היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכת שווי של חברת ניו קופל sixt

עבודה מס' 066834

מחיר: 665.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הערכת שווי חברת ניו קופל החזקות בע"מ והשוואה למתחרה העיקרית חברה הבורסאית דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ.

15,699 מילים ,18 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

מטרת עבודה זו, הערכת שוויה הכלכלי של חברת ניו קופל החזקות בע"מ לתאריך 31 בדצמבר 2006. הערכת השווי התבצעה ע"י השוואה לחברה הבורסאית דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ שהיא המתחרה העיקרית של ניו קופל החזקות בע"מ.
כחלק מהערכת השווי של החברה ביצענו סקירה של ענף הליסינג, בו פועלת החברה, תוך שימת דגש על התפתחות הענף בשנים האחרונות, ניתוח החברה וסביבתה העסקית, מבנה התחרותיות בענף ומגמות ההתפתחות הצפויות לחול בו. לאחר מכן ביצענו סקירה מתודולוגיות להערכות שווי שבה הוסבר, מהי הערכת שווי והשיקולים בקביעת שווי, מציג את השיטות השונות להערכה והסדר תחום הערכות השווי ע"י רשות ניירות ערך. נמצא כי החברה גדלה משמעותית בשנים האחרונות וזאת ניתן לראות לאור צי כלי הרכב של החברה בשנת 2002 אשר מנה 21,000 רכבים לעומת שנת 2006 אשר מנה כ 40,000 רכבים, עם עלייה של 5,000 כלי רכב לשנה בשנתיים האחרונות. לאחר ניתוח המדיניות החשבונאית, הדוחות הכספיים והאיתנות הפיננסית של החברה בנינו תחזית לדוחות רווח והפסד, למאזנים ולתזרימי המזומנים הפנויים של החברה. התחזית אשר בנינו צופה את המשך צמיחתה של החברה, בהתאם להמשך צמיחת הענף, משום שהחברה נהנית מיתרונות לגודל, מוניטין ובסיס לקוחות נאמן.
קיימות מספר שיטות אנליטיות להערכת השווי הכלכלי של חברות, אשר עשויות להניב תוצאות שונות. כיוון ששוויו הכלכלי של עסק משתנה ללא הרף, הערכת השווי מתייחסת לנקודת זמן נתונה ומתבססת על מכלול הנתונים הידועים באותה תקופה. השיטה היעילה ביותר לצורך הערכת שווי הינה שיטת היוון תזרימי המזומן הפנוי (DCF) ובנוסף אליה השתמשנו בשיטת המכפיל היות ולמכפיל שימוש יעיל לבדיקת סבירות תוצאות הערכת שווי, שבוצעה על פי גישת היוון תזרים המזומנים.

