עבודות [1-9] מתוך 48 :: [עמוד 1 מתוך 6]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "הבנת הנקרא":

עבודה מס' 32581 SHOPPING CART DISABLED
הוראת הבנת הנקרא בגיל הרך לאור עקרונות ההוראה היחידנית, 1992.
הסבר הקצר אודות הבנת הנקרא ואיך על המחנך להורות אותו לילדים בני 6-8.
1,426 מילים (כ-4.5 עמודים), 16 מקורות, 97.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ההוראה היחידנית היא גישה חינוכית המכירה בקיומה של שונות בין בני האדם, והמאמינה שתפקידו של בית הספר להיענות לשונות זו תוך התאמת הסביבה הלימודית, לצורכי הלומדים ולדרישות תכנית הלמודים.
גישה חינוכית זו גורסת כי יש להעמיד את התלמיד במרכז התהליך הלימודי, לאפשר לו קצב למידה והתפתחות המותאמים לו עצמו, להציב בפניו מטרות למודיות, חברתיות, ואישיות ההולמות את יכולתו,  נטיותיו וצרכיו, זאת תוך שיתופו בתהליך, והבטחת קידומו כיחיד וכחבר בקבוצה.
לאור עקרונות אלה אנסה לברר בעבודה זו:
א) כיצד יש ללמד הבנת הנקרא תוך שימת דגש על התייחסות לשונות בין הלומדים?
ב) מה הן הגישות השונות להוראת הבנת הנקרא והאם קיימת גישה מועדפת לאור העקרונות שהוזכרו?
ג) מה היא הזיקה בין פיתוח חשיבה ובין פיתוח מיומנויות הבנת הנקרא על פי עקרונות ההוראה היחידנית?
 
עבודה מס' 61943 SHOPPING CART DISABLED
השפעת לקות למידה על יכולת הבנת הנקרא בערבית בכיתות היסוד ודרכי טיפול, 2002.
מחקר הבודק האם קיימים הבדלים ביכולת הבנת הנקרא בערבית בין ילדים רגילים לבין ילדים חריגים (לקויי למידה) המשולבים באותה כיתה רגילה מהמגזר הערבי.
12,587 מילים (כ-38.5 עמודים), 37 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. שאלת המחקר
ג. מטרת המחקר
רקע תיאורטי
א. הגדרות
ב. הבנת הנקרא
ג. "לימוד הקריאה" לעומת "קריאה לשם לימוד"
ד. המודל להבנת הנקרא של הארי וסמית
ה. כוונות הקריאה
ו. רמה א' - הבנה מילולית של המסר
ז. רמה ב' - פירוש המסר במונחים עצמיים
ח. רמה ג' - יישום
ט. שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
י. הבנת הנקרא וליקויי למידה
יא. שאלת המחקר
יב. השערות המחקר
השיטה
א. נבדקים
ב. כלים
ג. הליכים
תוצאות
א. ריכוז ציונים ליחידת לימוד קלה - הסיפור הראשון
ב. ריכוז ציונים ליחידת לימוד בינונית - הסיפור השני
ג. ריכוז ציונים ליחידת לימוד קשה - הסיפור השלישי
דיון
בדיקת התוצאות ביחס להשערות המחקר
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

