היישום אינו מחובר לאינטרנט

חלוקת תפקידים במשפחה והקונפליקט בין-תפקידי בהקשר ליחסי עבודה- משפחה

עבודה מס' 062718

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים.

7,372 מילים ,32 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
פרק 1 מבוא
פרק 2 סקירת ספרות
2.1 מוסד הנישואים
2.2 חלוקת תפקידים במשפחה
2.3 מאפיינים דומים ושונים בדפוסי המשפחות באירופה ובישראל
2.4 השתתפות נשים ואמהות בכוח העבודה
2.4.1. עליה כללית ברמת הצריכה
2.4.2. עליה ברמת ההשכלה של האשה
2.4.3. המישור החברתי
2.4.4. המישור הבין-אישי
2.4.5. שילוב הגורמים
2.5 שינויים בחלוקת התפקידים במשפחה
2.5.1 המפרנס
2.5.2 סוציאליזציה
2.5.3 תפקיד "טיפולי" - תמיכה נפשית
2.6 קונפליקט בין-תפקידי במשפחה
פרק 3 מתודולוגיה
3.1. שאלת המחקר
3.2 מטרת המחקר
3.3 שיטת המחקר
3.4 כלי המחקר
3.5 שדה המחקר
פרק 4 ממצאים
4.1. מתח והעשרה בתפקיד האם העובדת בישראל
4.2 העברה של קונפליקט בית-עבודה מבן-זוג אחד למשנהו
4.3 הקונפליקט בית-קריירה בקרב גברים ונשים
4.4 השוואת לחצי הקריירה והמשפחה של נשואות וגרושות
4.5 ייחוס חשיבות לקונפליקט עבודה-משפחה
4.6 גלישה ישירה ועקיפה מהמשפחה למקום העבודה
4.7 נרטיבים בקונפליקט: אמהות וקריירה
פרק 5. דיון וסיכום ממצאים
ביבליוגרפיה

מבוא
1.1 הצגת הבעיה
נושא מערכת היחסים שבין עבודה למשפחה בישראל התעורר בשנות ה-70, עם הגידול בכניסה של נשים נשואות בנות המעמד הבינוני לשוק העבודה ועם התחזקותן של חוקרות פמיניסטיות (יזרעאלי, 2001).
נראה כי הנישואין כמוסד חברתי נמצא בתהליך של שינוי. במיוחד נראה כי מערכת היחסים בין בני זוג מבוססת יותר על שוויון (יזרעאלי, 2001).
לדעת סגל- אנגלצן, (1995) השינוי המשמעותי ביותר שחל בתפקידי בני הזוג בנישואין, נגזר מכניסת הנשים לכוח העבודה. לדעתה שינוי זה, כמו גם שינויים חברתיים אחרים, יצרו לחץ אידיאולוגי לפתח מודלים שוויוניים יותר של חלוקת תפקידים. ואולם מרבית החוקרים מעידים על העובדה כי מרבית תפקידי המשפחה עדיין מחולקים על פי תפקידי מין מסורתיים.
(Galin, 2002) טוענת כי במחקרים בנושא עבודה ומשפחה, אחד הממצאים הבולטים הוא שנשים רואות במשפחה ערך עליון ולא יסכנו את צורכי המשפחה בצאתן לעבודה. (רב האימהות רואות בהורות גם תסכול וגם מקור למשמעות).
המשפחה והמקצוע הם שני מישורי הגשמה עצמית, וחיוניים להרגשה כללית של סיפוק ואושר בחיים. אצל האישה, שני תפקידים אלה אינם משלימים ולעיתים קרובות באים זה על חשבון זה.
(אצל הגבר שני תפקידים אלה אינם נמצאים בקונפליקט, להפך- ככל שהוא מצליח יותר בעבודתו, כך תרומתו למשפחה גדולה יותר, בפרנסה ובסטטוס).
הנשים אינן מקבלות לגיטימציה חברתית להרגיש ולהפעיל את כוחן ועצמאותן (במקביל, הגברים אינם מקבלים עידוד לפתח את רגישותם או להכיר בפגיעותן.) עבודת האישה נתפסת כאילו היא בעייתה הפרטית ולא בעיית המשפחה והחברה כולה.
לפי (Galin, (2002, נשים רבות בעולם המערבי מעדיפות לעבוד במתכונות עבודה גמישות, בהן: משרה חלקית, עבודה במשמרות, משרה זמנית, עבודה מהבית ועבודה כעצמאית או כ"פרילנס".
מתכונות אלו נחשבות כמתכונות המקלות את השתלבות האשה בעולם העבודה וממתנות את הקונלפיקט עבודה-בית.