תוכן עניינים:
מבוא
1.1 סקירת ענף לסוף שנת 2006
1.1.1 ניתוח צד הביקוש
1.1.2 ניתוח צד ההיצע
1.1.3 מגמות התפתחות הצפויות לחול בענף
1.1.3.1 חקיקה להסדרת פעילות ענף הליסינג
1.1.3.2 הפחתת שיעור מס הקנייה על רכבים חדשים
1.1.3.3 עדכון מדרגות שווי שימוש
1.2 ניתוח החברה
1.2.1 התאגדות החברה
1.2.2 תחומי הפעילות של החברה
1.2.3 מבנה אחזקות החברה
1.2.4 הבעלות בחברה
1.2.5 דירקטורים ונושאי משרה בכירה
1.2.5.1 מבנה ארגוני
1.2.6 מבנה ההון
1.2.7 קבוצת החברות אליה משתייכת החברה
1.2.7.1 ניו קופל SIXT- ליסינג
1.2.7.2 ליסינג פרטי ניו קופל SIXT
1.2.7.3 ניו קופל SIXT- מכירת רכב מיד ראשונה
1.2.7.4 שלמה SIXT - השכרת רכב
1.2.7.5 שלמה SIXT - רשת מוסכים ושירותי דרך
1.2.8 דרכי פעילות החברה כיום
1.3 ניתוח הסביבה העסקית של החברה
1.3.1 ניתוח מודל חמשת הכוחות של פורטר
1.3.1.1 עוצמת התחרות בענף
1.3.1.2 איום כניסת מתחרים חדשים
1.3.1.3 איום מוצרים/שירותים תחליפים
1.3.1.4 כוח הלקוחות
1.3.1.5 כוח הספקים
1.3.2ניתוח SWOT
1.3.2.1 סביבה פנימית
1.3.2.2 סביבה חיצונית
1.3.3 ניתוח סיכונים הנמצאים בפני החברה
1.3.3.1 סיכונים בין לאומיים
1.3.3.2 סיכונים לאומיים
1.3.3.3 סיכונים ענפיים
1.3.3.4 סיכונים ספציפיים לחברה
2. סקירה מתודולוגית להערכת שווי
2.1 מהי הערכת שווי ושיקולים בקביעת שווי
2.2 הסדרת תחום הערכות שווי ע"י רשות ני"ע
2.3 מתודולוגיות שונות להערכת שווי
2.3.1 גישת המכפיל
2.3.2 גישת היוון תזרימי המזומנים DCF
2.3.3 גישת השווי הנכסי הנקי
2.3.4 גישת האופציות
2.3.5 גישת EVA (Economic Value Added) ו-MVA (Market Value Added)
3. הניתוח
3.1 ניתוח מדיניות חשבונאית
3.1.1 צי כלי הרכב
3.1.2 הפרשה לחובות מסופקים
3.1.3 השקעה בחברות מוחזקות, איחוד דוחות כספיים והטיפול במוניטין
3.1.4 הכרה בהכנסה
3.1.5 אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)
3.2 ניתוח הדוחות הכספיים
3.2.1 הכנסות
3.2.2 רווח גולמי
3.2.3 הוצאות מכירה ,והנהלה וכלליות
3.2.4 רווח תפעולי
3.2.5 הוצאות מימון - נטו
3.2.6 רווח נקי
3.2.7 ניתוח תזרים מזומנים
3.2.8 תשואה על ההון העצמי
3.2.9 תשואה על נכסים
3.3 ניתוח האיתנות הפיננסית
3.3.1 יחס שוטף
3.3.2 נכסי החברה
3.3.3 יעילות
3.3.3.1 אשראי לקוחות
3.3.3.2 אשראי ספקים
3.4 הערכת תחזית תוצאות פעילויות לחמש שנים הבאות
3.4.1 חיזוי דוחות רווח והפסד
3.4.1.1 תחזית הכנסות
3.4.1.2 תחזית עלות ההכנסות
3.4.1.3 הוצאות מכירה שיווק ההנהלה וכלליות
3.4.1.4 הוצאות מימון
3.4.2 חיזוי המאזנים המאוחדים
3.4.2.1 צד נכסים
3.4.2.2 צד התחייבויות
3.4.2.3 ההון העצמי
3.4.3 התאמות לצורך חישוב תזרים מזומן פנוי
3.5 הערכת מחירי ההון של החברה
3.5.1 החוב של החברה B
3.5.2 מחיר ההון המשוקלל
3.5.2.1 חישוב S
3.5.2.2 חישוב B
3.5.2.3 חישוב Ke לפי מודל ה- CAPM
3.5.2.4 חישוב
3.5.2.5 חישוב T
3.6 הערכת שווי של חברה במספר שיטות
3.6.1 שיטת היוון תזרימי המזומנים (DCF)
3.6.2 הערכת שווי בשיטת המכפילים
3.7 מניית החברה בהשוואה לענף ובהשוואה למדד יתר 120
4. הערך של הערכות שווי
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים

קטע מהעבודה:

חברת ניו קופל פועלת בענף הליסינג התפעולי, שיטת הליסינג התפעולי כוללת החכרת כלי רכב לתקופה ארוכה (בדרך כלל 3 או 4 שנים) ואספקה חלקית או מלאה של מכלול שירותי תחזוקה נלווים כמו אחזקה, רישוי, ביטוח, שירותי דרך, שינוע, רכב חלופי וכו'. בתום תקופת החכירה, קיימת ללקוח אופציה לרכוש את הרכב מידי חברת הליסינג או להחזירו לחברת הליסינג לצורך מכירתו בשוק. ענף הליסינג התפעולי מאופיין ברמת תחרותיות גבוהה. פועלות בו כ- 30 חברות, חלקן חברות ליסינג בלבד וחלקן חברות ליסינג והשכרה לזמן קצר. בשוק הליסינג התפעולי פועלות 5 חברות עיקריות אשר מחזיקות כיום ב - 70% מנתח השוק.

תגים:

ליסינג · תפעולי · מנהל · עסקים · כלכלי · בורסה · ענף · מבנה · ארגוני · רכב · היוון · מניות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכת שווי של חברת ניו קופל sixt", סמינריון אודות "הערכת שווי של חברת ניו קופל sixt" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.