היישום אינו מחובר לאינטרנט

השתתפותן של נשים שעלו מברהמ בכוח העבודה והאופן בו נקבע שכרן

עבודה מס' 064755

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת אוכלוסיה של נשים עולות מבריה"מ

8,578 מילים ,1 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

בעבודה זו בחרנו בתת אוכלוסיה של נשים עולות מבריה"מ, הכוללת 1330 תצפיות. המטרה היא לבחון את המיוחד בקבוצה זו לעומת נשים ישראליות בהשתתפותן בכוח העבודה, מהם הגורמים המניעים אותן להשתתף בכוח העבודה ומה מונע מהן. כל זאת בחנו דרך המשתנים אשר נאמדו במודל Logit, כאשר הנחנו כי הם המשפיעים ביותר על סיכוין של הנשים להשתתף בכוח העבודה. השפעת המשתנים כמו השכלה, נצפה כי תשפיע באופן חיובי, דהיינו ככל שמספר שנות ההשכלה גדלים כך הסתברות האישה להשתתף בכוח העבודה גדלה. משתנה נוסף הוא הגיל נראה כי הגיל הינו משתנה חיובי, ככל שגיל האישה עולה כך הסתברותה להשתתף תגדל, אך ניתן לראות כי יש השפעה פוחתת למשתנה זה, ולכן נוסיף את המשתנה גיל בריבוע אשר מראה את ההשפעה הפוחתת של הגיל, כאשר מתייחס לגילאי הפרישה (סביבות גיל ה-50). משתנה נוסף הוא מצבה המשפחתי של האישה, נתייחס למספר האופציות האפשריות: אישה רווקה, אישה נשואה, אישה גרושה ואישה פרודה- כל זאת כמשתני דמי. נצפה כי אישה נשואה תשתתף יותר בכוח העבודה. נצפה אפוא, כי המשתנה הנוסף, נפשות שאינן משתכרות, ישפיע באופן חיובי, ניתן לראות כי האוכלוסייה המיוחדת שלנו מתאפיינת התא משפחתי שונה, כאשר לרוב נמצאות במשק הבית נפשות נוספות כמו הורים מבוגרים של בני הזוג, סבא וסבתא ובנוסף ילדים.
בנוסף, אמדנו במודל MoltiNomial Logit, כאשר הרחבנו את האפשרויות העומדות בפני הפרט למשרה מלאה, משרה חלקית ולא להשתתף כלל. כל זאת בכדי לבחון את בחירת הפרט כאשר הרחבנו בפניו את האפשרויות.
לאחר כל הנתונים שאספנו לגבי השתתפות הנשים בכוח העבודה נאמוד משוואת שכר בכדי לבחון איך נקבע שכרן,דרך ארבעה משתנים מסבירים, אשר יסבירו באופן המתאים ביותר את רמת השכר שהאישה מקבלת.
נבדוק אילו בעיות הטיה יכולות להיווצר במקדמים של פונקצית השכר, אם ישנה נבצע תיקון Heckman ועבור בעיית ההטיה שנוצרת כתוצאה מבעיית הסלקציה של הפרטים.

קובץ הנתונים הינו מתוך: השנתון הסטטיסטי לישראל וסקרי כוח אדם של הלמ"ס לשנת 2004.

תוכן העניינים:
הקדמה
שלב א' - בחירת קובץ נתונים
שלב ב' - בחירת תת-אוכלוסייה מתוך המדגם
שלב ג' - הגדרת משתנה דיכוטומי כמשתנה המוסבר במודל ה-Logit
שלב ד' - בחירת המשתנים המסבירים
שלב ה' - הצגת הקשר בין המשתנים המסבירים למשתנה המוסבר בטבלאות וגרפים
שלב ו' - הרצת מודל Logit המסביר את השתתפות הפרטים
שלב ז' - ניפוי משתנים בלתי מובהקים ואמידת המודל הסופי
שלב ח' - סימולציות לקשר שבין המשתנים המסבירים למשתנה המוסבר
שלב ט' - הרחבת המשתנה המוסבר כך שיקבל שלושה ערכים
שלב '' - הרצת מודל MLogit
שלב י"א - ניפוי משתנים בלתי מובהקים וקבלת מודל ה-MLogit הסופי
שלב י"ב - סימולציות לקשר שבין המשתנים המסבירים לכל ערכי המשתנה המוסבר
שלב י"ג - תיאור הבנת היצע העבודה של הפרטים באמצעות הרחבת המשתנה המוסבר
שלב י"ד - אמידת רגרסיית שכר
שלב ט"ו - תיקון בעיית הסלקציה - תיקון Heckman
סיכום ומסקנות
נספח: תיעוד כל השלבים מהרצת מודל ה-Logit המקורי ועד ההגעה למודל הסופי

קטע מהעבודה:

הוגדר משתנה דיכוטומי המקבל את הערך 1 עבור פרטים בכוח העבודה ו- 0 עבור פרטים שאינם משתתפים בכוח העבודה:
1 =lf_dummy (כאשר משתתף בשוק העבודה, היינו lf<6)
lf_dummy = 0 (כאשר משתתף בשוק העבודה, היינו lf=6)

נתייחס לגורם שמניע את תת האוכלוסייה שבחרנו להשתתף בשוק העבודה, נשים עולות מבריה"מ כתלות במספר הנפשות אשר אינן משתכרות (מספר ילדים, בן הזוג וכד') נראה כי ככל שמספר הנפשות הלא משתכרות גבוה יותר כך סיכויי האישה להשתתף בכוח העבודה הינו גבוה יותר. השתתפות בשוק העבודה, הן המניע הכלכלי (הצורך הבסיסי להתפרנס) והן הצורך הנפשי, כלומר העלאת הביטחון והדימוי העצמי, הרצון להתפתח, השינוי בתפיסת מקומה של האישה בשוק העבודה, כיום נשים יותר ויותר יוצאות לשוק העבודה.

