היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין דפוסי הפנאי של מנהלים ובין מידת הלחץ והשחיקה

עבודה מס' 064664

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם ללחץ בעבודה יש השפעה על שחיקת העובד המונעת ממנו בדרך זו להגיע להישגים גבוהים

9,369 מילים ,47 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

עבודה זו תתמקד בקשר שבין לחץ לשחיקה ולדפוסי ניצול הזמן הפנוי את מקום העבודה בקרב מנהלים בארגון.
אוכלוסיית המנהלים אולי יותר מכל קבוצה אחרת של עובדים נתונה ללחצים רבים וכתוצאה מכך אף לשחיקה עצומה שמקורותיה רבים והכוללים בעיקר לחצי קבלת החלטות, עומס התחייבויות, קשיי עמידה בלוח זמנים וקונפליקט בין עבודה והחיים מחוצה לה. ישפה(1998) טוענת כי : שחיקה כוללת שילוב של עייפות פיזית, תשישות רגשית ולאות קוגנטיבית, מדובר במצב של "התרוקנות מצברים" כתוצאה מתמשכת עם לחצי עבודה. די אם נסתכל במכלול הגורמים המשפיעים על מידת הלחץ שהמנהל חווה - למשל מאפייני כמו עומס יתר, תנאי סביבה, לחץ זמן, עבודה במשמרות, חוסר מוגדרות התפקיד, דרישות סותרות, חוסר שיתוף בקבלת החלטות, העדר תחושת שלילה, מאפיינים שונים של מבנה ואקלים ארגוני, מאפיינים הקשורים ביחסים פנים ארגוניים, כשכל אלה מתווכים וממותנים על ידי מאפייני אישיות, ערכים ואמונות של הפרט, כדי שנבין שיש צורך במחקר מעמיק אשר יאיר את עינינו לגבי אופי התהליך בו מתגבשות תפישות לחץ והשפעת הלחץ לאורך זמן על המנהלים ועובדים. (לאופר 1998).מנהלים בארגונים משמשים כמפעילי המנוף ביכולת הארגון לעמוד ביעדיו, הם מהווים את ה"סמן הימני" כלפי שאר העובדים, ולגבי יכולתם ליצור את יכולת השליטה. על מנהלים אלו מוטל למעשה התפקיד המרכזי בארגון. "תגובות ללחץ ולשחיקה והתמודדות עם עומס בעבודה הנם משתנים מכריעים בפעילותו של כל ארגון". "הם משפיעים ישירות או בעקיפין על מימדים מרכזיים שקובעים את הצלחת הארגון ואת האקלים הארגוני. משתנים אלה מעצבים באופן שוטף את התחושות החיוניות לעובד. תחושות של אתגר (מוטיבציה) שליטה ומחויבות לארגון"(טובגונה, 2000 עמ' 36-39).
מחקרים רבים התמקדו בהשלכות הפנאי על המנהל ועל הארגון. נבחנו סיבות המובילות עובדים להחליט על ניצול זה או אחר של פנאי ונבנו מודלים שונים המתארים את קבלת ההחלטה לניצול פנאי .

מדדי המחקר
לחץ - מבטא את מצבו של הפרט את התחושות והמחשבות של הפרט בהקשר ללחצים בחייהם שמוביל להתנהגות של חוסר שליטה ואין אונים, חרדה, תלות ורצון לבצע משהו דרסטי. לחץ משפיע על התנהגות הפרט, על הקושי לקבל החלטות, חוסר הבחנה בין עיקר לתפל, ירידה ברמת הפעילות הכוללת וחוסר יעילות ותפקוד לקוי (באגט אלי ופורד 1991, פרולינגר ושירום 1993, סלייה 1950).
שחיקה - שחיקה זהו שילוב של עייפות פיזית, תשישות רגשית ולאות קוגניטיבית כתוצאה מהתמודדות מתמשכת עם לחצי העבודה הגורמים לירידה איטית של משאבי הכוח והאנרגיה הנפשית של הפרט. שחיקה מוגדרת כמצב של מותשות פיזית, נפשית ורגשית,שהן פרי לחץ הנובע ממעורבות עם אנשים.(,מסלך 1982,שירום 1989,עציון 1984).

מאפייני ניצול הזמן הפנוי- ניצול הזמן הפנוי ימדד על פי מספר מדדים:
- הזמן המוקדש לפנאי
- סוג הפנאי

הגדרה אופרציונלית של המשתנים
המחקר יכלול ארבעה שאלונים שיבחנו משתנים אישיים ואת משתני המחקר. השאלון לפרטים אישיים יהיה על מנת למנוע זיהוי המשיב.
א. שאלון פרטים אישיים שיכלול שאלות סגורות ופתוחות.
ב. שאלון למרכיב לחץ בעבודה שיכלול את הנושאים: עמימות תפקיד, עומס יתר, קונפליקט תפקידי, ומתח נתפס.
ג. שאלון שחיקה בעבודה שימדוד את השחיקה בשלושה תחומים: שחיקה פיזית, שחיקה רגשית, ושחיקה קוגניטיבית.
ד. שאלון ניצול הזמן הפנוי