על נושא אחד אין ויכוח ואין עליו עוררין בעולם ובארץ - ביה"ס צריך ללמד לקרוא ולכתוב. חובה זו
מקבלת משנה תוקף כאשר צריך לקיימה במגזר הערבי ובכיתה משולבת (ילדים חריגים עם ילדים
רגילים).
ממצאים שהצביעו על נתונים מדאיגים לגבי מצב הקריאה של תלמידי המערכת בשלבים הראשונים
בעת הרכישה עצמה וגם בקרב גילאים מתקדמים יותר, אשר פורסמו ע"י ארגון ההורים הארצי
ומכון "שילובים" (מובא ע"י שפירא ואחרים, 2001), העמיקו את הויכוח הציבורי והעצימו אותו.
אליהם נתווספו נתונים שפורסמו ע"י המדענית הראשית של משרד החינוך, פרופ' זמירה מברך
(מובא ע"י שפירא, ואחרים, 2001), מהם עולה כי יש פערים גדולים בהישגי הקריאה ובהבנת הנקרא
בין  תלמידים משכבות סוציו-אקונומיות שונות, וכן פערים גדולים בין המגזר היהודי והערבי, וכי
פערים אלה מעמיקים במהלך שנות החינוך של התלמידים (המשוב הארצי למערכת החינוך, שפת
אם עברית וערבית כתה ד' וח', יוני 1996; (מובא ע"י שפירא ואחרים, 2001) נתונים אלו מורים,
למשל, כי בקרב כיתות ד', %48.5%-25 (בהתאמה לעשירוני הטיפוח), נכשלים בהבנת טקסט ברמה
הגלובלית. כלומר רבע מילדי העשירון העליון וכמעט מחצית מילדי העשירון התחתון נכשלים
בהבנת טקסט. (שפירא ואחרים, (2001
לדעת פישביין (1996), ילדים ערבים נכשלים בלימוד הקריאה. היא מתייחסת לתופעת הכישלון
בהבנת הנקרא של תלמידים במגזר הערבי העולה על היקף התופעה במגזר היהודי.
אחת מאבני הבוחן של מערכת החינוך בישראל היא יכולתה ונכונותה לתת מענה חינוכי-לימודי
הולם לצרכים המיוחדים של תלמידים חריגים המתקשים להסתגל מבחינה לימודית או חברתית
לנורמות המקובלות במסגרות החינוך הרגיל ולהימנע ככל האפשר מהפנייתם למסגרות החינוך
המיוחד.
חקיקת חוק חינוך מיוחד 1988, שבמסגרתו נכללים ההיבטים השונים של הבעיה החברתית הנדונה,
מצביעה, לפחות לכאורה, על הכוונה להשתמש בכלי זה כמכשיר עיקרי לביצוע מדיניות.
בעקבות המשוב על הפעלת תכנית ה"שילוב" בשנת הלימודים התשנ"ז נערכו שינויים ותיקונים
בתכנית המובאים בחוזר מנכ"ל ( 1999).

שאלת המחקר
האם קיימים הבדלים ביכולת הבנת הנקרא בערבית בין ילדים רגילים לבין ילדים חריגים (ליקויי
למידה) המשולבים באותה כיתה רגילה מהמגזר הערבי?

השיטה
1. נבדקים
           * קבוצה א' 20 תלמידים רגילים מכיתה ג' (כיתה בה אני מלמדת) מבית ספר השייך למיגזר
           הערבי.
           * קבוצה ב' 10 תלמידים חריגים המשולבים באותה כיתה במסגרת חוק חינוך מיוחד וחוזר
           מנכ"ל בדבר שילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה.
2. כלים
מבחן הבנת הנקרא בערבית, המחולק לשלושה חלקים הכוללים שלוש יחידות לימוד, אחד קלה,
השניה בינונית והשלישית קשה מספר הלימוד בערבית  "אראד". ספר זה הוא ספר לימוד חובה
שאושר ע"י משרד החינוך ומיועד לתלמידי לכיתה ג'.


