היישום אינו מחובר לאינטרנט

בעיית הפליטים הפלסטיניים - האומנם בעיה פתירה?

עבודה מס' 064022

מחיר: 646.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם בנקודת הסכסוך הנוכחית ייתכן פיתרון לבעיית הפליטים הפלסטיניים?

12,580 מילים ,41 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

רוב רובה של הכתיבה בנושא בעיית הפליטים הפלסטיניים מוקדש לנרטיבים השונים בדבר היווצרות הבעיה. מטרת עבודה זו איננה התחקות אחר תולדות בעיית הפליטים הפלסטיניים. אני מתייחס לבעיה זו כתופעה מוגמרת, אשר לעולם לא יסכימו לחלוטין הצדדים המעורבים בה על נרטיב אחד להיווצרותה. מטרת עבודה זו היא התחקות אחר הניסיונות אשר נעשו לשם פתרון הבעיה, החל מראשיתה ועד ימינו, תוך ניתוח עמדותיו של כל צד בבעיה: ישראל, ארגון האומות המאוחדות וסוכנות UNRWA, ארצות הברית ומדינות ערב. מעבר לכך, אנסה לבחון את הרציונאל המשפטי שעומד מאחורי הגדרת הבעיה, ובעיקר אעמוד על השוני (והסיבות לו) שמייחס האו"ם לבעיית הפליטים הפלסטיניים לעומת בעיות פליטים במקומות אחרים בעולם, והיחס המיוחד, הן ברמה המשפטית המוצהרת (הגדרת הפליט של UNRWA) והן ברמה הארגונית (קיומו של UNRWA כגוף נפרד ואוטונומי).
שאלת המחקר שלי היא פשוטה: האם בנקודת הסכסוך הנוכחית ייתכן פיתרון לבעיית הפליטים הפלסטיניים?
הנחת העבודה שלי היא שלפחות ברמה הנראית לעין, כל הצדדים המעורבים מעוניינים בהשגת שלום ולכן לכולם גם יש אינטרס מובהק לפתרון בעיית הפליטים. אף-על-פי-כן, כמעט ולא נעשה דבר לשם כך מאז היווצרותה ומשנה לשנה בעיה זו הופכת גדולה יותר בשל ריבוי טבעי של הפליטים, ובשל העובדה כי UNRWA מצמצמת את השירותים והתמיכה שהיא מעניקה לפליטים משנה לשנה(1).
אל מול הנחה זו, טענת המחקר שלי שעמדות המוצא של כל הגורמים במשוואה אינן מאפשרות מציאת פיתרון מעשי לבעיה. כלומר, אני טוען שאל מול האינטרס המוצהר של הצדדים בפתרון הבעיה קיימים גם אינטרסים (כל צד והאינטרסים שלו) מספיק חזקים וחשובים בכדי למנוע את פתרון הבעיה. את אלו אני מתכוון לחשוף.
מבנה העבודה שלי נחלק לחלק פוזיטיביסטי (עד כמה שניתן), בו אני נשען בעיקר על ספרו של בני מוריס - "לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949" ועל ספרו של מרדכי להב - "50 שנות הפליטים הפלסטיניים 1948-1999" (אם כי זה האחרון שוזר לאורך כל הספר פרשנות אישית משלו, אותה הייתי צריך להבחין ולהוציא מן התיאור).
בחרתי להתייחס לכל פרק מפרקי הדיון בעבודה באופן שונה, ולהבליט תופעות שונות בהקשר של כל אחד מן הגורמים המשמעותיים בהם עסקתי הנוגעים לבעיית הפליטים. את הבעיה בחרתי לבחון אצל כל גורם במשוואה דרך הגישה הפונקציונאלית של טאלקוט פארסונס , כאשר אל מול גישה זו הבאתי שלל גישות קונפליקטואליות מודרניות המקובלות בסוציולוגיה בת זמננו. רק גישות קונפליקטואליות מודרניות - כך סברתי - מסוגלות להתעמת עם הפונקציונליזם הכמעט "הגמוני" של פארסונס (בפרק על "ישראל והפליטים הפלסטיניים" אני אתייחס לתפיסה ההגמונית בקשר לבעיה), ולשפוך קצת אור על כמה וכמה אינטרסים סמויים של השחקנים המעורבים באזור. בכוונה תחילה החלטתי להיעזר בתיאוריות אשר ברובן מנתחות תהליכים בתוך חברה אחת, ולא הלכתי לתיאוריות ביחסים בינלאומיים, משום שעל-אף שמדובר בשני לאומים (הישראלי והפלסטיני), הרי שמדובר כאן באותה חלקת ארץ ובשתי חברות שהיו מעורות זו בזו עוד מן המאה ה-19.
מן החשיבות עבורי לשוב ולהדגיש כי העבודה משלבת מימד אישי מובהק אשר משפיע באופן ניכר על התוכן והמבנה שלה. מנקודת המבט שלי, למשל, קיים קשר שלילי ברור בין מידת קיומה של הבעיה במדדי זמן, לבין מידת הסיכויים לפתרה. מתוך הנחה זו, אליה הגעתי אחרי חודשים ארוכים של סקירת הניסיונות והצעות שהועלו בנושא, העדפתי להתמקד בעיקר בניסיונות הראשונים לפתרון הבעיה ובהיבטים המשפטיים שלה, בשאיפה שניתוחם של אלה ישפוך אור על סיכויי הצלחה או גורמים עיקריים לכישלון של ניסיונות אקטואליים יותר.