מחקר זה מניח כי לדפוסי הפנאי של מנהלים ישנן השלכות על הארגון והשפעה ישירה ועקיפה על הצלחת הארגון ועל כושר התחרות של הארגון לאורך זמן. המחקר ינסה לבחון האם ללחץ בעבודה יש השפעה על שחיקת העובד המונעת ממנו בדרך זו להגיע להישגים גבוהים - למצויינות, לתת מענה למגוון רחב של בעיות. חשיבותו של המחקר למצוא את הגורמים לנטייה גוברת של מנהלים בקרב הארגון שחלקם מהווים את הגרעין ב"כח אדם הליבתי" להישחק ולעזוב, ואת השפעת העוזבים על העובדים הנשארים בארגון שלפעמים פוגעת באופן ממשי ביכולת הארגון לתפקד.

המחקר הנו מערך מתאמי
המחקר כלל ארבעה שאלונים שבחנו משתנים אישיים ואת משתני המחקר, לחץ בעבודה, שחיקה בעבודה, ונטיה לניצול הזמן הפנוי.
המדגם כלל 60 מתוך 67 מנהלים בארגון בדרגים הבכירים ובדרגי הבניים.

ראשי פרקים
1. מבוא
2. סקירת ספרות
לחץ
שחיקה
תרבות הפנאי
הגורמים המשפיעים על הפנאי
הקשר בין דפוסי פנאי לבין סוג תעסוקה
השערת המחקר
3. שיטת המחקר
אוכלוסיית המחקר
כלי המחקר
מערך המחקר
4. ממצאים
חשיבות הפנאי
השפעת המשתנים האישיים
5. דיון וסיכום
6. ביבליוגרפיה
נספח- דוגמת השאלון

קטע מהעבודה:

מחקרים רבים שנערכו במהלך השנים האחרונות בתחום הלחצים מצאו עניין בלחץ והשפעותיו כנושא למחקר. עפ"י חוקרים אלה קובע מייחוס השפעות שליליות ובלתי רצויות ללחץ. בסקירת ספרות נמצא כי תוצאות לחץ באות לידי ביטוי בתחום הבריאות של הפרט וקשורות לתופעות ארגוניות שונות כגון; העדרויות, חוסר שביעות רצון ומוטיבציה ושחיקה. (שירום 1994, באגט, אלי ופורד 1991) נראה כי ככל שהפרט עולה בשרשרת הפיקוד בארגון כך הוא חשוף יותר ללחצי תפקוד.

מקורות:

שאלון לחץ
שאלון אודות לחץ
סמן בבקשה במקום המיועד על יד כל תיאור את הספירה המתאימה ביותר לתדירות, לפי הסולם הבא:
7 6 5 4 3 2 1
תמיד בדרך לעיתים לפעמים לעיתים פעם לעולם
כלל קרובות רחוקות אחת לא
עייף/ עייפה במלכודת
מדוכא/ ת חסר/ ת ערך עצמי
יגע/ ה, כל הגוף תשוש/ ה גופנית
"נשבר לי" חלש/ ה, נוטה
למחלות
אומלל/ ה
חסר/ ת תקווה
לאה כתוצאה
מנדודי שינה דוחה מעלי אנשים
שאלון שחיקה
להלן מצוינת רשימת משפטים המיצגים תחושות אפשריות שפרטים עשויים לחוש לגבי חיי עבודתם. אנא ציין/י את מידת הסכמתך או אי הסכמתך בקשר לכל משפט באמצעות סימון המספר המתאים, כאשר 1 = מתנגד לחלוטין, 4 = ניטרלי/אדיש, ו - 7 = מסכים לחלוטין.
1
2
3
4
5
6
7
אני מרגיש שאין לי כח יותר לעבוד
1
אני מרגיש שחיקה מתמשכת
2
בסוף כל שבוע אני מתמוטט מעייפות
3
אין לי חשק לבצע מטלות רוטיניות
4
אין לי רצון לחי חברה בעבודה
5
אני מרגיש תשוש מאוד
6
בשמחה הייתי פונה ליעוץ תעסוקתי למניעה שחיקה
7
הייתי מעוניין להשתתף בסדנאות למניעת שחיקה.
8
שאלון שחיקה מוצע
שאלון שחיקה:
במידה רבה מאוד
(5)
במידה רבה
(4)
במידה בינונית
(3)
במידה מועטה
(2)
במידה מועטה מאוד
(1)
אני עייף
אני חש מדוכא
היה לי יום גרוע
אני תשוש גופנית
אני תשוש רגשית
איני מאושר בעבודתי
אני סחוט
נשבר לי
אני אומלל
אני לאה
אני חש במלכודת
אני חסר ערך עצמי
אני יגע
אני מוטרד
אני מאוכזב מחברי לעבודה
אני חלש
אני חסר תקנה
אני חש דחוי
אני פסימי
איני מלא מרץ
אני חרד
אני מרגיש עייפות מחשבתית
קשה לי להתרכז
אני חושב בצורה איטית
הראש שלי לא צלול
קשה לי לחשוב על דברים מסובכים
אני מפוזר בזמן האחרון
אני מרגיש שאין לי כח יותר לעבוד
אני מרגיש שחיקה מתמשכת
בסוף כל שבוע אני מתמוטט מעייפות
אין לי חשק לבצע מטלות רוטיניות
אין לי רצון לחי חברה בעבודה
אני מרגיש תשוש מאוד
בשמחה הייתי פונה ליעוץ תעסוקתי למניעה שחיקה
הייתי מעוניין להשתתף בסדנאות למניעת שחיקה.
שאלון לחץ מוצע
לא מסכים כלל
לא מסכים
לא כל כך מסכים
מסכים
מסכים בהחלט
הארגון שלך נוקט צעדים למניעת לחץ
הארגון שלך הלחץ נחשב כחולה
בארגון יש נטיה להתייחס ללחץ ספציפי
הארגון נוקט צעדים אופרטיביים למניעת לחץ
במחלקה שלי- החוקים מיושמים בא סדר
באיזו מידה אין ודאות כי תמשיך באותו תפקיד
באיזו מידה אתה נדרש לבצע משימות ללא קבלת המשאבים הפיזיים המתאימים (ציוד, כלים, חומרי גלם וכד').
באיזו מידה ברורות לך המשימות שהנך נדרש לבצע במסגרת תפקידך
באיזו מידה אתה מרגיש חוסר וודאות לגבי תחומי אחריותך
באיזו מידה אתה מרגיש שהנך נדרש לבצע משימות שהנן מנוגדות זו לזו
באיזו מידה אתה נדרש לבצע משימות ללא קבלת הידע המתאים
באיזו מידה הנך חש כי אתה שרוי במתח, במסגרת תפקידך
באיזו מידה יכול הדרג הניהולי להשתנות בחברה
באיזו מידה יכול שכרך נתון לשינויים
במשך היום, ניתנות לי הפסקות מספיקות
במחלקה שלנו- מצפים מכולם לבצע אותן פעילויות
הארגון מצפה מעובדים לקחת עבודה הביתה
הארגון מצפה שנעבוד שעות ארוכות
בארגון אנו מסתמכים הרבה על דוא"ל ולא על פגישות פנים אל פנים
העובדים חלקים חוויות אחד לשני
בארגון שלי יש המון ביקורת ומעט מאוד פרגון
בארגון ישנו משוב חיובי להצלחות
אני מרגיש נוח להציע שינויים
בארגון שלי ביצועים עלובים מתקבלים בשתיקה
הארגון שם לב לרווחת העובדים
האם הארגן נחשב בעיניך לארגון מצליח
האם הארגון נחשב בעיני ספקים למצליח
האם הארגון נחשב בעיני מתחרים למצליח
האם הארגון נחשב בעיני לקוחות למצליח
האם היית מסכים לאמרה כי יש לארגון תדמית מוצלחת מול בעלי הענין השונים
אני חייב לכופף כלל או נוהל בכדי לבצע דברים
אני עובד תחת הנחיות ונהלים שאינם ברורים
עלי להתנגד לחוק או מדיניות בכדי לבצע מטלה
אני מקבל מטלות ללא כ"א להשלימן
אני מקבל בקשות סותרות משני אנשים או יותר
עלי לעבוד תחת הוראות לא ברורות מהממונים
אני מקבל משימות ללא משאבים מתאימים
אני עובד על הרבה דברים שאינם נחוצים.
אני מרגיש בטוח לגבי הסמכות שלי
יש לי מטרות ויעדים לא ברורים בתפקיד
אנני מחלק את זמני בצורה נכונה
איני יודע מהם תחומי האחריות שלי
איני יודע במדויק מה מצופה ממני
איני מקבל הסבר ברור לגבי מה שצריך לעשות
אין לי מספיק זמן לעשות את הצופה ממני בעבודתי
עבודתי נראית כרבה מדי לאדם אחד לעשות
אין לי הרבה זמן פנוי בעבודה
עבודתי נוטה להשפיע ישירות על בריאותי
אני עובד תחת מתח כבד
אני חש עצבני כתוצאה מעבודתי
אם הייתה לי עבודה אחרת קרוב לוודאי שבריאותי הייתה משתפרת
בעיות הקשורות בעבודתי מדירות שינה מעיניי
אני חש עצבני לפני שהנני נוכח בפגישות בחברה
לעיתים קרובות אני "לוקח את העבודה הביתה" במובן שאני חושב על העבודה תוך כדי עשיית דברים אחרים
המכון לפריון העבודה והייצור (1989). השלכות המעבר לשבוע עבודה של 5 ימים בשבוע בתעשייה הישראלית .
2

תגים:

לחץ · תפקוד · שחיקה · עובדים · מנהל · ארגון · פנאי · תעסוקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין דפוסי הפנאי של מנהלים ובין מידת הלחץ והשחיקה ", סמינריון אודות "הקשר בין דפוסי הפנאי של מנהלים ובין מידת הלחץ והשחיקה " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.