היישום אינו מחובר לאינטרנט

דפוסי התמודדות, תמיכה חברתית, עמדות כלפי הגירושין ותחושת רווחה ותפקוד בקרב גברים ונשים ערביים מוסלמים גרושים.

עבודה מס' 062373

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

20,075 מילים ,114 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תופעת הגירושין הינה תופעה עתיקת יומין, ואינה ייחודית לחברה אנושית מסוימת או לסביבה תרבותית אחת. היא מוגדרת כפירוק הסדר חברתי וחוקי מוכר ( Price-Bonham & Balsweick, 1980). בתקופה האחרונה אנו עדים לעלייה במספר הזוגות המתגרשים בחברה המערבית, וכתוצאה מכך גברה ההתעניינות של אנשי המקצועות הטיפוליים בלמידת התופעה והשלכותיה על הגרושים\ות בעצמם\ן, ותגובות החברה לתופעה זו (פסח, 1983).
תהליך הגירושין מלווה, בדרך כלל, בלחצים רבים ובסבל ניכר לבני הזוג עצמם, לילדיהם ולסביבתם הקרובה. רגשות קשים ושליליים צפים ועולים אצל כל הנוגעים בדבר, מסגרות החיים הקבועות מתערערות והאיזון המשפחתי מופר. כאמור, זהו מצב לחץ פסיכו סוציאלי שיש לו פוטנציאל לגרום למשבר לכלל חיי הפרט והמשפחה. יחד עם זאת, התפתחות המשבר תלויה, במידה רבה, ברמת הלחץ הנוצרת אצל הפרט ומשפחתו. היציאה מהמשבר איננה בהכרח טראומטית, אלא אף עשויה לעורר כוחות היכולים לתרום לצמיחה עתידית.
מחקרנו זה מתייחס לתופעת הגירושין במגזר הערבי המוסלמי בישראל, תוך בדיקת ההתמודדות של גברים גרושים ונשים גרושות עם משבר זה. המחקר מתבסס על מודל לחץ והתמודדות (Lazarus & Folkman, 1984) ובודק דרכי התמודדות ותמיכה חברתית שהאדם מקבל מהמערכות המשמעותיות בחייו, עמדותיו כלפי הגירושין והערכתו את המצב, והקשר בינם לבין תחושת הרווחה של הגברים והנשים הגרושים.
קיימת חשיבות רבה להעמקת הידע וההבנה שלנו כאנשי מקצוע וכמטפלים משפחתיים לגבי סוג האוכלוסייה המתגרשת וגם להקניית כלים טיפוליים כדי שניתן יהיה לסייע למשפחות ולפרטים להתמודד ולהתארגן עם מעבר זה. בנוסף לכך, בחברה הערבית שנמצאת בתהליך שינוי מתמיד מכיוון של חברה מסורתית לחברה מודרנית, תפקידנו כ"סוכני שינוי" להביא להגברת מודעות והגמשת עמדות החברה כלפי המשפחות הגרושות ולסייע לה להכיר בהן ולעזור להן בהתמודדותן. ברמת המדיניות הכללית, חשוב להביא לפיתוח מערך שירותים הולם לצרכים
המגוונים והמשתנים לאוכלוסייה זו, אם על -ידי הקמת שירותים ספציפיים חדשים לאוכלוסייה זו, או על-ידי הרחבת שירותים קיימים והתאמתם למשפחות אלו.
המחקר כלל מדגם של 116 גרושים וגרושות, 71 נשים ו-45 גברים מאזור הגליל והמשולש, שהתגרשו פורמלית בשנים 2000-2001, מהם 9 גברים מהערים ו-36 מהכפרים, 23 נשים מהערים ו- 48 מהכפרים.