מקורות:

0.0000
AGE
0.368789
0.052859
6.976863
0.0000
SCHOOL
0.136794
0.026670
5.129070
0.0000
N_UNEMPLOYED_PERSON
-0.256241
0.066324
-3.863492
0.0001
MARRIED_DUMMY
0.765398
0.247987
3.086440
0.0020
C
-6.916185
1.149143
-6.018560
0.0000
Mean dependent var
0.760902
    S.D. dependent var
0.426693
S.E. of regression
0.382272
    Akaike info criterion
0.929513
Sum squared resid
193.4784
    Schwarz criterion
0.952940
Log likelihood
-612.1261
    Hannan-Quinn criter.
0.938293
Restr. log likelihood
-731.5501
    Avg. log likelihood
-0.460245
LR statistic (5 df)
238.8480
    McFadden R-squared
0.163248
Probability(LR stat)
0.000000
Obs with Dep=0
318
     Total obs
1330
Obs with Dep=1
1012
ניתן לראות שמשתנה הדמי Married_dummy כאשר הוא נאמד בנפרד ללא Divorce_dummy - המשתנה מובהק וחיובי, כלומר ככל שהאישה "נשואה יותר" כך שיעורי השתתפותה בכוח העבודה גדלים.
אמידת המודל ב-Logit רק עם Divorce_dummy:
Dependent Variable: LF_DUMMY
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
Date: 07/27/06 Time: 15:32
Sample: 1 11487 IF SEX=1 AND USSR=1
Included observations: 1330
Convergence achieved after 6 iterations
Covariance matrix computed using second derivatives
Variable
Coefficient
Std. Error
z-Statistic
Prob.  
AGE_2
-0.004939
0.000593
-8.326966
0.0000
AGE
0.365273
0.053137
6.874115
0.0000
SCHOOL
0.135516
0.026647
5.085675
0.0000
N_UNEMPLOYED_PERSON
-0.251879
0.066109
-3.810038
0.0001
DIVORCE_DUMMY
-0.826109
0.270745
-3.051245
0.0023
C
-6.064695
1.187448
-5.107335
0.0000
Mean dependent var
0.760902
    S.D. dependent var
0.426693
S.E. of regression
0.382449
    Akaike info criterion
0.929713
Sum squared resid
193.6583
    Schwarz criterion
0.953140
Log likelihood
-612.2593
    Hannan-Quinn criter.
0.938493
Restr. log likelihood
-731.5501
    Avg. log likelihood
-0.460345
LR statistic (5 df)
238.5816
    McFadden R-squared
0.163066
Probability(LR stat)
0.000000
Obs with Dep=0
318
     Total obs
1330
Obs with Dep=1
1012
ניתן לראות שמשתנה הדמי Divorce_dummy כאשר הוא נאמד בנפרד ללא Married_dummy, הינו מובהק.
ההסבר למולטי-קולינאריות ולכך שלא ניתן לאמוד את 2 משתני הדמי ביחד הינו בשל כך שהמדגם ברובו כולל תצפיות של נשואות (כ-1,200 תצפיות) והיתר של גרושות (כ-100 תצפיות) ולכן נשואה משמעותה לא גרושה ולהיפך. לכן, מדובר למעשה באותו משתנה ובמשלים כמעט מלא שלו.
לפיכך, כפי שניתן לראות בתוצאות האמידה בנפרד, התוצאות כמעט זהות.
בשל העובדה שרוב המדגם כולל נשים נשואות - בחרנו להמשיך ולנתח את המודל עם משתנה הדמי Married_dummy.
עמוד 1 מתוך 50
שנות צבא
גיל
שנות
לימוד
הפחתת גיל 0
עד 6
המקדם האמיתי, חסר ההטיה, המקדם שמתקבל אחרי תיקון Heckman
המקדם המוטה לפני תיקון Heckman
המקדם במשוואת ההשתתפות
כל השלבים משלב הרצת מודל ה-Logit המקורי, השלבים והשיקולים בהשמטת המשתנים הלא-רלוונטיים ועד שלב קבלת הרגרסיה הסופית (כולל כל הפלטים שהתקבלו בשלבים השונים) - מתועדים באופן מפורט בנספח

תגים:

logit · אקונומטריקה · ברה · גברים · העבודה · הקמן · השתתפות · יישומית · כלכלה · לוגיט · מולטינומיאל · נשים · עולות · רגרסייה · שוק · שכר · תיקון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השתתפותן של נשים שעלו מברהמ בכוח העבודה והאופן בו נקבע שכרן", סמינריון אודות "השתתפותן של נשים שעלו מברהמ בכוח העבודה והאופן בו נקבע שכרן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.