היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקצאת מניות ואופציות לעובדים - סעיפים (2(2 (ט)3 ו 102 לפקודת מס הכנסה (כולל לפי המלצות דו"ח וועדת בן בסט(

עבודה מס' 060752

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

4,344 מילים ,14 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
רקע כללי והקדמה
הקצאת אופציות לפי סעיפים 2)2) ו 3(ט) לפקודה.
א. מועד החיוב במס.
ב. חיוב במס לפי הכנסת עבודה או לפי מס רווח הון.
הקצאת אופציות לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
ביבליוגרפיה

בעשור האחרון התפתחה מדיניות של תגמול עובדים בדרך של תוכניות להקצאת אופציות למניות, וזאת כפועל יוצא של התפתחות ענף ההיי-טק בישראל. תוכניות אלו כוללות מגוון רחב של אפשרויות אשר בבסיסן מונחת התחייבות של החברה המעסיקה להנפיק לעובדים במועד עתידי ובתוספת מימוש קבועה, מניות בחברה.
ההגיון הכלכלי העומד בבסיס צורת תגמול זו הינו הרצון להגביר את תחושת השייכות של עובדים לחברה, ליצור הזדהות בינם לבין תוצאות הפעילות של החברה, ולקשור את העובדים לעבודה בחברה לטווח ארוך.
הענקת האופציות לעובדים הינה שיטת תגמול נוחה ביותר - מצד אחד, היא אינה כרוכה בהוצאות מזומנים לחברה, ומצד שני, כאשר החברה מצליחה התגמול לעובד יכול להיות גבוה ביותר. בתקופת הזוהר של ענף ההיי-טק, מימשו עובדי חברות ישראליות אופציות שהוענקו להם ברווחים של עשרות ומאות אלפי שקלים בשנה.
מבדיקות ומסקרים שנערכו עולה כי כמות הקצאת אופציות לעובדים בחברה פרטית הינו בסדר גודל של עד כ-15%. כניסת משקיע אסטרטגי לחברה מורידה שיעור זה לכ-10%. בחברות המצויות על סף רישום מניותיהן למסחר בבורסה עולה כי ההקצאות לעובדים הינן בסדר גודל של עד כ-5%.
כאשר אנו דנים במיסוי הענקת אופציות לעובדים, יש לזכור כי במועד קבלת האופציות העובד אינו מקבל כל סכום ממשי, ויתר על כן ייתכן כי אופציה שקיבל לא תהיה שווה דבר בסופו של עניין. לכן, רשויות המס במדינות שונות מגלות הבנה בקובען את הדרכים למיסוי שיטת תגמול זו, וברוב המדינות יש חקיקה המסדירה את דחית המס עד למועד קבלת הכסף בפועל ע"י העובד.
מעיון בפקודת מס ההכנסה (נוסח חדש) התשכ"א 1 1961, (להלן: פקודת מס הכנסה, הפקודה) אפשר לזהות שלושה אירועים היכולים לחייב לכאורה במס את העובד בישראל בקבלת האופציות.
הדיון המרכזי הראשון בקשר למיסוי אופציות לעובדים הוא כמובן מועד החיוב במס.
כאמור לעיל יש צורך לדחות את מועד החיוב בגין האופציות עקב העדר מימוש.
אולם, כפי שנראה ישנן אופציות שבקבלתן אכן כן מתקיים עקרון המימוש, כאופציות הנסחרות בבורסה. לאופציות שכאלה יש מחיר שוק וניתן לסחור ולמכור אותן לאחרים תמורת כסף. האם בעקבות כך יש לבטל את דחיית המס ולמסותן עם קבלתן? נדמה, כי שאלה זו תלויה במידה רבה בהבנת מהות עקרון המימוש. עבודה זו תראה כי מורכבותו של עקרון זה תגרום לדעות שונות ומגוונות בקשר להרחבתו או צמצומו במקרים גבוליים ובעייתיים כשלעצמם. בדיון בשאלה זו אתחיל מהמצב החקיקתי כיום שאינו מבדיל כלל בין אופציות סחירות לאופציות שאינן סחירות, אמשיך דרך הפסיקה המתמודדת עם שאלה זו ודרך דעות המלומדים בנושא בעקבות פסק הדין. נדבך אחרון יהיה המלצות וועדת בן בסט לרפורמה במס הכנסה שהוגשו לשר האוצר, התגבשו להצעת חוק, אך טרם הגיעו כידוע לשלב החקיקה הסופי.
הדיון המרכזי השני בעבודה יעסוק באפיון מהות המס. המס המשתלם בגין כתבי האופציה מורכב ממס על הכנסת עבודה ומס על רווח הון גם יחד, שהרי האופציות מתקבלות כשכר עבודה, אולם בהמשך מופק רווח (או הפסד) נוסף עקב השתנות ערכם בעבות המסחר בהם או במניות מושא האופציות. כידוע, מס על עליית ערך של נכס מסווג בפקודה כמס רווח הון והוא מחושב בהתאם למחיר המקורי ולתמורה שהתקבלה בעבורו (שלא כמס על הכנסת עבודה) כאמור בסעיפי פרק ה' לפקודה. כמו כן שזורים הבדלים נוספים בין שני סוגי המס במס' סעיפים בפקודה. כאן המקור להזכיר אף את המלצות וועדת בן בסט לקביעת מס בשיעור קבוע על רווח הון, בניגוד למצב כיום בו ממוסה הרווח בהתאם למס השולי של הנישום. לכן, במצב זה יש ליצור הבחנה בין המס המשתלם בגין הכנסת עבודה לבין המס בגין רווח ההון.
הדיון בעבודה בשני נושאים אלה יחולק לשני מסלולי המיסוי: מסלול סעיפים 2)2) ו 3(ט), ומסלול סעיף 102 לפקודה.
אבקש לציין כי הדיון במסלול סעיף 102 לוקה בחוסר פסיקה בנושא ולכן תתרכז העבודה בתיאור המצב בחוק, תיאור המצב בפועל, ותיאור המצב המוצע ע"י וועדת בן בסט. כמו כן תתרכז העבודה דווקא בשני השאלות המרכזיות שהועלו ולא תסחף לשאלות נוספות הקיימות ביישום הסעיף.
-------------------------------------------------------------------------------
1. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א 1961 -, דמ"י, 121, 6