שאלת המחקר
כיצד משפיעים יחסי משפחה-עבודה על חלוקת התפקידים במשפחה?

מטרת המחקר
מערכת היחסים שבין עבודה למשפחה בישראל משפיעה על מוסד הנישואין כמוסד חברתי הנמצא בתהליך של שינוי. שינוי זה, כמו גם שינויים חברתיים אחרים, יצרו לחץ על חלוקת תפקידים בין המשפחה והעבודה. מטרתי לנתח שורה של מחקרים אחרונים שנגעו בסוגיה זו.

השיטה
סקירת ספרות
דיון בכל הנושאים המוצגים בתוכן העניינים בפרק סקירת ספרות.

מחקר
שיטת המחקר שנבחרה היא חקירת תוכן המתבססת על הפרדיגמה של המחקר האיכותי.
במקרה זה תוכן ניתוח מחקרים אחרונים שבדקו את חלוקת התפקידים במשפחה ו\או קונפליקט בין תפקידי משפחה\עבודה לפי הנושאים הבאים:
1. מתח והעשרה בתפקיד האם העובדת בישראל (כץ, 1988)
2. העברה של קונפליקט בית-עבודה מבן-זוג אחד למשנהו .Westman, Etzion & Segev (2002).
3. הקונפליקט בית-קריירה בקרב גברים ונשים גאלי-צינמון, ( 1999).
4. השוואת לחצי הקריירה והמשפחה של נשואות וגרושות שץ, ( (2001
5. ייחוס חשיבות לקונפליקט עבודה-משפחה ( Cinamon, & Rich. (2002
6. גלישה ישירה ועקיפה מהמשפחה למקום העבודה צפריר, ( 2002).
7. נרטיבים בקונפליקט: אמהות וקריירה קראוס-פרלמן, (2002).

מקורות:

אן-הולט, סילביה. 1986. חיים ששווים פחות. תל אביב, עם עובד.
אליפלט ברכה, (1992) תוכניות ודרכים בהכשרת מורים, אתנוגרפיה בהכשרה פדגוגית. כלים להתבוננות מקיפה (מאמר), דפים 15 עמ' 5-7.
אריאלי, מ. (1994) משמעותה של פעולה בהקשר החינוכי: על גישת הפעולה וישומה בסוציולוגיה של החינוך. בתוך ד. בר - טל (עורך), פעילות גומלין בכיתה, מקראה א' (ע"מ 19-32), תל - אביב האוניברסיטה הפתוחה.
בר-יוסף, רבקה. 1996. סוציולוגיה של המשפחה לאור שינויים חברתיים וחידושים ביוטכנולוגיים. מגמות, ל"ח, 29-5.
גאלי-צינמון, רחל. (1999). ייחוס רמות שונות של חשיבות לתפקידי החיים והשלכותיו על קונפליקט בית-קריירה בקרב גברים ונשים. עבודת ד"ר. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
גוטליב-רגב, מ, (1998), פתאום הורים: התהליכים האישיים שעוברים על הורים חדשים. תל-אביב: זמורה-ביתן.
דיומון, וילפריד. 1995. המשפחה ומצבה באירופה המערבית. בטאון סוציאלי, 44, 22-5.
יזרעאלי, דפנה. (2001). יחסי עבודה ומשפחה: המקרה של נשים במעמדות הביניים בישראל. בתוך: כהן, ד. (עורכת). "מעשה ידיה": אישה בין עבודה ומשפחה. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המרכז לחקר האשה ביהדות, 16-3.
יזרעאלי, ד, פרידמן, א, דהאן-כלב, ה, הרצוג, ח. חסן, מ, נוה, ח, פוגל-ביז'אוי, ס, (1999), מין, מיגדר, פוליטיקה. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
כהן, רינה. (2000). הרהורים בסוגיית ריבוי תפקידים במשפחה. מסכת משפחה, 1, 44-39.
כהן, טובה. (עורכת). (2001). אוניברסיטת בר-אילן, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה: השתייכות מוסדית. "מעשה ידיה": אישה בין עבודה ומשפחה. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המרכז לחקר האישה ביהדות, עמ' 41.
כץ, רות. 1988. מתח והעשרה בתפקיד האם העובדת בישראל. מגמות, ל"א, 52-35.
סגל-אנגלצן. ד. (1995) "דפוסים ותהליכים המאפיינים זוגות ישראלים אשר על פי ההגדרה העצמית שלהם הינם שוויונים", עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אונ' ת"א.
פרס, יוחנן. כץ, רות. 1990. שינוי והמשכיות במשפחה בישראל. מתוך שמגר - הנדלמן ובר-יוסף (עורכות), משפחות בישראל. ירושלים. אקדמון, 32-9.
צבר בן יהושוע, נ. (1997) המחקר האיכותי בהוראה ולמידה הוצ' מסדה - מורן ת"א.
צבר בן יהושוע, נ' (1999) המחקר האיכותי בהוראה ולמידה, מהדורה חמישית תל אביב מסדה - מודן.
צבר בן - יהושוע, נ. (2000) טבע השותפות בין החוקר למורה: דילמות אתיות במחקר איכותי: בתוך ד' יזרעאלי ונ' זהר (עורכים), אתיקה ואחריות חברתית: עיונים ישראלים - תל אביב צ'ריקובר.
צפריר, הלה. (2002). גלישה ישירה ועקיפה מהמשפחה למקום העבודה: השפעת מרכיבים אובייקטיביים וסובייקטיביים של חיי המשפחה על רווחה נפשית ועל תפקוד בעבודה. עבודת מ"א. חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית-הספר לעבודה סוציאלית.
קראוס-פרלמן, נגה. (2002). נרטיבים בקונפליקט: אמהות וקריירה בחוויה של נשים בהייטק הישראלי. עבודת מ"א. ירושלים: האוניברסיטה העברית, המחלקה לפסיכולוגיה.
רבין, ק, (1998), שותפים שווים, חברים טובים. תל-אביב: רמות.
שץ, מירב. (2001). התנסות בלחצי קריירה ומשפחה בקרב קצינות משטרה גרושות ונשואות. עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה, עמ' 40.
Bogdan, A,C, Biklen, S.K, (1982) Qualitative research for education and introduction to theory and metods. Boston, Allyn Bacon, INC. model. Infant mental helth, 12, 321-337.
Booth, Alan Johnson, David. (1992). Premarital cohabitation and marital success. Journal of Family Issues, 9(2). P. 255-272.
Cinamon, Rachel-Gali Rich, Yisrael. (2002). Profiles of attribution of importance to life roles and their implications for the work-family conflict. J. of Counseling Psychology, (2)49, 212-220.
Demaris, Alfres Vaninadha, K. (1992). Premarital cohabitation and subsequent marital stability in the united states: A Reassessment. Journal of Marriage and the Family, 54. P. 178-190.
Demaris, Alfres Macdonald, Wiliam. (1993). Premarital cohabitation and marital instability: A Test of the unconventionality. Journal of Marriage and the Family, 55. P. 399-407.
Dreman, Solly.B. (1997). The Family on the Threshold of the 21St Century: Trends and Implications Mahwah, NJ: Erlbaum.
Galin, Amira. (2002). Flexible Work Patterns: Implications for the Employment of Women - The Case of Israel. Tel-Aviv: Tel-Aviv University, The Israel Institute of Business Research, Working Paper No. 3/2002.
Thomson, Elizabeth Golella, Ugo. (1992). cohabitation and marital stability: Quality or Commitment?. Journal of Marriage and the Family, 54. P. 259-267.
Merriam. S.B.(1998) Qualitative Research and Case Study Applications in Education, Revised and Expended from case study Research in Educatan, San Francisco , Calufornia , jossey - Bass Publishers.
Warren, Jennifer Johnson, Phyllis. (1995). The Impact of work place support on work-family role strain. Family Relations, 44. 163-169.
Westman, Mina, Etzion, Dalia Segev, Keren. (2002). The Crossover of Work-Family Conflict from one Spouse to the other. Tel-Aviv: Tel-Aviv University, The Israel Institute of Business Research, Working Paper No. 1/2002.

תגים:

ישראל · האם · עבודה · עובדת · קונפליקט · אמהות · העשרה · זוג · מתח · נשים · סוציאליזציה · קריירה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חלוקת תפקידים במשפחה והקונפליקט בין-תפקידי בהקשר ליחסי עבודה- משפחה", סמינריון אודות "חלוקת תפקידים במשפחה והקונפליקט בין-תפקידי בהקשר ליחסי עבודה- משפחה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.