 
עבודה מס' 70373 SHOPPING CART DISABLED
קשיים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו-אקונומי נמוך, 2013.
הגורמים ודרכי ההתמודדות עם קשיים וליקויים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו אקונומי נמוך.
7,407 מילים (כ-23 עמודים), 30 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תעסוק בנושא ליקויים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו-אקונומי נמוך ותציע דרכים לקדם ילדים אלו. מטרת העבודה היא לעורר מודעות בקרב מורים ללשון ולעברית להבחין באותם ילדים שיכולת הבנת הנקרא אצלם ירודה, עקב מצב חברתי-כלכלי נמוך וליזום תוכניות התערבות שיסייעו להם לשפר את כישורי הבנת הנקרא שלהם.
שאלת המחקר של העבודה היא: מהם הגורמים להיווצרות פערים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו- אקונומי נמוך וכיצד ניתן להתמודד עם התופעה?
כדי לענות על השאלה תעסוק העבודה בנושאים האלה:
הפרק הראשון ידון בהבנת המונח הבנת הנקרא, תהליך הקריאה, תיאוריות המתייחסות לתהליך הבנת הנקרא ומודלים שונים של יכולת זו. הפרק אף ידגיש את חשיבותה של יכולת הבנת הנקרא במערכת החינוכית ועל משמעותה של לקות בתחום זה בין כתלי בית הספר.
הפרק השני יעסוק בקשיים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו- אקונומי נמוך. תחילה יפורטו הגורמים לקשיים אלו דווקא במשפחות מהשכבות החלשת, לאחר מכן יוצעו דרכי התמודדות ואפשרויות קידום לילדים אלו באמצעות עידוד קריאת ספרים ופתיחת מועדוניות יום.
העבודה תישען על ספרות מגוונת העוסקת במגוון נושאים המקושרים אל נושא העבודה הכללי. ספרים ודו"חות העוסקים בעוני ובגורמיו; ספרים ומאמרים בנושאי שפה, לשון והבנת הנקרא - התפתחות, גורמי סיכון ודרכים לקידום; ספרים ומאמרים בנושאי ביטחון סוציאלי\כלכלי ופערים חברתיים, גורמי סיכון אצל ילדים ומדיניות רווחה ופיתוח למען שוויון הזדמנויות.
העבודה מיועדת למורים העוסקים עם מגוון אוכלוסיות בחינוך, בעיקר למורים לעברית ולשון הנפגשים בילדים בעלי לקות בהבנת הנקרא וחפצים לקדמם. הפעלת התוכניות המוצעות בעבודה- מיזם לעידוד קריאה ומועדוניות יום, אינו כרוך במשאבים גדולים מידי שכן מדובר בתפעול בתחומי בית הספר שממילא אינו פעיל בשעות אחר הצהריים. כך נחסכות הוצאות שכירות, ארנונה וציוד בסיסי. איפשור הקמת מיזמים אלו במסגרת מלאה או חלקית יכול לתרום רבות למתן שוויון הזדמנויות לאוכלוסיות חלשות מפריפריות או משכונות מצוקה ועוני בערים המרכזיות. מורים המכירים ביתרונות המועדוניות ותוכנית "עת לכתוב ועת לקרוא" ובחשיבות מתן שוויון הזדמנויות לכלל הילדים יכולים 'להרים את הכפפה' ולהציע בבית ספרם את האפשרות למען ילדי בית הספר והקהילה.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
פרק ראשון: הבנת הנקרא
1. תהליך הקריאה- הגדרה
2. תהליך הבנת הנקרא- הגדרה
1.2. הקריאה כתהליך של חיפוש משמעות
2.2. הקריאה כתהליך בונה
3.2. הקריאה כתהליך אסטרטגי
3. סוגי תהליכים בהבנת הנקרא
1.3. תיאורית הסכימה
2.3. המודל האינטראקטיבי
4. ממדי הבנת הנקרא
5. הבנת הנקרא במערכת החינוך
פרק שני: קשיים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו-אקונומי נמוך
1. הגורמים להיווצרות קשיים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו אקונומי נמוך
1.1. גורמים חברתיים-כלכליים
2.1. גורמים משפחתיים ובין-אישיים
2. הקשיים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממיצב נמוך
1.2. קשיים בתחום הסמנטי
2.2. קשיים בתחום הפונולוגי
3. דרכי התמודדות ושיפור הבנת הנקרא אצל ילדים ממיצב נמוך
1.3. עידוד קריאת ספרים
2.3. מועדוניות יום
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בעבר הוגדר תהליך הקריאה כזיהוי או כפיענוח מילים(2), היום יודעים שהקריאה היא מלאכת מחשבת של המחשבה, משום שהיא כרוכה בהפעלת מיומנות של כשרים קוגנטיביים מורכבים, ולכן, כאשר מדברים על הבנת הנקרא, מתכוונים שהקריאה היא כבר ההבנה, וש"לקרוא" פירושו "להבין".
כדי לקרוא, על הקורא לפענח את הצופן ולבנות משמעות מן הטקסט. הכשרים הקוגנטיביים הבאים לעזרתו הם: פענוח סימנים לשוניים כתובים, מיון ערך מידעי של הסימנים למידע עיקרי ולמידע משני, הסקת מסקנות, מילוי פער בין מה שידע הקורא עד היום לבין מה שיודע מעתה, ארגון המידע בזיכרון ושליפתו משם לצורך התקדמות, ושילוב בין המידע הקודם למידע החדש המתקבל מן הטקסט(3). כל זאת דורש פעילות מחשבתית מאומצת בעת הקריאה.
 
