היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשרים בין יהודי מצריים ליהודי ארץ ישראל בתקופת בית שני

עבודה מס' 050617

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סוגי הקשרים בין שתי הקהילות על רקע העובדה שקהילת מצריים פיתחה לעצמה דפוסי תרבות ורוח יחודיים

5,648 מילים ,19 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הקשרים בין יהודי מצרים ליהודי ארץ ישראל
בתקופת בית שני

תוכן עניינים hg0617

מבוא
פרק 1 : הקשרים בין יהדות מצרים לא"י ומשמעותם
1.1 : הקשר הדתי הלכתי
1.2 : הקשר המדיני-לאומי
1.3 : הקשר הכלכלי
1.4 : הקשר התרבותי - ספרותי
פרק 2 : העלייה לרגל : ביטוי רב-תחומי לקשר בין יהדות מצריים לא"י
סיכום
ביבליוגרפיה
מבוא
תלמוד אומר במסכת נדה , דף סט עמוד ב': "ת"ר שנים עשר דברים שאלו אנשי
אלכסנדריה את רבי יהושע בן חיננא: ג' דברי חכמה, ג' דברי הגדה, ג' דברי בורות, ג' דברי דרך
ארץ. ג' דברי חכמה: הזב והזבה והנדה והיולדת והמצורע".
במסורת התלמודית ובכתביהם של יהודים הלניסטים כפילון מאלכסנדריה, זרועים
פרטים רבים המעידים על קיומם של קשרים ענפים ביו התפוצה היהודית במצרים, לבין המרכז
היהודי בא"י , בעיקר בתקופה שבית המקדש השני עמד על תלו, טרם חורבנו.
למרות שכל אחת מהקהילות היהודיות פיתחה לעצמה דפוסי חיים ותרבות משלה, הרי
שהקרבה הגיאוגרפית בין שתי הקהילות, ועצם היותן נתונות לשלטון זר משותף- הלניסטי או
רומי- בתקופה נדונה, הקלה - מחד גיסא על המשך הקשרים ביניהם. אך מאידך, הולידה קשרים
חדשים שנבעו מצרכי הזמן והמקום, ואף הכתיבה טיב הקשרים ביניהם, שלא תמיד התנהלו על
מישור אחד , שווה, הדדי וללא תהפוכות.
יש לקחת בחשבון, כי על אף שהקשרים בין שתי הקהילות נבעו בראש וראשונה מהקשר
הדתי הלאומי, מטבע הדברים ומטבע התקופה הנדונה, אפשר להוסיף ולשרטט קווי קשר כלכליים
ומדיניים ובמיוחד קשר הלכתי שהוליד, מתוקף הנסיבות, קשר תרבותי -ספרותי , שנבע כמעיין
מתגבר מכל הקשרים האלה.
משום כך, נשאלת השאלה האם קשרים אלה, שאותם הגדרנו "דתיים- לאומיים" בעיקרם,
היו מבוססים על הכרתה של היהדות ההלניסטית בסגולתה המיוחדת של ארץ ישראל; מה היה
יחסם של בני הגולה לא"י ובמיוחד מה היתה דעתם של היהודים תלמידי תרבות יוון על הזיקה
שבין בני אדם למולדתם?.1
ומעל הכל ננסה לענות על השאלה הגדולה, שיצחק היינמן מציב אותה, במציאות "העל
היסטורית" של היחס בין עם לארצו: מה היה האופי המיוחד שלה ?. האם היתה בכלל "חיבת
ציון"2 בקרב קהילה יהודית שפיתחה לעצמה דפוסי תרבות, ואפילו תורה פילוסופית משלה, כפי
שעשתה תפוצת מצרים בכל דורות קיומה כקהילה חזקה ומבוססת.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. היינמן י', "היחס שבין עם לארצו בספרות היהודית-הילנסטית", ציון רבעון לחקר תולדות ישראל,
שנה י"ג -י"ד (תש"ח תש"ט),עמ' .1
2. שם, שם.

