היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיקום תעסוקתי לאנשים עם פיגור

עבודה מס' 062412

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מסגרת התעסוקה המוגנת.

12,212 מילים ,63 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

בשנת 1998 קיבלה הכנסת את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן - חוק השוויון). חוק השוויון, מבוסס על עקרון יסוד, אשר לפיו "זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה "בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות"; ומטרתו "להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו". (מבקר המדינה, 2002).
זכות האדם עם פיגור שכלי לתעסוקה אמיתית ופרודוקטיבית כחלק ממימוש עצמי בקהילה ובחברה, היא תפיסה רווחת ומקובלת כיום ואינה מוטלת בספק. למימוש מלא של הצהרה זו עדיין ארוכה הדרך.
העבודה הינה מרכיב קריטי בחייו של כל אדם. הצלחת שילובו של האדם עם פיגור בעבודה מושפעת מגורמים רבים כגון: עמדות ותפיסות חברתיות, משפחתיות ושל הפרט עצמו, סביבות התעסוקה ומערך התמיכות, יכולותיו השונות של הפרט ואחרים והאינטראקציה בינהם.
מוצגות סביבות התעסוקה העיקריות בהן עובדים אנשים עם פיגור וההתפתחות והשינויים בתפיסות, ובמקביל מוצגים ההתפתחויות והשינויים שחלו בהגדרות לפיגור שכלי.
בעבודה זו בחרתי לשים דגש מיוחד על המסגרת התעסוקתית המוגנת. הספרות מביאה ביקורת רבה על מסגרת זו כסותרת את עקרונות הנורמליזציה ואינטגרציה, מול תמיכה חד-משמעית במסגרות התעסוקה הנתמכת והתחרותית. מוצגים היתרונות והביקורת על המסגרת המוגנת וההיבטים הישראליים שלה.
נשאלת השאלה: מהי הסביבה העדיפה? התשובה היא, הסביבה הנותנת את המענה המתאים ביותר לעובד.
המגמה היא קידום העובד ומעבר למסגרת הפתוחה והאינטגרטיבית ביותר מבחינת יכולותיו האמיתיות, תוך בניית מערכת תמיכות שתבטיח קידום ומעבר זה.
המסגרת המוגנת תמשיך בינתיים לשמש כמסגרת העיקרית להעסקת אנשים עם פיגור.
הובאו הצעות והמלצות לשיפור נושא התעסוקה לאנשים עם פיגור בכלל, והמסגרת המוגנת בפרט על מנת להתאימה לשמש סביבת עבודה עפ"י התפיסות הרווחות כיום.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירה ספרותית
2.א. משמעות ערך העבודה כחוויה נורמטיבית עבור אנשים עם פיגור שכלי
העבודה כערך אוניברסלי
משמעות העבודה עבור אנשים עם פיגור
גורמים המעכבים הצלחה תעסוקתית של אנשים עם פיגור
גורמים המעודדים הצלחה תעסוקתית של אנשים עם פיגור
2.ב. סביבות תעסוקה לעבודת אנשים עם פיגור שכלי
קווי מחשבה מנחים לבחירת סוג המסגרת
סביבות תעסוקה: הגדרות ומאפיינים
א) תעסוקה מוגנת
ב) מסגרות מעבר
ג) תעסוקה נתמכת
ד) תעסוקה תחרותית
ה) מרכז יום טיפולי
ו) סיכום נושא סביבות התעסוקה
2.ג. הגדרות לפיגור: שינוי בתפיסות שהביא לשינוי בהגדרות
2.ד. המסגרת המוגנת
היבטים בזכות המסגרת המוגנת
הביקורת על המסגרת המוגנת
היבטים ישראליים
3. סיכום מסקנות והמלצות לשינוי
3.א. סיכום ומסקנות
3.ב. המלצות לשינוי
1. בתחום המדיניות
2. תמיכות וקידום אישי
3. המסגרת המוגנת
4. הערכת תוכניות
4. רשימה ביבליוגרפית
נספח א'- קטעים מתוך דוח מבקר המדינה 2002

מקורות:

בן צבי, ב. (1982). למהות השיקום המקצועי. ביטחון סוציאלי, 60, 23 - 61.
בריאן,ד., ניומן, א. ורייטר, ש. (1985). שרותים לבעלי פיגור שכלי, היבט דו-לאומי: ישראל ארה"ב. חינוך מיוחד ושיקום, 1, 1 - 28.
מבקר המדינה( 2002), "שילוב אנשים בעלי מוגבלות בחברה ובעבודה", דוח שנתי 52ב של מבקר המדינה מעמודים 168 ו- 175 דו"ח זה פורסם בשנת 29/4/2002
נאון, ד., פרימק, ח., מנדלר, ד., ופרידגוט, ג. (1995). הערכת תוכניות להכשרה ולפיתוח תעסוקה במסגרות עבודה שיקומיות. דו"ח מחקר. ג'וינט - מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה. ירושלים.
נאון, ד. ומנדלר, ד. (1996). מפעלי עבודה שיקומיים לאוכלוסיה עם פיגור שכלי. דו"ח מחקר. ג'וינט - מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה. ירושלים.
רבין, ר. (1992). עמדות מעסיקים וסביבת העבודה כגורמים בשיקום תעסוקתי של אנשים עם פיגור שכלי. עבודת גמר לתואר "מוסמך", ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
רימרמן, א. (1994). תעסוקה נתמכת לאנשים הלוקים בנכויות התפתחותיות ופסיכיאטריות בארצות הברית: לקחי מחקר. בטחון סוציאלי, 42, 118 - 127.
שניט, ד. (1987). החוק, הפרט ושרותי הרווחה. ירושלים: הוצאת מגנס. 287 - 324.
American Psychiatric Association (1994). DSM - IV (fourth edition).Bellamy, T.G., Rhodes, L.E. & Albin, J.M. (1986). Supported employment. In W.E. Kiernan & J.A. Stark (Eds.), Pathways to employment for adults with developmental disabilities (pp. 129-138). Baltimore: Paul H. Brooks.
Black, J.W. & Meyer, L. H. (1992). But is it realy work? Social validity of employment training for persons with very severe disabilities. American Journal on Mental Retardation, 96, (5), 463-474.
Bordieri, J.E. & Comninel, M.E. (1987). Competitive employment for workers with disabilities: An international perspective. Journal of Rehabilitation. July/August/September, 51-57.
Botuck, S., Levy, J.M., Kramer, M.E., Levy, P.H. & Rimmerman, A. (1992). A one year follow - up of urban young adults with mental retardation in supported employment. International Journal of Rehabilitation Research, 15, 103-114.
Bradly, V.J. (1994). Evaluation of a new service paradigm. In V.J. Bradly, J.W. Ashbaugh and B.C. Blaney (Eds.), Creating individual supports for people with developmental disabilities: A mandate for change in many levels. (pp 3-10). Baltimore,MD: Brooks.
Bryen, D.N., Newman, E. & Reiter, S. (1987). Barriers to the employability of the disabled. Special Education and Rehabilitation, 2-3, 166-186.
Cipanai, E. (1991). Educational classification and placement. In J. L. Matson & J.A. Mulick (Eds.), Handbook of mental retardation. (pp. 181-191). New - York: Pergamon
Cunningham, P.J. & Altman, B.M. (1993). The effects of sociodemographic and contextual factors on employment of persons with mental retardation living in residential facilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 5,(4), 281-296.
Defazio, N. & Flexer, R. W. (1983) Organizational barriers to productivity, meaningful wages, and normalized work opportunity for mentally retarded persons. Mental Retardation, 21, (4), 157-163.
Durand, J. & Neufeldt, A.H. (1980). Comprehensive vocational services. In R.J. Flynn & K.E. Nitsch (Eds.), Normalization social integration and community services (pp. 283-297). University Park.
Duvdevany, I. & Rimmerman A. (1996). Individuals with work - related disabilities: Locus of control, attitudes toward work, and cooperation with the rehabilitation worker. Journal of Applied Rehabilitation Counseling, 27,(2), 30-35.
Ferguson, B., McDonnell, J. & Drew, C. (1993). Type and frequency of social interaction among workers with and without mental retardation. Amerian Journal on Mental Retardation, 97,(5), 530-540.
Grossi, T.A., Kimball, J.W. & Heward, W.L. (1994). "What did you say?" Using review of tape - recorded interactions to increase social acknowledgements by trainees in a community - based vocational progrem. Research in Developmental Disabilities, 15,(6), 457-472.
