היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת "דוח על דוח" על תשואת השקעות פיננסיות במשק

עבודה מס' 020708

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ההשפעה שיש לכתבות המנתחות דווחות, בחינה סטטיסטית ואמפירית, הצגת מאמרים מדעיים על ציפיות.

7,140 מילים ,21 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

שוק יעיל לסחורה כלשהי מוגדר כשוק שבו מחירה של הסחורה הנדונה משקף את כל האינפורמציה ביחס לאיכות הסחורה. כאשר מיישמים הגדרה זו לשוק המניות, יעילות השוק פירושה שהאומד הטוב ביותר לשווי הכלכלי של המניה הוא מחירה הנוכחי בשוק. הווה אומר- אם שוק המניות יעיל, הרי כל האינפורמציה (כגון התפתחות החברה בעתיד) כבר הובאה בחשבון בעת המסחר במניה בבורסה, ולכן המחיר מניה בכל ימי מסחר משקף את האינפורמציה ביחס למניה זו, שהיתה ידועה עד לאותו יום מסחר.
אם אכן שוק המניות יעיל, פיתוח כלים טכניים לכדאיות השקעה במניה, המבוססים על אינפורמציה נתונה, אינם יכולים להביא למשקיע רווח עודף (רווח מעל לתשואה הנדרשת בהתאם לדרגת הסיכון של המניה) וזאת מאחר שמחיר המניה כבר כולל בתוכו את כל האינפורמציה הנ"ל.
לוי ואחרים, בפרק "יעילות הבורסה בתל-אביב- "תאוריית השוק היעיל" טוענים כי בארה"ב קיימות שתי אסכולות ביחס לסוגיה זו: מצד אחד קיימת קבוצה גדולה של "טכנאים" ומנתחי ניירות ערך אשר פיתחו שיטות רבות ומגוונות שלפי טענתם ניתן להרוויח בעזרתם רווח עודף בשוק ניירות הערך. לעומתם קיים סקטור הטוען כי שוק מניות הוא שוק יעיל .
גם אלו הטוענים ששוק ניירות הערך הינו שוק יעיל, אינם בדעה שאיש אינו יכול להרוויח על ידי ניצול מידע פנימי. אינפורמציה לגבי מניה מסוימת ניתנת לכל הציבור, ומחיר השוק של המניה כבר משדר אינפורמציה זו בעת פרסום המאזן ואין אפשרות להרוויח רווחים עודפים בשוק על ידי ניתוח נתוני העבר. לעומת זאת יתכן שיש קבוצה קטנה של סוחרים אשר יש ברשותם מידע בלעדי.
גישת הדוגלים בשוק המניות יעיל היא איפוא, שלגבי רוב המשקיעים המקבלים אינפורמציה על חברות בצורה מסודרת ורשמית, שוק המניות מהווה שוק יעיל, ולפיכך כל ניתוח מאזני או ניתוח מחירי המניה בעבר אינו עשוי ליצור רווחים מהירים. עם זאת קיימת קבוצה של משקיעים מתוחכמים המחזיקים בצורה בלעדית באינפורמציה מסוימת, שלגביהם שוק המניות אינו יעיל, והם בהחלט יכולים לגרוף רווחים על ידי ניצול מוקדם של המידע שברשותם. אותם משקיעים מתוחכמים פועלים בדרך כלל בצורה מהירה, והם יכולים לקבוע מחיר חדש למניה, מחיר המשקף את כל האינפורמציה הקיימת ברשות הציבור והן ברשות אותה קבוצה קטנה של משקיעים מתוחכמים.

אני משערת כי שוק ניירות הערך יעיל במובן של "החזק למחצה", כלומר:
1. לא צפויה תגובת שוק לפרסומי העיתון.
2. לא ניתן לעצב מדיניות השקעות המבוססת על תוכן מאמרי דוח על דוח שתאפשר תשואה עודפת.
(אלו גם השערותיו של סדן).

מטרת העבודה
הציפיות הינן חלק ממערכת השיקולים של הפרט בבואו להשקיע בנכס מסוים, ובמניות לא כל שכן.
ההנחה המקובלת היא שהדוחות הכספיים של חברות מהווים מידע רלוונטי להערכת המניות של חברות שהנפיקו אותן. אלא שבמסגרת שוק ניירות ערך יעיל, פרסום מידע כזה מביא לתגובה מהירה של השוק ולהתאמת שערים המשקפים את המידע הנמצא בדוחות הכספיים.
בעתון "הארץ" מתפרסמת מידי שבוע כתבה הנקראת "דו"ח על דו"ח" (העורך הוא צחי לוי).
ברבעון לכלכלה (134) עמודים 397-403 סוקר שמחה סדן את ההשפעות שיש לפרסום חוות דעתו של כותב "דו"ח על דו"ח" על מחירי המניות. הוא מוצא התאמה די ברורה בין הפרסומים וחוות הדעת ובין הביקושים או ההיצעים למחירי המניות. התאמה זו אינה מובהקת די צורכה על מנת להצביע על מידע פנימי שיטתי, אולם יש בה להצביע על מיקרים כאלו פה ושם.
מטרת העבודה היא לסקור את ההשפעה שיש לדוחות אלו על מחירי המניות. הבדיקה תהיה סטטיסטית בעיקרה, ולכן בראשית העבודה יובאו מחקרים העוסקים בציפיות. עבודה תהיה בעיקרה אמפירית אולם אסקור גם מאמרים מדעיים בנושא שהופיעו בכתבי עת בארץ ובעולם.