תוכן עניינים:
רשימת לוחות
מבוא
פרק 1: סקירת ספרות
1.1 תופעת הגירושין
1.1.1 לחץ והתמודדות עם אירועי חיים
1.1.2 לחץ והתמודדות בגירושין
1.1.3 גברים ונשים במעבר הגירושין
1.1.4 תמיכה חברתית והתמודדות עם לחץ
1.1.5.1 עמדות כלפי גירושין
1.1.5.2 הערכת הגירושין
1.2 החברה הערבית בישראל
1.2.1 ערכים תרבותיים עיקריים של החברה הערבית וזיקתם למשפחה
1.2.2 מעמד האישה הערבייה במשפחה
1.2.3 גירושין עפ"י החוק המוסלמי
1.3 השערות המחקר
פרק 2: השיטה
2.1 אוכלוסיית המחקר והמדגם
2.2 כלי המחקר
2.2.1 שאלון רקע
2.2.2 שאלון תמיכה חברתית נתפסת
2.2.3 שאלון תמיכה חברתית פורמלית
2.2.4 שאלון ההתמודדות
2.2.5 שאלון PERI למדידת תחושת הרווחה
2.2.6 עמדות כלפי הגיורשין
2.3 הליך המחקר
פרק 3: ממצאים
3.1 קשרים בין משתני המחקר ומאפיינים דמוגרפיים
3.2 בדיקת ההשערות
פרק 4: דיון
4.1 הבדלים בדרכי הההתמודדות של הגברים והנשים
4.2 הקשר בין תמיכה חברתית פורמלית ולא פורמלית ומין הנבדק
4.3 רווחה אישית בקרב גברים ונשים
4.4 הקשר בין הערכת הגירושין בקרב גברים ונשים והשימוש בסגנונות ההתמודדות
4.5 הקשר בין הערכת הגירושין, דרכי ההתמודדות ורווחה אישית
4.6 הקשר בין התמיכה החברתית הפורמלית והלא פורמלית ורווחה אישית
4.7 מסקנות והמלצות
4.8 מגבלות המחקר והמלצות למחקר המשך
רשימת מקורות
נספחים
נספח א': מכתב פנייה
נספח ב': שאלונים בעברית
נספח ג': שאלונים בערבית
נספח ד': לוחות ב'

מקורות:

אביצור, מ. (1987). המשפחה הערבית: מסורת ותמורה. בתוך ח. גרנית, המשפחה הערבית (עמ' 99 - 115). ירושלים: מועצת בתי - הספר לעבודה סוציאלית בישראל.
אבראהים, א. (1993). מעמד האישה הערבייה בישראל. ירושלים: סיכוי, העמותה לקידום שוויון הזדמנויות (בערבית).
איילון, ע. (1991). איזון עדין-התמודדות במצבי לחץ במשפחה. תל-אביב: ספריית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר.
אלבק, ש. (1983). ההיבט החברתי בגירושין. חברה ורווחה, ה(3). 191-203.
אל חאג, מ. (1983). סגנונות חיים משפחתיים בקרב קבוצות וסקטורים בעיר ערבית בישראל. ירושלים: האוניברסיטה העברית.
אניקסטר, מ. (2002). הורים לבנות גרושות: מצב רגשי ותפקודי לאחר גירושי הבת. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
בר גיורא, ד. (1996). תפיסות אבות את תפקידם האבהי ודפוסי ההתמודדות שלהם עם קשיים בהורות. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית-הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן.
בן דור, נ. (1985). השפעת התמיכה ממערכות חברתיות על רווחתן האישית של אמהות חד הוריות. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך" , בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
גבעון - סיני, ד. (2000). הקשר בין מערכות תמיכה לבין רווחה אישית של אלמנות ערביות. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
ג'ראיסי, ר. (1991). דרכי התמודדות של האם הערבייה העובדות עם כפל התפקיד. עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה, בי"ס לעבודה סוציאלית.
גרושקא-לזובר, ש. (1999). המשפחה החד הורית הערבית ביפו: השפעת התמיכה החברתית, תחושת הקוהרנטיות ועמדות כלפי חד-הורות, על תחושת הרווחה, תוך השוואה עם משפחות חד-הוריות יהודיות. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית-הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
ג', ת'. מ, ע. (1986). מחקרים בסוציולוגיה כפרית. מצרים. בית המדע האוניברסיטאי (בערבית).
דירמלקניאן, ס. (1993). התמודדות משפחות ערביות כפריות ועירוניות עם מחלות נפש "טרום אשפוז ראשון". עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטה העברית ירושלים.
דטנר, נ. (1988). עמדות של עובדים סוציאליים וסטודנטים לעבודה סוציאלית בישראל כלפי גירושין וכלפי אנשים גרושים. עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן.