תוכן עניינים
הקדמה
מבוא
רקע היסטורי
מסגרת תיאורטית
ארצות הברית והפליטים הפלסטיניים
ישראל הפליטים הפלסטיניים
UNRWA והפליטים הפלסטינים
סיכום
ביבליוגרפיה

---------------------------------------------------------------------
1. Sayigh, R., "Dis/Solving the Refugee Problem", Middle East Report online: www.merip.org, 1998

מקורות:

Kaufman, B., The Arab Middle East and the United States: inter-Arab rivalry and superpower diplomacy, Twayne Publishers, New York, c1996
Lenczowski, G., American presidents and the Middle East, Duke University Press, Durham, 1990
Lustick, I., Triumph and catastrophe : the War of 1948, Israeli independence and the refugee problem, New York : Garland Pub., c1994
Parsons, T., Talcott Parsons on Institutions and Social Evolution: Selected Writings, Edited by Leon R. Mayhew, University of Chicago Press, Chicago 1982, chapters. 1-7, 9, 15, 19, Taken From: http://ssr1.uchicago.edu/PRELIMS/theory.html
Tamari S., Palestinian Refugee Negotiations: From Madrid to Oslo II, Institute for Palestine Studies, Washington D.C 1996
Wallerstein, I., The modern world-system: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century, Academic Press, New York 1974
איתן, ו., בין ישראל לעמים, מסדה, תל-אביב 1958
בובר, מ., ארץ לשני עמים, שוקן, תל-אביב 1988
גזית, ש., בעיית הפליטים הפלסטיניים, ישראל-פלסטיניים: סוגיות בהסדר הקבע, מחקר מספר 2, מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, תל-אביב
גראמשי, א., על ההגמוניה, רסלינג, תל-אביב 2003
הורוביץ, ד., ליסק, מ., מצוקות באוטופיה, עם עובד, תל-אביב 1990
יער, א., והרמן, ת., סוגיית הפליטים הפלסטיניים וזכות השיבה, תקציר דיונים מתוך יום עיון, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 2003
לבסקי, ח., בטרם פורענות, מאגנס, ירושלים 1990
להב, מ., חמישים שנות הפליטים הפלסטיניים: 1948-1999, חיפה 2000
מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991
ענר, נ., האמנם פליטים לנצח?: תמונת מצב והצעות לפתרון, מרכז ההסברה, שירות הפרסומים, ירושלים  1984
רבינוביץ', א., השלום שחמק: יחסי ישראל-ערב 1949-1952, כתר-מקמילן 1991
מאמרים:
Boling, G., "The U.S.-Proposed "Trusteeship Agreement" for Palestine: The UN-Styled Plan That Could Have Avoided the Forcible Displacement of the Palestinian Refugees in 1948", Inside: Refuge, Vol. 21, 2, pp. 70-88
Collins, R., "Conflict Theory and Interaction Ritual: the Microfoundations of Conflict Theory", Inside: Turner, J. (Editor), Handbook of Sociological Theories, Plenum Publishers, New York, 2002
Lapidoth, R., "Israel and the Palestinians: Some Legal Issues", Journal of International Peace and Organization, 2001, Vol. 76
Middle East Strategic Balance 2003 - 2004, Tel Aviv University's Jaffee Center for Strategic Studies, Press Release, October 11, 2004
Peled Y., Rouhana, N., "Transitional Justice and the Right of Return of the Palestinian Refugees", Inside: Theoretical Inquires In Law, Tel-Aviv University, Tel-Aviv 2004, 5:2, pp. 317-333
Sabel, R., "The Palestinian Refugees, International Law, and the Peace Process", Inside: Refuge, Vol. 21, 2, pp. 52-61
Sayigh, R., "Dis/Solving the Refugee Problem", Inside: Middle East Report online: www.merip.org, 1998