Hales, G. (Ed.) (1996). Beyond Disability: Toward an enabling society (pp. 1-3). London: Sage Publications.
Jauss, J.M., Wacker, D.P., Berg, W.K., Flynn, H.T. & Hurd, R. (1994). An evaluation of long - term maintenance in supported employment placements using a hypothesis testing approach. Journal of Rehabilitation, 60, (1), 52-58.
Kiernan, W.E., Mc Gaughey, M.J. & Schalock, R.L. (1988). Employment environments and outcome for adults with developmental disabilities. Mental Retardation, 26, (5), 279-288.
Kiernan, W.E., Smith, B.C. & Ostrovski, M.B. (1986). Developmental disabilities; Definitional issues. In W.E. Kiernan & J.A. Stark (Eds.), Pathways to employment for adults with developmental disabilities (pp. 11-20). Baltimore: Paul H. Brooks.
Kiernan, W.E. & Stark, J.A. (1986a). The adult with developmental disabilities. In W.E. Kiernan & J.A. Stark (Eds.), Pathways to employment for adults with developmental disabilities. (pp. 3-8) Baltimore, MD: Paul H. Brooks.
Kiernan, W.E. & Stark, J.A. (1986b). Comprehensive design for the future. In W.E. Kiernan & J.A. Stark (Eds.), Pathways to employment for adults with developmental disabilities. (pp. 103-111) Baltimore, MD: Paul H. Brooks.
Kregel, J., Hill, M. & Banks, D. (1988). Analysis of employment specialist intervention time in supported competitive employment. American Journal on Mental Retardation, 93,(2), 200-208.
Levy, J.M. (1987). Creative work in industry options for persons with disabilities. Special Education and Rehabilitation., 2-3, 151-157.
Levy, J.M., Jessop, D.J., Rimmerman, A. & Levy P.H. (1992). Attitudes of Fortune 500 corporate executives toward the employability of persons with severe disabilities: A national study. Mental Retardation, 30,(2), 67-75.
Levy, J.M., Murphy, B.S., Levy P.H., Kramer, M.E., Rimmerman, A. & Botuck, S. (1993). Monitoring process and employment outcomes over time: The YAI employment project. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 15,(2), 167-179.
Luckasson, R. & Spitalnik, D. (1994). Political and programmatic shifts of the 1992 AAMR definition of mental retardation. In V.J. Bradley, J.W. Ashbaugh & B.C. Blaney (Eds.), Creating individual supports for people with developmental disabilities: A mandate for change in many levels (pp. 81-96), Baltimore, MD: Brooks.
Magis - Agosta, K. (1994). Organizational transformations: Moving from facilities to community inclusive employment. In V.J. Bradley, J.W. Ashbaugh & B.C. Blaney (Eds.), Creating individual supports for people with developmental disabilities: A mandate for change in many levels (pp. 255-270), Baltimore, MD: Brooks.
Mank D.M., Rhodes, L.E. & Bellamy, T.G. (1986). Four supported employment alternatives. In W.E. Kiernan & J.A. Stark (Eds.), Pathways to employment for adults with developmental disabilities (pp. 139-153). Baltimore: Paul H. Brooks.
Mc Caughrin, W.B., Ellis, W.K., Rusch, F.R. & Heal, L.W. (1993). Cost effectiveness of supported employment. Mental Retardation, 31,(1), 41-48.
Morgenstern, M. & Klass, E. (1991). Standard intelligence tests and related assessment techniques. In J.L. Matson and J.A. Mulick (Eds.), Handbook of Mental Retardation. (pp 195-210). New-York: Pergamon.
Neff, W.S. (1985). Work and human behavior. New - York: Aldine.
Parmenter, T.R. (1993). International perspectives of vocational options for people with mental retardation: The promise and reality. Mental Retardation, 31,(6), 359-367.
Perrin, B. & Nirge, B. (1985). Setting the record straight: A critique of some frequent misconceptions of the normalization principle. Australia & New-Zealand Journal of Developmental Disabilities, 11,(2), 69-74.
