. (1991). הכלכלה הפוליטית בישראל. ירושלים, תל-אביב: עם עובד, מכון אשכול, האוניברסיטה העברית.
בן-רפאל, א. וגייסט, ע. (1993). תפיסות של שינוי בקיבוץ. מחקר הקיבוץ במפנה המאה, חוברת ח', יד טבנקין.
בן רפאל, א. (1986). קדמה כנגד שוויון: רבוד ושינוי בקיבוץ. תל אביב: רמות.
ברקאי, ח. (1980). התפתחות המשק הקיבוצי. ירושלים: המכון למחקר כלכלי ע"ש פאלק.
גורני, י. (1973). אחדות העבודה ההיסטורית, 1930-1919. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
גץ, ש. (א.ת.). "תפוצתם של שינויים בקיבוץ, 1991", דף אינפורמציה פנימי, המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה.
הורוביץ, ד., ליסק, מ. (1977). מישוב למדינה. תל אביב: ספריה אוניברסיטאית, עם עובד.
הלמן, א. (1992). "משבר הקיבוץ, הערכים והמבנה ההטרוגני", מבפנים נ"ג(3-2): 177-171.
הראל, י. (1987). הקיבוץ החדש. רמת אפעל: יד טבנקין.
הראל, י. (1993). הקיבוץ החדש. ירושלים: כתר,
מאיר. (1989). מבוא לכלכלה גרסה ישראלית. ירושלים: מוסד ביאליק.
טבנקין, י. (1973). היררכיה ודמוקרטיה בתעשיה הקיבוצית. רמת אפעל: יד טבנקין.
טוב, א. (1988). "המהפך הכלכלי 1977 - ביצוע יעדים אופרטיביים". רבעון לכלכלה, 34, 136-135.
טלמון-גרבר, יונינה. (תש"ל). יחיד וחברה בקיבוץ. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס.
טננבאום, א., קאבצ'יץ, ב., רוזנר, מ., ויאנלו, מ. וויזר, ג. (1975). "מידרג בארגונים - השוואה בין התעשייה הקיבוצית לבין מפעלי תעשייה בארצות אחרות", הקיבוץ 2, עמ' 62-47.
כהן, א. (1963). "שינויים במבנה החברתי של תחום העבודה בקיבוץ, הרבעון לכלכלה, כרך ו(40), עמ' 389-378.
כהן, א. (1990). "הקיבוץ - דינמיקה שלאוטופיה פרגמטית". משפחה קליטה עבודה. ירושלים: אקדמון.
לניר, י. 1990, הקיבוץ כמערכת מדינית, תל-אביב: יד טבנקין, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
לניר, י. (1990). קיבוץ צעיר במשבר מושגי. רמת אפעל: יד טבנקין.
לוז, ק. (1962). "נוכח בולמוס התעשיה בקבוצות", ניב הקבוצה, י"א, עמ' 45-44.
לויתן, א. (1975). "השפעת גורמים אנושיים על תוצאות כלכליות במפעלי תעשייה קיבוציים" מגמות כ"ב(1), עמ' 118-107.
לויתן, א. (1976). גורמי הזיקה שלבני הקיבוץ לקיבוציהם וסיבות לעזיבתם. אוניברסיטת חיפה: המכון לחקר הקיבוץ.
לויתן, א. (1994). הקיבוץ במבט חוקר. אוניברסיטת חיפה: המכון לחקר הקיבוץ.
ניר, ה. (1984). הקיבוץ והחברה, הקיבוץ המאוחד 1933-1923. ירושלים: יד בן צבי.
עובד, י. (1993). "לקחי הקומונות", מפנה 2, עמ' 59-55.
פווין, א. (1992). "השתקפות המשבר בעיתונות הקיבוצית". הקיבוץ במפנה המאה, מחברת מחקר א', רמת אפעל: יד טבנקין.
פלגי, מ. (1984). היבטים תיאורטיים ואמפיריים של שיתוף עובדים ב קרול, י. ואח'. (1992). המשבר הכלכלי בקיבוצי התק"מ - עקרונות וקווי פעולה לפתרון המשבר. תל אביב: התנועה הקיבוצית המאוחדת.
פלגי, מ. ורוזנר, מ. (1980). "תוצאות פסיכולוגיות, חברתיות וארגוניות של הניהול העצמי בתעשייה הקיבוצית" בתוך: רוזנר, לויתן, פלגי ושפירא (עורכים) ניהול עצמי ועבודה שכירה במפעלי התעשיה הקיבוצית; אוניברסיטת חיפה: המכון לחקר הקיבוץ ואיגוד התעשייה הקיבוצית, עמ' 70-8.
פרנק, א., ובר, א. וגרוסמן, א. (1987). מי מפחד מהעתיד הקיבוצי. גבעת חביבה.
פרס, יוחנן. (1968). "האסיפה הכללית בקבוצה". מתוך: חברה, דמוקרטיה ופעילות בקיבוץ - מאסף של פרקי עיון בבעיות החברה הקיבוצית. ברית התנועה הקיבוצית: הרשות להשכלה ולחקר: 107-76.
קרול, י. ואח'. (1992). המשבר הכלכלי בקיבוצי התק"מ - עקרונות וקווי פעולה לפתרון המשבר. תל אביב: התנועה הקיבוצית המאוחדת.
רוזוליו, ד. (1993). "חקר הקיבוץ, השינויים בקיבוץ והשפעת המשבר הכלכלי: היבט תיאורטי". מחקר הקיבוץ במפנה המאה, חוברת ט'. רמת אפעל: יד טבנקין.
רוזנר, מ., גץ, ש. (1996). הקיבוץ בעידן של שינויים, הוצאת הקיבוץ המאוחד. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.
רוזנר, מ. וכהן, נ. (1980). "הדמוקרטיה הישירה בקיבוץ", שורשים ב', עמ' 116-85.
רוזנר, מ. ובלאזי, י. (1985). "תיאוריות של דמוקרטיה השתתפותית והקיבוץ", הקיבוץ 11, עמ' 27-11.
רוזנר, מ. ופלגי, מ. (1978). "אידיאולוגיה וארגון, תהליך התיעוש בקיבוץ", רבעון לכלכלה כ"ה, עמ' 73-62.
רוזנר, מ., בן דוד, י., אבנת, א., כהן, נ. ולויתן, א. (1978). הדור השני - הקיבוץ בין המשך לתמורה. תל-אביב: ספרית פועלים.
שומרוני, א. (1956). "עבודה שכירה", ניב הקבוצה, כרך ה(ג),.
שוורץ, מ., גלעדי, ד. (1993). "25% חקלאים? מציאות ותפיסות בעשור הפורמטיבי של החקלאות בישראל: 1959-1949". רבעון לכלכלה, 40, סדרה חדשה, 3. אוקטובר 1993:
שפירא, ר. (1992). אליטות שסועות, קונפליקטים וכשל בהתחדשות הקיבוץ. מחקר הקיבוץ המפנה המאה חוברת ג', יד טבנקין.
שפר, יוסף. (1977). מבוא לסוציולוגיה של הקיבוץ. מדרשת רופין.
Don, Y. (1995). "Altruism and Cooperative Survival" in Jones, P.C. Svejnar (eds.) Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labour-Managed Firms, Vol. 5 pp. 185-204.

תגים:

שקיעה · משבר · אידיאולוגיה · קיבוץ · כלכלה · פוליטית · הפרטה · דמוקרטיה · מנהיגות · איחוד · מאוחד · ארצי · חדש

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שקיעתה של התנועה הקיבוצית", סמינריון אודות "שקיעתה של התנועה הקיבוצית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.