עבודה מס' 32658 SHOPPING CART DISABLED
תהליך הקריאה והבנת הנקרא.
סקירת מודל קריאה אינטראקטיבי, הגורמים המפריעים לתהליך הקריאה, הבנת הנקרא ודרכים ליישום תיאוריות בה.
4,688 מילים (כ-14.5 עמודים), 7 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשנים האחרונות נסוב ויכוח סביב מהות הקריאה. ישנם חוקרים הטוענים שהקריאה הינה פענוח של עיצורים ותנועות.
לעומתם טוענים חוקרים שהקריאה הינה תהליך של  זיהוי או פענוח מילים תוך אינטראקציה מתמדת  המתרחשת בין  הטקסט לבין הקורא בזמן הקריאה.
בעבודה זו נציג את הגורמים המפריעים לתהליך הקריאה. נציג מודל קריאה אינטראקטיבי ואת התיאוריות הקשורות בו.
כמו כן נציע דרכים ליישום התיאוריות בהוראת הבנת הנקרא.

תוכן העניינים:

הקדמה

פרק א': תהליך הקריאה - הפרעות בקריאה ובהבנתה
א. גורמים פיזיולוגיים
ב. הפרעות רגשיות
ג. גורמים קוגניטיביים

פרק ב': מודל אינטראקטיבי עפ"י    .ADAMS
א. המעבד האורטוגרפי
ב. המעבד הפונולוגי
ג. התפתחות המודעות הפונולוגית
ד. חשיבות הפונולוגיה

פרק ג': תיאוריות קריאה
א. תיאוריות אודות תהליך הקריאה
ב. תיאוריות הסכימה
ג. תיאוריות הסכימה והבנת הנקרא

פרק ד': הוראת הבנת הנקרא
א. המורה כמשפר תהליכי הבנת הנקרא

ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 20557 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הטלויזיה על הבנת הנקרא.
סקירת תאוריות בנושא הבנת הנקרא וצפייה בטלויזיה, הוראה על ידי טלויזיה מול הוראה פרונטלית כולל מחקר אמפירי.
6,345 מילים (כ-19.5 עמודים), 23 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
     הבנת הנקרא והשפעת הטלויזיה עליה


     ראשי פרקים hy0557 -

     1.מבוא והצגת הנושא

     2.הבנת הנקרא
          א.הקשר בין שיטות הוראה להישגים לימודיים
          ב.הגדרת ההישגים הלימודיים

     3.צפיה בטלויזיה
          א.השפעות הטלויזיה
          ב.משתנים אישיותיים
          ג.הוראה באמצעות טלויזיה

     4.הוראה באמצעות טלויזיה לעומת שיטת הוראה פרונטלית
          א.יתרונות וחסרונות השיטה המסורתית
          ב.אמצעי העזר בשיטה המסורתית
          ג.יוזמת התלמיד בשיטה המסורתית
          ד.המגמה של האינדיבידואליזציה של ההוראה
          ה.יתרונות וחסרונות של השיטות האלטרנטיביות

     5.מחקר  אמפירי
          א.המטרה
          ב.אוכלוסיית המחקר
          ג.שיטת המחקר
          ד.התוצאות וניתוחם

