היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניצולי השואה בראי הקולנוע הישראלי

עבודה מס' 062944

מחיר: 356.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד נבנה הדימוי של ניצולי השואה ע"י החברה והקולנוע הישראליים מהקמת המדינה ועד ימינו, והאם הקולנוע העדיף את ניצולי השואה (האשכנזים) על פני בני עדות המזרח.

14,573 מילים ,37 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
מבוא
מתידולוגיה:
שאלת המחקר
השערות המחקר
שיטת המחקר
סקירת ספרות
תרבות תקשורת וחברה
סקירה על "מזרח" ו"מערב"
רקע היסטורי - מדינת ישראל
המפגש בין "מזרח" "למערב" וקליטתם בארץ
ניצולי שואה
הקולנוע - רקע
תדמית ניצולי השואה בראי הקולנוע הישראלי
שוליות\שוליות מדומה
ניתוח הסרטים
הסרט "הקיץ של אביה"
הסרט "עץ הדומים תפוס"
סיכום העבודה
ממצאי המחקר
סיכום הממצאים ומסקנות המחקר
ביבליוגרפיה

מבוא

שאלת המחקר: ברצוני לבחון בעבודה זו כיצד נבנה הדימוי של ניצולי השואה ע"י החברה והקולנוע הישראליים מהקמת מדינת ישראל ועד ימינו, האם הקולנוע העדיף את ניצולי השואה (האשכנזים) על פני בני עדות המזרח?

השערת המחקר: מתוך סקירת הספרות לעבודה זו עולה כי הערכים הדומיננטיים בחברה הישראלית משתקפים בתרבות הישראלית, וכן משתקפים בה השינויים שחלו בהם במרוצת השנים. לאור זאת ברצוני להתמקד בתפיסה התרבותית, מתוך הנחה שהאופן שבו מיוצגת דמות ניצולי השואה בקולנוע הישראלי קשור לערכים הדומיננטיים בחברה הישראלית ולשינויים המתרחשים בה. כלומר השערתי היא כי חל שינוי ביחס של הקולנוע כלפי ניצולי השואה משנות ה-80.
חשוב לחקור נושא זה משום שאם אוכיח במחקרי כי הקולנוע מעביר מסרים דומיננטיים הבאים לשמור על סטטוס קוו, ולא מציג את המציאות כפי שהיא באמת, הדבר יוביל לשינוי בגישה לתפיסת העדתיות והסטריאוטיפים השליליים שנבנו במשך השנים כלפי ניצולי השואה וכלפי המזרחיים בקולנוע. שתי קבוצות אלו נחשבות לשוליים בחברה הישראלית, שתיהן לא התקבלו בברכה כשהגיעו ארצה ולא היו רצויות, ההבדל הוא בייצוגם בקולנוע. המזרחיים הוצגו בצורה עגומה ומזלזלת ואילו ניצולי השואה כלל לא זכו לייצוג אמיתי; הקולנוע לא ידע איך להתמודד עם סבלם ועברם הקשה, והעדיף להדחיק ולמחוק את עברם ולהפכם לגיבורים "צברים" שבנו את המדינה. המחקר יוביל לשינוי בגישה ובהסתכלות על תרבויות אלה, ובהמשך לאיחוד בין התרבויות ולשילובן זו בזו.

שיטת המחקר:
שיטת המחקר שלי תהיה ניתוח תוכן איכותני.
סקירת הספרות תתבסס על מאמרים שונים ותכלול רקע תיאורטי וסקירה על הקולנוע הישראלי כנשא תרבות להעברת ערכי החברה ובתוכם הדימוי האשכנזי והמזרחי. זאת תוך בחינת המגמות והשינויים העיקריים שחלו ביחס לניצולי השואה, כפי שהם משתקפים בסרטים הישראליים לאורך השנים משנות ה 50, דרך שנות ה 70-80 ועד ימינו, מתוך הנחה שהייצוג העדתי בקולנוע משנות ה 80 - ואילך ממשיך את המגמות והשינויים.