Waldron, J., "Settlement, Return and the Supersession Thesis", Inside: Theoretical Inquires In Law, Tel-Aviv University, Tel-Aviv 2004, 5:2, pp. 236-268
שפיר, ג., "קרקע, עבודה ואוכלוסייה בקולוניזציה הציונית", בתוך: רם,א., החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, ברירות, תל-אביב 1993, עמ' 104-119
אתרי אינטרנט:
http://www.heskem.org.il
http://www.merip.org
http://www.mfa.gov.il
http://www.mof.gov.il
http://www.un.org
http://www.unhcr.org
http://www.unrwa.org
Sayigh, R., "Dis/Solving the Refugee Problem", Middle East Report online: www.merip.org, 1998
מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991
להב, מ., חמישים שנות הפליטים הפלסטיניים: 1948-1999, חיפה 2000
Parsons, T., Talcott Parsons on Institutions and Social Evolution: Selected Writings, Edited by Leon R. Mayhew, University of Chicago Press, Chicago 1982
מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991,עמ' 50-90
מוריס, ב., שם, עמ' 387
מוריס, ב., שם, עמ' 91-183
מוריס, ב., שם, עמ' 388
מוריס, ב., שם, עמ' 184-212
Landis, J., "Early US Policy Toward Palestinian Refugees: The Syria Option", Inside: Ginat, J., and Perkins, E., The Palestinian Refugees: Old Problems - New Solutions, Sussex Academic Press, Brighton 2001 pp.77-78
מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991, עמ' 184, 339, 389
מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991, עמ' 184
מוריס, ב., שם, עמ' 416
מוריס, ב., שם, עמ' 417
United Nations General Assembly, Resolution 212(III), 1948. Taken from: www.un.org
מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991, עמ' 417
מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991, עמ' 339
United Nations General Assembly, Resolution 194(III) 11, 1948. Taken from: www.un.org
United Nations General Assembly, Resolution 194(III) 11, 1948. Taken from: www.un.org
מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991, עמ' 343
מוריס, ב., שם, עמ' 343
מוריס, ב., שם, עמ' 345
מוריס, ב., שם, עמ' 346
וועדת הטרנספר השנייה - וועדה שמונתה על-ידי ראש ממשלת ישראל דוד בן-גוריון לשם תכנון יישובם המאורגן של הפליטים הפלסטיניים במדינות ערב.
מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991, עמ' 346
מוריס, ב., שם, עמ' 347
מוריס, ב., שם, עמ' 397-399
Parsons, T., Talcott Parsons on Institutions and Social Evolution: Selected Writings, Edited by Leon R. Mayhew, University of Chicago Press, Chicago 1982, chapters. 1-7, 9, 15, 19, Taken From: http://ssr1.uchicago.edu/PRELIMS/theory.html
גראמשי, א., על ההגמוניה, רסלינג, תל-אביב 2003
Wallerstein, I., The modern world-system: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century, Academic Press, New York 1974, Vol. 1, chapter 02, pp. 67-129
Coser, L., The functions of social conflict, 1st Free Press paperback, New York, 1956
Collins, R., "Conflict Theory and Interaction Ritual: the Microfoundations of Conflict Theory", Inside: Turner, J. (Editor), Handbook of Sociological Theories, Plenum Publishers, New York, 2002
Janis, I. and Mann, L., Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice, and Commitment, Free Press, New York 1977