דרימן, ס. (1986). חד -הורות: פתלוגיה או משבר חיים נורמטיבי. בתוך: אשדות, ד, הורוביץ, י(עורכים): משפחות חד- הוריות והמערכת החינוכית. לקט ליועץ החינוכי. ירושלים: משרד החינוך והתרבות. 6-22.
וייל, ח. (1989). משפחה ומשקי-בית של קשישים ערביים כפריים בישראל. מגמות, ל"ב (3), 318 - 331.
וייס, ר. (1988). משפחה חד הורית. הוצאת אור-ם.
חאג' יחיא, מ. (1985). מסורתיות ומודרניות בחברה הערבית- אוריינטציה ביחס לחולי נפש: הנטייה להעסיק חולי נפש. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטה העברית ירושלים.
חאג' יחיא, מ. (1994). המשפחה הערבית בישראל: ערכיה התרבותיים וזיקתם לעבודה הסוציאלית. חברה ורווחה, 3 (4), 249 - 264.
חאג'-יחיא, מ. (1999). אלימות כלפי נשים בהקשר החברתי- תרבותי של החברה הערבית. מתוך: ק. רבין (עורכת). להיות שונה בישראל . עמ' 219-242 תל -אביב: הוצאת רמות- אוניברסיטת תל-אביב.
חבש, ע. (1977). תהליכי שינוי ומודרניזציה במשפחה הערבית. ירושלים: האוניברסיטה העברית, המכון לחקר עבודה ורווחה.
חוסין, ס. (2000). דפוסי פנייה לעזרה בקרב מתבגרים ערבים ויהודים. עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר מוסמך, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
חילו, נ. (1991). השפעת הסביבה, המשפחה והחברים על עבריינות נוער ביפו. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת ת"א.
חשיבון, ס. (1997). קהילה, משפחה ומעמד האישה הערבייה בישראל. עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה, בי"ס לעבודה סוציאלית.
ישי, י. (1998). נשים ערביות ופוליטיקה: זהות מינית או זהות לאומית? מתוך: רכס, א. (עורך). הערבים בפוליטיקה הישראלית: דילמות של זהות. ת"א: התכנית לחקר הפוליטיקה העברית בישראל.
כדורי, א. (1993). משפחה חד הורית: משפחה במעבר או סגנון חיים אלטרנטיבי עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
כהן, א. (1992). משפחה חד הורית: תפישת תפקיד מין, דרכי התמודדות ותחושת רווחה של אבות ואמהות גרושים המגדלים את ילדיהם. עבודת דוקטורט, אוניברסיטת בר-אילן.
כהן, א. (1995). תחושת רווחה - אימהות ואבות גרושים המגדלים את ילדיהם בעצמם. חברה ורווחה, ט"ז, עמ' 379 - 398.
כהן, א. (1996). תחושת רווחה- ראשי משפחות חד הוריות בהשוואה למשפחות דו הוריות. ביטחון סוציאלי, 48, עמ' 129 - 142.
כהן, א. ולבנברג, מ. (1994). גירושין בחברה - מי זקוק לעזרה? מערכות התמיכה באם ובאב גרושים המגדלים את ילדיהם בעצמם. ביטחון סוציאלי, 41, עמ' 57 - 72.
כהן, א. סויה, ר. ונאטור, א. (1997). סיבות, דרכי התמודדות והסתגלות לגירושים של נשים מוסלמיות בעיר מעורבת בישראל. חברה ורווחה, י"ז(4), 395-415.
כנאענה, ש. (1982). שינוי והמשכיות. ירושלים: האגודה למחקרים ערביים.
כרמל, ש. (1990). הקשר בין דפוסי התמודדות קוגנטיבית, גורמי זמן ומשתני רקע לבין השלמה עם הגירושין בקרב אמהות גרושות. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב.
כץ, ר. (1980). כוח במשפחה - השפעת משאבים ורקע תרבותי על מאזן הכוח בין בני זוג נשואים. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה.
כץ, ר. ובנדור, נ. (1986). אימהות חד הוריות - מערכות תמיכה ורווחה אישית. מכון ירושלים לחקר ישראל 21.
כץ, ר. ופרס, י. (1996). מגמות הגירושים בישראל והשלכותיהן לטיפול משפחתי. חברה ורווחה, ט"ז, עמ' 483 - 502.