אנתח את הסרטים: "עץ הדומים תפוס" ו"הקיץ של אביה", ניתוח תוכן בהסתמך על הפרמטרים המופיעים במאמרים אותם אסקור במהלך עבודתי.

אבחן כל סרט עפ"י פרמטרים להשוואה:
1. כיצד מוצגים ניצולי השואה באמצעות הדמויות הראשיות: מראה חיצוני, תכונות אופי, התנהגות.
2. מהי סביבתו החברתית של הגיבור וזיקתו אליה (עדה, משפחה, חברים) יחסי אם - בת, יחסי אב - בת.
3. מהו מיקומם החברתי והכלכלי של ניצולי השואה בסרט ובמה הם עוסקים?
4. האם קיים בסרט קוד מוסכם להצלחה חברתית וכלכלית ומהי מידת התאמתם של ניצולי השואה לקוד זה?
5. מהם ייצוגי המרחב שבהם ממוקמים ניצולי השואה? האם ממוקמים במרחב פתוח\סגור, מואר\חשוך, בטבע - בכפר\בעיר וכדו'.
6. מאפיינים קולנועיים המעצבים את דמות ניצולי השואה : פס קול, זוויות צילום, סמלים וויזואליים בולטים בסרט.

כפרמטרים להשוואה בין הסרטים יתווספו הנקודות הבאות:
- האם קיימים מאפיינים חוזרים בדמויות הגיבורים מהם ניתן להסיק על סטריאוטיפ של ניצולי השואה?
-מהן המגמות המסתמנות בהתייחסות החברה הישראלית לדימוי ניצולי השואה כפי שהן באות לביטוי בסרטים.

הממצאים שיתקבלו יוצגו בטבלת השוואה עפ"י אותם פרמטרים. ויתומצתו לסיכום אשר יכלול דיון בממצאים, תוך התייחסות וקישור למבוא ומסקנות המחקר.

מקורות:

אדוארד ס. 1978 "אוריינטליזם", [תל אביב] : עם עובד : מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה, תש"ס 2000.
ארון ר. 1996 "ציוני דרך בהגות הסוציולוגית" כרך ב, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1996.
בר יוסף ר. 1968 "על מיזוג תרבויות בישראל" עיונים בבעיות חברה, חינוך ותרבות ע"מ 135-151.
בת ישראל ר. 2001 "תרבות וציוויליזציה" תרבות גליון 4.
גוטמן י. תשנ"א "שארית הפליטה - בעיות והבהרות" יד ושם ע"מ 16 -1.
גרוס נ. וי. 1991 "דמות המלחמה בקולנוע הישראלי" הסרט העברי - פרקים בתולדות הראינוע והקולנוע בישראל, ע"מ 268-289 הוצאה פרטית.
גרץ נ. 2000 "הקולנוע הישראלי" העשור השני תשי"ח - תשכ"ח, ע"מ 280-297 עורכים צמרת צ. ויבלונקה ח. הוצאת יד יצחק בן צבי.
גרץ נ. (עורכת), 1988 , "נקודות תצפית - תרבות וחברה בא"י" ע"מ 20-35.
פרופ' דסברג ח. 2003 "תסמונת ילדות עשוקה" אצל מבוגרים ניצולי שואה" עמותת י"ש (ילדים ויתומים ניצולי שואה).
ההסתדרות תשמ"ג "תהליך הקליטה" העליה ההמונית בשנותיה הראשונות של המדינה, ע"מ 10-20.
ויץ י. 2000 "הדרך לוואסנר: כיצד אושרה ההחלטה על משא ומתן ישיר בין ישראל לגרמניה" יד ושם קובץ מחקרים, 28, 285-259.
חקק ה. וב. תשנ"ט "אבות ובנים לנוכח משבר העלייה לארץ: דפוסי תגובה של דור הבנים להתנפצות דמות האב עם העלייה ארצה: מבט ספרותי על העלייה ההמונית מן המזרח" שדה חמד גליון 2-3.
טל צ. 2003 "האחר בכור ההיתוך הלאומי: הנחלת רב תרבותיות בקולנוע" אוניברסיטת ת"א.
יבלונקה ח. 1997 "קליטת ניצולי השואה במדינת ישראל - היבטים חדשים" עיונים בתקומת ישראל מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, כרך 7.
יבלונקה חנה. תשנ"ח "בעקבות הסליחה. ניצולי שואה ועולים מזרחיים: ראשיתו של דיון משווה", גשר , הוצאת מכון קונגרס היהודי עולמי, 137, 44, ע"מ 53-62.
יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה 2003 "באור התכלת העזה".
ישראל י. 1991 "אבל הלב נשאר שם" על המשמר ע"מ 32-33.
ישראל ס. "דמוגרפיה יהודית בת זמננו: הציונות והקמתה של מדינת ישראל" הסוכנות היהודית.
כהן א. 1991 "ראשית הקולנוע הארצישראלי כמשקף רעיונות התקופה" קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, הוצאת יד בן צבי ירושלים. 61, ע"מ 141-155.
כ"ץ א. וינוביסקי י. 1987 "מבוא: פנאי, תרבות ותקשורת המונים" הוצאת האוניברסיטה הפתוחה 11-35.
ליבנה נ. 2001 "עלייתה ונפילתה של הפוסט ציונות" עיתון הארץ.
ליסק מ. תשנ"ו "עדה ועדתיות בפרספטיבה היסטורית" ישראל לקראת שנת 2000 ירושלים.
ליסק מ. 1999 "העלייה הגדולה בשנות ה -50" כשלונו של כור ההיתוך ע"מ 50 - 70.
נאמן י. (ג'אד) "דרגה אפס בקולנוע" קולנוע ישראלי מקראה בהוצאת אוניברסיטת תל אביב.
סילוורה נ. 2003 "התמודדות הקולנוע עם השואה" יד ושם רשות הזכרון לשואה ולגבורה.
סמוחה ס. 1984 " שלוש גישות בסוציולוגיה של יחסי עדות בישראל" מגמות.
צוקרמן מ. 1993 "אילולאי היתה מתחוללת ההשמדה הגדולה על היהודים באירופה" תאוריה וביקורת 3 ע"מ 67-79.
ד"ר צימרמן מ. 1987 "הסטוריה ואידיאולוגיה בקולנוע הישראלי" סקירה חודשית 87 (10-11) ע"מ 62-71.
קליין א. 1995 "עידון אינו שם המשחק" , הארץ ע"מ ב 5.
קליין א. 2002 "מסע לשום מקום", הארץ.
קרקוצקין ר. א. 1989 "בחיפוש אחר האנימה" הארץ.
קרקוצקין ר.א. 1994, "גלות בתוך ריבונות. לביקורת שלילת הגלות בתרבות הישראלי, חלק שני תאוריה וביקורת 5, הוצאת מכון ואן ליר, ירושלים ע"מ 113-132.
רהט ר. 1986 "דפוסי חברה בישראל" האוניברסיטה הפתוחה.
שוורץ א. 1990 "במעלה מדרגות הקליטה היורדות" סינמטק 52, ע"מ 18-23.
שוחט א. 1989 "הקולנוע הישראלי הסטוריה ואידיאולוגיה" ע"מ 226 - 235.
שור ר. 1984 "קולנוע ישראלי - היסטוריה ישראלית" סקירה חודשית 5.
Rosengran, K.E.1986 "Linking Culture and other Societal Systems", in S. Ball-Rokeach and M. Cantor (eds), Media, Audience and Stracture, Beverly Hills: Sage, 87-98

תגים:

אביה · ארץ · דגם · הדומים · הקיץ · חברה · חדשה · ישראל · לאומי · מדינת · מזרח · מערב · ניצולי · סטריאוטיפ · קולנוע · שואה · שוליות · תפוס · תקשורת · תרבות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניצולי השואה בראי הקולנוע הישראלי", סמינריון אודות "ניצולי השואה בראי הקולנוע הישראלי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.