Chomski, N., A Fateful Triangle: The United States, Israel and The Palestinians, Pluto Press, London 1999, p. xi
Chomski, N., A Fateful Triangle: The United States, Israel and The Palestinians, Pluto Press, London 1999
Boling, G., "The U.S.-Proposed "Trusteeship Agreement" for Palestine: The UN-Styled Plan That Could Have Avoided the Forcible Displacement of the Palestinian Refugees in 1948", Inside: Refuge, Vol. 21, 2, pp. 70-88
לעניין זה ישנן אין-ספור עדויות. את כולן מסכם היטב נור מסאלחה במאמר הבא:
Masalha, N., "The Historical Roots of the Palestinian Refugee Question", Inside: Aruri, N., Palestinian Refugees: The Right of Return, Pluton Press, London 2001, pp. 36-66
ע"ע האיום האמריקאי על ישראל לנוכח מבצע קדש 1956; הרכבת האווירית עבור ישראל במלחמת יום הכיפורים 1973; שתי המלחמות בעיראק ב-1991 וב-2004, ועוד דוגמאות רבות
Boling, G., "The U.S.-Proposed "Trusteeship Agreement" for Palestine: The UN-Styled Plan That Could Have Avoided the Forcible Displacement of the Palestinian Refugees in 1948", Inside: Refuge, Vol. 21, 2, pp. 70-88
Chomski, N., A Fateful Triangle: The United States, Israel and The Palestinians, Pluto Press, London 1999
מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991, עמ' 343,344,345,349,350
מוריס, ב., שם, עמ' 342,343
מוריס, ב., שם, עמ' 355-357
מוריס, ב., שם, עמ' 361
Landis, J., "Early US Policy Toward Palestinian Refugees: The Syria Option", Inside: Ginat, J., and Perkins, E., The Palestinian Refugees: Old Problems - New Solutions, Sussex Academic Press, Brighton 2001 p. 78
מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991, עמ' 350,353
רבינוביץ', א., השלום שחמק: יחסי ישראל-ערב 1949-1952, כתר-מקמילן 1991
רבינוביץ', א., השלום שחמק: יחסי ישראל-ערב 1949-1952, כתר-מקמילן 1991, עמ' 62
Landis, J., "Early US Policy Toward Palestinian Refugees: The Syria Option", Inside: Ginat, J., and Perkins, E., The Palestinian Refugees: Old Problems - New Solutions, Sussex Academic Press, Brighton 2001 p. 80
Landis, J., "Early US Policy Toward Palestinian Refugees: The Syria Option", Inside: Ginat, J., and Perkins, E., The Palestinian Refugees: Old Problems - New Solutions, Sussex Academic Press, Brighton 2001 pp. 80-84
Landis, J., "Early US Policy Toward Palestinian Refugees: The Syria Option", Inside: Ginat, J., and Perkins, E., The Palestinian Refugees: Old Problems - New Solutions, Sussex Academic Press, Brighton 2001 pp. 83-84
Chomski, N., A Fateful Triangle: The United States, Israel and The Palestinians, Pluto Press, London 1999,
pp. 9-10
Chomski, N., "The United States and The Refugee Question", Inside: Palestinian Refugees: The Right of Return, Pluton Press, London 2001, pp. 77-81
Tamari S., Palestinian Refugee Negotiations: From Madrid to Oslo II, Institute for Palestine Studies, Washington D.C 1996
גזית, ש., בעיית הפליטים הפלסטיניים, ישראל-פלסטיניים: סוגיות בהסדר הקבע, מחקר מספר 2, מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, תל-אביב
Pappe, I., "Israeli Perceptions of The Refugee Question", Inside: Palestinian Refugees: The Right of Return, Pluton Press, London 2001, p. 74
Taken from: http://www.mfa.gov.il
ראה עמוד 16 בעבודה זו