Riches, V.C. (1994). Standards of work performance. Sydny: Maclennan & Petty.
Rimmerman, A. (1987). Reducing public cost through placement demonstration. Special Education and Rehabilitation, 2-3,158-161.
Rogan, P. & Hagner, D. (1990). Vocational evaluation in supported employment. Jornal of Rehabilitation, January/February/March, 45-51.
Rusch, F.R. (1986). Introduction to Competitive employment programs. In F.R. Rusch (Ed.), Competitive employment issues and strategies (pp. 3-6). Baltimore, MD: Brook.
Rusch, F.R., Hughes, C., Johnson, J.R. & Minch K.E. (1991). Descriptive analysis of interactions between co-workers and supported employees. Mental Retardation, 29,(4), 207-212.
Rusch, F.R., Wilson, P.G., Hughes, C. & Heal, L. (1994). Matched pairs analysis of co-worker interaction in relation to opportunity, type of job, and placement approach. Mental Retardation, 32,(2),113-122.
Schalock, R.L., Kiernan, W.E., McGaughey, M.J., Lynch, S.A. & McNally, L.C. (1993). State MR/DD agency information systems and available data related to day and employment programs. Mental Retarsdation, 31,(1), 29-34.
Schalock, R.L., McGaughey, M.J. & Kiernan, W.E. (1989). Placement into nonsheltered employment: Findings from national employment surveys. American Journal on Mental Retardation, 94,(1), 80-87.
Schuster, J.W. (1990). Sheltered workshops: Financial and philosophical liabilities. Mental Retardation, 28,(4), 233-239.
Seyfarth, J., Hill, J.W., Orlove, F., McMillan, J. & Wehman, P. (1987). Factors influencing parents' vocational aspirations for their children with mental retardation. Mental Retardation, 25,(6), 357-362.
Shafer, M.S., Bank, D. & Kregel, J. (1991). Employment retention and creer movement among individuals with mental retardation working in supported employment. Mental Retardation, 29,(2), 103-110.
Shafer, M.S., Wehman, P. & West, M. (1990). National supported employment initiative: A Preliminary analysis. American Journal on Mental Retardation, 95,(3), 316-327.
Smith, B. (1996). Working choices. In G. Hales (Ed.), Beyond disability: Towards an enabling society. (pp. 145-150). London: Sage.
Stark, J.A., Kiernan, W.E., Goldsbury, T.L. & McGee, J.J. (1986). Not entering employment. In W.E. Kiernan & J.A. Stark (Eds.), Pathways to employment for adults with developmental disabilities. (pp. 199-204) Baltimore, MD: Paul H. Brooks.
Welch, C. (1996). Key issues in support. In G. Hales (Ed.), Beyond disability: Towards an enabling society. (pp. 19-28) London: Sage.
Wehman, P., Moon, S.M., Everson, J.M., Wood, W. & Barcus, M.J. (1988). Transition from school to work: New challenges for youth with disabilities. Baltimore: Paul H. Brooks.
Wehmeyer, M. L. (1994). Employment status and perception of control of adults with cognitive and developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities, 15,(2), 119-131.
Whitehead, Claude (1987). Supported employment; Challange and opportunities for sheltered workshops. Journal of Rehabilitation, July/ august/ September, 23-28.
Wodarski, J.S., Wodarski, L.A. & Kim T.W. (1989). Comprehensive employment preparation for adolescents with developmental disabilities; An empirial paradigm. Adolescence, 24,(96), 821-836.
Wolfensberger, W. (1983). Social role valorization: A proposed new term for the principle of normalization. Mental Retardation, 21,(6), 234-239.
Wolfensberger, W., Nirge, B., Olshansky, S. & Roos, P. (Eds.) (1972). The principle of normalization in human services, Downsview, Ont: National Institute on Mental Retardation.

תגים:

אוניברסלי · העבודה · כחוויה · כערך · מוגנת · נורמטיבית · ערך · תעסוקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיקום תעסוקתי לאנשים עם פיגור", סמינריון אודות "שיקום תעסוקתי לאנשים עם פיגור" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.