     6.סיכום העבודה

     7.ביבליוגרפיה

     כל מערכת שאינה מתפתחת הינה נסוגה אחור, כולל מערכת החינוך. אי לכך
     שוקדים במערכות החינוך בארץ ובעולם על פיתוח שיטות לימוד חדשות,
     אלטרנטיביות לשיטות ההוראה הישנות.
     מאחת מהשיטות שנדונה כבר עשרות בשנים היא שיטת הלמידה באמצעות
     הטלויזיה. הטלויזיה יכולה להיות לעזר רב בכל הקשור ללמידה היות והיא
     משלבת, בנוסף לאלמנט התענוג גם אלמנטים שלא ניתן להראות בכיתה, מטבע
     הדברים.
     לימוד בעזרת טלויזיה היה קיים בישראל עוד משנות השיבעים, בעיקר ע"י
     הטלויזיה החינוכית. בכל בית ספר היה קיים מכשיר טלויזיה אחד או שניים
     והתלמידים ראו בו סרטי לימוד. אולם הלימוד בעזרתו לא היה אינטנסיבי ומקיף,
     ומאז נדונות שיטות כיצד להרחיב את הלימוד בעזרתה.
     בעבודה זו אנסה לסקור את החומר הקשור בלמידה רגילה וע"י טלויזיה על מנת
     לראות האם, ובאיזו מידה, משפיעה הטלויזיה על כישוריו של הילד ככל שזה קשור
     עם הבנת הנקרא.
     העבודה תתחלק לנושאים כדלקמן:
     סקירת החומר הנוגע להבנת הנקרא
     לימוד באמצעות טלויזיה.
     סקירת החומר הנוגע ללימוד בצורה אלטרנטיבית
     בדיקה אמפירית.


 
עבודה מס' 61899 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הבנת הנקרא בטקסטים מדעיים על התפיסה הקוגנטיבית, 2001.
סקירת ספרות והצעה למחקר.
7,787 מילים (כ-24 עמודים), 35 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא המחקר "השפעת הבנת הנקרא בטקסטים מדעיים על התפיסה הקוגנטיבית", טומן בחובו
הבהרת המושגים: הבנת הנקרא; היבטים קוגניטיביים  בתהליך הקריאה והבנת הנקרא; הבנת
הנקרא בטקסטים מדעיים - (מתמטיקה כדוגמה), להלן תקציר המושגים שיורחבו בסקירת
הספרות:

1. הבנת הנקרא
הבנת הנקרא היא תנאי ללמידה, ז"א אם אני לא מבין את מה שאני קורא אני לא יכול ליישם
למידה. חלק גדול מהחומר בביה"ס מבוסס על הבנת החומר שהילדים קוראים, לכן צריך לעסוק
בהבנה בכל מקצוע וכל הזמן. כדי שתושג הבנה על הקורא להיות פעיל.

2. היבטים קוגניטיביים  בתהליך הקריאה והבנת הנקרא
תהליך הקריאה הנו תהליך של עיבוד מידע. תהליך זה מורכב משלבים רבים ויש להתייחס אליו
מנקודות מבט שונות על פי התפתחות יכולת הקריאה של הקורא. בשלבי הרכישה מושם דגש על
תהליכי פענוח, גם כאן לעיתים הם נידונים מנקודת מבט תבניתית-קריאת מלה שלמה או מנקודת
מבט סדרתית  פענוח אותיות עד קבלת המלה. התהליך המתרחש אצל קורא מיומן אשר ביסס את
קריאתו, הפענוח שלו כבר אוטומאטי, בתהליכים שונים. ראוי להבהיר בקצרה מהי
"מטהקוגניציה"?