מקורות:

ישי בר, מיסוי אופציות סחירות - אתגר לדין המס הנוהג, משפטים כז' (תשנ"ז), ע"מ 451.
זמי פליטר, מתן אופציות סחירות - היבטי מס שונים, מיסים יג/ 5 (אוקטובר 99') א- 145.
עמ"ה 1/98 יאיר דר נ' פ"ש כפר סבא, מיסים יג/ 5 (אוקטובר 99') ה- 157.
דנ"א 3962/93, 3971/93 זילברשטיין ומינץ נ' פשמ"ג, מיסים יא/ 1, ה- 94.
קובץ בפרשנות לפקודת מס הכנסה, סעיף 102: הקצאת מניות לעובדים, עמ' ה- 69.
קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה, סעיף 3(ט): הכנסה רעיונית, עמ' ב- 55.
טל עצמון, תוכניות אופציות לעובדים - חוק ומציאות, מיסים יב/ 4 (אוגוסט 98') א- 121.
א' ברזילי, אופציות כלהיט מיסויי, מיסים יד/ 3 (יוני 2000) א- 145.
מ' רהב, אופציה כלהיט מיסויי - הרהורים בעקבות מאמרו של עו"ד (רו"ח) א' ברזילי, מיסים יד/ 5(אוקטובר 2000) א- 77.
ד' אלקינס, מיסוי עובדים בשל כתבי אופציה שקיבלו ממעבידם (בעקבות פרשת דר), מיסים יג/ 6 (דצמבר 99') א- 67.
זיו את האפט רו"ח, סוגיות נבחרות 4 -תחום ההי-טק, מאי 2001, עמ' 221.
ליובושיץ' קסירר, עלון מידע 119, אפריל 2000, עמ' 24.
י' פלומין, חוק ההסדרים במשק המדינה - מיסוי מניות לעובדים, מיסים ג/ 3 (תשמ"ט) א- 19.

תגים:

אודות · אפיקי · בעת · האופציה · האופציות · הון · הכנסה · הכנסת · המימוש · ולפי · למניה · לעובדים · לפי · מחקר · מימוש · מיסוי · מרווח · עבודה · עקרון · קבלת · שלושת

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקצאת מניות ואופציות לעובדים - סעיפים (2(2 (ט)3 ו 102 לפקודת מס הכנסה (כולל לפי המלצות דו"ח וועדת בן בסט(", סמינריון אודות "הקצאת מניות ואופציות לעובדים - סעיפים (2(2 (ט)3 ו 102 לפקודת מס הכנסה (כולל לפי המלצות דו"ח וועדת בן בסט(" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.