היישום אינו מחובר לאינטרנט

הבדלי שכר בין גברים ונשים-היבטים אמפיריים ותיאורטיים

עבודה מס' 061178

מחיר: 356.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח ההבדל בשכר באמצעות ניתוח לפי ענף כלכלי.

9,092 מילים ,15 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

הבדלי שכר בין גברים ונשים בישראל:
היבטים תיאורטיים ואמפיריים

תוכן העניינים
א. מבוא: מטרת העבודה וחשיבותה
ב. היבטים תיאורטיים:
ב.1. סקירה ספרותית:
ב.1.א. אפליה פסולה.
ב.1.ב. המודל התיאורטי - גישת ההון האנושי.
גישת הפרדת עיסוקים.
ב.1.ג. רקע חוקי.
ב.2. השערות המחקר.
ב.3. שיטת המחקר.
ג. היבטים אמפיריים (כולל קובצי אקסל):
ג.1. לוחות נתונים וטבלאות:
ג.1.א. לוח 1 - התמונה הכללית של עבודת הנשים.
ג.1.ב. לוח 2 - הכנסה ברוטו, לפי ענף כלכלי ומין .1998
ג.1.ב.1. טבלה 1 - הפרש שכר לשעה בש"ח , לפי ענף כלכלי ומין .1998
ג.1.ב.2. טבלה 2 - הפרש שכר לשעה באחוזים, והפרש שכר
שבועיים בש"ח ובאחוזים לפי ענף כלכלי ומין .1998
ג.1.ג. לוח 3 - הכנסה ברוטו, לפי משלח יד ומין .1998
ג.1.ג.1. טבלה 3 - הפרש שכר לשעה בש"ח, לפי משלח יד ומין .1998
ג.1.ג.2. טבלה 4 - הפרש שכר לשעה באחוזים, והפרש שכר
שבועיים בש"ח ובאחוזים לפי משלח יד ומין .1998
ג.1.ד. לוח 4 - הכנסה ברוטו, לפי גיל ומין .1998
ג.1.ד.1. טבלה 5 - הפרש שכר לשעה בש"ח, לפי גיל ומין .1998
ג.1.ד.2. טבלה 6 - הפרש שכר לשעה באחוזים, והפרש שכר
שבועיים בש"ח ובאחוזים לפי גיל ומין .1998
ג.1.ה. לוח 5 - הכנסה ברוטו, לפי שנות לימוד ומין .1998
ג.1.ה.1. טבלה 7 - הפרש שכר לשעה בש"ח, לפי שנות לימוד ומין .1998
ג.1.ה.2. טבלה 8 - הפרש שכר לשעה באחוזים, והפרש שכר
שבועיים בש"ח ובאחוזים, לפי שנות לימוד ומין .1998
ג.1.ו. טבלה 9 - נתונים על הפרשי השכר בין גברים ונשים בשירות המדינה.
ג.2. ממצאים אמפיריים:
ג.2.א. כללי.
ג.2.א.1. טבלה 10 - תוספת שעות נוספות לפי מין ולפי קבוצת דרגות (1998).
ג.2.א.2. טבלה 11 - תוספת כונניות לפי מין ולפי קבוצת דרגות (1998).
ג.2.ב. ענף כלכלי.
ג.2.ג. משלח יד.
ג.2.ג.1. טבלה 12-הבדלים בין גברים לנשים לפי משלח יד באחוזים (1998).
ג.2.ד. גיל.
ג.2.ד.2. טבלה 13-הבדלים בין גברים לנשים לפי גיל ומין באחוזים (1998).
ג.2.ה. שנות לימוד.
ג.2.ה.3. טבלה 14 - הבדלים בין גברים לנשים לפי שנות לימוד באחוזים ( 1998).
ג.2.ו. נשים וגברים בשירות המדינה.
ג.2.ו.1. לוח 6 - התפלגות עובדים בשירות המדינה, לפי מין ולפי קבוצת דרגות (1998).
ג.3. מתודולוגיה:
ג.3.א. שלבי ביצוע.
ג.3.ב. משוואות סטטיסטיות.
ג.3.ג. תוצאות הניתוח המתודולוגי.
ד. מסקנות.
ה. סיכום.
ו. רשימה ביבליוגרפית.