Chomski, N., A Fateful Triangle: The United States, Israel and The Palestinians, Pluto Press, London 1999, p. 17
מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991, עמ' 343
Chomski, N., A Fateful Triangle: The United States, Israel and The Palestinians, Pluto Press, London 1999, pp. 17-32
על-פי חומסקי, קיבלה ישראל את סיוע החוץ הגדול ביותר שהעניקה ארה"ב לאורך שנים לאיזושהי מדינה, סיוע אשר הלך ותפח והגיע למימדי שיא מאמצע שנות ה-70 של המאה העשרים
מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991, עמ' 341
Chomski, N., A Fateful Triangle: The United States, Israel and The Palestinians, Pluto Press, London 1999 p. 17
Universal Declaration of Human Rights, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948
ראה "רקע היסטורי", עמוד 8 בעבודה זו
ראה למשל:
"תוכנית עזה" - תוכנית לסיפוח רצועת עזה לישראל על תושביה ופליטיה, סך הכל כמאתיים וחמישים אלף נפש. ראה: מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991, עמ' 355-367
"הצעת ה-100,000" - הצעה ישראלית לקלוט כ-70,000 פליטים, בנוסף לכ-25,000 מסתננים חזרה אשר שהותם תותר, וכ-5,000 אשר חזרו באיחוד משפחות. סה"כ 100,000 פליטים. ראה: מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991, עמ' 367-381
איתן, ו., בין ישראל לעמים, מסדה, תל-אביב 1958
Lapidoth, R., "Israel and the Palestinians: Some Legal Issues", Journal of International Peace and Organization, 2001, Vol. 76, Ch. 2-3, p. 211, 238.
זילברשץ, י., "זכות השיבה מנקודת מבט משפטית - העמדה הישראלית", בתוך: יער, א., והרמן, ת., סוגיית הפליטים הפלסטיניים וזכות השיבה, תקציר דיונים מתוך יום עיון, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 2003, עמ' 19
גזית, ש., בעיית הפליטים הפלסטיניים, ישראל-פלסטיניים: סוגיות בהסדר הקבע, מחקר מספר 2, מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, תל-אביב, עמ' 5
זילברשץ, י., "זכות השיבה מנקודת מבט משפטית - העמדה הישראלית", בתוך: יער, א., והרמן, ת., סוגיית הפליטים הפלסטיניים וזכות השיבה, תקציר דיונים מתוך יום עיון, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 2003, עמ' 19
שם, עמ' 19
שם, עמ' 21
United Nations General Assembly resolution 429 (V) of 14 December 1950
AND: Convention and Protocol Relating to the Statues of Refugees, 1951
Taken From: http://www.unhcr.ch
Boling, G., "The U.S.-Proposed "Trusteeship Agreement" for Palestine: The UN-Styled Plan That Could Have Avoided the Forcible Displacement of the Palestinian Refugees in 1948", Inside: Refuge, Vol. 21, 2, p. 74
סעיף הביטחון בתקציב מדינת ישראל לשנת 2004, לדוגמא, היווה 19.2 אחוזים מן התקציב כולו (מתוך אתר משרד האוצר הישראלי: http://www.mof.gov.il), על-אף עדיפות גדולה על כל יריב צבאי אפשרי באזור (ראה הערת שוליים 75)
הורוביץ, ד., ליסק, מ., מצוקות באוטופיה, עם עובד, תל-אביב 1990
שפיר, ג., "קרקע, עבודה ואוכלוסייה בקולוניזציה הציונית", בתוך: רם,א., החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, ברירות, תל-אביב 1993, עמ' 104-119
אגודת ברית שלום נוסדה בסוף שנת 1925 במטרה מוצהרת לשמש בעיקר אגודת מחקר, עיון ודיון ליד ההנהלה הציונית, שכוונתה להעמיק את ההבנה היהודית הערבית - "אגודה חופשית לשם יצירת הבנה יהודית- ערבית,השואפת להגשים את הבית הלאומי היהודי על יסוד שוויון זכויות מלא של כל היהודים והערבים בארץ ישראל כמדינה דו
