היישום אינו מחובר לאינטרנט

חוק חופש העיסוק

עבודה מס' 069119

מחיר: 120.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היבטים השונים של הזכות לחופש העיסוק מבחינת העובד והמעביד.

12,986 מילים ,17 מקורות ,2011

תקציר העבודה:

עד לחקיקת חוק-יסוד חופש העיסוק לא היה בכוחו של בית-המשפט להגן על חופש העיסוק, בכל אותם מקרים רבים בהם פגעה בו תחיקה זו אלא בדרך של פרשנות מצמצמת(1).
בחודש מרס 1992 חוקקה הכנסת שני חוקי יסוד - חוק יסוד: חופש העיסוק וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו(2). חופש העיסוק הינו בין הזכויות הראשונות שהוכרו על ידי בתי משפט בישראל(3). זכות יסוד זו נובעת מזכותו הטבעית של כל אדם למקורות מחיה(4).
עיקרון חופש העיסוק קיים במשפט הישראלי במגבלות שונות לפני חקיקת חוק-יסוד חופש העיסוק. למרות הקיום של החוק, מעסיקים רבים מחתימים את העובדים מיד עם קבלתם לעבודה על כתבי התחייבות לסודיות ולאי תחרות נגדם, ועובדים רבים חותמים על סעיפי חוזה מפלים וחריפים מחשש שלא יתקבלו לעבודה אם יעירו על תנאי ההעסקה בתחילת דרכם. כאמור בעניין צ'ק פוינט "... עובד חותם על תנית הגבלת עיסוק מחוסר בררה; העובד רוצה להתקבל למיקום העבודה, אולם סביר להניח כי אם יסרב לחתום לא יועסק."(7)
מצד שני השוק התחרותי וההזדמנויות הרבות העומדות בפני העובדים גורמים למעסיקים לפעול בכך כדי להגן על אינטרסים הלגיטימיים שלו לשמירת סודות המסחריים.
יצחק עמית במאמרו "על חופש העיסוק והסוד המסחרי", מציין: "על לוח השחמט המשפטי שוכנות שתי משבצות סמוכות. האחת היא משבצת "חופש העיסוק והתחרות" והשנייה היא משבצת "הסודות המקצועיים" לכאורה, אלה שתי משבצות שונות ונפרדות זו מזו ואשר לגביהן חלים כללים ודינים שונים ואף נוגדים. על משבצת "חופש העיסוק" חל הכלל הבסיסי לפיו אין להגביל העיסוק אלא בהסכם. על משבצת ה"סודות העסקיים" חל הכלל הבסיסי לפיו חובה על העובד. לשמור את הסודות העסקיים של מעבידו הקודם גם בהעדר הסכם ביניהם" (8)

מטרתה של עבודה זו הינה לבחון את ההיבטים השונים של הזכות לחופש העיסוק מבחינת העובד, "בין עובד שהתחייב בהסכם להגבלת עיסוקו לבין עובד שלא התחייב בהסכם כאמור, וכן להאיר את הפן השני של המטבע. קרי - החשש שמא נוכח ההתמקדות בהגנה על המעביד הקודם, ייפגעו אינטרסים אחרים הראויים להגנה בשיטתנו המשפטית."(9) לשם כך אסקור את הסעיפים עיקריים של חוק יסוד חופש העיסוק, את היקף הזכויות בחוק, אדון בהגבלת חופש העיסוק הקיימים בימינו, הן על העובד והן על המעביד, בתקופת העבודה ובתקופה שלאחר סיום העבודה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. פרק א' - חוק יסוד חופש העיסוק סעיפיו והיקפו
2.1 תוכנו של חוק היסוד חופש העיסוק
2.2 היקפו של הזכות חופש העיסוק
2.2.1 מונח "עיסוק"
2.2.2 היקף של הזכות חופש העיסוק
2.2.3 זכות לעסוק מול החובה להעסיק
2.2.4 מעמדה של זכות יסוד
2.2.5 יחסיות הזכות
3. פרק ב' - הגבלות של זכות לחופש העיסוק הקיימות בימינו הן על העובד והן על המעביד
3.1 תנאים להגבלת חופש העיסוק
3.2 הגבלתה של זכות יסוד חופש העיסוק בתחום המשפט המנהלי
3.2.1 הגבלות ספציפיות על חופש העיסוק
3.2.2 הגבלה ע"י רשות שלטונית
3.3 הגבלה חוזית
3.3.1 סוגי הגבלה חוזית
3.3.2 הגבלה חוזית של חופש העיסוק כהגבל עסקי
3.3.3 נסיבות להגבלת חופש העיסוק של העובד
3.3.4 הגבלת חופש העיסוק וחובה לשמור על סוד מקצועי ועל ידע סודי של מעביד
3.3.4.1 סוד מסחרי
3.3.4.1.1 רשימת לקוחות
3.3.4.2 ידע שאינו "סוד מסחרי"
3.3.5 עקרון תום הלב
3.3.6 תמורה מיוחדת עבור הגבלת עיסוק
3.3.7 אמות המידה לקביעת סבירותה של הגבלה
3.3.8. הגבלת חופש העיסוק בהסכם קיבוצי ובהסדר קיבוצי
3.3.9. הגבלת חופש העיסוק בתקופת קיומם של יחסי עובד-מעביד
3.3.10 הגבלה חופש העיסוק של עובד לאחר סיומם של יחסי עובד-מעביד
3.3.10.1 פסקי דין
4. היבטים השונים של הזכות מבחינת העובד והמעביד
4.1 תפיסה אישית
4.2 תפיסה תחרותית
4.2.1 התפיסה התחרותית בפסיקה שלפני חוקי-היסוד
4.2.2 "תחרות חופשית" בפסיקה שלאחר חקיקת חוק-יסוד: חופש העיסוק
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

סעיף 1 לחוק-יסוד: חופש העיסוק קובע: "כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד; אין מגבילים זכות זו אלא בחוק, מתכלית ראויה ומטעמים של טובת הכלל".
הסעיף, פתח בפני בית-המשפט דלת, שלפני קבלת החוק הייתה נעולה, דרכה יכול הוא לבוא היום ולקבוע כי חוק מסוים, שנחקק לאחר קבלת חוק-היסוד: חופש העיסוק, בטל, משום שהוא מגביל את חופש העיסוק מתכלית, שלדעת בית-המשפט, אינה ראויה, או שטעמיו של אותו חוק אינם טובת הכלל.(10)

תגים:

חוק חופש העיסוק · דיני עבודה · עובד מעביד · יחסי עבודה · חוקי יסוד · חוקה · אקטיביזם שיפוטי · זכויות יסוד · הסכם סודיות · סוד מסחרי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חוק חופש העיסוק", סמינריון אודות "חוק חופש העיסוק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.