מבוא: מטרת העבודה וחשיבותה
בישראל יש הבדלים ברורים בין גברים ונשים - בדירוג, במסלולי קידום, בתנאי
העבודה, בזכויות פרישה ובשכר.
הבדלי השכר בין גברים ונשים בישראל הם חלק לא קטן מאי השוויון בין המינים
וקיים אף כאשר שניהם ניחנים בכישורים זהים ומכהנים בתפקיד זהה, או שווה ערך.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מרץ 1998) מתברר כי שכר הנשים
החודשי הוא כ 60% - משכר הגברים.
מטרת העבודה לבדוק את הטענה כי קיימת אפליית נשים בשכר. על מנת לבדוק טענה
זו יש לבדוק את הבדלי השכר בין גברים ונשים, בהנחה שאכן קיימים הבדלים,
ולמצוא את הסיבות להבדלים אלו.
במסגרת העבודה אבדוק מהם הגורמים להבדלי השכר והאם ניתן להסבירם ע"י
סיבות לגיטימיות או להסבירם כאפליה. כדי לענות על השאלה אבדוק את מרכיבי
השכר, ומה גורם לכך ששכר הנשים יהיה נמוך משכר הגברים.
בעבודה זו נבחן את ההבדלים בשכר בין גברים ונשים לפי הענף הכלכלי בו הם
עובדים, משלח ידם, גיל, שנות השכלה. משתנים אלה הם חלק ממודל ההון האנושי
שמניח כי הכנסת העובד תלויה בהון האנושי שלו (שנות השכלה, ניסיון בעבודה, שנות
הפסקת עבודה, ניסיון תוך כדי מילוי תפקיד, מוביליות, מצב בריאותי ומספר
ילדים)1. כמו כן נבחן הבדלי שכר בשירות המדינה.
בעזרת המשתנים הללו אבדוק את ההבדלים בשכר בין גברים ונשים ונוכל לדעת ממה
הם נובעים - האם ההבדלים נובעים מכך שגברים עובדים בענפים מכניסים יותר,
משלח היד בו עובדים גברים שונה מזה של הנשים, האם הגיל קובע את השוני והאם
רמת ההון האנושי, כלומר מספר שנות ההשכלה, אצל גברים גבוהה יותר מרמת ההון
האנושי אצל נשים או האם קיימת אפליה בין המינים.
המציאות מלמדת כי גברים זוכים לתוספות רבות יותר למשכורותיהם ולמרכיבים
פיקטיביים המגבשים את שכרם באופן שונה מן השכר המשתלם לנשים (דוגמת
תוספת רכב וטלפון סלולרי).
בין הגורמים הנטענים: ריכוזן של נשים בענפים שהשכר בהם נמוך באופן כללי (כגון -
מורות, אחיות, פקידות, ענפי סיעוד). שילובן של הנשים בשוק העבודה הוא בד"כ
בעיסוקים ובתפקידים נחותים יחסית אשר אינם הולמים את כישוריהן. אחוז ניכר
של נשים מועסק במשרות חלקיות בלבד - עובדה המעמיקה את הפער הקיים; פעמים
רבות אף נחסמת דרכן של נשים המועסקות בהיקף משרה גדול יותר והמבקשות
אובייקטיבית "להשלים" את הכנסתן באמצעות עבודה בשעות נוספות, מלממש את
רצונן.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. עפרוני לינדה, הגורמים החברתיים והכלכליים המשפיעים על יציאת נשים נשואות לעבודה
בישראל, האוניברסיטה העברית, ירושלים, .1973

מקורות:

בית הלחמי חנה, האפליה הגלויה-סמויה נגד נשים בעבודה, הדרך למעלה,2002.
בן-ישי מיכל, תורג'מן מיכל ומור יוסף אסנת, אפליית נשים בארגון בנושא קידום ושכר,אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2001.
בן-ישראל רות, שכר שווה - אשליה או מציאות?, עורכת - ענת מאור, הוצאת ספרית פועלים, פברואר 1998.
בן-ישראל רות, "שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה", האוניברסיטה הפתוחה.
ברימן אסתר, נשים בשירות המדינה, דו"ח ביניים מספר 1, היחידה לקידום ושילוב נשים, מיכון ומערכות מידע, מדינת ישראל נציבות שירות המדינה, נובמבר 1997.
דוד שי, שחיקת שכר המינימום- הנשים נפגעות יותר,חילן טק בע"מ, מרס 2002.
מירה חניק, חזון מתגשם או חלום באספמיה?, הדרך למעלה , 2002.
סבירסקי שלמה וברברה, קונור אתי וירון יחזקאל, נשים בשוק העבודה של מדינת הרווחה בישראל, מרכז אדוה - תל-אביב, יולי 2001.
עפרוני לינדה, הגורמים החברתיים והכלכליים המשפיעים על יציאת נשים נשואות לעבודה בישראל, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1973.

תגים:

אמפירי · גברים · הבדל · כלכלת · ניהול · נשים · עבודה · שוני · שיוויון · שכר · תיאורטי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הבדלי שכר בין גברים ונשים-היבטים אמפיריים ותיאורטיים", סמינריון אודות "הבדלי שכר בין גברים ונשים-היבטים אמפיריים ותיאורטיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.