לאומית" (לבסקי, ח., בטרם פורענות, מאגנס, ירושלים 1990, עמ' 193)
Middle East Strategic Balance 2003 - 2004, Tel Aviv University's Jaffee Center for Strategic Studies, Press Release, October 11, 2004
Chomski, N., A Fateful Triangle: The United States, Israel and The Palestinians, Pluto Press, London 1999 pp. 39-40
Lenczowski, G., American presidents and the Middle East, Duke University Press, Durham, 1990
Chomski, N., A Fateful Triangle: The United States, Israel and The Palestinians, Pluto Press, London 1999 pp. 9-10
Kaufman, B., The Arab Middle East and the United States: inter-Arab rivalry and superpower diplomacy, Twayne Publishers, New York, 1996
מוריס, ב., לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים 1947-1949, עם עובד, תל-אביב 1991,עמ' 378
בין היתר:
Beker, A, UNRWA, Terror and the Refugee Conundrum: Perpetuating the Misery, Institute of the World Jewish Congress, 2003
גזית, ש., בעיית הפליטים הפלסטיניים, ישראל-פלסטיניים: סוגיות בהסדר הקבע, מחקר מספר 2, מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, תל-אביב
להב, מ., חמישים שנות הפליטים הפלסטיניים: 1948-1999, חיפה 2000
Taken from: http://www.unrwa.org
Taken from: http://www.unhcr.org
להב, מ., חמישים שנות הפליטים הפלסטיניים: 1948-1999, חיפה 2000, עמ' 499
על-פי נתוני UNHCR
Taken from: http://www.unrwa.org
Taken from: http://www.unrwa.org
להב, מ., חמישים שנות הפליטים הפלסטיניים: 1948-1999, חיפה 2000, עמ' 471
להב, מ., חמישים שנות הפליטים הפלסטיניים: 1948-1999, חיפה 2000, עמ' 469
Sabel, R., "The Palestinian Refugees, International Law, and the Peace Process", Inside: Refuge, Vol. 21, 2, pp. 52-61
זילברשץ, י., "זכות השיבה מנקודת מבט משפטית - העמדה הישראלית", בתוך: יער, א., והרמן, ת., סוגיית הפליטים הפלסטיניים וזכות השיבה, תקציר דיונים מתוך יום עיון, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 2003, עמ' 18-23
גזית, ש., בעיית הפליטים הפלסטיניים, ישראל-פלסטיניים: סוגיות בהסדר הקבע, מחקר מספר 2, מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, תל-אביב
בתוך: http://www.heskem.org.il, סעיף מספר 5
להב, מ., חמישים שנות הפליטים הפלסטיניים: 1948-1999, חיפה 2000
Waldron, J., "Settlement, Return and the Supersession Thesis", Inside: Theoretical Inquires In Law, Tel-Aviv University, Tel-Aviv 2004, 5:2, pp. 236-268
Peled Y., Rouhana, N., "Transitional Justice and the Right of Return of the Palestinian Refugees", Inside: Theoretical Inquires In Law, Tel-Aviv University, Tel-Aviv 2004, 5:2, pp. 317-333
שיקאקי, ח., "דעת הקהל הפלסטינית", בתוך: יער, א., והרמן, ת., סוגיית הפליטים הפלסטיניים וזכות השיבה, תקציר דיונים מתוך יום עיון, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אונ' תל-אביב, תל-אביב 2003, עמ' 28-40
4

תגים:

UNWRA · אונרא · ארצות · ערב · אתני · בינלאומי · בעיה · גירוש · דיפלומטיה · הברית · הסדר · הסכם · טיהור · טרנספר · יהודי · ישראל · מלחמה · מלחמת · משפט · סכסוך · עצמאות · ערב · ערבי · פליט · פליטים · פלסטין · פלסטינאים · פלסטיניים · ציונות · שלום

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בעיית הפליטים הפלסטיניים - האומנם בעיה פתירה?", סמינריון אודות "בעיית הפליטים הפלסטיניים - האומנם בעיה פתירה?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.