3. הבנת הנקרא בטקסטים מדעיים - (מתמטיקה(
עובדה ידועה היא קשייהם של תלמידים במתימטיקה בכלל ובהבנת הנקרא בטקסט מדעי
המתימטיקה בפרט. חוסר הסימפתיה שתלמידים רוכשים למקצוע המתימטיקה, בטענה שהיא
"מקצוע יבש", שאינו קשור לשום תחום אחר ובוודאי לא לעולם שבו אנו חיים, גם היא עובדה
ידועה  (Hodgson, 1995; Kleiman, 1991) ונובעת, כנראה בין היתר, משיטת לימוד
המתימטיקה בביה"ס, שהיא מופשטת מדי, מוגשת בטקסטים מורכבים ומסובכים, אינה מקושרת
למקצועות הלימוד האחרים וחסרה בדוגמאות ושימושים מחיי היומיום  (בר, 1978; פול,   ;1987
;(Anderson, Reder & Simon, 1996
המפגש בין הבנת הנקרא לבין המתמטיקה. רישומיו הם תוצאה של חיפוש מענה לדרכי הוראה
תואמות את יכולת הקליטה וההבנה של תלמידים.

מטרת המחקר המוצע היא לבחון את תהליך הבנת הנקרא בכלל והשפעתו בטקסטים מדעיים
(מתימטיקה) על התפיסה הקוגנטיבית" בפרט, אצל תלמידים כיתה ג' בבית ספר ערבי.


 
עבודה מס' 65257 SHOPPING CART DISABLED
מניעת תרמית בפרסום תשקיף, 2002.
סקירת נושא פרסום התשקיף תוך התמקדות בנושא של הטעיית הציבור (במזיד) הנקרא "פרט מטעה".
8,246 מילים (כ-25.5 עמודים), 25 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ניירות ערך הם מושג המתייחס ספציפית למניות, אגרות חוב, אופציות וכד' שמנפיק גוף אחרים(1).
חברה המבקשת להציע ני"ע לציבור חייבת לעשות זאת באמצעות תשקיף המציג כל פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר כך שיאפשר לו לשקול את כדאיות ההשקעה בניירות ערך המוצעים להנפקה ואשר הרשות התירו את פרסומו. התשקיף הינו למעשה המסמך השיווקי כמעט בלעדי למכירות ניירות הערך. החברה המנפיקה מציעה בו את מרכולתה ויכולה להבליט את היתרונות במסגרת מגבלות החוק.
על מנת שהמידע יהיה אמין ככל האפשר, המחוקק קבע כללים בכל הנוגע לפרטים האמורים להיות מופיעים בו: לשם מה זקוקה החברה למימון, מה מצבה הכלכלית והפיננסי, מהן התוכניות לעתיד , הנהלת החברה ותחזית המנהלים. לאור הפירוט הרב הנדרש, ולאור הרצון לגייס את ההון, מנהלי החברה עלולים להציג חלק מהפרטים שלא בצורה בה הם אמורים להיות מוצגים.
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את נושא פרסום התשקיף תוך התמקדות בנושא של הטעיית הציבור (במזיד) הנקרא "פרט מטעה". העבודה תבחן את מטרות התשקיף מבנה התשקיף וכד' בקצרה ולאחר מכן את הסוגיות הנוגעות לתרמית, וכן תסקור את הדין הזר.
העבודה תסתמך על החוק הקיים בנושא ובעיקרו חוק ניירות ערך, חוק העונשין וחוק החוזים, וכן על הפסיקה הקיימת בנושא.
---------------------------------------------------------------------
1. בן חורין משה, שוק ההון וניירות ערך, עמודים 2-4.

ראשי פרקים
1 מבוא
1.1 מטרת העבודה
1.2 הוראות החוק
2 תום הלב הנדרש מנושאי משרה
2.1 חובת נושאי משרה בישראל
2.2 המשפט האמריקאי
2.3 המשפט האנגלי
3 הרגולציה כנגד הטעיה
3.1 פילוסופיית החוק
3.2 זיהוי ההשפעה בדרכי תרמית
3.3 הימנעות מפרסום תשקיף
3.4 הדין האמריקני
4 פרט מטעה בתשקיף
4.1 מקור החובה
4.2 החובה במשפט הישראלי
4.3 משפט משווה
5 סיכום והמלצות
6 ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
העיקרון הכללי הינו כי חובה על נושא משרה לפעול בתום לב ולטובת החברה. הוראה זו קיבלה ביטוי בתיקון 4 לפקודת החברות (סעיף 96 כז') והועתקה לסעיף 254 (א) לחוק החברות.
השאלה מהי "טובת החברה" נדונה בעבר בפסיקת בתי המשפט ומונח בלתי מוגדר זה כולל בתוכו השקפות עולם שונות בדבר הגורמים כלפיהם מורחבת חובה זו.

