היישום אינו מחובר לאינטרנט

התפיסה החדשה לחישוב יחס הון מזערי בבנקים

עבודה מס' 063276

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בעקבות ועדת בזל . 2

5,653 מילים ,12 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
מבוא
1.1 רקע היסטורי
1.2 סיבות לפרסום מסמך חדש,"בזל "2
1.3 העקרונות הבסיסיים של מסמך "בזל "2
2. הוראות נוכחיות
2.1 חישובי המונה - ההון
2.2 חישוב המכנה - רכיבי סיכון
2.3 מודלים לאמידת סיכון השוק הנמצאים בשימוש כיום
3. התפיסה החדשה לחישוב יחס מזערי בבנקים
4. סיכוני אשראי
4.1 הגישה הסטנדרטית
4.2 גישות מבוססות על דירוג הפנימי
5. סיכונים תפעוליים
6. מחקר שערכה הועדה לבחינת יישום התפיסה חדשה
7. סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
הלימות הונם של תאגידים מהווה נדבך חשוב בשמירה על יציבותם. כלי חשוב המסייע לבחון
האם הונו של הבנק הולם לכלל הפעילויות והסיכונים שהוא נטל על עצמו הינו הוראה של
המפקח על הבנקים לשמירה על יחס הון מזערי הקובעת כי הונו של התאגיד בנקאי לא יפחת מ-
%9 מהסכום המשוכלל של רכיבי חיסכון בנכסיו המאזניים ובסעיפים חוץ מאזניים (הוראת מס'
311 של בנק ישראל: הוראת ניהול בנקאי תקין). הוראה זו מתבססת על המלצות הועדה
הבינלאומית לפיקוח על הבנקים, הינה ועדת בזל, הקובעת מתכונת אחידה למדידת יחס הון
ולקביעת שיעור מזערי הנדרש.

רקע היסטורי
ועדת בזל (Basel Committee) התכנסה לראשונה בסוף 1974 בעקבות משבר הדלק העולמי
ושינוי משטר השער החליפין הקבוע למשטר של שער החליפין הנייד (החל מ1970 -) כדי לדון
בהשפעתם של אירועים אלו על יציבות הבנקים. מאז מתכנסת הועדה באופן קבוע ארבע פעמים
בשנה. הועדה מורכבת מנציגים של הבנקים המרכזיים בעשר המדינות המתועשות G- 10. ליד
הועדה מכהנים עוד כ30 - ועדות משנה מקצועיות המתכנסות באופן שוטף. ל"ועדת בזל" אין כל
סמכות רשמית וכל החלטותיה הן בגדר המלצה בלבד. הועדה מדווחת אמנם לנגידי הבנקים
המרכזיים של עשר מדינות המתועשות, אולם ההמלצות מקבלות בדרך כלל גושפנקא חוקית
מהמחוקקים באותן מדינות. אחת המטרות החשובות והמרכזיות של "ועדת בזל" היא לחזק
את הפיקוח הבינלאומי על מערכת הבנקאית במדינות בעולם. לשם כך הוציאה הועדה עשרות
רבות של מסמכים המסדירים את עקרונות הפיקוח על הבנקים. אחד המסמכים החשובים
ביותר פורסם ביולי 1988 והוא נקרא : Basel Capital Accord או בשמו הפופולרי " בזל ."1
מסמך זה הגדיר באופן רשמי את סכום ההון העצמי המינימלי שהבנק חייב להחזיק, המכונה
הלימות הון (Capital Adequacy). לפי מסמך זה, הבנק נדרש את כל נכסיו לארבע קטגוריות
של רמת סיכון. היחס לבין ההון העצמי לבין נכסי הסיכון (יחס הלימות הון) חייב להיות לכל
הפחות %8. במסמך זה הושגו שתי מטרות חשובות: האחת, שמירה על איתנותן ויציבותן של
המערכות הבנקאיות. והשניה, שמירה על תנאי תחרות בין הבנקים במדינות שונות. הרעיון
המרכזי העומד מאחורי יחס הלימות הון הוא שההון העצמי של הבנק משמש "קו הגנה אחרון"
מפני מצב של חדלות פירעון (default) או במילים אחרות "כרית ספיגה אחרונה" להפסדים
בלתי צפויים.

מקורות:

Basel Committee on Banking Supervision (2001). Consultative Document: The New Basel Capital Accord. Bank for International Settlements.
Benton (2004). The New Basel Capital Accord. South-Western Educational Publishing.
BIS Papers (2003(16)). Guide to the International Banking Statistics. Bank for International Settlements.
Financial Accounting Standards Boards, FAS 115-Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities.
Mayer, Brown, Rowe Maw (2004). Securitisation and The New Basel Capital Accord.
Myers (2003). Basel's' New Balance: a new Accord may soon help banks lend more or less. CFO Magazine.
Secretariat of the Basel Committee on Banking Supervision (2001). The New Basel Capital Accord: am explanatory note.
בנק ישראל, המפקח על הבנקים, הוראות ניהול תקין מס' 339 ו-341, הקצאת הון בגין החשיפות לסיכוני שוק
בנק ישראל, המפקח על הבנקים, הוראת ניהול תקין מס' 311, קביעת יחס הון מזערי
וינר, זקן, שרייבר, אמידת סיכוני השוק באמצעות הערך הנתון לסיכון (VAR)-יישום למערכת הבנקאות בישראל, בנק ישראל, המפקח על הבנקים, יחידת המחקר.

תגים:

בנקאות · חשבונאות · כלכלה · מוניטרית · מימון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התפיסה החדשה לחישוב יחס הון מזערי בבנקים", סמינריון אודות "התפיסה החדשה לחישוב יחס הון מזערי בבנקים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.