ראשי פרקים:
1.מבוא ומטרת הנושא
2.השקעות פיננסיות בישראל
א.שוק ההון.
ב.גורמים המשפיעים על השוק
ג.דוחות כספיים כמנבאים מצב חברה
3.דוחות כספיים כמנבאים מצב כלכלי
4.סקירת מחקרים
א.השפעות כלכליות
ב.מידע פנימי
5.בדיקה אמפירית
א.המטרה
ב.ההשערות
ג.השיטה
ד.תוצאות
6.סיכום
7.ביבליוגרפיה

מקורות:

1.523
ורדינון
18.86
10.52
3.24
מדטכניקה
1.114
18.16
4.26
מלונות אפריקה ישראל
14.75
0.31
0.56-
אלקטרה מוצרי צריכה
4.64-
55.59
7.45
אפליקום
30.41
10.54
3.24
דלתא הגליל
60.56
19.2
4.39-
המ-לט
ערך P:
P של הקבוע
P של המשתנה המסביר
שם החברה
0~
0.166
כלל אחזקות ביטוח
0~
0.0002397
אטמור
0~
0.366
המשביר מחסני אופנה
0~
0.126
ורדינון
0.00013
0.0013
מדטכניקה
0.265
0.0027
מלונות אפריקה ישראל
0
0.57
אלקטרה מוצרי צריכה
0~
0~
אפליקום
0.0003
0.0012
דלתא הגליל
0
0.000125
המ-לט
2. בדיקה לגבי שער המניה מול פרסום "דוח על דוח":
P של הקבוע
P של המשתנה המסביר
שם החברה
0.23
0.825
כלל אחזקות ביטוח
0~
0.0002397
אטמור
2.3
0.541
המשביר מחסני אופנה
0~
1.024
ורדינון
0
0.657
מדטכניקה
0.51
0.65
מלונות אפריקה ישראל
0
0.77
אלקטרה מוצרי צריכה
1.09
0.875
אפליקום
0.03
0
דלתא הגליל
0.569
0.6585
המ-לט
מהטבלאות דלעיל עולה כי אכן המחזור של המניה עולה באותה תקופה, ברוב המניות, אולם ההתאמה מול שער המניה אינו מובהק.
בדיקה שניה:
כאן אנו מנסים לבדוק האם השפיעה הכתבה על מחיר המניה, תוך ניטרול השינוי במדד המניות הכללי של הבורסה (נתוני מדד המניות הכללי מצורפים בנספח).
הבדיקה תהיה באמצעות רגרסיה לינארית כדלקמן:
משתנה דמי C = השינוי בשער המניה מחולק בשינוי מדד המניות ++ היצע\ביקוש
r בריבוע
ערך P למשתנה שער המניה
ערך P למשתנה המחזור
שם החברה
0.307
0.000148
0.0084
כלל אחזקות ביטוח
0.427
0.0001
0
אטמור
0.58
0.81-
0
המשביר
0.24
0.34
0
ורדינון
0.28
0.009
0
מדטכניקה
0.22
0.49
0
מלונות אפריקה ישראל
0.23
0.86
0
אלקטרה
0.47
0
0.547
אפליקום
0.39
0.034
0.00477
דלתא הגליל
0.45
0.0004
0.054
המ-לט
ערכי F סטטיסטי ברובם גבוהים ביותר, דבר המצביע על מובהקות הרגרסיות וגם רמות ההסבר גבוהות, ביחוד אם מדובר במספר קטן של משתנים.
מהנתונים כדלעיל אנו רואים כי קיימת השפעה מובהקת, ברמה של 95% של פרסום דוחות חברת הבת, חיובים או שליליים, הן על מחזור המניה והן על שערה (הבדיקה, יש לזכור, נוטרלה ממשתני הבורסה האחרים). מכאן עולה כי פרסומי החו"ד, יכולים להשפיע על מצב המניה ועל החוסן הכלכלי של החברה.
לוי חיים ואחרים, הבורסה וההשקעה בניירות ערך, עמודים 383-381 .
ברגמן אריה, "ההאטה בגידול הפריון בתעשיה- גורמים, הסברים ותמיהות", סקר בנק ישראל, עמוד 9.
גרוס יוסף, "האיסור בדבר ניצול מידע פנים בחברות", עמוד 1.
1

תגים:

ניירות · מניות · שוק · הערך · חברה · הנפקה · בורסה · כלכלה · מניה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת "דוח על דוח" על תשואת השקעות פיננסיות במשק", סמינריון אודות "השפעת "דוח על דוח" על תשואת השקעות פיננסיות במשק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.