ביבליוגרפיה
1. כשר, אריה, "ירושלים כמטרופוליס בתודעתו של פילון", קתדרה 11, (ניסן תשל"ט).
2. כשר, אריה, "יהודי מצרים ההליניסטית והרומית במאבקם על זכויותיהם", אוני'
ת"א,(תשל"ט).
3. כשר, אריה, "קהילת היהודים באלכסנדריה לפי המסורות התלמודיות", יהודי מצרים
ההלניסטית והרומית במאבקם על זכויותיהם, אוניב' ת"א, (תשל"ט).
4. כשר, אריה, "קשרים מדיניים ולאומיים בין יהודי מצרים התלמיית לאחיהם בא"י", דור
לדור, מוסד ביאליק.
5. ליברמן, שמואל, "על יהדות אלכסנדריה ותלמודה", עולמם של חכמים, אוניב' פתוחה, תל
אביב, (1978).
6. ספראי, שמואל, "העלייה לרגל מן התפוצות בימי הבית השני", בימי הבית ובימי המשנה, כרך
א', ירושלים, מאגנס ,תשנ"ו.
7. ספראי, שמואל, "היחסים בין המרכז בא"י לבין התפוצה ההלניסטית והמזרחית במאה
הראשונה והשנייה", תעודה י"ב, (תשנ""ו).
8. ספראי, שמואל, "הקשרים בין א"י והתפוצה", בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה, מרכז
זלמן שזר, ירושלים,(תשנ"ו).
9. ספראי, שמואל, "ירושלים כמרכז ליהדות בסוף ימי הבית השני", בימי הבית השני ובימי
המשנה, כרך א', הוצ' מגנס, ירושלים, תשנ"ו.
10. ספראי, שמואל, "העלייה לרגל מהארץ והתפוצות", העלייה לרגל בימי הבית השני, הוצ' עם
הספר.
11. פלדמן זקי, "משיכת המרכז וחווית השיתוף בעלייה לרגל לבית שני", עבודת גמר לקבלת
תואר מוסמך, האוני' העברית, ירושלים,(1988).
12. רוט ,גרסון, לאה, "התפוצה היהודית בימי החשמונאים", ימי בית חשמונאי, יד בן צבי,
.1995
13. רונן, י, "העלייה לרגל ירושלים לדורות" , אוני' פתוחה, תל אביב, .1966
14. רפפורט, א, "היחסים בין יהודי א"י והפזורה היהודית בתקופה ההלניסטית והחשמונאית",
תעודה י"ב, הוצ' רמות, תל אביב,(תשנ"ו).
15. רפפורט, א, יהודי א"י והפזורה היהודית", תעודה י"ב, רמות, תל אביב, (תשנ"ו).
16. רפפורט א, רונן, י, "תפוצות ישראל בתקופה ההלניסטי", מגלות לקוממיות, אוני' פתוחה,
יחידה 11, תל אביב, .1992
17. שטרן, מנחם, "הפזורה היהודית בעולם ההלניסטי", בתוך: הסטוריה של עם ישראל, עמ
עובד, ירושלים, תשמ"ח.
18. שטרן, מנחם, "הפזורה ותולדותיה בארצות שונות", הפזורה היהודית בעולם ההלניסטי
הרומי, עם עובד, ירושלים, תשמ"ג.
19. שטרן ,מנחם, "היחסים שבין ממלכת החשמונאים ומצרים התלמית" ,ציון, החברה
ההיסטורית הישראלית, שנה ב', ירושלים, (תרצ"ו).

מקורות:

כשר, אריה, "ירושלים כמטרופוליס בתודעתו של פילון", קתדרה 11, (ניסן תשל"ט).
כשר, אריה, "יהודי מצרים ההליניסטית והרומית במאבקם על זכויותיהם", אוני' ת"א,(תשל"ט).
כשר, אריה, "קהילת היהודים באלכסנדריה לפי המסורות התלמודיות", יהודי מצרים ההלניסטית והרומית במאבקם על זכויותיהם, אוניב' ת"א, (תשל"ט).
כשר, אריה, "קשרים מדיניים ולאומיים בין יהודי מצרים התלמיית לאחיהם בא"י", דור לדור, מוסד ביאליק.
ליברמן, שמואל, "על יהדות אלכסנדריה ותלמודה", עולמם של חכמים, אוניב' פתוחה, תל אביב, (1978).
ספראי, שמואל, "העלייה לרגל מן התפוצות בימי הבית השני", בימי הבית ובימי המשנה, כרך א', ירושלים, מאגנס ,תשנ"ו.
ספראי, שמואל, "היחסים בין המרכז בא"י לבין התפוצה ההלניסטית והמזרחית במאה הראשונה והשנייה", תעודה י"ב, (תשנ""ו).
ספראי, שמואל, "הקשרים בין א"י והתפוצה", בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה, מרכז זלמן שזר, ירושלים,(תשנ"ו).
ספראי, שמואל, "ירושלים כמרכז ליהדות בסוף ימי הבית השני", בימי הבית השני ובימי המשנה, כרך א', הוצ' מגנס, ירושלים, תשנ"ו.
ספראי, שמואל, "העלייה לרגל מהארץ והתפוצות", העלייה לרגל בימי הבית השני, הוצ' עם הספר.
פלדמן זקי, "משיכת המרכז וחווית השיתוף בעלייה לרגל לבית שני", עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, האוני' העברית, ירושלים,(1988).
רוט ,גרסון, לאה, "התפוצה היהודית בימי החשמונאים", ימי בית חשמונאי, יד בן צבי, 1995.
רונן, י, "העלייה לרגל ירושלים לדורות" , אוני' פתוחה, תל אביב, 1966.
רפפורט, א, "היחסים בין יהודי א"י והפזורה היהודית בתקופה ההלניסטית והחשמונאית", תעודה י"ב, הוצ' רמות, תל אביב,(תשנ"ו).
רפפורט, א, יהודי א"י והפזורה היהודית", תעודה י"ב, רמות, תל אביב, (תשנ"ו).
רפפורט א, רונן, י, "תפוצות ישראל בתקופה ההלניסטי", מגלות לקוממיות, אוני' פתוחה, יחידה 11, תל אביב, 1992.
שטרן, מנחם, "הפזורה היהודית בעולם ההלניסטי", בתוך: הסטוריה של עם ישראל, עמ עובד, ירושלים, תשמ"ח.
שטרן, מנחם, "הפזורה ותולדותיה בארצות שונות", הפזורה היהודית בעולם ההלניסטי הרומי, עם עובד, ירושלים, תשמ"ג.
שטרן ,מנחם, "היחסים שבין ממלכת החשמונאים ומצרים התלמית" ,ציון, החברה ההיסטורית הישראלית, שנה ב', ירושלים, (תרצ"ו).

תגים:

תפוצות · קהילות · מצרים · יהודים · מיצרי · הלניסטי · גולה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשרים בין יהודי מצריים ליהודי ארץ ישראל בתקופת בית שני", סמינריון אודות "הקשרים בין יהודי מצריים ליהודי ארץ ישראל בתקופת בית שני" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.