מקובל לחלק את חובות הדירקטורים ונושאי המשרה לשתי קטגוריות של אחריות:
חובת הזהירות (DUTY OF CARE) וחובת האמונים או הנאמנות (duty of loyalty ובארה"ב duty of fidciary).
 
עבודה מס' 66308 SHOPPING CART DISABLED
צה"ל כמונופול בשוק המידע., 2008.
האם צה"ל נוהג כמונופול לכל דבר בשוק הווירטואלי הנקרא שוק המידע הביטחוני
6,504 מילים (כ-20 עמודים), 20 מקורות, 549.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה מציגה את המאפיינים השונים של מונופול ושוק מונופוליסטי, על כל מרכיביו, ומראה איך כל מרכיב ומרכיב מתאים בהגדרתו, בצורה כזו או אחרת, למקרה בו  דנה העבודה.
במסגרת זו יוצגו ה"שחקנים הראשיים" בשוק - היצרן והצרכן, המוצר, השווקים האלטרנטיביים הנוצרים כמתחרים למונופול, איכות המוצר הנסחר בשווקים אלו, הכלים המשמשים את היצרן לשמירה על מעמדו ומאפיינים מונופוליסטיים נוספים.

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
השוק והמוצר
היצרן ומאפייני המונופול
סוגי מונופול
חסמי הכניסה
הצרכן
החלופות העומדות בפני הצרכנים - המתחרים
הבעייתיות בשוק המונופוליסטי
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
תחילה, חשוב להדגיש כי השוואת פעילותו של צה"ל לפעילות מונופוליסטית (מונח בעל קונוטציה שלילית בדרך כלל) אינה בהכרח נבחנת בעבודה זו בטון ביקורתי גורף. צה"ל אמון על ביטחון המדינה וחלק מפעילותו המונופוליסטית, כפי שתוצג בעבודה זו, הינה הכרחית לפעילותו התקינה ודרך כך הכרחית לביטחון כולנו. עם זאת - פעילותו של צה"ל מונעת זרימה חופשית לגמרי של מידע וזכות הציבור לדעת נפגעת במידה כזו או אחרת. נושא המאבק התמידי בין השמירה על בטחון המדינה לבין חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת נדון במקרים אין ספור במחקרי עבר ולדידי, התעסקות חוזרת בדיון זה מיותרת ואף משעממת. לכן, בניסיון ליצור דיון מעט אחר יצאתי מנקודת הנחה לפיה מונופול על מידע, גם בטחוני, אינו מצב "בריא" בחברה דמוקרטית. בכך אני נסמך על המחקרים רבים אשר מקשרים מניעת זרימת מידע חופשי לפגימה באופייה הדמוקרטי של מדינה (נייגר, זנדברג ואבו ראייה 2001, דור 2001, ברזילי 1991, נגבי 1995, צדוק 1997, כהן-אלמגור 1997). השוואה מוצלחת בין צה"ל למונופול מחזקת לטעמי את הנאמר במחקרים אלו בתחום הספציפי של תחום המידע הביטחוני.
 