לוקסנבורג, א. (1987). אחרי הגירושין- הקשר בין מעורבות חברתית ורמת הסתגלות של אמהות חד הוריות. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית-הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן.
מדזיני, ב. (1987). מערכות תמיכה ורווחה אישית בחברה מסורתית אלמנות צה"ל דרוזיות. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
מלקינסון, ר. וסויה, ר. (1995). העצמה - תיאוריה ויישום עם משפחות ערביות. במשפחה, 38, עמ' 31 - 45.
מנדל, ש. (1993). זהותו העצמית ומעורבותו של האב הגרוש ללא חזקה בחיי ילדיו. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית-הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
מרקוס, י. ודורון, נ. (1988). משפחות צעירות בישראל. תל-אביב: צ'ריקובר.
נגר, ר. (1997). הקשר בין עמדותיהם של אבות גרושים כלפי גרושותיהם לבין עמדותיהם ותפיסת התנהגותם כלפי ילדיהם. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית-הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן.
נדיר, ט. (1988). אחרי הגירושין- הכאב בדרך לשינוי. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית-הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן.
נפשי, א. (1991). תיווך בגירושין- האם הוא מסייע להסתגלות הילדים? עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית-הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב.
סמוחה, ס. (1995). יחסי ערבים- יהודים בישראל בעידן השלום. המזרח החדש, ל"ז, עמ' 64- 78.
סמילנסקי, ש. ויסמן, ט. (1990). הסתגלות לבית הספר של ילדים להורים גרושים. עיונים בחינוך, י"ד,27-44, אוניברסיטת חיפה.
עארף-בדר, ק. (1995). האישה הערבייה בישראל לקראת המאה העשרים ואחת המזרח חדש, ל"ז, עמ' 218 - 223.
עזאיזה, פ. (1995). שירותי הרווחה במגזר הערבי בישראל- תמונת מצב. המזרח החדש, ל"ז, עמ' 207 - 212.
פסח, נ. (1983). גברים ונשים במעבר הגירושין: מחקר השוואתי. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית-הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה .
פסטרנק, ר. (1989). המשפחה החד- הורית בישראל. תל אביב: ספרית פועלים.
פרס, י. פריטש, מ. (1986). הסתגלותם האישית של צאצאי גרושות ואלמנות. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 20.
רוזנפלד, ה. (1981). שינוי, מחסומים לשינוי וניגודים במשפחה הכפרית. בתוך: א. ליש (עורך), הערבים בישראל: רציפות ותמורה (עמ' 76-103). ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית.
שמלץ, ע. (1981). כוח העבודה. בתוך: א. ליש (עורך), הערבים בישראל: רציפות ותמורה (עמ' 46-76). ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית.
Abu- Backer, K. (1985). The impact of cross- cultural contact on status of Arab woman in Israel. In: M.P. Safir, M.T.M. Medinick, D.N. Izraeli, & J. Bernard, (Eds.), Women's world: From the new scholarship. (pp. 246 - 250). New York : Praeger.
Al-Haj, M. (1987). Social change and family processes. Colorado: Westview Press.
Al-Haj, M. (1989). Social research on family lifestyles among Arabs in Israel: Journal of Comparative Family Studies, 20 (2), 175 - 195.
Al-Krenawi , A., & Graham, J.R., (1998). Divorce among Muslim Arab women in Israel. Journal of Divorce and Remarriage, 29: 103-119.
Arendell, T.J. (1987). Woman and the economics of divorce in the contemporary United States. Signs 13: 35 - 121.
Barakat, H. (1985). The Arab family and the challenge of social transformation. In: Fernea, E. W. (Ed.), Women and The Family in The Middle East: New Voices Change (pp. 27 - 48). Austin: University of Texas Press.
Ben-Zur, H. & Zeidner, M. (1995). Coping patterns and affective reactions under community crisis and daily routine conditions. Anxiety, Stress and Coping, 8, 185- 201.
Ben-Zur, H. & Zeidner, M. (1996). Gender differences in coping reactions under community crisis and daily routine conditions. Personality & Individual Differences, 20, 331 - 340.
Ben Zur, H.Gilbar, O. Lev, S. (2001). Coping with breast cancer: patient, spouse, and dyad models. Psychsosomatic Medicine 63:32-39.