עבודה מס' 61453 SHOPPING CART DISABLED
עברית כשפה שנייה בבית הספר הערבי, 1999.
עבודת מחקר הבוחנת את הבנת הנקרא בשפה העברית אצל תלמידים הלומדים עברית כשפה שנייה בבתי ספר ערביים.
7,797 מילים (כ-24 עמודים), 17 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הצגת הבעיה
השפה העברית איננה בבחינת שפה זרה לתלמיד הערבי אלא שפה שנייה. היא מהווה אמצעי לקידום בכל שטחי החיים, ולעתים קרובות אמצעי קיום, ומיותר לציין עד כמה חשיבות רכישתה חיונית.
(חורי, א. 1981)
על כן ישנה חשיבות רבה ללימוד השפה העברית בבתי הספר ערביים מהטעמים הבאים:
* לצורך לימודים גבוהים במוסדות להשכלה גבוהה. (נבואני, נ. 1976)
* ככלי תקשורת בשוק העבודה הישראלי. (כסברי, נ. 1978)
* ככלי תקשורת בין האזרח הערבי הישראלי לבין משרדי ומוסדות המדינה השונים.
* ככלי תקשורת יומיומית בין האזרח הערבי הישראלי לבין החברה הישראלית בכל תחומי החיים במדינת ישראל. (אספניולי חזן, האלה, 1979)
הבנת הנקרא - הנו אחד הפרמטרים החשובים בלימודים בכלל ורכישת שפה זרה בפרט.
בקצרה, הקריאה היא תהליך של הפקת משמעות מן החומר הכתוב, כלומר - קריאה למטרת הבנה.
קריאה = הבנה. אין קריאה ללא הבנה, ואין הבנה ללא חשיבה, ולכן מתייחסים אל הקריאה כאל תהליך חשיבה.

ב. מטרת העבודה
לבחון את תהליך הבנת הנקרא בשפה העברית אצל תלמידים הלומדים עברית כשפה שניה בבתי ספר ערביים, באמצעות בדיקת התאמת רמת הטקסטים שבספר הלימוד "שחר" לרמת התלמידים.

ג. דרכי פעולה
1.     סקירה ספרותית שתתאר את תהליך הבנת הנקרא.
2.     סקירת מחקרים ומאמרים הן בנושא הבנת הנקרא והן בלימוד שפה שניה.
3. מבחן לבדיקת התאמת רמת הטקסטים שבספר הלימוד "שחר" לרמת התלמידים.


תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. מטרה העבודה
ג. דרכי פעולה
חשיבות הבנת הנקרא
התפיסות לגבי מהות תהליך הקריאה
א. הקריאה היה תהליך של תקשורת
ב. קריאה = הבנה = חשיבה
ג. הקריאה היא תהליך התפתחותי
ד. הקריאה היא תחום בין-תחומי
מיומנויות בסיסיות בהבנת הנקרא
א. "לימוד הקריאה" לעומת "קריאה לשם לימוד"
ב. שלוש רמות ההבנה
ג. כוונות הקריאה
מיומנויות ההבנה ורמת ההבנה
א. רמה א' - הבנה מילולית של המסר
ב. רמה ב' - פירוש המסר במונחים עצמיים
ג. רמה ג' - יישום
מערך המחקר והשיטה
א. מטרת המחקר
ב. שאלות המחקר
ג. השערות המחקר
ד. כלי המחקר
ה. מהלך המחקר
ו. אוכלוסיית המחקר והמדגם
ז. שיטת עיבוד הנתונים
ממצאים
א. ריכוז ציונים ליחידת לימוד קלה
ב. ריכוז ציונים ליחידת לימוד בינונית
ג. ריכוז ציונים ליחידת לימוד קשה
ד. ריכוז ציונים לשאלות בחירה קשות
ה. טבלת ריכוז ציונים של כל יחידות הלימוד
ו. ניתוח תוצאות המבחן
ז. ממצאי השאלון הסגור
ח. סיכום ראיונות עם המורים
דיון סיכום ומסקנות
א. מטרות ושאלות
ב. אישוש או הפרכת השערות המחקר
השערה א'
השערה ב'
השערה ג'
ג. הפולמוס והתיאוריות סביב הבנת הנקרא בהקשר למחקר זה
ביבליוגרפיה
נספחים
שאלון למבחן לתלמיד
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 48 :: [עמוד 1 מתוך 6]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 :: עמוד הבא >>