Brehm, S.S., & Kassin, S.M. (1996). Social Psychology. (Ch. 10). Boston: Houghton Mifflin.
Burns, A. (1992). Mother-headed families: An international perspective case of Australia. Social Policy: Society for Research in child Development 6: 1- 22.
Cannon, W.B. (1939). The wisdom of the body. New York: Norton.
Carver, C. S. Scheier, M. & Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically-based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 267- 283.
Cheug, C. K. & Liu, E.S.C (1997). Impact of social pressure and social support on distress among single parents in China. Journal of Divorce & Remarrige, 26- 82.
Cibulsky, o. (1981). Social Support Networks of the Elderly Doctoral dissertation; Tel-Aviv University.
Derman, S., Orr, E. & Aldor, R. (1989). Competence or dissonance? Divorcing mother's perceptions of sense of competence and time perspective. Journal of Marriage and the family, 51, 405- 415.
Derman, S., Orr, E. & Aldor, R. (1990). Sense of competence, time perspective, and state anxiety of separated vs. divorced mothers, American Journal of Orthopsychiatry,60, 77 - 85.
Dohrenwend, B. P., Levav, I., & Shrout, P. E. (1986). Screening Scale from the Psychiatric Epidemiology Research Interview (PERI). In: M. M. Weissman, J. K. Myers, & C. E. Ross, (Eds.), Community surveys of psychiatric disorders (pp. 349-375). New Brunswick: Rutgers University Press.
Dwairy, M. (1997). Addressing the repressed needs of the Arabic clients. Cultural Diversity and Mental Health, 3, 1-12.
Eagly, A.H., & Chaikan, S. (1998). Attitude structure and function.In: Gilbert, D.T., Fiske, S.T., & Lindzey, G. (Eds.). The handbook of social psychology. (Vol. 1), (P.269-322). Boston, Massachusetts: The McGraw-Hill Companies.
Figley, C. R. (1983). Catastrophes: An overview of family reactions. In C. R. Figley & H.I. McCubbin (Eds.), Stress and the family: coping with catastrophe. Vo. II.pp.3-20 New York: Brunner/ Mazel.
Figley, C. R. (1985). From victim to survivor: Social responsibility in the wake of catastrophe. In C. R. Figley (Ed.), Trauma and its wake: The study and treatment of past- traumatic stress disorder. Vo. I.pp.398-415 New York: Brunner/ Mazel.
Flowers, A. F., Schneider, H. G., & Ludtke, H. A. (1996). Social support and Adjustment in mothers with young children. Journal of Divorce & Remarrige, 25, 69-83.
Garvin, V., Kalter, N. & Hansell, J. (1993). Divorced women: Factors contributing to resiliency and vulnerability. Journal of Divorce and Remarriage, 21 (1-2), 21-39.
Herz Brown, F. (1988). The post divorce family. In B. Carter & M. McGoldrick (Eds.), The changing family life cycle: A frame work for family therapy. New York: Gardner Press.
Hirsch, B. (1979). Psychological Dimensions of Social Networks: A Multimethod Analysis. American Journal of Community psychology 7: 263-277.
Hodkinson, k. (1984). Muslim family law sourcebook London: Canberra.
Holden, K. C. & Smock, P. J. (1991). The economic costs of marital dissolution: Why do woman bear a disproportional cost? Annual Review of Sociology 17: 51: 78.
Jackson, A. P. (1993). Black, single, Working mothers in poverty: Preferences for employment, Well-being, and perceptions of preschool-age children. Social Word, 38, 26-34.
Jackson, A. P. (1994). Psychological distress among single, employed, black mothers and their perceptions of their young children. Journal of Social Research, 19, 87-101.
Jarjura, k. (1982). The alienation of Arab Moslem women in Nazareth. Athesis submitted in partial fulfillment of the requirements for M.A degree, Faculty of social science, University of Haifa.
Kamerman, S. B., & Kahn, A. J. (1988). Mothers alone- Strategies for a time of change. Dover, Massachusetts: Auburn House Publishing Company.
Kaslow, M. & Schwartz, L. (1987). The dynamics of divorce: A Life cycle perspective. New York: Brunner/Mazel.
Katz, R. (1998). Divorced mothers evaluate their lifestyle: Personal attitude and social perceptions, Journal of Divorce & Remarriage, 28, 121-139.
Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw- Hill.
Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.
Marks, N. & Mclanahan, S. (1993). Gender, family structure and social support among parents. Journal of Marriage & Family, 55, 481 - 493.
Mitchell, R. A. & Trichett, E. J. (1980). Task Force Report: Social Network as Mediators of Social Support. Community Mental Health Journal 16 (1): 27-44.
Petty, R. E., & Wegener, D. T. (1998). Attitude change: multiple roles for persuasion variables. In: Gilbert, D.T., Fiske, S.T., & Lindzey, G. (Eds.). The handbook of social psychology. (Vol. 1), (P.323-390). Boston, Massachusetts: The McGraw-Hill COMPANIES.
Pledge, D. (1992). Marital separation/ divorce: A review of individual response to major life stressor. Journal of Divorce, 17, 151- 181.
Price-Bonham, S. & Balsweick, O. (1980) "The Non-Institutions: Divorce, Desertion, and Remarriage", Journal of Marriage and family, 42 (4): 959 - 972.
Rugh, A.B (1984). Family in contemporary Egypt. New York: Syracuse University Press.
Sasao, T. & Sue, S. (1993). Toward a culturally-anchored ecological framework of research in ethnic-cultural communities. American Journal of Community Psychology, 21, 705-727.
Samooha, S. (1989). Arabs and Jews in Israel: Conflict and Shared attitudes in adivided Society. San Francisco Westview Press.
Savaya & Cohen, O. (1996), A qualitative cum quantitative approach to construct definition in a minority population: Reasons for divorce among Israeli Arab woman. Unpublished manuscript, Bob Shapell School of Social Work, Tel-Aviv University, Israel.
Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the life orientation test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063-1078.
Schwarzer, R. & Schwarzer, C. (1996). A critical survey of coping instruments. In M. Zeidner, & N. S. Endler (Eds.) Handbook of coping: Theory, research, applications
(pp 107- 132), New-York, Wiley.
Seideman, E. (1993). Culturally anchored methodology. An introduction to the special issue. American Journal of Community Psychology, 21, 683-685.
Selye, H. (1956). The Stress of life, New York: McGraw - Hill.
Shaw, S. (1991). The conflicting experiences of lone parenthood. In: Harday, M & Crow,
G. (Eds.), Lone parenthood- Coping with contains and making opportunities(pp. 143-155). New- York- Harvest Wheatshaf.
Shokeid, M. (1993), Ethnic identify and the position of woman among Arabs in an Israeli town (pp. 423-441). In Y. Azmon & D. N. Israel (eds.), Woman in Israel. New Brunswick NJ: Transaction Publishers.
Thiriot, T. L. & Buckner, E. T. (1991). Multiple predictors of satisfactory post divorcee adjustment of single custodial parent. Journal of Divorce & Remarriage, 17, 27-48.
Thoits, P. A. (1982). Conceptual, Methodological and Theoretical Problems in Studying Social Support as Buffer Against Life Stress. Journal of Health and Social Behavior, 23.
Wan, C. K., Jaccard, J., & Ramey, S. L. (1996). The relationship between social support and life satisfaction of family structure. Journal of Marriage and the Family, 58, 502-513.
Walker, k. N. MacBride, A. & Vachon, M. L. S. (1977). Social Support Networks and the Crisis of Bereavement. Social Science and Medicine 11: 319-344.
Wittaker, J. K. & Garbarino, J. (1983). Social Support Network: Informal Helping In the Services. New York: Aldine Publishing company.
Wiseman, R. S. (1975) Crisis Theory and the Process of Divorce, Social Casework, 56, 205- 212.
Zimmet, G. D., Dahlem, N. W., Zimmet, S. G, & Fanley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived support. Journal of Personality Assessment, 52, 30-41.

תגים:

גברים · גרושים · התמודדות · ונשים · חברתית · עמדות · רווחה · תחושת · תמיכה · תפקוד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דפוסי התמודדות, תמיכה חברתית, עמדות כלפי הגירושין ותחושת רווחה ותפקוד בקרב גברים ונשים ערביים מוסלמים גרושים.", סמינריון אודות "דפוסי התמודדות, תמיכה חברתית, עמדות כלפי הגירושין ותחושת רווחה ותפקוד בקרב גברים ונשים ערביים מוסלמים גרושים." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.